زینگ گرافیک

 

مجري امـور چاپ ، تبليغات و هـداياي تبليغاتي
چاپ و گالري عکس
طراحی وبسایت - سئو سایت
مدیریت و پشتیبانی صفحات اینستاگرامی

تلفـــــــن : 32295587 - 071
بـرهان : 3664 - 316 - 0917

شیراز / بازار انقلاب / لاله 2 / پلاک 112

www.zinggraphic.ir

zinggraphic@yahoo.com
zinggraphic.ad@gmail.com


#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق یک رو (4.8*8.5)289,500 تومان2 روز کاری
2سلفون براق یک رو (4.8*8.5)259,500 تومان5 روز کاری
3سلفون براق یک رو (4.8*8.5)229,500 تومان9 روز کاری
4سلفون براق دو رو (4.8*8.5)363,000 تومان2 روز کاری
5سلفون براق دو رو (4.8*8.5)333,000 تومان6 روز کاری
6سلفون براق دو رو (4.8*8.5)303,000 تومان9 روز کاری
7سلفون مات یک رو (4.8*8.5)289,500 تومان2 روز کاری
8سلفون مات یک رو (4.8*8.5)259,500 تومان5 روز کاری
9سلفون مات یک رو (4.8*8.5)229,500 تومان9 روز کاری
10سلفون مات دو رو (4.8*8.5)363,000 تومان2 روز کاری
11سلفون مات دو رو (4.8*8.5)333,000 تومان6 روز کاری
12سلفون مات دو رو (4.8*8.5)303,000 تومان9 روز کاری
13سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)496,500 تومان11 روز کاری
14سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)544,500 تومان11 روز کاری
15کتان امباس یک رو (4.8*8.5)301,500 تومان5 روز کاری
16کتان امباس یک رو (4.8*8.5)271,500 تومان9 روز کاری
17کتان امباس دو رو (4.8*8.5)346,500 تومان5 روز کاری
18کتان امباس دو رو (4.8*8.5)316,500 تومان9 روز کاری
19گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)252,000 تومان5 روز کاری
20گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)222,000 تومان9 روز کاری
21گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)318,000 تومان5 روز کاری
22گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)288,000 تومان9 روز کاری
23گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)229,500 تومان5 روز کاری
24گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)199,500 تومان9 روز کاری
25گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)271,500 تومان5 روز کاری
26گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)241,500 تومان9 روز کاری
27گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5)229,500 تومان9 روز کاری
28گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5)303,000 تومان9 روز کاری
29گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5)259,500 تومان5 روز کاری
30گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5)333,000 تومان5 روز کاری
31کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)417,000 تومان6 روز کاری
32کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)387,000 تومان9 روز کاری
33کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)426,000 تومان6 روز کاری
34کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)396,000 تومان9 روز کاری
35سوسماری یک رو (4.8*8.5)307,500 تومان14 روز کاری
36سوسماری دو رو (4.8*8.5)319,500 تومان14 روز کاری
37چرم دو رو (4.8*8.5)313,500 تومان19 روز کاری
38کارتی 300 گرم یک رو (4.8*8.5)301,500 تومان19 روز کاری
39کارتی 300 گرم دو رو (4.8*8.5)310,500 تومان19 روز کاری
40کارتی 300گرم دو رو نقره کوب(4.8*8.5)705,000 تومان21 روز کاری
41سلفون مات دو رو قالب دار (طرح دلخواه )783,000 تومان14 روز کاری
42مقوا پشت طوسی فیلتردار(4.8*8.5)193,500 تومان19 روز کاری
43سلفون مات طلاکوب دو رو(4.8*8.5)682,500 تومان15 روز کاری
44سلفون براق طلاکوب دورو(4.8*8.5)682,500 تومان15 روز کاری
45کتان امباس طلاکوب یکرو(4.8*8.5)714,000 تومان19 روز کاری
46کتان امباس طلاکوب دورو (4.8*8.5)721,500 تومان19 روز کاری
47کرافت 300 گرم یک رو (4.8*8.5)496,500 تومان19 روز کاری
48کرافت 300 گرم دو رو (4.8*8.5)505,500 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)325,500 تومان2 روز کاری
2لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)295,500 تومان6 روز کاری
3لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)265,500 تومان11 روز کاری
4لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)330,000 تومان2 روز کاری
5لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)300,000 تومان6 روز کاری
6لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)270,000 تومان9 روز کاری
7لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)295,500 تومان6 روز کاری
8لیبل بدون روکش یووی ( 4.8 * 8.5)265,500 تومان11 روز کاری
9لیبل فیلتردار (4.8*8.5)273,000 تومان9 روز کاری
10لیبل فیلتردار (4.8*8.5)303,000 تومان6 روز کاری
11لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)270,000 تومان16 روز کاری
12لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)496,500 تومان16 روز کاری
13لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب(4.8*8.5)496,500 تومان15 روز کاری
14لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب(4.8*8.5)601,500 تومان7 روز کاری
15لیبل طلاکوب بدون روکش(4.8*8.5)465,000 تومان19 روز کاری
16لیبل طلاکوب بدون روکش(4.8*8.5)544,500 تومان9 روز کاری
17لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)1,509,000 تومان13 روز کاری
18لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)1,509,000 تومان13 روز کاری
19لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)1,509,000 تومان13 روز کاری
20لیبل یووی با قالب دلخواه730,500 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)340,500 تومان6 روز کاری
2سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)295,500 تومان9 روز کاری
3سلفون براق دو رو دور گرد(1000عددی)(6*9)483,000 تومان2 روز کاری
4سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)460,500 تومان6 روز کاری
5سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)415,500 تومان9 روز کاری
6سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)340,500 تومان6 روز کاری
7سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)295,500 تومان9 روز کاری
8سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)483,000 تومان2 روز کاری
9سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)460,500 تومان6 روز کاری
10سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)415,500 تومان9 روز کاری
11سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)693,000 تومان8 روز کاری
12سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)588,000 تومان15 روز کاری
13سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)1,168,500 تومان8 روز کاری
14سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)1,063,500 تومان15 روز کاری
15سلفون براق مربع دورگرد (1000 عددی)(6*6)307,500 تومان11 روز کاری
16سلفون مات مربع دورگرد (1000 عددی)(6*6)307,500 تومان11 روز کاری
17سلفون مات پروانه ای دو رو (6*9)564,000 تومان14 روز کاری
18سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)753,000 تومان11 روز کاری
19سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)880,500 تومان14 روز کاری
20سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با طلاکوب(1000 عددی)(6*9)1,357,500 تومان14 روز کاری
21سلفون براق طرح موج دورو دو لب گرد(9*6)564,000 تومان16 روز کاری
22سلفون مات طرح موج دورو دو لب گرد(9*6)564,000 تومان16 روز کاری
23گلاسه بدون روکش دو رو دورگرد (6*9)394,500 تومان11 روز کاری
24کارت چرم دو رو دور گرد (6*9)417,000 تومان19 روز کاری
25کارتی 300 گرم دو رو دور گرد (6*9)399,000 تومان19 روز کاری
26کرافت 300گرم دورگرد(1000عددی)(9*6)667,500 تومان19 روز کاری
27کارتی 300گرم نقره کوب دو رو دورگرد(6*9)988,500 تومان21 روز کاری
28کتان امباس دو رو دور گرد (6*9)421,500 تومان11 روز کاری
29کتان امباس طلاکوب دورو دورگرد(9*6)1,011,000 تومان19 روز کاری
30لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)505,500 تومان6 روز کاری
31لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)460,500 تومان9 روز کاری
32لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)786,000 تومان6 روز کاری
33لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)741,000 تومان11 روز کاری
34لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)786,000 تومان6 روز کاری
35لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)741,000 تومان14 روز کاری
36لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)592,500 تومان14 روز کاری
37لمینت براق مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)481,500 تومان14 روز کاری
38لمینت براق دایره(1000عددی)(5.5*5.5)519,000 تومان14 روز کاری
39لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)1,365,000 تومان7 روز کاری
40لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)1,260,000 تومان14 روز کاری
41لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی)(6*9)621,000 تومان6 روز کاری
42لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی)(6*9)576,000 تومان9 روز کاری
43لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی)(6*9)1,009,500 تومان6 روز کاری
44لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی)(6*9)964,500 تومان11 روز کاری
45لمینت مات طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی)(6*9)964,500 تومان14 روز کاری
46لمینت مات مربع دو رو دور گرد (1000 عددی)(5.5*5.5)627,000 تومان14 روز کاری
47لمینت مات ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی)(4.8*8.5)771,000 تومان14 روز کاری
48لمینت طلا کارت مات دو رو دورگرد (1000 عددی)(6*9)1,504,500 تومان14 روز کاری
49لمینت برجسته دو رو دورگرد(500عددی)(6*9)612,000 تومان7 روز کاری
50لمینت برجسته دو رو دورگرد(500عددی)(6*9)567,000 تومان11 روز کاری
51لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)817,500 تومان7 روز کاری
52لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)772,500 تومان11 روز کاری
53لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد(500عددی)(5.6*5.9)469,500 تومان7 روز کاری
54لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد(500عددی)(5.6*5.9)424,500 تومان11 روز کاری
55لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)624,000 تومان7 روز کاری
56لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)579,000 تومان11 روز کاری
57لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)663,000 تومان7 روز کاری
58لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)618,000 تومان11 روز کاری
59لمینت برجسته طرح موج (1000 عددی)(6*9)772,500 تومان15 روز کاری
60لمینت برجسته و طلاکوب دو رو دورگرد(1000عددی)(6*9)1,425,000 تومان8 روز کاری
61لمینت برجسته و طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)1,320,000 تومان14 روز کاری
62لمینت برجسته و طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.6*5.9)1,035,000 تومان8 روز کاری
63لمینت برجسته و طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.6*5.9)990,000 تومان14 روز کاری
64لمینت طلاکوب دو رو دورگرد(1000عددی)(6*9)1,425,000 تومان8 روز کاری
65لمینت طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)1,320,000 تومان14 روز کاری
66لمینت طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.9*5.6)1,035,000 تومان8 روز کاری
67لمینت طلا کوب کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)990,000 تومان14 روز کاری
68لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)1,054,500 تومان14 روز کاری
69لمینت برجسته مخملی کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)790,500 تومان14 روز کاری
70لمینت برجسته مخملی طلاکوب (1000 عددی)(6*9)1,621,500 تومان19 روز کاری
71لمینت برجسته مخملی طلاکوب کوچک (1000 عددی)(5.6*5.9)1,201,500 تومان19 روز کاری
72لمینت کتان امباس دورو دور گرد (6*9)780,000 تومان19 روز کاری
73لمینت کتان امباس کوچک دورو دورگرد(5.6*5.9)520,500 تومان19 روز کاری
74کتان لمینت امباس طلاکوب دورو دورگرد(9*6)1,386,000 تومان19 روز کاری
75کتان لمینت امباس طلاکوب کوچک دورو دورگرد(5.9*5.6)924,000 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1کارت PVC برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(5.7*8.65)1,447,500 تومان9 روز کاری
2کارت (PVC 300) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)1,312,500 تومان14 روز کاری
3کارت (PVC 500) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)(فوری)1,236,000 تومان6 روز کاری
4کارت (PVC 500) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)1,131,000 تومان9 روز کاری
5کارت (PVC 500) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.65)1,771,500 تومان9 روز کاری
6کارت (PVC 760) میکرون (250 عددی)(5.7*8.9)1,743,000 تومان9 روز کاری
7کارت (PVC 760) میکرون (500 عددی)(5.7*8.9)2,688,000 تومان9 روز کاری
8کارت (PVC 760) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.9)4,579,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)1,362,000 تومان7 روز کاری
2اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)1,257,000 تومان12 روز کاری
3اتیکت لباس لمینت برجسته طلاکوب (5/5*11/2)2,401,500 تومان13 روز کاری
4اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)400,500 تومان15 روز کاری
5اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)487,500 تومان15 روز کاری
6اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)399,000 تومان15 روز کاری
7اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)484,500 تومان15 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)2,394,000 تومان9 روز کاری
21000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)3,046,500 تومان9 روز کاری
31000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)1,704,000 تومان9 روز کاری
41000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)2,139,000 تومان9 روز کاری
51000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11.3*28.8)2,394,000 تومان9 روز کاری
61000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11.3*28.8)3,046,500 تومان9 روز کاری
72000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)2,173,500 تومان9 روز کاری
82000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)2,553,000 تومان9 روز کاری
94000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)3,900,000 تومان9 روز کاری
104000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)4,399,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)1,704,000 تومان2 روز کاری
21000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)2,523,000 تومان2 روز کاری
31000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)927,000 تومان2 روز کاری
41000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)1,336,500 تومان2 روز کاری
51000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)538,500 تومان2 روز کاری
61000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)744,000 تومان2 روز کاری
72000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)2,454,000 تومان2 روز کاری
82000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)3,403,500 تومان2 روز کاری
92000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)1,302,000 تومان2 روز کاری
102000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)1,777,500 تومان2 روز کاری
112000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)726,000 تومان2 روز کاری
122000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)963,000 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 1,614,000 تومان6 روز کاری
21000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 2,433,000 تومان6 روز کاری
31000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 852,000 تومان6 روز کاری
41000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 1,261,500 تومان6 روز کاری
51000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 463,500 تومان6 روز کاری
61000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 669,000 تومان6 روز کاری
71000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 1,725,000 تومان6 روز کاری
81000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 2,652,000 تومان6 روز کاری
91000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 907,500 تومان6 روز کاری
101000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 1,371,000 تومان6 روز کاری
111000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 492,000 تومان6 روز کاری
121000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 723,000 تومان6 روز کاری
132000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 2,379,000 تومان6 روز کاری
142000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 3,328,500 تومان6 روز کاری
152000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 1,242,000 تومان6 روز کاری
162000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 1,717,500 تومان6 روز کاری
172000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 666,000 تومان6 روز کاری
182000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 903,000 تومان6 روز کاری
192000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 2,598,000 تومان6 روز کاری
202000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 3,706,500 تومان6 روز کاری
212000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 1,351,500 تومان6 روز کاری
222000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 1,906,500 تومان6 روز کاری
232000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 721,500 تومان6 روز کاری
242000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 997,500 تومان6 روز کاری
255000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 4,576,500 تومان6 روز کاری
265000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5,826,000 تومان6 روز کاری
275000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 2,356,500 تومان6 روز کاری
285000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 2,980,500 تومان6 روز کاری
295000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 1,237,500 تومان6 روز کاری
305000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 1,551,000 تومان6 روز کاری
315000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 5,038,500 تومان6 روز کاری
325000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 6,526,500 تومان6 روز کاری
335000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 2,587,500 تومان6 روز کاری
345000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 3,331,500 تومان6 روز کاری
355000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 1,353,000 تومان6 روز کاری
365000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 1,725,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 1,605,000 تومان11 روز کاری
21000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو2,532,000 تومان11 روز کاری
31000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 802,500 تومان11 روز کاری
41000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 1,266,000 تومان11 روز کاری
51000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 402,000 تومان11 روز کاری
61000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 633,000 تومان11 روز کاری
71000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 1,494,000 تومان11 روز کاری
81000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 2,313,000 تومان11 روز کاری
91000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو747,000 تومان11 روز کاری
101000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 1,156,500 تومان11 روز کاری
111000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 373,500 تومان11 روز کاری
121000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 579,000 تومان11 روز کاری
132000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 2,463,000 تومان11 روز کاری
142000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 3,571,500 تومان11 روز کاری
152000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 1,231,500 تومان11 روز کاری
162000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 1,786,500 تومان11 روز کاری
172000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 616,500 تومان11 روز کاری
182000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 892,500 تومان11 روز کاری
192000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 2,244,000 تومان11 روز کاری
202000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 3,193,500 تومان11 روز کاری
212000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 1,122,000 تومان11 روز کاری
222000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 1,597,500 تومان11 روز کاری
232000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 561,000 تومان11 روز کاری
242000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 798,000 تومان11 روز کاری
255000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 4,873,500 تومان11 روز کاری
265000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 6,361,500 تومان11 روز کاری
275000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 2,437,500 تومان11 روز کاری
285000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 3,181,500 تومان11 روز کاری
295000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 1,218,000 تومان11 روز کاری
305000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 1,590,000 تومان11 روز کاری
315000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 4,411,500 تومان11 روز کاری
325000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5,661,000 تومان11 روز کاری
335000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 2,206,500 تومان11 روز کاری
345000 سربرگ A5 تحریر80 گرم دو رو 2,830,500 تومان11 روز کاری
355000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 1,102,500 تومان11 روز کاری
365000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 1,416,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,287,000 تومان2 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,833,000 تومان2 روز کاری
31000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 718,500 تومان2 روز کاری
41000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 991,500 تومان2 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 435,000 تومان2 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 571,500 تومان2 روز کاری
72000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,861,500 تومان2 روز کاری
82000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 2,494,500 تومان2 روز کاری
92000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,006,500 تومان2 روز کاری
102000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,323,000 تومان2 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 577,500 تومان2 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 736,500 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,197,000 تومان6 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,743,000 تومان6 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 643,500 تومان6 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 916,500 تومان6 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو360,000 تومان6 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو496,500 تومان6 روز کاری
72000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,786,500 تومان6 روز کاری
82000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 2,419,500 تومان6 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 946,500 تومان6 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 1,263,000 تومان6 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو517,500 تومان6 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو676,500 تومان6 روز کاری
135000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 3,483,000 تومان6 روز کاری
145000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 4,317,000 تومان6 روز کاری
155000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 1,809,000 تومان6 روز کاری
165000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 2,226,000 تومان6 روز کاری
175000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو964,500 تومان6 روز کاری
185000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو1,173,000 تومان6 روز کاری
191000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 2,634,000 تومان6 روز کاری
201000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 3,726,000 تومان6 روز کاری
212000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 3,813,000 تومان6 روز کاری
222000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 5,079,000 تومان6 روز کاری
235000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 7,206,000 تومان6 روز کاری
245000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 8,874,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,077,000 تومان9 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,623,000 تومان9 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 538,500 تومان9 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 811,500 تومان9 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو270,000 تومان9 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو406,500 تومان9 روز کاری
72000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم یک رو1,651,500 تومان9 روز کاری
82000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو2,284,500 تومان9 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 826,500 تومان9 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 1,143,000 تومان9 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو412,500 تومان9 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو571,500 تومان9 روز کاری
135000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 3,318,000 تومان9 روز کاری
145000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو4,152,000 تومان9 روز کاری
155000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو1,659,000 تومان9 روز کاری
165000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 2,076,000 تومان9 روز کاری
175000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو829,500 تومان9 روز کاری
185000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) تحریر80 گرم دو رو1,038,000 تومان9 روز کاری
191000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 2,394,000 تومان9 روز کاری
201000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 3,486,000 تومان9 روز کاری
212000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 3,543,000 تومان9 روز کاری
222000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 4,809,000 تومان9 روز کاری
235000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 6,876,000 تومان9 روز کاری
245000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 8,544,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو180,000 تومان16 روز کاری
21000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو271,500 تومان16 روز کاری
32000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو274,500 تومان16 روز کاری
42000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو381,000 تومان16 روز کاری
55000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو553,500 تومان16 روز کاری
65000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو691,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ A4 تحریر 100 گرم یک رو 1,731,000 تومان11 روز کاری
21000 سربرگ A4 تحریر 100 گرم دو رو2,895,000 تومان11 روز کاری
31000 سربرگ A5 تحریر 100 گرم یک رو 865,500 تومان11 روز کاری
41000سربرگ A5 تحریر 100 گرم دو رو 1,447,500 تومان11 روز کاری
51000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم یک رو1,789,500 تومان11 روز کاری
61000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم دو رو2,718,000 تومان11 روز کاری
71000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم یک رو895,500 تومان11 روز کاری
81000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم دو رو1,359,000 تومان11 روز کاری
91000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم یک رو447,000 تومان11 روز کاری
101000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم دو رو679,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,692,000 تومان2 روز کاری
21000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو2,239,500 تومان2 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو921,000 تومان2 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,195,500 تومان2 روز کاری
51000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو535,500 تومان2 روز کاری
61000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو673,500 تومان2 روز کاری
72000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو2,673,000 تومان2 روز کاری
82000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو3,306,000 تومان2 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو1,411,500 تومان2 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,728,000 تومان2 روز کاری
112000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو781,500 تومان2 روز کاری
122000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو939,000 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,602,000 تومان6 روز کاری
21000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو2,149,500 تومان6 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو846,000 تومان6 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,120,500 تومان6 روز کاری
51000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو460,500 تومان6 روز کاری
61000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو598,500 تومان6 روز کاری
71000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو2,317,500 تومان6 روز کاری
81000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو3,244,500 تومان6 روز کاری
91000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,204,500 تومان6 روز کاری
101000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,668,000 تومان6 روز کاری
111000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو639,000 تومان6 روز کاری
121000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو871,500 تومان6 روز کاری
132000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو2,598,000 تومان6 روز کاری
142000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو3,231,000 تومان6 روز کاری
152000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو1,351,500 تومان6 روز کاری
162000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,668,000 تومان6 روز کاری
172000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو721,500 تومان6 روز کاری
182000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو879,000 تومان6 روز کاری
192000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو3,783,000 تومان6 روز کاری
202000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو4,891,500 تومان6 روز کاری
212000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,944,000 تومان6 روز کاری
222000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو2,499,000 تومان6 روز کاری
232000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو1,017,000 تومان6 روز کاری
242000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو1,294,500 تومان6 روز کاری
255000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5,511,000 تومان6 روز کاری
265000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو6,345,000 تومان6 روز کاری
275000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو2,823,000 تومان6 روز کاری
285000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو3,240,000 تومان6 روز کاری
295000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو1,471,500 تومان6 روز کاری
305000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو1,680,000 تومان6 روز کاری
315000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو8,002,500 تومان6 روز کاری
325000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو9,490,500 تومان6 روز کاری
335000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو4,069,500 تومان6 روز کاری
345000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو4,813,500 تومان6 روز کاری
355000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو2,094,000 تومان6 روز کاری
365000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو2,466,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو2,197,500 تومان11 روز کاری
21000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو3,124,500 تومان11 روز کاری
31000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,099,500 تومان11 روز کاری
41000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,563,000 تومان11 روز کاری
51000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو549,000 تومان11 روز کاری
61000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو781,500 تومان11 روز کاری
71000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,482,000 تومان11 روز کاری
81000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو2,029,500 تومان11 روز کاری
91000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو741,000 تومان11 روز کاری
101000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,015,500 تومان11 روز کاری
111000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو370,500 تومان11 روز کاری
121000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو508,500 تومان11 روز کاری
132000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو3,648,000 تومان11 روز کاری
142000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو4,756,500 تومان11 روز کاری
152000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,824,000 تومان11 روز کاری
162000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو2,379,000 تومان11 روز کاری
172000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو912,000 تومان11 روز کاری
182000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو1,189,500 تومان11 روز کاری
192000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو2,463,000 تومان11 روز کاری
202000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو3,096,000 تومان11 روز کاری
212000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو1,231,500 تومان11 روز کاری
222000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,548,000 تومان11 روز کاری
232000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو616,500 تومان11 روز کاری
242000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو774,000 تومان11 روز کاری
255000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو7,837,500 تومان11 روز کاری
265000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو9,325,500 تومان11 روز کاری
275000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو3,919,500 تومان11 روز کاری
285000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو4,663,500 تومان11 روز کاری
295000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو2,331,000 تومان11 روز کاری
305000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو1,959,000 تومان11 روز کاری
315000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5,346,000 تومان11 روز کاری
325000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو6,180,000 تومان11 روز کاری
335000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو2,673,000 تومان11 روز کاری
345000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو3,090,000 تومان11 روز کاری
355000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو1,336,500 تومان11 روز کاری
365000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو1,545,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 3,535,500 تومان6 روز کاری
22000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 4,294,500 تومان6 روز کاری
32000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,821,000 تومان6 روز کاری
42000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 2,200,500 تومان6 روز کاری
52000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 955,500 تومان6 روز کاری
62000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 1,144,500 تومان6 روز کاری
74000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 6,450,000 تومان6 روز کاری
84000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 7,450,500 تومان6 روز کاری
94000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 3,292,500 تومان6 روز کاری
104000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 3,793,500 تومان6 روز کاری
114000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 1,707,000 تومان6 روز کاری
124000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 1,956,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170 گرم2,139,000 تومان13 روز کاری
21000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170 گرم2,898,000 تومان13 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170 گرم1,069,500 تومان13 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170 گرم1,449,000 تومان13 روز کاری
51000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170 گرم535,500 تومان13 روز کاری
61000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170 گرم724,500 تومان13 روز کاری
72000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 3,400,500 تومان9 روز کاری
82000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 4,159,500 تومان9 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,701,000 تومان9 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 2,080,500 تومان9 روز کاری
112000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 850,500 تومان9 روز کاری
122000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 1,039,500 تومان9 روز کاری
134000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 6,285,000 تومان9 روز کاری
144000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 7,285,500 تومان9 روز کاری
154000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 3,142,500 تومان9 روز کاری
164000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 3,643,500 تومان9 روز کاری
174000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 1,572,000 تومان9 روز کاری
184000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 1,821,000 تومان9 روز کاری
192000 تراکت 1 لت سایز (9.7*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 1,341,000 تومان11 روز کاری
202000 تراکت 1 لت سایز (9.7*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 1,632,000 تومان11 روز کاری
212000 تراکت 2 لت سایز (19.4*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 2,784,000 تومان11 روز کاری
222000 تراکت 2 لت سایز (19.4*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 3,366,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سربرگ A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 10003,175,500 تومان11 روز کاری
2سربرگ A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 10002,011,500 تومان11 روز کاری
3سربرگ A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 10001,006,500 تومان11 روز کاری
4سربرگ A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 10001,588,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000سربرگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)2,245,500 تومان16 روز کاری
22000سربرگA4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)3,736,500 تومان16 روز کاری
31000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)1,123,500 تومان16 روز کاری
42000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)1,869,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم1,519,500 تومان14 روز کاری
21000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم760,500 تومان14 روز کاری
31000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم379,500 تومان14 روز کاری
42000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم2,524,500 تومان14 روز کاری
52000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم1,263,000 تومان14 روز کاری
62000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم631,500 تومان14 روز کاری
75000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم5,463,000 تومان14 روز کاری
85000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم2,731,500 تومان14 روز کاری
95000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم1,366,500 تومان14 روز کاری
101000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم2,089,500 تومان14 روز کاری
111000 تراکت (A5)سایز (145*20) دو رو کرافت 80گرم1,045,500 تومان14 روز کاری
121000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم522,000 تومان14 روز کاری
132000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم3,184,500 تومان14 روز کاری
142000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم1,593,000 تومان14 روز کاری
152000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم796,500 تومان14 روز کاری
165000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم6,333,000 تومان14 روز کاری
175000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم3,166,500 تومان14 روز کاری
185000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم1,584,000 تومان14 روز کاری
191000 تراکت (B5) سایز(17*24) یک رو کرافت 80گرم1,111,500 تومان19 روز کاری
201000 تراکت (B5) سایز(17*24) دو رو کرافت 80گرم1,575,000 تومان19 روز کاری
211000 تراکت (B4) سایز(34*24) یک رو کرافت 80گرم2,221,500 تومان19 روز کاری
221000 تراکت (B4) سایز(34*24) دو رو کرافت 80گرم3,148,500 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)5,080,500 تومان2 روز کاری
2250 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)8,532,000 تومان2 روز کاری
3250 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)5,170,500 تومان2 روز کاری
4250 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (49*69)8,622,000 تومان2 روز کاری
5250 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)9,087,000 تومان2 روز کاری
6250 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)15,901,500 تومان2 روز کاری
7250 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)9,255,000 تومان2 روز کاری
8250 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)16,069,500 تومان2 روز کاری
9500 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)5,763,000 تومان2 روز کاری
10500 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)9,102,000 تومان2 روز کاری
11500 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)6,004,500 تومان2 روز کاری
12500 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (49*69)9,456,000 تومان2 روز کاری
13500 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)10,425,000 تومان2 روز کاری
14500 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)17,239,500 تومان2 روز کاری
15500 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)10,756,500 تومان2 روز کاری
16500 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)17,571,000 تومان2 روز کاری
171000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)6,963,000 تومان2 روز کاری
181000 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)10,414,500 تومان2 روز کاری
191000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)7,227,000 تومان2 روز کاری
201000 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (49*69)10,678,500 تومان2 روز کاری
211000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)13,150,500 تومان2 روز کاری
221000 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)19,965,000 تومان2 روز کاری
231000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)13,813,500 تومان2 روز کاری
241000 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)20,628,000 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)5,467,500 تومان2 روز کاری
2250 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)8,919,000 تومان2 روز کاری
3250 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)5,796,000 تومان2 روز کاری
4250 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)9,247,500 تومان2 روز کاری
5250 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)9,949,500 تومان2 روز کاری
6250 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)16,764,000 تومان2 روز کاری
7250 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)10,608,000 تومان2 روز کاری
8250 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)17,422,500 تومان2 روز کاری
9500 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)6,465,000 تومان2 روز کاری
10500 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)9,916,500 تومان2 روز کاری
11500 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)7,080,000 تومان2 روز کاری
12500 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)10,531,500 تومان2 روز کاری
13500 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)12,100,500 تومان2 روز کاری
14500 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)18,915,000 تومان2 روز کاری
15500 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)13,405,500 تومان2 روز کاری
16500 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)20,220,000 تومان2 روز کاری
171000 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)8,583,000 تومان2 روز کاری
181000 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)12,034,500 تومان2 روز کاری
191000 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)9,823,500 تومان2 روز کاری
201000 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)13,275,000 تومان2 روز کاری
211000 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)16,105,500 تومان2 روز کاری
221000 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)22,920,000 تومان2 روز کاری
231000 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)18,618,000 تومان2 روز کاری
241000 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)25,432,500 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)3,804,000 تومان8 روز کاری
21000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)5,658,000 تومان8 روز کاری
32000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)6,115,500 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)8,331,000 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)7,606,500 تومان8 روز کاری
62000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)12,229,500 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)14,782,500 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)23,821,500 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)17,092,500 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)28,441,500 تومان8 روز کاری
111000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)8,761,500 تومان8 روز کاری
122000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)14,539,500 تومان8 روز کاری
131000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)4,381,500 تومان8 روز کاری
142000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)7,270,500 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)3,061,500 تومان8 روز کاری
21000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)4,917,000 تومان8 روز کاری
32000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)4,632,000 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)6,849,000 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)6,124,500 تومان8 روز کاری
62000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)9,264,000 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)11,817,000 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)17,889,000 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)12,403,500 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)19,062,000 تومان8 روز کاری
111000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)6,417,000 تومان8 روز کاری
122000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)9,850,500 تومان8 روز کاری
131000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)3,208,500 تومان8 روز کاری
142000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)4,924,500 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)1,650,000 تومان2 روز کاری
21000 برگ پوستر B3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)1,920,000 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)1,455,000 تومان6 روز کاری
21000 برگ پوستر B3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)1,725,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)1,965,000 تومان2 روز کاری
21000 برگ پوستر B3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)2,235,000 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)1,770,000 تومان6 روز کاری
21000 برگ پوستر B3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)2,040,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 100گرم سایز(34*48)3,579,000 تومان11 روز کاری
21000 برگ پوستر B3 دو رو تحریر 100گرم سایز(34*48)5,434,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سری اول تحریر 100گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)7,056,000 تومان9 روز کاری
2سری اول تحریر 80گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)6,279,000 تومان9 روز کاری
3سری اول کتان120گرم(2000کتانa5و2000کتانa4و1000پاکت نامه)8,176,500 تومان9 روز کاری
4سری دوم تحریر 100گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)7,056,000 تومان9 روز کاری
5سری دوم تحریر 80گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)6,279,000 تومان9 روز کاری
6سری دوم کتان 120گرم(3000کتانa4و1000پاکت نامه)8,176,500 تومان9 روز کاری
7سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)7,521,000 تومان9 روز کاری
8سری سوم تحریر 80گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)6,780,000 تومان9 روز کاری
9سری سوم کتان 120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)9,246,000 تومان9 روز کاری
10سری سوم کتان120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)9,246,000 تومان9 روز کاری
11سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)7,521,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)1,705,500 تومان7 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)1,972,500 تومان7 روز کاری
31000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)3,628,500 تومان7 روز کاری
42000پاکت نامه(ملخی)تحریر 80گرم تمام رنگی(26*23)(فوری)2,617,500 تومان7 روز کاری
52000پاکت A5 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)3,012,000 تومان7 روز کاری
62000پاکت A4 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)5,538,000 تومان7 روز کاری
71000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)1,555,500 تومان11 روز کاری
81000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,792,500 تومان11 روز کاری
91000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)3,418,500 تومان11 روز کاری
102000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)2,467,500 تومان11 روز کاری
112000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,832,000 تومان11 روز کاری
122000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)5,328,000 تومان11 روز کاری
135000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)5,128,500 تومان11 روز کاری
145000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)5,860,500 تومان11 روز کاری
155000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)10,885,500 تومان11 روز کاری
161000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)6,619,500 تومان9 روز کاری
172000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)10,305,000 تومان9 روز کاری
185000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)20,847,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 100 گرم تمام رنگی(23*26)1,719,000 تومان11 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,978,500 تومان11 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.6*34.5)1,978,500 تومان11 روز کاری
41000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48)3,790,500 تومان11 روز کاری
51000عدد پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)3,790,500 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 100گرم تمام رنگی(67*48.5)7,360,500 تومان9 روز کاری
71000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 100گرم تمام رنگی(67*47.5)7,360,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم(48.5*67)8,740,500 تومان9 روز کاری
21000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 120 گرم(47.5*67)8,740,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کتان 120 گرم تمام رنگی(23*26)2,142,000 تومان11 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,496,000 تومان11 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(24.6*34.5)2,496,000 تومان11 روز کاری
41000 عدد پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48)4,825,500 تومان11 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)4,825,500 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم(48.5*67)9,085,500 تومان11 روز کاری
71000عدد پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم(47.5*67)9,085,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)2,275,500 تومان7 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)2,559,000 تومان7 روز کاری
31000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)4,801,500 تومان7 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.6*34.5)(فوری)2,559,000 تومان7 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)(فوری)4,801,500 تومان7 روز کاری
62000پاکت نامه(ملخی)گلاسه 135گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)3,760,500 تومان7 روز کاری
72000پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)4,183,500 تومان7 روز کاری
82000پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)7,884,000 تومان7 روز کاری
92000پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.6*34.5)(فوری)4,183,500 تومان7 روز کاری
102000پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)7,884,000 تومان7 روز کاری
111000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)2,125,500 تومان11 روز کاری
121000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,379,000 تومان11 روز کاری
131000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.6*34.5)2,379,000 تومان11 روز کاری
141000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)4,591,500 تومان11 روز کاری
151000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)4,591,500 تومان11 روز کاری
162000 عدد پاکت نامه (ملخی )گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)3,610,500 تومان11 روز کاری
172000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.6*34.5)4,003,500 تومان11 روز کاری
182000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)4,003,500 تومان11 روز کاری
192000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)7,674,000 تومان11 روز کاری
202000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)7,674,000 تومان11 روز کاری
215000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)7,986,000 تومان11 روز کاری
225000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)8,791,500 تومان11 روز کاری
235000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)16,747,500 تومان11 روز کاری
245000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.6*34.5)8,791,500 تومان11 روز کاری
255000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)16,747,500 تومان11 روز کاری
261000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)8,958,000 تومان9 روز کاری
271000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)8,958,000 تومان9 روز کاری
282000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)14,985,000 تومان9 روز کاری
292000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)14,985,000 تومان9 روز کاری
305000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)32,545,500 تومان9 روز کاری
315000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)32,545,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)2,610,000 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)4,318,500 تومان16 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)2,668,500 تومان16 روز کاری
42000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)4,410,000 تومان16 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)5,049,000 تومان16 روز کاری
62000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)8,373,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)2,094,000 تومان14 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)3,555,000 تومان14 روز کاری
35000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)7,840,500 تومان14 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,388,000 تومان14 روز کاری
52000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)4,044,000 تومان14 روز کاری
65000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)8,880,000 تومان14 روز کاری
71000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)4,609,500 تومان14 روز کاری
82000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)7,752,000 تومان14 روز کاری
95000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)16,923,000 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(42*29)1,839,000 تومان11 روز کاری
2500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29*42)3,462,000 تومان11 روز کاری
31000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29*42)6,630,000 تومان11 روز کاری
4250عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)1,068,000 تومان11 روز کاری
5500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)1,941,000 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)3,646,500 تومان11 روز کاری
7250عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(21*14.5)946,500 تومان11 روز کاری
8500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)1,696,500 تومان11 روز کاری
91000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)3,159,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل سی دی با یووی(13*13)2,515,500 تومان9 روز کاری
21000 عدد پاکت CD گلاسه 300 گرم 4 رنگ با یووی(16.1*34)3,952,500 تومان17 روز کاری
31000 عدد پاکت CD فانتزی سلفون مات4,696,500 تومان9 روز کاری
41000 عدد پاکت CD فانتزی گلاسه یووی4,573,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد فولدر A4 روکش براق14,100,000 تومان9 روز کاری
21000 عدد فولدر A4 روکش مات14,100,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو2,833,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی1,623,000 تومان11 روز کاری
25000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی7,300,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1پک نمونه محصولات فست فود90,000 تومان2 روز کاری
2پک 100 عددی جعبه همبرگر قفلی (طول12 عرض12 ارتفاع10)373,350 تومان7 روز کاری
3پک نمونه جعبه پیتزا54,000 تومان7 روز کاری
4پک 100 عددی جعبه سیب زمینی سرخ کرده (طول13.5 عرض10 ارتفاع6.3)310,800 تومان4 روز کاری
5پک 100 عددی ظرف سوخاری داخل سالن (طول23 عرض16.5 ارتفاع5)216,000 تومان4 روز کاری
6پک 100 عددی ظرف سیب زمینی داخل سالن (طول20 عرض13.5 ارتفاع5)145,650 تومان4 روز کاری
7پک 100 عددی ظرف مربعی کوچک (طول18 عرض18 ارتفاع3.5)222,900 تومان4 روز کاری
8پک 100 عددی ظرف مربعی بزرگ (طول23 عرض23 ارتفاع4)307,200 تومان4 روز کاری
9پک 100 عددی جعبه سوخاری بیرون بر (طول22 عرض22 ارتفاع8)495,900 تومان4 روز کاری
10پک 100 عددی جعبه همبرگر بیرون بر (طول12.8 عرض12.8 ارتفاع8)439,800 تومان4 روز کاری
11پک 100 عددی جعبه ساندویچ (طول8 عرض8 ارتفاع34)439,800 تومان4 روز کاری
12پک 100 عددی ظرف سیب زمینی مخروطی (طول7.8 عرض7.8 ارتفاع10.3)227,850 تومان4 روز کاری
13پک 100 عددی ظرف پاپ کورن (طول22.5 عرض11 ارتفاع7.7)463,050 تومان4 روز کاری
14پک 100 عددی جعبه همبرگر صدفی قفل دار (طول12.3 عرض12.3 ارتفاع7.7)313,050 تومان4 روز کاری
15پک 100 عددی جعبه سیب زمینی صندوقی (طول12 عرض8 ارتفاع6.5)274,050 تومان7 روز کاری
16پک 100 عددی جعبه سیب زمینی شربتی (طول8 عرض6.5 ارتفاع12)253,800 تومان7 روز کاری
17پک 1 کیلوگرمی پاکت ساندویچ یکبار مصرف کاغذی کرافت 55 گرم چاپ مشکی (طول37 عرض11)91,500 تومان7 روز کاری
18پک 1 کیلوگرمی پاکت همبرگر یکبار مصرف کاغذی کرافت 55 گرم چاپ مشکی (طول27 عرض15)91,500 تومان7 روز کاری
19پک 100 عددی هولدر لیوان بیرون بر کاغذی 2 عددی ایفلوت (طول19 عرض10 ارتفاع3.5)178,500 تومان7 روز کاری
20پک 100 عددی هولدر لیوان بیرون بر کاغذی 4 عددی ایفلوت (طول19 عرض18 ارتفاع3.5)270,000 تومان7 روز کاری
21پک 550 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 18208,500 تومان7 روز کاری
22پک 350 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 22196,500 تومان7 روز کاری
23پک 350 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 26273,000 تومان7 روز کاری
24پک 200 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 28172,500 تومان7 روز کاری
25پک 200 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 30205,500 تومان7 روز کاری
26پک 200 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 32231,000 تومان7 روز کاری
27پک 100 عددی جعبه پیتزا تک نفره 20 کرافت 530 گرم چاپدار (طول20 عرض19.5 ارتفاع3.7)330,000 تومان4 روز کاری
28پک 100 عددی جعبه پیتزا تک نفره سایز 24 کرافت 530 گرم چاپدار (طول23.5 عرض23.5 ارتفاع4)435,000 تومان4 روز کاری
29پک 100 عددی جعبه پیتزا دو نفره سایز 27 کرافت 530 گرم چاپدار (طول27 عرض27 ارتفاع4)585,000 تومان4 روز کاری
30پک 100 عددی جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30 کرافت 530 گرم چاپدار (طول29.2 عرض29.2 ارتفاع3.7)600,000 تومان4 روز کاری
31پک 100 عددی جعبه پیتزا خانواده سایز 32 کرافت 530 گرم چاپدار (طول32 عرض32 ارتفاع4.1)828,000 تومان4 روز کاری
32پک 100 عددی جعبه پیتزا مینی بدون چاپ ایفلوت (طول20 عرض19.5 ارتفاع3.7)418,500 تومان7 روز کاری
33پک 100 عددی جعبه پیتزا تک نفره سایز 24 بدون چاپ ایفلوت (طول23.5 عرض23.5 ارتفاع4)483,750 تومان7 روز کاری
34پک 100 عددی جعبه پیتزا دو نفره سایز 27 بدون چاپ ایفلوت (طول27 عرض27 ارتفاع4)657,750 تومان7 روز کاری
35پک 100 عددی جعبه پیتزا خانواده سایز 32 بدون چاپ ایفلوت (طول32 عرض32 ارتفاع4.1)847,500 تومان7 روز کاری
36پک 100 عددی جعبه پیتزا خانواده سایز 34 بدون چاپ ایفلوت (طول34 عرض33.4 ارتفاع4.6)851,250 تومان7 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد جعبه همبرگر صدفی قفل دار4,977,000 تومان26 روز کاری
22000 عدد جعبه همبرگر صدفی قفل دار8,037,000 تومان26 روز کاری
35000 عدد جعبه همبرگر صدفی قفل دار16,954,500 تومان26 روز کاری
41000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر5,796,000 تومان26 روز کاری
52000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر8,716,500 تومان26 روز کاری
65000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر17,337,000 تومان26 روز کاری
71000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن3,532,500 تومان26 روز کاری
82000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن5,628,000 تومان26 روز کاری
95000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن11,725,500 تومان26 روز کاری
101000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن2,155,500 تومان26 روز کاری
112000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن3,594,000 تومان26 روز کاری
125000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن7,791,000 تومان26 روز کاری
131000 عدد ظرف مربعی بزرگ داخل سالن5,677,500 تومان26 روز کاری
142000 عدد ظرف مربعی بزرگ داخل سالن8,478,000 تومان26 روز کاری
155000 عدد ظرف مربعی بزرگ داخل سالن16,740,000 تومان26 روز کاری
161000 عدد ظرف مربعی کوچک داخل سالن2,776,500 تومان26 روز کاری
172000 عدد ظرف مربعی کوچک داخل سالن4,596,000 تومان26 روز کاری
185000 عدد ظرف مربعی کوچک داخل سالن9,904,500 تومان26 روز کاری
191000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر7,744,500 تومان26 روز کاری
202000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر12,613,500 تومان26 روز کاری
215000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر26,809,500 تومان26 روز کاری
221000 عدد جعبه همبرگر بیرون بر7,153,500 تومان26 روز کاری
232000 عدد جعبه همبرگر بیرون بر11,431,500 تومان26 روز کاری
245000 عدد جعبه همبرگر بیرون بر23,889,000 تومان26 روز کاری
251000 عدد جعبه ساندویچ7,153,500 تومان26 روز کاری
262000 عدد جعبه ساندویچ11,431,500 تومان26 روز کاری
275000 عدد جعبه ساندویچ23,889,000 تومان26 روز کاری
281000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی3,651,000 تومان26 روز کاری
292000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی5,866,500 تومان26 روز کاری
305000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی12,316,500 تومان26 روز کاری
312000 عدد ظرف پاپکورن11,635,500 تومان26 روز کاری
321000 عدد ظرف پاپکورن7,255,500 تومان26 روز کاری
335000 عدد ظرف پاپکورن24,393,000 تومان26 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی6,270,000 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)3,420,000 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)2,805,000 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)2,520,000 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی3,405,000 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,790,000 تومان11 روز کاری
740 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10,095,000 تومان11 روز کاری
840 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)5,355,000 تومان11 روز کاری
940 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)3,705,000 تومان11 روز کاری
1040 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)3,060,000 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی5,325,000 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی3,660,000 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی3,060,000 تومان11 روز کاری
1450 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی11,700,000 تومان11 روز کاری
1550 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)6,195,000 تومان11 روز کاری
1650 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)4,470,000 تومان11 روز کاری
1750 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)3,330,000 تومان11 روز کاری
1850 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی6,150,000 تومان11 روز کاری
1950 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,440,000 تومان11 روز کاری
2050 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی3,330,000 تومان11 روز کاری
2180 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی17,355,000 تومان11 روز کاری
2280 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)9,210,000 تومان11 روز کاری
2380 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)5,820,000 تومان11 روز کاری
2480 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)4,140,000 تومان11 روز کاری
2580 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی9,150,000 تومان11 روز کاری
2680 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی5,760,000 تومان11 روز کاری
2780 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,140,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی20,520,000 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10,905,000 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)6,795,000 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)4,995,000 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10,815,000 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی6,720,000 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,995,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,650,000 تومان13 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,872,500 تومان13 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,954,500 تومان13 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,532,500 تومان13 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,752,000 تومان13 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,278,500 تومان13 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,633,000 تومان13 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,012,000 تومان13 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,129,500 تومان13 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,707,500 تومان13 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,950,000 تومان13 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,707,500 تومان13 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,954,500 تومان13 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)8,092,500 تومان13 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,187,000 تومان13 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,105,000 تومان13 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,080,500 تومان13 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,478,000 تومان13 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,268,500 تومان13 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,078,000 تومان13 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)9,910,500 تومان13 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,606,000 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,360,500 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,907,000 تومان13 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,360,500 تومان13 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,012,000 تومان13 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)9,513,000 تومان13 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)17,781,000 تومان13 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10,338,000 تومان13 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,208,500 تومان13 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,558,500 تومان13 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,187,000 تومان13 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,234,500 تومان13 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12,816,000 تومان13 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)22,725,000 تومان13 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)14,038,500 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,863,000 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,580,000 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,236,000 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,376,000 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,963,000 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,773,500 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,567,500 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,483,500 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,872,500 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,954,500 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,235,500 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,983,000 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,453,500 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,145,000 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,128,000 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,267,500 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,755,000 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,707,500 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,752,000 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,752,000 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,710,500 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,055,000 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)8,886,000 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,583,000 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,304,500 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,214,750 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,303,000 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,954,500 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)8,256,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)16,120,500 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)9,513,000 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,580,000 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,532,500 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,128,000 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,208,500 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)11,560,500 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)21,469,500 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)13,213,500 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,380,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,558,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)2,907,000 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)3,931,500 تومان11 روز کاری
340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)4,954,500 تومان11 روز کاری
440 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)7,035,000 تومان11 روز کاری
5100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)11,167,500 تومان11 روز کاری
6100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)16,120,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)990,000 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,983,000 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,367,500 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,278,500 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,221,000 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,221,000 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,443,500 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,360,500 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,707,500 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,453,500 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,158,000 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,915,500 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,799,500 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,441,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,129,500 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,313,000 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,387,500 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,453,500 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,313,000 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,558,500 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,954,500 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)8,256,000 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,808,000 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,747,500 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,808,000 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,360,500 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,662,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)15,292,500 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)8,685,000 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,956,000 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,007,500 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,700,500 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,781,000 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10,735,500 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)20,646,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12,387,000 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,606,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,930,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
140 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)6,712,500 تومان8 روز کاری
240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)5,359,500 تومان8 روز کاری
340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)9,375,000 تومان8 روز کاری
4100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7,482,000 تومان8 روز کاری
5100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)12,807,000 تومان8 روز کاری
6100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)10,257,000 تومان8 روز کاری
7100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)18,357,000 تومان8 روز کاری
820 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)2,250,000 تومان8 روز کاری
920 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)3,844,500 تومان8 روز کاری
1020 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)3,027,000 تومان8 روز کاری
1120 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)5,592,000 تومان8 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)3,795,000 تومان8 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,936,500 تومان13 روز کاری
1420 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,310,500 تومان13 روز کاری
1520 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)6,055,500 تومان13 روز کاری
1620 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,399,500 تومان13 روز کاری
1720 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,461,500 تومان13 روز کاری
1820 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,623,500 تومان13 روز کاری
1920 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,845,000 تومان13 روز کاری
2020 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8,478,000 تومان13 روز کاری
2120 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,854,500 تومان13 روز کاری
2220 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,310,500 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,134,500 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,300,000 تومان13 روز کاری
2540 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,823,000 تومان13 روز کاری
2640 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)10,092,000 تومان13 روز کاری
2740 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)7,372,500 تومان13 روز کاری
2840 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,270,500 تومان13 روز کاری
2940 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,601,000 تومان13 روز کاری
3040 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,910,000 تومان13 روز کاری
3140 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,657,500 تومان13 روز کاری
3240 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8,151,000 تومان13 روز کاری
3340 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)14,361,000 تومان13 روز کاری
3440 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)9,702,000 تومان13 روز کاری
3540 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,823,000 تومان13 روز کاری
3640 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,454,500 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,462,500 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)6,792,000 تومان13 روز کاری
39100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)11,643,000 تومان13 روز کاری
40100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)22,122,000 تومان13 روز کاری
41100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)14,748,000 تومان13 روز کاری
42100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8,151,000 تومان13 روز کاری
43100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,239,500 تومان13 روز کاری
44100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,823,000 تومان13 روز کاری
45100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)9,313,500 تومان13 روز کاری
46100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)16,687,500 تومان13 روز کاری
47100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)31,435,500 تومان13 روز کاری
48100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)21,345,000 تومان13 روز کاری
49100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)11,643,000 تومان13 روز کاری
50100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)6,985,500 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,414,500 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,677,500 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,170,500 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,570,000 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,896,000 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,046,000 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,092,000 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)7,177,500 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,834,500 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,602,500 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,597,500 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,677,500 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,022,000 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)9,112,500 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)6,546,000 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,420,000 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,008,500 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,307,000 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,720,000 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)7,251,000 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)13,203,000 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)8,925,000 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,686,000 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,865,000 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,831,000 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)6,063,000 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10,785,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)20,640,000 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)13,723,500 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)7,438,500 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,537,500 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,205,000 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)8,554,500 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)15,621,000 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)29,565,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)20,083,500 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10,785,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)6,322,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,318,500 تومان8 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)2,598,000 تومان8 روز کاری
320 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,887,000 تومان8 روز کاری
420 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)3,913,500 تومان8 روز کاری
540 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)2,598,000 تومان8 روز کاری
640 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)4,983,000 تومان8 روز کاری
740 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)3,735,000 تومان8 روز کاری
840 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7,294,500 تومان8 روز کاری
9100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)6,049,500 تومان8 روز کاری
10100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)10,672,500 تومان8 روز کاری
11100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)8,539,500 تومان8 روز کاری
12100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)15,297,000 تومان8 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,140,000 تومان11 روز کاری
1420 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,241,000 تومان11 روز کاری
1520 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,482,000 تومان11 روز کاری
1620 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,492,500 تومان11 روز کاری
1720 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,989,500 تومان11 روز کاری
1820 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,635,000 تومان11 روز کاری
1920 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,343,500 تومان11 روز کاری
2020 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)6,403,500 تومان11 روز کاری
2120 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,134,500 تومان11 روز کاری
2220 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,198,500 تومان11 روز کاری
2320 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,277,000 تومان11 روز کاری
2420 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,482,000 تومان11 روز کاری
2520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,989,500 تومان11 روز کاری
2640 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,317,000 تومان11 روز کاری
2740 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,241,000 تومان11 روز کاری
2840 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,377,000 تومان11 روز کاری
2940 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)8,182,500 تومان11 روز کاری
3040 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,600,500 تومان11 روز کاری
3140 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,917,500 تومان11 روز کاری
3240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,833,500 تومان11 روز کاری
3340 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,851,000 تومان11 روز کاری
3440 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,202,500 تومان11 روز کاری
3540 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)6,403,500 تومان11 روز کاری
3640 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)12,096,000 تومان11 روز کاری
3740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,313,000 تومان11 روز کاری
3840 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,056,000 تومان11 روز کاری
3940 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)8,110,500 تومان11 روز کاری
4040 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,632,500 تومان11 روز کاری
4140 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,446,000 تومان11 روز کاری
4240 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)8,182,500 تومان11 روز کاری
4340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,833,500 تومان11 روز کاری
44100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,202,500 تومان11 روز کاری
45100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,337,000 تومان11 روز کاری
46100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)9,783,000 تومان11 روز کاری
47100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)18,853,500 تومان11 روز کاری
48100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)12,450,000 تومان11 روز کاری
49100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)6,760,500 تومان11 روز کاری
50100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,913,500 تومان11 روز کاری
51100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,624,500 تومان11 روز کاری
52100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7,827,000 تومان11 روز کاری
53100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)14,230,500 تومان11 روز کاری
54100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)27,393,000 تومان11 روز کاری
55100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)18,499,500 تومان11 روز کاری
56100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)9,783,000 تومان11 روز کاری
57100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,620,500 تومان11 روز کاری
58100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)6,049,500 تومان11 روز کاری
59100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10,318,500 تومان11 روز کاری
60100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)18,853,500 تومان11 روز کاری
61100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)12,450,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,210,500 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,313,000 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,552,500 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,060,000 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,564,500 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,780,500 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,522,000 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)6,582,000 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,377,000 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,313,000 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,423,500 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,383,500 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,552,500 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)8,361,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)6,013,500 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,096,000 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,744,500 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,957,500 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,379,500 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)6,652,500 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)12,343,500 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)8,254,500 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,270,500 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,490,000 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,379,500 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)5,515,500 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)9,960,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)19,105,500 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)12,702,000 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)6,936,000 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,092,000 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,803,000 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)8,005,500 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)14,584,500 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)27,675,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)18,747,000 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)9,960,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)5,869,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
130 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم 1,882,500 تومان11 روز کاری
260 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم3,105,000 تومان11 روز کاری
390 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم4,360,500 تومان11 روز کاری
430 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم2,032,500 تومان11 روز کاری
560 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم3,345,000 تومان11 روز کاری
690 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم4,510,500 تومان11 روز کاری
760 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)2,278,500 تومان11 روز کاری
8120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)3,930,000 تومان11 روز کاری
9180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)5,383,500 تومان11 روز کاری
1060 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)2,907,000 تومان11 روز کاری
11120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)5,383,500 تومان11 روز کاری
12180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)7,863,000 تومان11 روز کاری
1360 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,560,500 تومان11 روز کاری
14120 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,695,000 تومان11 روز کاری
15180 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)6,618,000 تومان11 روز کاری
1660 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,558,000 تومان11 روز کاری
17120 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)6,618,000 تومان11 روز کاری
18180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)9,604,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)1,594,500 تومان2 روز کاری
21000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)864,000 تومان2 روز کاری
31000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)445,500 تومان2 روز کاری
42000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)445,500 تومان2 روز کاری
51000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1,788,000 تومان2 روز کاری
61000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1,017,000 تومان2 روز کاری
71000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)516,000 تومان2 روز کاری
82000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)516,000 تومان2 روز کاری
91000برگ a4 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(21*29.7)666,000 تومان2 روز کاری
101000برگ a5 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)346,500 تومان2 روز کاری
112000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)346,500 تومان2 روز کاری
121000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(29.7*21)817,500 تومان2 روز کاری
131000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)415,500 تومان2 روز کاری
142000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)415,500 تومان2 روز کاری
151000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)666,000 تومان2 روز کاری
161000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)346,500 تومان2 روز کاری
172000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)346,500 تومان2 روز کاری
181000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)817,500 تومان2 روز کاری
191000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)415,500 تومان2 روز کاری
202000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)415,500 تومان2 روز کاری
211000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)666,000 تومان2 روز کاری
221000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)346,500 تومان2 روز کاری
232000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)346,500 تومان2 روز کاری
241000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)817,500 تومان2 روز کاری
251000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)415,500 تومان2 روز کاری
262000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)415,500 تومان2 روز کاری
271000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)666,000 تومان2 روز کاری
281000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)346,500 تومان2 روز کاری
292000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)346,500 تومان2 روز کاری
301000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)817,500 تومان2 روز کاری
311000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)415,500 تومان2 روز کاری
322000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)415,500 تومان2 روز کاری
331000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)1,219,500 تومان2 روز کاری
341000برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)666,000 تومان2 روز کاری
351000برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)346,500 تومان2 روز کاری
362000برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)346,500 تومان2 روز کاری
371000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1,413,000 تومان2 روز کاری
381000برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)817,500 تومان2 روز کاری
391000برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)415,500 تومان2 روز کاری
402000برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)415,500 تومان2 روز کاری
411000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2,229,000 تومان3 روز کاری
421000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1,128,000 تومان3 روز کاری
432000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1,128,000 تومان3 روز کاری
441000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2,382,000 تومان3 روز کاری
451000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1,198,500 تومان3 روز کاری
462000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1,198,500 تومان3 روز کاری
471000 برگ A4 یک رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (29.7*21)2,229,000 تومان3 روز کاری
481000 برگ A4 دو رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (29.7*21)2,382,000 تومان3 روز کاری
491000 برگ A4 یک رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (29.7*21)2,229,000 تومان3 روز کاری
501000 برگ A4 دو رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (29.7*21)2,382,000 تومان3 روز کاری
511000 برگ A4 یک رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (29.7*21)2,229,000 تومان3 روز کاری
521000 برگ A4 دو رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (29.7*21)2,382,000 تومان3 روز کاری
531000 برگ A4 یک رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (29.7*21)2,229,000 تومان3 روز کاری
541000 برگ A4 دو رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (29.7*21)2,382,000 تومان3 روز کاری
551000 برگ A5 یک رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (14.80*21)1,128,000 تومان3 روز کاری
561000 برگ A5 دو رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (14.80*21)1,198,500 تومان3 روز کاری
571000 برگ A5 یک رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (14.80*21)1,128,000 تومان3 روز کاری
581000 برگ A5 دو رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (14.80*21)1,198,500 تومان3 روز کاری
591000 برگ A5 یک رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (14.80*21)1,128,000 تومان3 روز کاری
601000 برگ A5 دو رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (14.80*21)1,198,500 تومان3 روز کاری
611000 برگ A5 یک رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (14.80*21)1,128,000 تومان3 روز کاری
621000 برگ A5 دو رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (14.80*21)1,198,500 تومان3 روز کاری
632000 برگ A6 یک رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)1,128,000 تومان3 روز کاری
642000 برگ A6 دو رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)1,198,500 تومان3 روز کاری
652000 برگ A6 یک رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)1,128,000 تومان3 روز کاری
662000 برگ A6 دو رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)1,198,500 تومان3 روز کاری
672000 برگ A6 یک رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)1,128,000 تومان3 روز کاری
682000 برگ A6 دو رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)1,198,500 تومان3 روز کاری
692000 برگ A6 یک رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)1,128,000 تومان3 روز کاری
702000 برگ A6 دو رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)1,198,500 تومان3 روز کاری
71500 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)883,500 تومان2 روز کاری
72500 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)501,000 تومان2 روز کاری
73500 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)264,000 تومان2 روز کاری
741000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)264,000 تومان2 روز کاری
75500 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)955,500 تومان2 روز کاری
76500 برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)549,000 تومان2 روز کاری
77500 برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)282,000 تومان2 روز کاری
781000 برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)282,000 تومان2 روز کاری
79500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(21*29.7)397,500 تومان2 روز کاری
80500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)213,000 تومان2 روز کاری
811000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)213,000 تومان2 روز کاری
82500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(29.7*21)447,000 تومان2 روز کاری
83500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)231,000 تومان2 روز کاری
841000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)231,000 تومان2 روز کاری
85500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)397,500 تومان2 روز کاری
86500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)213,000 تومان2 روز کاری
871000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)213,000 تومان2 روز کاری
88500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)447,000 تومان2 روز کاری
89500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)231,000 تومان2 روز کاری
901000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)231,000 تومان2 روز کاری
91500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)397,500 تومان2 روز کاری
92500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)213,000 تومان2 روز کاری
931000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)213,000 تومان2 روز کاری
94500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)447,000 تومان2 روز کاری
95500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)231,000 تومان2 روز کاری
961000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)231,000 تومان2 روز کاری
97500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)397,500 تومان2 روز کاری
98500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)213,000 تومان2 روز کاری
991000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)213,000 تومان2 روز کاری
100500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)447,000 تومان2 روز کاری
101500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)231,000 تومان2 روز کاری
1021000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)231,000 تومان2 روز کاری
103500 برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)688,500 تومان2 روز کاری
104500 برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)397,500 تومان2 روز کاری
105500 برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)213,000 تومان2 روز کاری
1061000 برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)213,000 تومان2 روز کاری
107500 برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)760,500 تومان2 روز کاری
108500 برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)447,000 تومان2 روز کاری
109500 برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)231,000 تومان2 روز کاری
1101000 برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)231,000 تومان2 روز کاری
111500 برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1,210,500 تومان3 روز کاری
112500 برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)619,500 تومان3 روز کاری
1131000 برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)619,500 تومان3 روز کاری
114500 برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1,260,000 تومان3 روز کاری
115500 برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)637,500 تومان3 روز کاری
1161000 برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)637,500 تومان3 روز کاری
117500 برگ A4 یک رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (29.7*21)1,210,500 تومان3 روز کاری
118500 برگ A4 دو رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (29.7*21)1,260,000 تومان3 روز کاری
119500 برگ A4 یک رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (29.7*21)1,210,500 تومان3 روز کاری
120500 برگ A4 دو رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (29.7*21)1,260,000 تومان3 روز کاری
121500 برگ A4 یک رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (29.7*21)1,210,500 تومان3 روز کاری
122500 برگ A4 دو رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (29.7*21)1,260,000 تومان3 روز کاری
123500 برگ A4 یک رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (29.7*21)1,210,500 تومان3 روز کاری
124500 برگ A4 دو رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (29.7*21)1,260,000 تومان3 روز کاری
125500 برگ A5 یک رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (14.80*21)619,500 تومان3 روز کاری
126500 برگ A5 دو رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (14.80*21)637,500 تومان3 روز کاری
127500 برگ A5 یک رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (14.80*21)619,500 تومان3 روز کاری
128500 برگ A5 دو رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (14.80*21)637,500 تومان3 روز کاری
129500 برگ A5 یک رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (14.80*21)619,500 تومان3 روز کاری
130500 برگ A5 دو رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (14.80*21)637,500 تومان3 روز کاری
131500 برگ A5 یک رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (14.80*21)619,500 تومان3 روز کاری
132500 برگ A5 دو رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (14.80*21)637,500 تومان3 روز کاری
1331000 برگ A6 یک رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)619,500 تومان3 روز کاری
1341000 برگ A6 دو رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)637,500 تومان3 روز کاری
1351000 برگ A6 یک رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)619,500 تومان3 روز کاری
1361000 برگ A6 دو رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)637,500 تومان3 روز کاری
1371000 برگ A6 یک رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)619,500 تومان3 روز کاری
1381000 برگ A6 دو رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)637,500 تومان3 روز کاری
1391000 برگ A6 یک رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)619,500 تومان3 روز کاری
1401000 برگ A6 دو رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)637,500 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
110 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی1,168,500 تومان5 روز کاری
210 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی669,000 تومان5 روز کاری
320 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی802,500 تومان5 روز کاری
420 بسته فاکتور B6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری )کپی پرینت مشکی1,318,500 تومان5 روز کاری
510 بسته فاکتور a4 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی1,050,000 تومان5 روز کاری
610 بسته فاکتور a5 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی607,500 تومان5 روز کاری
720 بسته فاکتور a6 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی742,500 تومان5 روز کاری
810 بسته فاکتور کاربن دار a4 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی1,389,000 تومان5 روز کاری
910 بسته فاکتور کاربن دار a5 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی778,500 تومان5 روز کاری
1020 بسته فاکتور کاربن دار a6 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی913,500 تومان5 روز کاری
1110 بسته فاکتور a4 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی1,506,000 تومان5 روز کاری
1210 بسته فاکتور a5 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی876,000 تومان5 روز کاری
1320 بسته فاکتور a6 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی1,077,000 تومان5 روز کاری
1410 بسته فاکتور کاربن دار a4 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی2,074,500 تومان5 روز کاری
1510 بسته فاکتور کاربن دار a5 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی1,158,000 تومان5 روز کاری
1620 بسته فاکتور کاربن دار a6 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی1,360,500 تومان5 روز کاری
1710 بسته فاکتور a4 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی1,963,500 تومان5 روز کاری
1810 بسته فاکتور a5 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی1,141,500 تومان5 روز کاری
1920 بسته فاکتور a6 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی1,410,000 تومان5 روز کاری
2010 بسته فاکتور کاربن دار a4 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی2,758,500 تومان5 روز کاری
2110 بسته فاکتور کاربن دار a5 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی1,539,000 تومان5 روز کاری
2220 بسته فاکتور کاربن دار a6 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی1,809,000 تومان5 روز کاری
2320 بسته فاکتور B6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی1,146,000 تومان8 روز کاری
2420 بسته فاکتور b6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی1,029,000 تومان8 روز کاری
2520 بسته فاکتور b6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی1,660,500 تومان8 روز کاری
2620 بسته فاکتور b6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی2,170,500 تومان8 روز کاری
2720 بسته فاکتور کاربن دار b6 دو نسخه کپی پرینت مشکی1,441,500 تومان8 روز کاری
2820 بسته فاکتور کاربن دار b6 سه نسخه کپی پرینت مشکی2,154,000 تومان8 روز کاری
2920 بسته فاکتور کاربن دار b6 چهار نسخه کپی پرینت مشکی2,866,500 تومان8 روز کاری
3010 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی1,657,500 تومان8 روز کاری
3110 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی2,382,000 تومان8 روز کاری
3210 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی1,015,500 تومان8 روز کاری
3310 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی912,000 تومان8 روز کاری
3410 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی1,309,500 تومان8 روز کاری
3510 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی1,707,000 تومان8 روز کاری
3610 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی580,500 تومان8 روز کاری
3710 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی528,000 تومان8 روز کاری
3810 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی760,500 تومان8 روز کاری
3910 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی991,500 تومان8 روز کاری
4020 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)697,500 تومان8 روز کاری
4120 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی645,000 تومان8 روز کاری
4220 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی936,000 تومان8 روز کاری
4320 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی1,225,500 تومان8 روز کاری
4410 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)1,015,500 تومان8 روز کاری
4510 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)912,000 تومان8 روز کاری
4610 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)1,309,500 تومان8 روز کاری
4715 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)586,500 تومان8 روز کاری
4815 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)1,003,500 تومان8 روز کاری
4910 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی1,207,500 تومان8 روز کاری
5010 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی1,803,000 تومان8 روز کاری
5110 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی2,398,500 تومان8 روز کاری
5210 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی676,500 تومان8 روز کاری
5310 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی1,006,500 تومان8 روز کاری
5410 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی1,338,000 تومان8 روز کاری
5520 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)793,500 تومان8 روز کاری
5620بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1,182,000 تومان8 روز کاری
5720 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی1,572,000 تومان8 روز کاری
5810بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)1,207,500 تومان8 روز کاری
5910بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)1,803,000 تومان8 روز کاری
6010 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی1,039,500 تومان8 روز کاری
6110 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی1,086,000 تومان8 روز کاری
6210 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی604,500 تومان8 روز کاری
6310 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی651,000 تومان8 روز کاری
6420 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)744,000 تومان8 روز کاری
6510 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)604,500 تومان8 روز کاری
6615 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)639,000 تومان8 روز کاری
6710 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)651,000 تومان8 روز کاری
6815بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)673,500 تومان8 روز کاری
6915 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)744,000 تومان8 روز کاری
7015بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)735,000 تومان8 روز کاری
7115بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)1,095,000 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1بنر 8 انس (2 pass)110,500 تومان2 روز کاری
2بنر 8 انس (4 pass)115,600 تومان2 روز کاری
3بنر 8 انس (6 pass)124,100 تومان2 روز کاری
4بنر 10 انس (3 pass)115,600 تومان2 روز کاری
5بنر 10 انس (6 pass)127,500 تومان2 روز کاری
6بنر 10 انس (8 pass)136,000 تومان2 روز کاری
7فلکسی ایرانی (8 pass)272,000 تومان3 روز کاری
8فلکسی ایرانی (16 pass)280,500 تومان3 روز کاری
9استیکر درجه یک (8 pass)190,400 تومان2 روز کاری
10استیکر شیشه ای (8 pass)195,500 تومان2 روز کاری
11مش (6 pass)221,000 تومان2 روز کاری
12مش (8 pass)224,400 تومان2 روز کاری
13استیکر با چاپ اکوسالونت (6 pass)297,500 تومان3 روز کاری
14استیکر با چاپ اکوسالونت (8 pass)318,750 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1پلات و لمینت براق273,000 تومان3 روز کاری
2پلات و لمینت مات313,500 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد برچسب امنیتی وید (طلایی براق ساده) چاپ مشکی(5*2)1,207,500 تومان10 روز کاری
21000 عدد برچسب امنیتی وید (طلایی براق ساده) چاپ مشکی(5*3)1,747,500 تومان10 روز کاری
31000 عدد برچسب امنیتی وید (طلایی براق ساده) چاپ مشکی(5*8.5)4,627,500 تومان10 روز کاری
41000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش1,027,500 تومان10 روز کاری
51000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره و روکش1,117,500 تومان10 روز کاری
61000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره و روکش1,612,500 تومان10 روز کاری
71000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش4,195,500 تومان10 روز کاری
81000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره بدون روکش901,500 تومان10 روز کاری
91000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره بدون روکش991,500 تومان10 روز کاری
101000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره بدون روکش1,423,500 تومان10 روز کاری
111000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره بدون روکش3,655,500 تومان10 روز کاری
121000 عدد برچسب اموال رنگی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش1,297,500 تومان10 روز کاری
131000 عدد برچسب اموال رنگی (2*4.8 ) با شماره و روکش1,387,500 تومان10 روز کاری
141000 عدد برچسب اموال رنگی (3*5 ) با شماره و روکش2,017,500 تومان10 روز کاری
151000 عدد برچسب اموال رنگی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش5,347,500 تومان10 روز کاری
161000 عدد برچسب امنیتی وید (نقره ای براق ساده) چاپ مشکی(5*2)1,207,500 تومان10 روز کاری
171000 عدد برچسب امنیتی وید (نقره ای براق ساده) چاپ مشکی(5*3)1,747,500 تومان10 روز کاری
181000 عدد برچسب امنیتی وید (نقره ای براق ساده) چاپ مشکی(5*8.5)4,627,500 تومان10 روز کاری
191000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(3*3)3,691,500 تومان13 روز کاری
201000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*3)6,067,500 تومان13 روز کاری
211000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*4)8,047,500 تومان13 روز کاری
221000عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*5)10,027,500 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما13,689,000 تومان16 روز کاری
2500 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما18,919,500 تومان16 روز کاری
31000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما31,209,000 تومان16 روز کاری
42000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما55,852,500 تومان16 روز کاری
55000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما133,071,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما15,295,500 تومان16 روز کاری
2500 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما22,527,000 تومان16 روز کاری
31000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما35,569,500 تومان16 روز کاری
42000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما63,052,500 تومان16 روز کاری
55000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما144,118,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما10,861,500 تومان16 روز کاری
2500 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما16,933,500 تومان16 روز کاری
31000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما28,150,500 تومان16 روز کاری
42000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما50,599,500 تومان16 روز کاری
55000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما116,338,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما10,692,000 تومان16 روز کاری
2500 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما16,239,000 تومان16 روز کاری
31000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما26,728,500 تومان16 روز کاری
42000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما47,541,000 تومان16 روز کاری
55000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما108,691,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1پک نمونه تقویم رومیزی کوچک (سایز 10*13 و 8.5*9.5)171,000 تومان5 روز کاری
2تقویم رومیزی طرح هخامنشی پایه زرد و فنر سفید سایز (10*13) بسته 10 عددی243,000 تومان5 روز کاری
3تقویم رومیزی طرح هخامنشی پایه زرد و فنر سفید سایز (8.5*9.5) بسته 10 عددی226,500 تومان5 روز کاری
4تقویم رومیزی طرح جهانگردی پایه آبی و فنر سفید سایز (10*13) بسته 10 عددی243,000 تومان5 روز کاری
5تقویم رومیزی طرح جهانگردی پایه آبی و فنر سفید سایز (8.5*9.5) بسته 10 عددی226,500 تومان5 روز کاری
6تقویم رومیزی طرح ایرانگردی پایه سبز و فنر سفید سایز (10*13) بسته 10 عددی243,000 تومان5 روز کاری
7تقویم رومیزی طرح ایرانگردی پایه سبز و فنر سفید سایز (8.5*9.5) بسته 10 عددی226,500 تومان5 روز کاری
8تقویم رومیزی طرح طبیعت پایه صورتی و فنر سفید سایز (10*13) بسته 10 عددی243,000 تومان5 روز کاری
9تقویم رومیزی طرح طبیعت پایه صورتی و فنر سفید سایز (8.5*9.5) بسته 10 عددی226,500 تومان5 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)12,159,000 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)18,430,500 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)32,616,000 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)74,806,500 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)9,540,000 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)13,764,000 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)22,731,000 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)51,475,500 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)10,401,000 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15,321,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)26,398,500 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)59,262,000 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)9,622,500 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)13,915,500 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)23,587,500 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)52,233,000 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)12,715,500 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20,121,000 تومان21 روز کاری
19500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)9,784,500 تومان21 روز کاری
201000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)14,535,000 تومان21 روز کاری
21500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)10,803,000 تومان21 روز کاری
221000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)16,485,000 تومان21 روز کاری
23500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)9,984,000 تومان21 روز کاری
241000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)14,926,500 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)16,861,500 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)29,479,500 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)54,900,000 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)132,637,500 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)14,716,500 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)25,188,000 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)46,315,500 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)111,177,000 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)14,716,500 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)25,188,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)46,315,500 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)111,177,000 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)14,716,500 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)25,188,000 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)46,315,500 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)111,177,000 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)12,712,500 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)19,537,500 تومان21 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)34,830,000 تومان21 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)80,341,500 تومان21 روز کاری
21500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)19,051,500 تومان21 روز کاری
221000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)32,791,500 تومان21 روز کاری
23500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)16,455,000 تومان21 روز کاری
241000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)27,849,000 تومان21 روز کاری
25500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)16,455,000 تومان21 روز کاری
261000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)27,849,000 تومان21 روز کاری
27500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)16,455,000 تومان21 روز کاری
281000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)27,849,000 تومان21 روز کاری
29500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)12,484,500 تومان21 روز کاری
301000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)19,933,500 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)12,159,000 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)18,430,500 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)32,616,000 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)74,806,500 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)9,540,000 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)13,764,000 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)22,731,000 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)51,475,500 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)10,401,000 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15,321,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)26,398,500 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)59,262,000 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)9,622,500 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)13,915,500 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)23,587,500 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)52,233,000 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)12,715,500 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20,121,000 تومان21 روز کاری
19500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)9,784,500 تومان21 روز کاری
201000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)14,535,000 تومان21 روز کاری
21500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)10,803,000 تومان21 روز کاری
221000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)16,485,000 تومان21 روز کاری
23500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)9,984,000 تومان21 روز کاری
241000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)14,926,500 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)16,861,500 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)29,479,500 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)54,900,000 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)132,637,500 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)14,716,500 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)25,188,000 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)46,315,500 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)111,177,000 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)14,716,500 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)25,188,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)46,315,500 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)111,177,000 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)14,716,500 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)25,188,000 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)46,315,500 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)111,177,000 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)12,712,500 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)19,537,500 تومان21 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)34,830,000 تومان21 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)80,341,500 تومان21 روز کاری
21500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)19,051,500 تومان21 روز کاری
221000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)32,791,500 تومان21 روز کاری
23500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)16,455,000 تومان21 روز کاری
241000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)27,849,000 تومان21 روز کاری
25500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)16,455,000 تومان21 روز کاری
261000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)27,849,000 تومان21 روز کاری
27500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)16,455,000 تومان21 روز کاری
281000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)27,849,000 تومان21 روز کاری
29500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)12,484,500 تومان21 روز کاری
301000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)19,933,500 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)7,335,000 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)11,670,000 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20,341,500 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)46,356,000 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)6,228,000 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)9,456,000 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15,913,500 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)35,286,000 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)6,412,500 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)9,825,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)16,651,500 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)37,131,000 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)6,670,500 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)10,342,500 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)17,685,000 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)39,714,000 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)8,764,500 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)13,099,500 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)21,771,000 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)47,785,500 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)7,657,500 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)10,885,500 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)17,343,000 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)36,715,500 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)7,842,000 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)11,254,500 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)18,081,000 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)38,560,500 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)8,100,000 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)11,772,000 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)19,114,500 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)41,143,500 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)9,133,500 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)13,468,500 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)22,693,500 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)49,999,500 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)8,026,500 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)11,254,500 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)17,712,000 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)38,929,500 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)8,211,000 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)11,623,500 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)19,003,500 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)40,774,500 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)8,469,000 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)12,141,000 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20,037,000 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)43,357,500 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)10,102,500 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17,205,000 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)31,411,500 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)76,707,000 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)7,888,500 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)12,777,000 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)22,555,500 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)51,891,000 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)10,102,500 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)17,205,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)31,411,500 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)76,707,000 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)10,102,500 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)17,205,000 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)31,411,500 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)76,707,000 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)10,102,500 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)17,205,000 تومان21 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)31,411,500 تومان21 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)76,707,000 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)11,532,000 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)18,634,500 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)32,841,000 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)79,243,500 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)9,318,000 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)14,206,500 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)23,985,000 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)53,320,500 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)11,532,000 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)18,634,500 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)32,841,000 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)79,243,500 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)11,532,000 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)18,634,500 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)32,841,000 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)79,243,500 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)11,532,000 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)18,634,500 تومان21 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)32,841,000 تومان21 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)79,243,500 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)11,901,000 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)19,557,000 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)35,055,000 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)83,025,000 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)9,687,000 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)14,575,500 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)24,907,500 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)55,534,500 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)11,901,000 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)19,557,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)35,055,000 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)83,025,000 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)11,901,000 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)19,557,000 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)35,055,000 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)83,025,000 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)11,901,000 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)19,557,000 تومان21 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)35,055,000 تومان21 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)83,025,000 تومان21 روز کاری