راهنمای خرید

در هنگام ثبت نام و فعال شدن شما میتوانید خود را به عنوان چاپخانه دار یا زیر مجموعه در سیستم معرفی نمایید .

منظور از چاپخانه دار : به کسانی که در روند کار چاپ خودشان کاغذ ، پلیت ، چاپ ، و خدمات پس از چاپ را انجام میدهند یا به عهده میگیرند .

زیر مجموعه : به کسانی که قیمت تمام شده سفارش چاپی خود را از یک چاپخانه دار دریافت میکنند.

(زیر مجموعه قیمت را به واسطه دریافت میکند)

چاپخانه داران محترم میتوانند در این سیستم قیمت خام مواد اولیه و خدمات خود را وارد کنند و قیمت تمام شده دریافت نمایید .

زیر مجموعه ها  با وارد کردن کد سر گروه خود میتوانند از قیمتهای تعریف شده سرگروه خود استفاده کنند

و به این قیمتها مبلغ یا درصد کل اضافه کنند .

در این سایت شما میتوانید یک ماه به صورت رایگان استفاده و پس از تایید و بررسی نسبت به قیمت دهی پنل خود

را به مدت 1 ، 3 ، 6 یا 12 ماه به دلخواه شارژ نمایید .