زینگ گرافیک

 

مجري امـور چاپ ، تبليغات و هـداياي تبليغاتي
چاپ و گالري عکس
طراحی وبسایت - سئو سایت
مدیریت و پشتیبانی صفحات اینستاگرامی

تلفـــــــن : 32298653- 071
بـرهان : 3664 - 316 - 0917

شیراز / بازار انقلاب / لاله 2 / پلاک 71

www.zinggraphic.ir

zinggraphic@yahoo.com
zinggraphic.ad@gmail.com


#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5)306,900 تومان2 روز کاری
2سلفون براق یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5)290,400 تومان5 روز کاری
3سلفون براق یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5)257,400 تومان9 روز کاری
4سلفون براق دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5)399,300 تومان2 روز کاری
5سلفون براق دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5)382,800 تومان6 روز کاری
6سلفون براق دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5)349,800 تومان9 روز کاری
7سلفون مات یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5)306,900 تومان2 روز کاری
8سلفون مات یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5)290,400 تومان5 روز کاری
9سلفون مات یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5)257,400 تومان9 روز کاری
10سلفون مات دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5)399,300 تومان2 روز کاری
11سلفون مات دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5)382,800 تومان6 روز کاری
12سلفون مات دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5)349,800 تومان9 روز کاری
13سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)554,400 تومان11 روز کاری
14سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)645,150 تومان11 روز کاری
15کتان امباس یک رو (4.8*8.5)346,500 تومان5 روز کاری
16کتان امباس یک رو (4.8*8.5)313,500 تومان9 روز کاری
17کتان امباس دو رو (4.8*8.5)429,000 تومان5 روز کاری
18کتان امباس دو رو (4.8*8.5)396,000 تومان9 روز کاری
19گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)282,150 تومان5 روز کاری
20گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)249,150 تومان9 روز کاری
21گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)366,300 تومان5 روز کاری
22گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)333,300 تومان9 روز کاری
23گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)245,850 تومان5 روز کاری
24گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)212,850 تومان9 روز کاری
25گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)293,700 تومان5 روز کاری
26گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)260,700 تومان9 روز کاری
27گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5)256,740 تومان9 روز کاری
28گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5)348,480 تومان9 روز کاری
29گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5)289,740 تومان5 روز کاری
30گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5)381,480 تومان5 روز کاری
31سوسماری یک رو (4.8*8.5)374,550 تومان14 روز کاری
32سوسماری دو رو (4.8*8.5)387,750 تومان14 روز کاری
33چرم دو رو (4.8*8.5)369,600 تومان19 روز کاری
34کارتی 300 گرم یک رو (4.8*8.5)374,550 تومان19 روز کاری
35کارتی 300 گرم دو رو (4.8*8.5)391,050 تومان19 روز کاری
36سلفون مات قالبدار با طرح دلخواه1,108,800 تومان14 روز کاری
37سلفون براق طلاکوب دورو(4.8*8.5)930,600 تومان15 روز کاری
38سلفون مات طلاکوب دو رو(4.8*8.5)930,600 تومان15 روز کاری
39کتان امباس طلاکوب یکرو(4.8*8.5)1,009,800 تومان19 روز کاری
40کتان امباس طلاکوب دورو (4.8*8.5)1,026,300 تومان19 روز کاری
41کرافت 300 گرم یک رو (4.8*8.5)600,600 تومان19 روز کاری
42کرافت 300 گرم دو رو (4.8*8.5)617,100 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)349,800 تومان2 روز کاری
2لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)333,300 تومان6 روز کاری
3لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)300,300 تومان11 روز کاری
4لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)354,750 تومان2 روز کاری
5لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)338,250 تومان6 روز کاری
6لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)305,250 تومان11 روز کاری
7لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)295,350 تومان6 روز کاری
8لیبل بدون روکش یووی ( 4.8 * 8.5)262,350 تومان9 روز کاری
9لیبل فیلتردار (4.8*8.5)307,890 تومان11 روز کاری
10لیبل فیلتردار (4.8*8.5)340,890 تومان6 روز کاری
11لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)305,250 تومان11 روز کاری
12لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)643,500 تومان14 روز کاری
13لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب(4.8*8.5)643,500 تومان15 روز کاری
14لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب(4.8*8.5)808,500 تومان7 روز کاری
15لیبل طلاکوب بدون روکش(4.8*8.5)598,950 تومان19 روز کاری
16لیبل طلاکوب بدون روکش(4.8*8.5)752,400 تومان9 روز کاری
17لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)1,744,050 تومان13 روز کاری
18لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)1,744,050 تومان13 روز کاری
19لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)1,744,050 تومان13 روز کاری
20لیبل یووی قالبدار با طرح دلخواه1,059,300 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل دایره قطر ۲ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)772,500 تومان6 روز کاری
2لیبل دایره قطر ۲ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)754,500 تومان8 روز کاری
3لیبل دایره قطر ۲ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)718,500 تومان12 روز کاری
4لیبل دایره قطر ۲ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)868,500 تومان6 روز کاری
5لیبل دایره قطر ۲ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)849,000 تومان8 روز کاری
6لیبل دایره قطر ۲ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)808,500 تومان12 روز کاری
7لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)778,500 تومان6 روز کاری
8لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)759,000 تومان8 روز کاری
9لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)723,000 تومان12 روز کاری
10لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)874,500 تومان6 روز کاری
11لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)853,500 تومان8 روز کاری
12لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)814,500 تومان12 روز کاری
13لیبل دایره قطر ۲ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)712,500 تومان8 روز کاری
14لیبل دایره قطر ۲ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)675,000 تومان13 روز کاری
15لیبل دایره قطر ۲ بدون روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)802,500 تومان8 روز کاری
16لیبل دایره قطر ۲ بدون روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)762,000 تومان13 روز کاری
17لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (4.8*8.5)723,000 تومان16 روز کاری
18لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون مات (2000 عددی) (4.8*8.5)814,500 تومان16 روز کاری
19لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,276,500 تومان9 روز کاری
20لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,095,000 تومان16 روز کاری
21لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,423,500 تومان9 روز کاری
22لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,224,000 تومان16 روز کاری
23لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,095,000 تومان16 روز کاری
24لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون مات و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,224,000 تومان16 روز کاری
25لیبل دایره قطر ۲ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,215,000 تومان11 روز کاری
26لیبل دایره قطر ۲ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,047,000 تومان18 روز کاری
27لیبل دایره قطر ۲ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,356,000 تومان11 روز کاری
28لیبل دایره قطر ۲ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,170,000 تومان18 روز کاری
29لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)772,500 تومان6 روز کاری
30لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)754,500 تومان8 روز کاری
31لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)718,500 تومان12 روز کاری
32لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)868,500 تومان6 روز کاری
33لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)849,000 تومان8 روز کاری
34لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)808,500 تومان12 روز کاری
35لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)778,500 تومان6 روز کاری
36لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)759,000 تومان8 روز کاری
37لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)723,000 تومان12 روز کاری
38لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)874,500 تومان6 روز کاری
39لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)853,500 تومان8 روز کاری
40لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)814,500 تومان12 روز کاری
41لیبل دایره قطر ۲/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)712,500 تومان8 روز کاری
42لیبل دایره قطر ۲/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)675,000 تومان13 روز کاری
43لیبل دایره قطر ۲/۵ بدون روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)802,500 تومان8 روز کاری
44لیبل دایره قطر ۲/۵ بدون روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)762,000 تومان13 روز کاری
45لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (4.8*8.5)723,000 تومان16 روز کاری
46لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون مات (2000 عددی) (4.8*8.5)814,500 تومان16 روز کاری
47لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,276,500 تومان9 روز کاری
48لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,095,000 تومان16 روز کاری
49لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,423,500 تومان9 روز کاری
50لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,224,000 تومان16 روز کاری
51لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,095,000 تومان16 روز کاری
52لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,224,000 تومان16 روز کاری
53لیبل دایره قطر ۲/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,215,000 تومان11 روز کاری
54لیبل دایره قطر ۲/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,047,000 تومان18 روز کاری
55لیبل دایره قطر ۲/۵ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,356,000 تومان11 روز کاری
56لیبل دایره قطر ۲/۵ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,170,000 تومان18 روز کاری
57لیبل دایره قطر ۳ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)772,500 تومان6 روز کاری
58لیبل دایره قطر ۳ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)754,500 تومان8 روز کاری
59لیبل دایره قطر ۳ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)718,500 تومان12 روز کاری
60لیبل دایره قطر ۳ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)868,500 تومان6 روز کاری
61لیبل دایره قطر ۳ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)849,000 تومان8 روز کاری
62لیبل دایره قطر ۳ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)808,500 تومان12 روز کاری
63لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)778,500 تومان6 روز کاری
64لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)759,000 تومان8 روز کاری
65لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)723,000 تومان12 روز کاری
66لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)874,500 تومان6 روز کاری
67لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)853,500 تومان8 روز کاری
68لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)814,500 تومان12 روز کاری
69لیبل دایره قطر ۳ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)712,500 تومان8 روز کاری
70لیبل دایره قطر ۳ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)675,000 تومان13 روز کاری
71لیبل دایره قطر ۳ بدون روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)802,500 تومان8 روز کاری
72لیبل دایره قطر ۳ بدون روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)762,000 تومان13 روز کاری
73لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (4.8*8.5)723,000 تومان16 روز کاری
74لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون مات (2000 عددی) (4.8*8.5)814,500 تومان16 روز کاری
75لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,276,500 تومان9 روز کاری
76لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,095,000 تومان16 روز کاری
77لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,423,500 تومان9 روز کاری
78لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,224,000 تومان16 روز کاری
79لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,095,000 تومان16 روز کاری
80لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون مات و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,224,000 تومان16 روز کاری
81لیبل دایره قطر ۳ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,215,000 تومان11 روز کاری
82لیبل دایره قطر ۳ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,047,000 تومان18 روز کاری
83لیبل دایره قطر ۳ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,356,000 تومان11 روز کاری
84لیبل دایره قطر ۳ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,170,000 تومان18 روز کاری
85لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)772,500 تومان6 روز کاری
86لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)754,500 تومان8 روز کاری
87لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)718,500 تومان12 روز کاری
88لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)868,500 تومان6 روز کاری
89لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)849,000 تومان8 روز کاری
90لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)808,500 تومان12 روز کاری
91لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)778,500 تومان6 روز کاری
92لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)759,000 تومان8 روز کاری
93لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)723,000 تومان12 روز کاری
94لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)874,500 تومان6 روز کاری
95لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)853,500 تومان8 روز کاری
96لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)814,500 تومان12 روز کاری
97لیبل دایره قطر ۳/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)712,500 تومان8 روز کاری
98لیبل دایره قطر ۳/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)675,000 تومان13 روز کاری
99لیبل دایره قطر ۳/۵ بدون روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)802,500 تومان8 روز کاری
100لیبل دایره قطر ۳/۵ بدون روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)762,000 تومان13 روز کاری
101لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (4.8*8.5)723,000 تومان16 روز کاری
102لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون مات (2000 عددی) (4.8*8.5)814,500 تومان16 روز کاری
103لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,276,500 تومان9 روز کاری
104لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,095,000 تومان16 روز کاری
105لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,423,500 تومان9 روز کاری
106لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,224,000 تومان16 روز کاری
107لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,095,000 تومان16 روز کاری
108لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,224,000 تومان16 روز کاری
109لیبل دایره قطر ۳/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,215,000 تومان11 روز کاری
110لیبل دایره قطر ۳/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,047,000 تومان18 روز کاری
111لیبل دایره قطر ۳/۵ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,356,000 تومان11 روز کاری
112لیبل دایره قطر ۳/۵ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)1,170,000 تومان18 روز کاری
113لیبل دایره قطر ۴ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)772,500 تومان6 روز کاری
114لیبل دایره قطر ۴ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)754,500 تومان8 روز کاری
115لیبل دایره قطر ۴ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)718,500 تومان12 روز کاری
116لیبل دایره قطر ۴ با روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)1,311,000 تومان6 روز کاری
117لیبل دایره قطر ۴ با روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)1,269,000 تومان8 روز کاری
118لیبل دایره قطر ۴ با روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)1,191,000 تومان12 روز کاری
119لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)778,500 تومان6 روز کاری
120لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)759,000 تومان8 روز کاری
121لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)723,000 تومان12 روز کاری
122لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (8.5*9.6)1,320,000 تومان6 روز کاری
123لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (8.5*9.6)1,281,000 تومان8 روز کاری
124لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (8.5*9.6)1,201,500 تومان12 روز کاری
125لیبل دایره قطر ۴ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)712,500 تومان8 روز کاری
126لیبل دایره قطر ۴ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)675,000 تومان13 روز کاری
127لیبل دایره قطر ۴ بدون روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)1,177,500 تومان8 روز کاری
128لیبل دایره قطر ۴ بدون روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)1,098,000 تومان13 روز کاری
129لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (4.8*8.5)723,000 تومان16 روز کاری
130لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون مات (2000 عددی) (8.5*9.6)1,201,500 تومان16 روز کاری
131لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,276,500 تومان9 روز کاری
132لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,095,000 تومان16 روز کاری
133لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)2,419,500 تومان9 روز کاری
134لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)2,020,500 تومان16 روز کاری
135لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,095,000 تومان16 روز کاری
136لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون مات و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)2,020,500 تومان16 روز کاری
137لیبل دایره قطر ۴ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,215,000 تومان11 روز کاری
138لیبل دایره قطر ۴ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)1,047,000 تومان18 روز کاری
139لیبل دایره قطر ۴ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)2,284,500 تومان11 روز کاری
140لیبل دایره قطر ۴ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)1,912,500 تومان18 روز کاری
141لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,179,000 تومان6 روز کاری
142لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,143,000 تومان8 روز کاری
143لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,069,500 تومان12 روز کاری
144لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)1,311,000 تومان6 روز کاری
145لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)1,269,000 تومان8 روز کاری
146لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)1,191,000 تومان12 روز کاری
147لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,188,000 تومان6 روز کاری
148لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,152,000 تومان8 روز کاری
149لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,080,000 تومان12 روز کاری
150لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (8.5*9.6)1,320,000 تومان6 روز کاری
151لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (8.5*9.6)1,281,000 تومان8 روز کاری
152لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (8.5*9.6)1,201,500 تومان12 روز کاری
153لیبل دایره قطر ۴/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,059,000 تومان8 روز کاری
154لیبل دایره قطر ۴/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)985,500 تومان13 روز کاری
155لیبل دایره قطر ۴/۵ بدون روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)1,177,500 تومان8 روز کاری
156لیبل دایره قطر ۴/۵ بدون روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)1,098,000 تومان13 روز کاری
157لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*9.6)1,080,000 تومان16 روز کاری
158لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون مات (2000 عددی) (8.5*9.6)1,201,500 تومان16 روز کاری
159لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)2,187,000 تومان9 روز کاری
160لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,824,000 تومان16 روز کاری
161لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)2,419,500 تومان9 روز کاری
162لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)2,020,500 تومان16 روز کاری
163لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,824,000 تومان16 روز کاری
164لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)2,020,500 تومان16 روز کاری
165لیبل دایره قطر ۴/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)2,065,500 تومان11 روز کاری
166لیبل دایره قطر ۴/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,726,500 تومان18 روز کاری
167لیبل دایره قطر ۴/۵ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)2,284,500 تومان11 روز کاری
168لیبل دایره قطر ۴/۵ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)1,912,500 تومان18 روز کاری
169لیبل دایره قطر ۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,179,000 تومان6 روز کاری
170لیبل دایره قطر ۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,143,000 تومان8 روز کاری
171لیبل دایره قطر ۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,069,500 تومان12 روز کاری
172لیبل دایره قطر ۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,188,000 تومان6 روز کاری
173لیبل دایره قطر ۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,152,000 تومان8 روز کاری
174لیبل دایره قطر ۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,080,000 تومان12 روز کاری
175لیبل دایره قطر ۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,059,000 تومان8 روز کاری
176لیبل دایره قطر ۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)985,500 تومان13 روز کاری
177لیبل دایره قطر ۵ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*9.6)1,080,000 تومان16 روز کاری
178لیبل دایره قطر ۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)2,187,000 تومان9 روز کاری
179لیبل دایره قطر ۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,824,000 تومان16 روز کاری
180لیبل دایره قطر ۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,824,000 تومان16 روز کاری
181لیبل دایره قطر ۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)2,065,500 تومان11 روز کاری
182لیبل دایره قطر ۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,726,500 تومان18 روز کاری
183لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,179,000 تومان6 روز کاری
184لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,143,000 تومان8 روز کاری
185لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,069,500 تومان12 روز کاری
186لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,188,000 تومان6 روز کاری
187لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,152,000 تومان8 روز کاری
188لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,080,000 تومان12 روز کاری
189لیبل دایره قطر ۵/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,059,000 تومان8 روز کاری
190لیبل دایره قطر ۵/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)985,500 تومان13 روز کاری
191لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*9.6)1,080,000 تومان16 روز کاری
192لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)2,187,000 تومان9 روز کاری
193لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,824,000 تومان16 روز کاری
194لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,824,000 تومان16 روز کاری
195لیبل دایره قطر ۵/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)2,065,500 تومان11 روز کاری
196لیبل دایره قطر ۵/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,726,500 تومان18 روز کاری
197لیبل دایره قطر ۶ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,179,000 تومان6 روز کاری
198لیبل دایره قطر ۶ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,143,000 تومان8 روز کاری
199لیبل دایره قطر ۶ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,069,500 تومان12 روز کاری
200لیبل دایره قطر ۶ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,188,000 تومان6 روز کاری
201لیبل دایره قطر ۶ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,152,000 تومان8 روز کاری
202لیبل دایره قطر ۶ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,080,000 تومان12 روز کاری
203لیبل دایره قطر ۶ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,059,000 تومان8 روز کاری
204لیبل دایره قطر ۶ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)985,500 تومان13 روز کاری
205لیبل دایره قطر ۶ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*9.6)1,080,000 تومان16 روز کاری
206لیبل دایره قطر ۶ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)2,187,000 تومان9 روز کاری
207لیبل دایره قطر ۶ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,824,000 تومان16 روز کاری
208لیبل دایره قطر ۶ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,824,000 تومان16 روز کاری
209لیبل دایره قطر ۶ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)2,065,500 تومان11 روز کاری
210لیبل دایره قطر ۶ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,726,500 تومان18 روز کاری
211لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,179,000 تومان6 روز کاری
212لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,143,000 تومان8 روز کاری
213لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,069,500 تومان12 روز کاری
214لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,188,000 تومان6 روز کاری
215لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,152,000 تومان8 روز کاری
216لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,080,000 تومان12 روز کاری
217لیبل دایره قطر ۶/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,059,000 تومان8 روز کاری
218لیبل دایره قطر ۶/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)985,500 تومان13 روز کاری
219لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*9.6)1,080,000 تومان16 روز کاری
220لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)2,187,000 تومان9 روز کاری
221لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,824,000 تومان16 روز کاری
222لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,824,000 تومان16 روز کاری
223لیبل دایره قطر ۶/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)2,065,500 تومان11 روز کاری
224لیبل دایره قطر ۶/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,726,500 تومان18 روز کاری
225لیبل دایره قطر ۷ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,179,000 تومان6 روز کاری
226لیبل دایره قطر ۷ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,143,000 تومان8 روز کاری
227لیبل دایره قطر ۷ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,069,500 تومان12 روز کاری
228لیبل دایره قطر ۷ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,188,000 تومان6 روز کاری
229لیبل دایره قطر ۷ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,152,000 تومان8 روز کاری
230لیبل دایره قطر ۷ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,080,000 تومان12 روز کاری
231لیبل دایره قطر ۷ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,059,000 تومان8 روز کاری
232لیبل دایره قطر ۷ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)985,500 تومان13 روز کاری
233لیبل دایره قطر ۷ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*9.6)1,080,000 تومان16 روز کاری
234لیبل دایره قطر ۷ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)2,187,000 تومان9 روز کاری
235لیبل دایره قطر ۷ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,824,000 تومان16 روز کاری
236لیبل دایره قطر ۷ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,824,000 تومان16 روز کاری
237لیبل دایره قطر ۷ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)2,065,500 تومان11 روز کاری
238لیبل دایره قطر ۷ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,726,500 تومان18 روز کاری
239لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,179,000 تومان6 روز کاری
240لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,143,000 تومان8 روز کاری
241لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,069,500 تومان12 روز کاری
242لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,188,000 تومان6 روز کاری
243لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,152,000 تومان8 روز کاری
244لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)1,080,000 تومان12 روز کاری
245لیبل دایره قطر ۷/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)1,059,000 تومان8 روز کاری
246لیبل دایره قطر ۷/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)985,500 تومان13 روز کاری
247لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*9.6)1,080,000 تومان16 روز کاری
248لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)2,187,000 تومان9 روز کاری
249لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,824,000 تومان16 روز کاری
250لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,824,000 تومان16 روز کاری
251لیبل دایره قطر ۷/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)2,065,500 تومان11 روز کاری
252لیبل دایره قطر ۷/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)1,726,500 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,558,500 تومان8 روز کاری
2لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,449,000 تومان12 روز کاری
3لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)1,575,000 تومان8 روز کاری
4لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)1,465,500 تومان12 روز کاری
5لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*14.4)1,465,500 تومان18 روز کاری
6لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ فیلتردار (1000 عددی) (8.5*14.4)1,582,500 تومان8 روز کاری
7لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ فیلتردار (1000 عددی) (8.5*14.4)1,474,500 تومان11 روز کاری
8لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,432,500 تومان8 روز کاری
9لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,324,500 تومان13 روز کاری
10لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)3,126,000 تومان9 روز کاری
11لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)2,581,500 تومان16 روز کاری
12لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)2,581,500 تومان18 روز کاری
13لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)2,941,500 تومان11 روز کاری
14لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)2,434,500 تومان20 روز کاری
15لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,558,500 تومان8 روز کاری
16لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,449,000 تومان12 روز کاری
17لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)1,575,000 تومان8 روز کاری
18لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)1,465,500 تومان12 روز کاری
19لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*14.4)1,465,500 تومان18 روز کاری
20لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ فیلتردار (1000 عددی) (8.5*14.4)1,582,500 تومان8 روز کاری
21لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ فیلتردار (1000 عددی) (8.5*14.4)1,474,500 تومان11 روز کاری
22لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,432,500 تومان8 روز کاری
23لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,324,500 تومان13 روز کاری
24لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)3,126,000 تومان9 روز کاری
25لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)2,581,500 تومان16 روز کاری
26لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)2,581,500 تومان18 روز کاری
27لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)2,941,500 تومان11 روز کاری
28لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)2,434,500 تومان20 روز کاری
29لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,558,500 تومان8 روز کاری
30لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,449,000 تومان12 روز کاری
31لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)1,575,000 تومان8 روز کاری
32لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)1,465,500 تومان12 روز کاری
33لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*14.4)1,465,500 تومان18 روز کاری
34لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ فیلتردار (1000 عددی) (8.5*14.4)1,582,500 تومان8 روز کاری
35لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ فیلتردار (1000 عددی) (8.5*14.4)1,474,500 تومان11 روز کاری
36لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,432,500 تومان8 روز کاری
37لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,612,500 تومان5 روز کاری
38لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,324,500 تومان13 روز کاری
39لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)3,126,000 تومان9 روز کاری
40لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)1,629,000 تومان5 روز کاری
41لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)2,581,500 تومان16 روز کاری
42لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)2,581,500 تومان18 روز کاری
43لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,612,500 تومان5 روز کاری
44لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)2,941,500 تومان11 روز کاری
45لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)2,434,500 تومان20 روز کاری
46لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)1,629,000 تومان5 روز کاری
47لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,558,500 تومان8 روز کاری
48لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,612,500 تومان5 روز کاری
49لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,449,000 تومان12 روز کاری
50لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)1,629,000 تومان5 روز کاری
51لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)1,575,000 تومان8 روز کاری
52لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)1,465,500 تومان12 روز کاری
53لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,612,500 تومان5 روز کاری
54لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*14.4)1,465,500 تومان18 روز کاری
55لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ فیلتردار (1000 عددی) (8.5*14.4)1,582,500 تومان8 روز کاری
56لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)1,629,000 تومان5 روز کاری
57لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ فیلتردار (1000 عددی) (8.5*14.4)1,474,500 تومان11 روز کاری
58لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,432,500 تومان8 روز کاری
59لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)1,324,500 تومان13 روز کاری
60لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)3,126,000 تومان9 روز کاری
61لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)2,581,500 تومان16 روز کاری
62لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)2,581,500 تومان18 روز کاری
63لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)2,941,500 تومان11 روز کاری
64لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)2,434,500 تومان20 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)387,750 تومان6 روز کاری
2سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)330,000 تومان9 روز کاری
3سلفون براق دو رو دور گرد(1000عددی)(6*9)549,450 تومان2 روز کاری
4سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)524,700 تومان6 روز کاری
5سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)466,950 تومان9 روز کاری
6سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)387,750 تومان6 روز کاری
7سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)330,000 تومان9 روز کاری
8سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)549,450 تومان2 روز کاری
9سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)524,700 تومان6 روز کاری
10سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)466,950 تومان9 روز کاری
11سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)846,450 تومان8 روز کاری
12سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)681,450 تومان15 روز کاری
13سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)1,598,850 تومان8 روز کاری
14سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)1,433,850 تومان15 روز کاری
15سلفون براق مربع دورگرد (1000 عددی)(6*6)344,850 تومان11 روز کاری
16سلفون مات مربع دورگرد (1000 عددی)(6*6)344,850 تومان11 روز کاری
17سلفون مات پروانه ای دو رو (6*9)693,000 تومان14 روز کاری
18سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)841,500 تومان11 روز کاری
19سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)1,008,150 تومان14 روز کاری
20سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با طلاکوب(1000 عددی)(6*9)1,760,550 تومان14 روز کاری
21سلفون براق طرح موج دورو دو لب گرد(9*6)693,000 تومان16 روز کاری
22سلفون مات طرح موج دورو دو لب گرد(9*6)693,000 تومان16 روز کاری
23گلاسه بدون روکش دو رو دورگرد (6*9)445,500 تومان11 روز کاری
24کارت چرم دو رو دور گرد (6*9)491,700 تومان19 روز کاری
25کرافت 300گرم دورگرد(1000عددی)(9*6)765,600 تومان19 روز کاری
26کتان امباس دو رو دور گرد (6*9)495,000 تومان11 روز کاری
27کتان امباس طلاکوب دورو دورگرد(9*6)1,397,550 تومان19 روز کاری
28لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)584,100 تومان6 روز کاری
29لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)526,350 تومان9 روز کاری
30لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)900,900 تومان6 روز کاری
31لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)843,150 تومان11 روز کاری
32لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)900,900 تومان6 روز کاری
33لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)843,150 تومان14 روز کاری
34لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)674,850 تومان14 روز کاری
35لمینت براق مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)547,800 تومان14 روز کاری
36لمینت براق دایره(1000عددی)(5.5*5.5)590,700 تومان14 روز کاری
37لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)1,755,600 تومان7 روز کاری
38لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)1,590,600 تومان14 روز کاری
39لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی)(6*9)754,050 تومان9 روز کاری
40لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی)(6*9)1,290,300 تومان11 روز کاری
41لمینت مات طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی)(6*9)1,290,300 تومان14 روز کاری
42لمینت مات مربع دو رو دور گرد (1000 عددی)(5.5*5.5)838,200 تومان14 روز کاری
43لمینت مات ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی)(4.8*8.5)1,031,250 تومان14 روز کاری
44لمینت طلا کارت مات دو رو دورگرد (1000 عددی)(6*9)2,095,500 تومان14 روز کاری
45لمینت برجسته دو رو دورگرد(500عددی)(6*9)747,450 تومان7 روز کاری
46لمینت برجسته دو رو دورگرد(500عددی)(6*9)689,700 تومان11 روز کاری
47لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)963,600 تومان7 روز کاری
48لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)905,850 تومان11 روز کاری
49لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد(500عددی)(5.6*5.9)575,850 تومان7 روز کاری
50لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد(500عددی)(5.6*5.9)518,100 تومان11 روز کاری
51لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)737,550 تومان7 روز کاری
52لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)679,800 تومان11 روز کاری
53لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)783,750 تومان7 روز کاری
54لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)726,000 تومان11 روز کاری
55لمینت برجسته طرح موج (1000 عددی)(6*9)905,850 تومان15 روز کاری
56لمینت برجسته و طلاکوب دو رو دورگرد(1000عددی)(6*9)1,904,100 تومان8 روز کاری
57لمینت برجسته و طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)1,739,100 تومان14 روز کاری
58لمینت برجسته و طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.6*5.9)1,361,250 تومان8 روز کاری
59لمینت برجسته و طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.6*5.9)1,303,500 تومان14 روز کاری
60لمینت طلاکوب دو رو دورگرد(1000عددی)(6*9)1,904,100 تومان8 روز کاری
61لمینت طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)1,739,100 تومان14 روز کاری
62لمینت طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.9*5.6)1,361,250 تومان8 روز کاری
63لمینت طلا کوب کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)1,303,500 تومان14 روز کاری
64لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)1,232,550 تومان14 روز کاری
65لمینت برجسته مخملی کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)924,000 تومان14 روز کاری
66لمینت برجسته مخملی طلاکوب (1000 عددی)(6*9)2,049,300 تومان19 روز کاری
67لمینت برجسته مخملی طلاکوب کوچک (1000 عددی)(5.6*5.9)1,537,800 تومان19 روز کاری
68لمینت کتان امباس دورو دور گرد (6*9)948,750 تومان19 روز کاری
69لمینت کتان امباس کوچک دورو دورگرد(5.6*5.9)622,050 تومان19 روز کاری
70کتان لمینت امباس طلاکوب دورو دورگرد(9*6)1,838,100 تومان19 روز کاری
71کتان لمینت امباس طلاکوب کوچک دورو دورگرد(5.9*5.6)1,225,950 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1کارت PVC برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(5.7*8.65)1,871,100 تومان9 روز کاری
2کارت (PVC 300) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)1,755,600 تومان14 روز کاری
3کارت (PVC 500) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)(فوری)2,050,950 تومان6 روز کاری
4کارت (PVC 500) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)1,885,950 تومان9 روز کاری
5کارت (PVC 500) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.65)2,884,200 تومان9 روز کاری
6کارت (PVC 500) میکرون (با روکش براق) (500 عددی)(5.7*8.9)3,021,150 تومان14 روز کاری
7کارت (PVC 500) میکرون (با روکش براق) (1000 عددی)(5.7*8.9)5,276,700 تومان14 روز کاری
8کارت (PVC 760) میکرون (250 عددی)(5.7*8.9)2,308,350 تومان9 روز کاری
9کارت (PVC 760) میکرون (500 عددی)(5.7*8.9)3,547,500 تومان9 روز کاری
10کارت (PVC 760) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.9)5,936,700 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)1,531,200 تومان12 روز کاری
2اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)1,696,200 تومان7 روز کاری
3اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)483,450 تومان15 روز کاری
4اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)594,000 تومان15 روز کاری
5اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)481,140 تومان15 روز کاری
6اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)589,380 تومان15 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)2,829,750 تومان9 روز کاری
21000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)3,656,400 تومان9 روز کاری
31000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)2,057,550 تومان9 روز کاری
41000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)2,607,000 تومان9 روز کاری
51000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11.3*28.8)2,829,750 تومان9 روز کاری
61000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11.3*28.8)3,656,400 تومان9 روز کاری
72000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)2,519,550 تومان9 روز کاری
82000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)2,984,850 تومان9 روز کاری
94000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)4,601,850 تومان9 روز کاری
104000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)5,383,950 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 برگ انتباه تحریر 70 گرم رنگی A4 یک رو با چاپ کپی پرینت مشکی (کد 108)532,500 تومان3 روز کاری
21000 برگ انتباه تحریر 70 گرم رنگی A4 یک رو با چاپ کپی پرینت مشکی (کد 108)937,500 تومان3 روز کاری
3500 برگ انتباه تحریر 70 گرم رنگی A4 یک رو با چاپ کپی پرینت مشکی (کد 109)532,500 تومان3 روز کاری
41000 برگ انتباه تحریر 70 گرم رنگی A4 یک رو با چاپ کپی پرینت مشکی (کد 109)937,500 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)1,922,250 تومان2 روز کاری
21000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)2,946,900 تومان2 روز کاری
31000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)1,060,950 تومان2 روز کاری
41000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)1,572,450 تومان2 روز کاری
51000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)628,650 تومان2 روز کاری
61000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)886,050 تومان2 روز کاری
72000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)2,904,000 تومان2 روز کاری
82000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)4,245,450 تومان2 روز کاری
92000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)1,551,000 تومان2 روز کاری
102000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)2,222,550 تومان2 روز کاری
112000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)874,500 تومان2 روز کاری
122000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)1,209,450 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 1,823,250 تومان6 روز کاری
21000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 2,847,900 تومان6 روز کاری
31000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 978,450 تومان6 روز کاری
41000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 1,489,950 تومان6 روز کاری
51000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 546,150 تومان6 روز کاری
61000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 803,550 تومان6 روز کاری
71000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 1,922,250 تومان6 روز کاری
81000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 2,923,800 تومان6 روز کاری
91000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 1,027,950 تومان6 روز کاری
101000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 1,527,900 تومان6 روز کاری
111000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 570,900 تومان6 روز کاری
121000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 821,700 تومان6 روز کاری
132000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 2,821,500 تومان6 روز کاری
142000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 4,162,950 تومان6 روز کاری
152000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 1,485,000 تومان6 روز کاری
162000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 2,156,550 تومان6 روز کاری
172000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 808,500 تومان6 روز کاری
182000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 1,143,450 تومان6 روز کاری
192000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 3,044,250 تومان6 روز کاری
202000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 4,395,600 تومان6 روز کاری
212000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 1,597,200 تومان6 روز کاری
222000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 2,272,050 تومان6 روز کاری
232000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 864,600 تومان6 روز کاری
242000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 1,202,850 تومان6 روز کاری
255000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5,770,050 تومان6 روز کاری
265000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 8,042,100 تومان6 روز کاری
275000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 2,976,600 تومان6 روز کاری
285000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 4,111,800 تومان6 روز کاری
295000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 1,570,800 تومان6 روز کاری
305000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 2,138,400 تومان6 روز کاری
315000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 6,227,100 تومان6 روز کاری
325000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 8,464,500 تومان6 روز کاری
335000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 3,204,300 تومان6 روز کاری
345000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 4,323,000 تومان6 روز کاری
355000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 1,684,650 تومان6 روز کاری
365000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 2,244,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 1,757,250 تومان11 روز کاری
21000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو2,758,800 تومان11 روز کاری
31000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 879,450 تومان11 روز کاری
41000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 1,379,400 تومان11 روز کاری
51000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 438,900 تومان11 روز کاری
61000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 689,700 تومان11 روز کاری
71000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 1,658,415 تومان11 روز کاری
81000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 2,682,900 تومان11 روز کاری
91000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو829,950 تومان11 روز کاری
101000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 1,341,450 تومان11 روز کاری
111000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 414,150 تومان11 روز کاری
121000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 671,550 تومان11 روز کاری
132000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 2,862,750 تومان11 روز کاری
142000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 4,214,100 تومان11 روز کاری
152000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 1,432,200 تومان11 روز کاری
162000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 2,107,050 تومان11 روز کاری
172000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 716,100 تومان11 روز کاری
182000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 1,054,350 تومان11 روز کاری
192000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 2,640,000 تومان11 روز کاری
202000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 3,981,450 تومان11 روز کاری
212000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 1,320,000 تومان11 روز کاری
222000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 1,991,550 تومان11 روز کاری
232000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 660,000 تومان11 روز کاری
242000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 994,950 تومان11 روز کاری
255000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 6,012,600 تومان11 روز کاری
265000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 8,250,000 تومان11 روز کاری
275000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 3,006,300 تومان11 روز کاری
285000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 4,125,000 تومان11 روز کاری
295000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 1,503,150 تومان11 روز کاری
305000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 2,062,500 تومان11 روز کاری
315000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5,555,550 تومان11 روز کاری
325000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 7,827,600 تومان11 روز کاری
335000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 2,778,600 تومان11 روز کاری
345000 سربرگ A5 تحریر80 گرم دو رو 3,913,800 تومان11 روز کاری
355000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 1,389,300 تومان11 روز کاری
365000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 1,956,900 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,465,200 تومان2 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 2,055,900 تومان2 روز کاری
31000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 831,600 تومان2 روز کاری
41000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,126,950 تومان2 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 514,800 تومان2 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 663,300 تومان2 روز کاری
72000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 2,204,400 تومان2 روز کاری
82000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 2,981,550 تومان2 روز کاری
92000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,201,200 تومان2 روز کاری
102000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,590,600 تومان2 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 699,600 تومان2 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 894,300 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,366,200 تومان6 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,956,900 تومان6 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 749,100 تومان6 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 1,044,450 تومان6 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو432,300 تومان6 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو580,800 تومان6 روز کاری
72000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 2,121,900 تومان6 روز کاری
82000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 2,899,050 تومان6 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 1,135,200 تومان6 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 1,524,600 تومان6 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو633,600 تومان6 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو828,300 تومان6 روز کاری
135000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 4,351,050 تومان6 روز کاری
145000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5,656,200 تومان6 روز کاری
155000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 2,267,100 تومان6 روز کاری
165000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 2,918,850 تومان6 روز کاری
175000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو1,216,050 تومان6 روز کاری
185000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو1,542,750 تومان6 روز کاری
191000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 3,095,400 تومان6 روز کاری
201000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 4,276,800 تومان6 روز کاری
212000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 4,606,800 تومان6 روز کاری
222000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 6,161,100 تومان6 روز کاری
235000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 9,065,100 تومان6 روز کاری
245000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 11,675,400 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,201,200 تومان9 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,791,900 تومان9 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 600,600 تومان9 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 895,950 تومان9 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو300,300 تومان9 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو448,800 تومان9 روز کاری
72000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم یک رو1,940,400 تومان9 روز کاری
82000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو2,717,550 تومان9 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 970,200 تومان9 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 1,359,600 تومان9 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو485,100 تومان9 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو679,800 تومان9 روز کاری
135000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 4,136,550 تومان9 روز کاری
145000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو5,441,700 تومان9 روز کاری
155000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو2,069,100 تومان9 روز کاری
165000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 2,720,850 تومان9 روز کاری
175000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو1,034,550 تومان9 روز کاری
185000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) تحریر80 گرم دو رو1,361,250 تومان9 روز کاری
191000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 2,765,400 تومان9 روز کاری
201000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 3,946,800 تومان9 روز کاری
212000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 4,243,800 تومان9 روز کاری
222000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 5,798,100 تومان9 روز کاری
235000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 8,636,100 تومان9 روز کاری
245000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 11,246,400 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو199,650 تومان11 روز کاری
21000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو298,650 تومان11 روز کاری
32000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو323,400 تومان11 روز کاری
42000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو453,750 تومان11 روز کاری
55000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو689,700 تومان11 روز کاری
65000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو907,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ A4 تحریر 100 گرم یک رو 1,909,050 تومان11 روز کاری
21000 سربرگ A4 تحریر 100 گرم دو رو3,446,850 تومان11 روز کاری
31000 سربرگ A5 تحریر 100 گرم یک رو 955,350 تومان11 روز کاری
41000سربرگ A5 تحریر 100 گرم دو رو 1,724,250 تومان11 روز کاری
51000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم یک رو1,980,825 تومان11 روز کاری
61000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم دو رو2,983,200 تومان11 روز کاری
71000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم یک رو990,000 تومان11 روز کاری
81000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم دو رو1,491,600 تومان11 روز کاری
91000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم یک رو495,000 تومان11 روز کاری
101000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم دو رو745,800 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,788,600 تومان2 روز کاری
21000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو2,379,300 تومان2 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو993,300 تومان2 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,288,650 تومان2 روز کاری
51000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو595,650 تومان2 روز کاری
61000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو744,150 تومان2 روز کاری
72000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو2,854,500 تومان2 روز کاری
82000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو3,630,000 تومان2 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو1,526,250 تومان2 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,914,000 تومان2 روز کاری
112000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو862,950 تومان2 روز کاری
122000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو1,056,000 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,689,600 تومان6 روز کاری
21000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو2,280,300 تومان6 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو910,800 تومان6 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,206,150 تومان6 روز کاری
51000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو513,150 تومان6 روز کاری
61000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو661,650 تومان6 روز کاری
71000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو2,407,350 تومان6 روز کاری
81000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو3,408,900 تومان6 روز کاری
91000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,270,500 تومان6 روز کاری
101000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,770,450 تومان6 روز کاری
111000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو693,000 تومان6 روز کاری
121000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو943,800 تومان6 روز کاری
132000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو2,772,000 تومان6 روز کاری
142000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو3,547,500 تومان6 روز کاری
152000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو1,460,250 تومان6 روز کاری
162000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,848,000 تومان6 روز کاری
172000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو796,950 تومان6 روز کاری
182000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو990,000 تومان6 روز کاری
192000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو4,012,800 تومان6 روز کاری
202000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5,364,150 تومان6 روز کاری
212000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو2,080,650 تومان6 روز کاری
222000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو2,757,150 تومان6 روز کاری
232000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو1,107,150 تومان6 روز کاری
242000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو1,443,750 تومان6 روز کاری
255000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5,974,650 تومان6 روز کاری
265000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو7,279,800 تومان6 روز کاری
275000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو3,078,900 تومان6 روز کاری
285000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو3,730,650 تومان6 روز کاری
295000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو1,621,950 تومان6 روز کاری
305000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو1,948,650 تومان6 روز کاری
315000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو8,650,950 تومان6 روز کاری
325000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10,888,350 تومان6 روز کاری
335000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو4,417,050 تومان6 روز کاری
345000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5,535,750 تومان6 روز کاری
355000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو2,290,200 تومان6 روز کاری
365000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو2,849,550 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو2,242,350 تومان11 روز کاری
21000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو3,243,900 تومان11 روز کاری
31000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,122,000 تومان11 روز کاری
41000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,621,950 تومان11 روز کاری
51000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو561,000 تومان11 روز کاری
61000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو811,800 تومان11 روز کاری
71000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,524,600 تومان11 روز کاری
81000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو2,115,300 تومان11 روز کاری
91000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو762,300 تومان11 روز کاری
101000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,057,650 تومان11 روز کاری
111000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو381,150 تومان11 روز کاری
121000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو529,650 تومان11 روز کاری
132000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو3,831,300 تومان11 روز کاری
142000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5,182,650 تومان11 روز کاری
152000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,915,650 تومان11 روز کاری
162000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو2,592,150 تومان11 روز کاری
172000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو958,650 تومان11 روز کاری
182000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو1,295,250 تومان11 روز کاری
192000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو2,590,500 تومان11 روز کاری
202000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو3,366,000 تومان11 روز کاری
212000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو1,295,250 تومان11 روز کاری
222000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,683,000 تومان11 روز کاری
232000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو648,450 تومان11 روز کاری
242000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو841,500 تومان11 روز کاری
255000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو8,436,450 تومان11 روز کاری
265000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10,673,850 تومان11 روز کاری
275000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو4,219,050 تومان11 روز کاری
285000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5,337,750 تومان11 روز کاری
295000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو2,668,050 تومان11 روز کاری
305000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو2,108,700 تومان11 روز کاری
315000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5,760,150 تومان11 روز کاری
325000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو7,065,300 تومان11 روز کاری
335000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو2,880,900 تومان11 روز کاری
345000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو3,532,650 تومان11 روز کاری
355000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو1,440,450 تومان11 روز کاری
365000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو1,767,150 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 3,717,450 تومان6 روز کاری
22000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 4,649,700 تومان6 روز کاری
32000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,933,800 تومان6 روز کاری
42000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 2,399,100 تومان6 روز کاری
52000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 1,032,900 تومان6 روز کاری
62000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 1,265,550 تومان6 روز کاری
74000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 7,007,550 تومان6 روز کاری
84000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 8,573,400 تومان6 روز کاری
94000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 3,595,350 تومان6 روز کاری
104000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 4,377,450 تومان6 روز کاری
114000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 1,879,350 تومان6 روز کاری
124000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 2,272,050 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170 گرم2,305,050 تومان11 روز کاری
21000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170 گرم3,237,300 تومان11 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170 گرم1,153,350 تومان11 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170 گرم1,618,650 تومان11 روز کاری
51000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170 گرم575,850 تومان11 روز کاری
61000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170 گرم810,150 تومان11 روز کاری
72000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 3,535,950 تومان11 روز کاری
82000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 4,468,200 تومان11 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,768,800 تومان11 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 2,234,100 تومان11 روز کاری
112000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 884,400 تومان11 روز کاری
122000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 1,117,050 تومان11 روز کاری
134000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 6,793,050 تومان11 روز کاری
144000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 8,358,900 تومان11 روز کاری
154000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 3,397,350 تومان11 روز کاری
164000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 4,179,450 تومان11 روز کاری
174000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 1,697,850 تومان11 روز کاری
184000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 2,090,550 تومان11 روز کاری
192000 تراکت 1 لت سایز (10*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,387,650 تومان11 روز کاری
202000 تراکت 1 لت سایز (10*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,739,100 تومان11 روز کاری
212000 تراکت 2 لت سایز (20*20) یک رو گلاسه 170گرم 3,017,850 تومان11 روز کاری
222000 تراکت 2 لت سایز (20*20) دو رو گلاسه 170گرم 3,720,750 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سربرگ A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 10003,681,150 تومان11 روز کاری
2سربرگ A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 10002,141,700 تومان11 روز کاری
3سربرگ A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 10001,070,850 تومان11 روز کاری
4سربرگ A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 10001,841,400 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000سربرگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)2,555,850 تومان16 روز کاری
22000سربرگA4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)4,435,200 تومان16 روز کاری
31000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)1,278,750 تومان16 روز کاری
42000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)2,217,600 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم1,844,700 تومان14 روز کاری
21000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم922,350 تومان14 روز کاری
31000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم462,000 تومان14 روز کاری
42000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم3,234,000 تومان14 روز کاری
52000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم1,617,000 تومان14 روز کاری
62000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم808,500 تومان14 روز کاری
75000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم7,337,550 تومان14 روز کاری
85000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم3,669,600 تومان14 روز کاری
95000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم1,834,800 تومان14 روز کاری
101000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم2,460,150 تومان14 روز کاری
111000 تراکت (A5)سایز (145*20) دو رو کرافت 80گرم1,230,900 تومان14 روز کاری
121000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم615,450 تومان14 روز کاری
132000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم4,044,150 تومان14 روز کاری
142000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم2,022,900 تومان14 روز کاری
152000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم1,011,450 تومان14 روز کاری
165000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم8,698,800 تومان14 روز کاری
175000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم4,349,400 تومان14 روز کاری
185000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم2,174,700 تومان14 روز کاری
191000 تراکت (B5) سایز(17*24) یک رو کرافت 80گرم1,341,450 تومان14 روز کاری
201000 تراکت (B5) سایز(17*24) دو رو کرافت 80گرم1,841,400 تومان14 روز کاری
211000 تراکت (B4) سایز(34*24) یک رو کرافت 80گرم2,681,250 تومان14 روز کاری
221000 تراکت (B4) سایز(34*24) دو رو کرافت 80گرم3,682,800 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)5,817,900 تومان2 روز کاری
2250 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)5,910,300 تومان2 روز کاری
3250 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)10,256,400 تومان2 روز کاری
4250 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)10,429,650 تومان2 روز کاری
5250 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)17,925,600 تومان2 روز کاری
6500 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)6,596,700 تومان2 روز کاری
7500 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)6,857,400 تومان2 روز کاری
8500 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)11,790,900 تومان2 روز کاری
9500 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)12,134,100 تومان2 روز کاری
10500 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)19,630,050 تومان2 روز کاری
111000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)7,977,750 تومان2 روز کاری
121000 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)11,774,400 تومان2 روز کاری
131000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)8,245,050 تومان2 روز کاری
141000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)14,917,650 تومان2 روز کاری
151000 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)22,413,600 تومان2 روز کاری
161000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)15,604,050 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)6,088,500 تومان2 روز کاری
2250 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)9,885,150 تومان2 روز کاری
3250 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)6,415,200 تومان2 روز کاری
4250 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)10,211,850 تومان2 روز کاری
5250 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)10,899,900 تومان2 روز کاری
6250 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)18,395,850 تومان2 روز کاری
7250 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)11,553,300 تومان2 روز کاری
8250 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)19,049,250 تومان2 روز کاری
9500 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)7,080,150 تومان2 روز کاری
10500 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)10,876,800 تومان2 روز کاری
11500 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)7,690,650 تومان2 روز کاری
12500 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)11,487,300 تومان2 روز کاری
13500 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)13,036,650 تومان2 روز کاری
14500 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)20,532,600 تومان2 روز کاری
15500 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)14,333,550 تومان2 روز کاری
16500 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)21,829,500 تومان2 روز کاری
171000 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)9,183,900 تومان2 روز کاری
181000 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)12,980,550 تومان2 روز کاری
191000 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)10,416,450 تومان2 روز کاری
201000 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)14,213,100 تومان2 روز کاری
211000 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)17,016,450 تومان2 روز کاری
221000 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)24,512,400 تومان2 روز کاری
231000 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)19,512,900 تومان2 روز کاری
241000 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)27,008,850 تومان2 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)3,366,000 تومان8 روز کاری
21000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)5,369,100 تومان8 روز کاری
32000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)5,425,200 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)8,129,550 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)6,730,350 تومان8 روز کاری
62000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)10,852,050 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)12,995,400 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)20,956,650 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)13,592,700 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)22,149,600 تومان8 روز کاری
111000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*49)7,029,000 تومان8 روز کاری
122000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*49)11,447,700 تومان8 روز کاری
131000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)3,514,500 تومان8 روز کاری
142000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)5,723,850 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)3,907,200 تومان8 روز کاری
21000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)5,911,950 تومان8 روز کاری
32000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)6,509,250 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)9,213,600 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)7,814,400 تومان8 روز کاری
62000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)13,018,500 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)15,163,500 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)25,291,200 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)17,417,400 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)29,802,300 تومان8 روز کاری
111000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)8,941,350 تومان8 روز کاری
122000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)15,274,050 تومان8 روز کاری
131000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)4,471,500 تومان8 روز کاری
142000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)7,636,200 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)3,017,850 تومان4 روز کاری
21000 برگ پوستر B3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)3,296,700 تومان4 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)2,852,850 تومان6 روز کاری
21000 برگ پوستر B3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)3,131,700 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)4,136,550 تومان4 روز کاری
21000 برگ پوستر B3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)4,415,400 تومان4 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)3,971,550 تومان6 روز کاری
21000 برگ پوستر B3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)4,250,400 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 100گرم سایز(34*48)3,961,650 تومان11 روز کاری
21000 برگ پوستر B3 دو رو تحریر 100گرم سایز(34*48)5,966,400 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سری اول تحریر 100گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)7,887,000 تومان9 روز کاری
2سری اول تحریر 80گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)7,066,950 تومان9 روز کاری
3سری اول کتان120گرم(2000کتانa5و2000کتانa4و1000پاکت نامه)8,819,085 تومان9 روز کاری
4سری دوم تحریر 100گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)7,887,000 تومان9 روز کاری
5سری دوم تحریر 80گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)7,066,950 تومان9 روز کاری
6سری دوم کتان 120گرم(3000کتانa4و1000پاکت نامه)8,819,085 تومان9 روز کاری
7سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)8,763,150 تومان9 روز کاری
8سری سوم تحریر 80گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)7,868,850 تومان9 روز کاری
9سری سوم کتان 120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)10,441,200 تومان9 روز کاری
10سری سوم کتان120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)10,441,200 تومان9 روز کاری
11سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)8,763,150 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)2,145,000 تومان7 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)2,448,600 تومان7 روز کاری
31000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)4,362,600 تومان7 روز کاری
42000پاکت نامه(ملخی)تحریر 80گرم تمام رنگی(26*23)(فوری)3,471,600 تومان7 روز کاری
52000پاکت A5 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)3,923,700 تومان7 روز کاری
62000پاکت A4 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)7,043,850 تومان7 روز کاری
71000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)1,897,500 تومان11 روز کاری
81000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,151,600 تومان11 روز کاری
91000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)4,032,600 تومان11 روز کاری
102000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)3,224,100 تومان11 روز کاری
112000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)3,626,700 تومان11 روز کاری
122000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)6,713,850 تومان11 روز کاری
135000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)7,175,850 تومان11 روز کاری
145000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)8,030,550 تومان11 روز کاری
155000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)14,711,400 تومان11 روز کاری
161000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)7,566,900 تومان9 روز کاری
172000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)12,708,300 تومان9 روز کاری
185000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)27,576,450 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 100 گرم تمام رنگی(23*26)2,095,500 تومان11 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,376,000 تومان11 روز کاری
31000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48)4,479,750 تومان11 روز کاری
41000عدد پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)4,479,750 تومان11 روز کاری
51000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 100گرم تمام رنگی(67*48.5)8,461,200 تومان9 روز کاری
61000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 100گرم تمام رنگی(67*47.5)8,461,200 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم(48.5*67)9,299,400 تومان11 روز کاری
21000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 120 گرم(47.5*67)9,299,400 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کتان 120 گرم تمام رنگی(23*26)2,521,200 تومان11 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,910,600 تومان11 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(24.6*34.5)2,910,600 تومان11 روز کاری
41000 عدد پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48)5,552,250 تومان11 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)5,552,250 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم(48.5*67)10,139,250 تومان11 روز کاری
71000عدد پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم(47.5*67)10,139,250 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)2,618,550 تومان7 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)2,927,100 تومان7 روز کاری
31000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)5,319,600 تومان7 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.6*34.5)(فوری)2,927,100 تومان7 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)(فوری)5,319,600 تومان7 روز کاری
62000پاکت نامه(ملخی)گلاسه 135گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)4,420,350 تومان7 روز کاری
72000پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)4,880,700 تومان7 روز کاری
82000پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)8,957,850 تومان7 روز کاری
92000پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.6*34.5)(فوری)4,880,700 تومان7 روز کاری
102000پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)8,957,850 تومان7 روز کاری
111000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)2,371,050 تومان11 روز کاری
121000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,630,100 تومان11 روز کاری
131000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.6*34.5)2,630,100 تومان11 روز کاری
141000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)4,989,600 تومان11 روز کاری
151000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)4,989,600 تومان11 روز کاری
162000 عدد پاکت نامه (ملخی )گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)4,172,850 تومان11 روز کاری
172000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.6*34.5)4,583,700 تومان11 روز کاری
182000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)4,583,700 تومان11 روز کاری
192000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)8,627,850 تومان11 روز کاری
202000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)8,627,850 تومان11 روز کاری
215000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)9,545,250 تومان11 روز کاری
225000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10,423,050 تومان11 روز کاری
235000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)19,493,100 تومان11 روز کاری
245000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.6*34.5)10,423,050 تومان11 روز کاری
255000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)19,493,100 تومان11 روز کاری
261000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)9,474,300 تومان9 روز کاری
271000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)9,474,300 تومان9 روز کاری
282000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)16,524,750 تومان9 روز کاری
292000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)16,524,750 تومان9 روز کاری
305000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)37,115,100 تومان9 روز کاری
315000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)37,115,100 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)3,146,550 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)5,403,750 تومان16 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)3,260,400 تومان16 روز کاری
42000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)5,567,100 تومان16 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)6,121,500 تومان16 روز کاری
62000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)10,517,100 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)2,094,000 تومان14 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)3,555,000 تومان14 روز کاری
35000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)7,840,500 تومان14 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,388,000 تومان14 روز کاری
52000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)4,044,000 تومان14 روز کاری
65000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)8,880,000 تومان14 روز کاری
71000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)4,609,500 تومان14 روز کاری
82000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)7,752,000 تومان14 روز کاری
95000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)16,923,000 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(42*29)2,682,000 تومان11 روز کاری
2500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29*42)4,719,000 تومان11 روز کاری
31000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29*42)9,009,000 تومان11 روز کاری
4250عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)1,555,500 تومان11 روز کاری
5500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)2,682,000 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)5,041,500 تومان11 روز کاری
7250عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(21*14.5)1,395,000 تومان11 روز کاری
8500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)2,359,500 تومان11 روز کاری
91000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)4,398,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل سی دی با یووی(13*13)3,506,250 تومان9 روز کاری
21000 عدد پاکت CD گلاسه 300 گرم 4 رنگ با یووی(16.1*34)5,456,550 تومان17 روز کاری
31000 عدد پاکت CD فانتزی سلفون مات5,821,200 تومان9 روز کاری
41000 عدد پاکت CD فانتزی گلاسه یووی5,685,900 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد فولدر A4 روکش براق17,348,100 تومان9 روز کاری
21000 عدد فولدر A4 روکش مات17,348,100 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو3,422,100 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی2,179,650 تومان11 روز کاری
25000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی9,809,250 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1پک نمونه محصولات فست فود90,750 تومان2 روز کاری
2پک نمونه جعبه پیتزا54,450 تومان7 روز کاری
3پک 100 عددی جعبه همبرگر صدفی قفل دار (طول12.3 عرض12.3 ارتفاع8)437,745 تومان4 روز کاری
4پک 100 عددی جعبه سیب زمینی دو پرسی574,200 تومان7 روز کاری
5پک 100 عددی ظرف سوخاری داخل سالن (طول16.5 عرض9 ارتفاع5)314,325 تومان4 روز کاری
6پک 100 عددی ظرف سیب زمینی داخل سالن (طول13.5 عرض6 ارتفاع5)219,285 تومان4 روز کاری
7پک 100 عددی ظرف مربعی کوچک (طول16 عرض16 ارتفاع4)324,000 تومان4 روز کاری
8پک 100 عددی ظرف مربعی بزرگ (طول20.5 عرض20.5 ارتفاع4.5)433,500 تومان4 روز کاری
9پک 100 عددی جعبه سوخاری بیرون بر (طول21.5 عرض12 ارتفاع8)666,600 تومان4 روز کاری
10پک 100 عددی جعبه همبرگر بیرون بر (طول12.8 عرض12.8 ارتفاع8)598,950 تومان4 روز کاری
11پک 100 عددی جعبه ساندویچ کلاسیک (طول7 عرض7 ارتفاع30)598,950 تومان4 روز کاری
12پک 100 عددی جعبه سیب زمینی مخروطی بیرون بر (طول5.5 عرض5.5 ارتفاع11)325,050 تومان7 روز کاری
13پک 100 عددی جعبه سیب زمینی شربتی (طول8 عرض7 ارتفاع12)354,750 تومان7 روز کاری
14پک 100 عددی جعبه سیب زمینی صندوقی (طول12 عرض8 ارتفاع6.5)379,500 تومان7 روز کاری
15پک 100 عددی جعبه سیب زمینی قفلی (طول12 عرض9 ارتفاع8)405,900 تومان7 روز کاری
16پک 100 عددی جعبه سیب زمینی هرمی (طول7 عرض7 ارتفاع9)448,800 تومان7 روز کاری
17پک 100 عددی جعبه ساندویچ زیپی (طول8 عرض8 ارتفاع33.5)719,400 تومان7 روز کاری
18پک 100 عددی جعبه همبرگر قفلی بزرگ (طول14 عرض14 ارتفاع8)646,800 تومان7 روز کاری
19پک 100 عددی جعبه همبرگر قفلی کوچک (طول12 عرض12 ارتفاع10)506,550 تومان7 روز کاری
20پک 100 عددی ظرف پاپ کورن (طول22.5 عرض11 ارتفاع7.7)603,000 تومان4 روز کاری
21پک 100 عددی ظرف سیب زمینی قیفی بزرگ (طول28 عرض28 ارتفاع30.5)259,380 تومان7 روز کاری
22پک 100 عددی ظرف سیب زمینی قیفی متوسط (طول21.5 عرض21.5 ارتفاع23)159,060 تومان7 روز کاری
23پک 100 عددی ظرف سیب زمینی قیفی کوچک (طول18.5 عرض18.5 ارتفاع20)122,925 تومان7 روز کاری
24پک 1 کیلوگرمی پاکت ساندویچ یکبار مصرف کاغذی کرافت 55 گرم چاپ مشکی (طول37 عرض11)103,950 تومان7 روز کاری
25پک 1 کیلوگرمی پاکت همبرگر یکبار مصرف کاغذی کرافت 55 گرم چاپ مشکی (طول27 عرض15)103,950 تومان7 روز کاری
26پک 100 عددی جعبه پیتزا تک نفره 20 کرافت 530 گرم چاپدار (طول20 عرض19.5 ارتفاع3.7)346,500 تومان4 روز کاری
27پک 100 عددی جعبه پیتزا تک نفره سایز 24 کرافت 530 گرم چاپدار (طول23.5 عرض23.5 ارتفاع4)457,500 تومان4 روز کاری
28پک 100 عددی جعبه پیتزا دو نفره سایز 27 کرافت 530 گرم چاپدار (طول27 عرض27 ارتفاع4)615,000 تومان4 روز کاری
29پک 100 عددی جعبه پیتزا خانواده سایز 32 کرافت 530 گرم چاپدار (طول32 عرض32 ارتفاع4.1)870,000 تومان4 روز کاری
30پک 100 عددی جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30 کرافت 530 گرم چاپدار (طول29.2 عرض29.2 ارتفاع3.7)630,000 تومان4 روز کاری
31پک 100 عددی جعبه پیتزا مینی بدون چاپ ایفلوت (طول20 عرض19.5 ارتفاع3.7)419,100 تومان7 روز کاری
32پک 100 عددی جعبه پیتزا تک نفره سایز 24 بدون چاپ ایفلوت (طول23.5 عرض23.5 ارتفاع4)483,780 تومان7 روز کاری
33پک 100 عددی جعبه پیتزا تک نفره سایز 25 بدون چاپ ایفلوت (طول25 عرض25 ارتفاع4)540,705 تومان7 روز کاری
34پک 100 عددی جعبه پیتزا دو نفره سایز 27 بدون چاپ ایفلوت (طول27 عرض27 ارتفاع4)719,400 تومان7 روز کاری
35پک 100 عددی جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30 بدون چاپ ایفلوت (طول29.2 عرض29.2 ارتفاع3.7)764,280 تومان7 روز کاری
36پک 100 عددی جعبه پیتزا خانواده سایز 32 بدون چاپ ایفلوت (طول32 عرض32 ارتفاع4.1)848,100 تومان7 روز کاری
37پک 100 عددی جعبه پیتزا خانواده سایز 34 بدون چاپ ایفلوت (طول34 عرض33.4 ارتفاع4.6)851,235 تومان7 روز کاری
38پک 100 عددی هولدر لیوان بیرون بر کاغذی 2 عددی ایفلوت (طول19 عرض10 ارتفاع3)178,200 تومان7 روز کاری
39پک 100 عددی هولدر لیوان بیرون بر کاغذی 4 عددی ایفلوت (طول19 عرض19 ارتفاع3)270,600 تومان7 روز کاری
40پک 550 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 18207,900 تومان7 روز کاری
41پک 350 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 22262,350 تومان7 روز کاری
42پک 350 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 26404,250 تومان7 روز کاری
43پک 200 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 28173,250 تومان7 روز کاری
44پک 150 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 30224,400 تومان7 روز کاری
45پک 150 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 32264,000 تومان7 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد جعبه همبرگر صدفی قفل دار7,436,550 تومان19 روز کاری
22000 عدد جعبه همبرگر صدفی قفل دار11,431,200 تومان19 روز کاری
35000 عدد جعبه همبرگر صدفی قفل دار23,380,500 تومان19 روز کاری
41000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر9,009,000 تومان19 روز کاری
52000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر12,855,150 تومان19 روز کاری
65000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر24,665,850 تومان19 روز کاری
71000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن5,435,100 تومان19 روز کاری
82000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن8,289,600 تومان19 روز کاری
95000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن16,836,600 تومان19 روز کاری
101000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن3,346,200 تومان19 روز کاری
112000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن5,403,750 تومان19 روز کاری
125000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن11,526,900 تومان19 روز کاری
131000 عدد ظرف مربعی بزرگ داخل سالن8,913,300 تومان19 روز کاری
142000 عدد ظرف مربعی بزرگ داخل سالن12,660,450 تومان19 روز کاری
155000 عدد ظرف مربعی بزرگ داخل سالن24,182,400 تومان19 روز کاری
161000 عدد ظرف مربعی کوچک داخل سالن4,228,950 تومان19 روز کاری
172000 عدد ظرف مربعی کوچک داخل سالن6,740,250 تومان19 روز کاری
185000 عدد ظرف مربعی کوچک داخل سالن14,221,350 تومان19 روز کاری
191000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر11,257,950 تومان19 روز کاری
202000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر17,351,400 تومان19 روز کاری
215000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر35,575,650 تومان19 روز کاری
221000 عدد جعبه همبرگر بیرون بر10,574,850 تومان19 روز کاری
232000 عدد جعبه همبرگر بیرون بر15,986,850 تومان19 روز کاری
245000 عدد جعبه همبرگر بیرون بر32,204,700 تومان19 روز کاری
251000 عدد جعبه ساندویچ10,574,850 تومان19 روز کاری
262000 عدد جعبه ساندویچ15,986,850 تومان19 روز کاری
275000 عدد جعبه ساندویچ32,204,700 تومان19 روز کاری
281000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی5,532,450 تومان19 روز کاری
292000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی8,484,300 تومان19 روز کاری
305000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی17,315,100 تومان19 روز کاری
311000 عدد ظرف پاپکورن10,693,650 تومان19 روز کاری
322000 عدد ظرف پاپکورن16,222,800 تومان19 روز کاری
335000 عدد ظرف پاپکورن32,787,150 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی9,150,000 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)4,725,000 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)3,975,000 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)3,750,000 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,695,000 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی3,975,000 تومان11 روز کاری
740 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی13,500,000 تومان11 روز کاری
840 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)7,050,000 تومان11 روز کاری
940 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)5,025,000 تومان11 روز کاری
1040 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)4,350,000 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی7,005,000 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,980,000 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,350,000 تومان11 روز کاری
1450 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی15,375,000 تومان11 روز کاری
1550 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)8,595,000 تومان11 روز کاری
1650 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)6,000,000 تومان11 روز کاری
1750 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)4,650,000 تومان11 روز کاری
1850 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی8,550,000 تومان11 روز کاری
1950 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی6,000,000 تومان11 روز کاری
2050 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,650,000 تومان11 روز کاری
2180 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی22,500,000 تومان11 روز کاری
2280 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)12,075,000 تومان11 روز کاری
2380 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)7,575,000 تومان11 روز کاری
2480 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)5,580,000 تومان11 روز کاری
2580 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی12,000,000 تومان11 روز کاری
2680 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی7,500,000 تومان11 روز کاری
2780 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی5,580,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی26,265,000 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)14,640,000 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)9,390,000 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)6,645,000 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی14,550,000 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی9,300,000 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی6,645,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,516,250 تومان13 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,356,000 تومان13 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,524,000 تومان13 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,362,500 تومان13 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,673,000 تومان13 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,465,000 تومان13 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,527,500 تومان13 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)9,124,500 تومان13 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,270,000 تومان13 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,125,000 تومان13 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,970,000 تومان13 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,125,000 تومان13 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,524,000 تومان13 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12,292,500 تومان13 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,887,000 تومان13 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,719,000 تومان13 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,168,000 تومان13 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,762,000 تومان13 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,966,500 تومان13 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)9,223,500 تومان13 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)15,048,000 تومان13 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10,032,000 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,633,000 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,422,000 تومان13 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,831,000 تومان13 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)9,124,500 تومان13 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)14,454,000 تومان13 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)27,010,500 تومان13 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)15,708,000 تومان13 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)9,421,500 تومان13 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,930,000 تومان13 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,887,000 تومان13 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10,989,000 تومان13 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)19,470,000 تومان13 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)34,518,000 تومان13 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)21,301,500 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)11,946,000 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)8,481,000 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,963,500 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,753,750 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,270,000 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,389,000 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,475,000 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,351,250 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,537,500 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,837,500 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,115,000 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,135,000 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,293,500 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,399,000 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,534,000 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)11,484,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,524,000 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,290,000 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,788,500 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,788,500 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,290,000 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)8,002,500 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)14,058,000 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)8,827,500 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,238,750 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,506,250 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,238,750 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,837,500 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)13,051,500 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)25,492,500 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)15,056,250 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)8,827,500 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,593,500 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,534,000 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)9,817,500 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)18,282,000 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)34,031,250 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)20,889,000 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)11,673,750 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,218,750 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)4,422,000 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)5,973,000 تومان11 روز کاری
340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)7,524,000 تومان11 روز کاری
440 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10,692,000 تومان11 روز کاری
5100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)16,945,500 تومان11 روز کاری
6100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)24,469,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,633,500 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,267,000 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,527,500 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,753,750 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,004,750 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,013,000 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,026,000 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,185,750 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,455,000 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,392,500 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,914,000 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,151,500 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,253,500 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10,593,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,798,000 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,811,500 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,277,000 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,392,500 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,811,500 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,491,000 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)8,151,000 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)13,579,500 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,620,000 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,871,000 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,620,000 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,177,500 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12,606,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)25,146,000 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)14,289,000 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)8,151,000 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,950,000 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,088,500 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)9,512,250 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)17,655,000 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)33,957,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)20,377,500 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10,857,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,435,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
140 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)10,197,000 تومان8 روز کاری
240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)8,118,000 تومان8 روز کاری
340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)14,239,500 تومان8 روز کاری
4100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)11,368,500 تومان8 روز کاری
5100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)19,437,000 تومان8 روز کاری
6100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)15,559,500 تومان8 روز کاری
7100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)27,852,000 تومان8 روز کاری
820 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)3,432,000 تومان8 روز کاری
920 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)5,841,000 تومان8 روز کاری
1020 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)4,587,000 تومان8 روز کاری
1120 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)8,497,500 تومان8 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)5,758,500 تومان8 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,937,000 تومان13 روز کاری
1420 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,032,500 تومان13 روز کاری
1520 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)9,190,500 تومان13 روز کاری
1620 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)6,674,250 تومان13 روز کاری
1720 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,745,500 تومان13 روز کاری
1820 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,960,000 تومان13 روز کاری
1920 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)7,359,000 تومان13 روز کاری
2020 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12,870,000 تومان13 روز کاری
2120 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8,893,500 تومان13 روز کاری
2220 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,032,500 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,250,500 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,016,000 تومان13 روز کاری
2540 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8,827,500 تومان13 روز کاری
2640 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)15,328,500 تومان13 روز کاری
2740 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)11,187,000 تومان13 روز کاری
2840 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)6,468,000 تومان13 روز کاری
2940 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,960,000 تومان13 روز کاری
3040 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,422,000 تومان13 روز کاری
3140 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)7,062,000 تومان13 روز کاری
3240 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12,375,000 تومان13 روز کاری
3340 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)21,780,000 تومان13 روز کاری
3440 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)14,734,500 تومان13 روز کاری
3540 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8,827,500 تومان13 روز کاری
3640 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,247,000 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)6,765,000 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)10,312,500 تومان13 روز کاری
39100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)17,688,000 تومان13 روز کاری
40100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)33,577,500 تومان13 روز کاری
41100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)22,374,000 تومان13 روز کاری
42100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12,375,000 تومان13 روز کاری
43100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)7,953,000 تومان13 روز کاری
44100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8,827,500 تومان13 روز کاری
45100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)14,140,500 تومان13 روز کاری
46100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)25,327,500 تومان13 روز کاری
47100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)47,718,000 تومان13 روز کاری
48100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)32,389,500 تومان13 روز کاری
49100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)17,688,000 تومان13 روز کاری
50100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)10,609,500 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,227,500 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,224,000 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)8,167,500 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,651,250 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,986,500 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,234,000 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)6,476,250 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)11,343,750 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)7,631,250 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,125,000 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,516,250 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,224,000 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)7,936,500 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)14,421,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10,353,750 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,403,750 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,176,250 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,646,500 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,874,000 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)11,467,500 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)20,872,500 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)14,107,500 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)7,408,500 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,537,500 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)6,063,750 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)9,586,500 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)17,061,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)32,628,750 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)21,697,500 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)11,756,250 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)7,177,500 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)8,233,500 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)13,530,000 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)24,708,750 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)46,761,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)31,762,500 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)17,061,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)9,999,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)2,145,000 تومان8 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)4,273,500 تومان8 روز کاری
320 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)3,110,250 تومان8 روز کاری
420 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)6,435,000 تومان8 روز کاری
540 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)4,273,500 تومان8 روز کاری
640 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)8,200,500 تومان8 روز کاری
740 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)6,138,000 تومان8 روز کاری
840 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)11,995,500 تومان8 روز کاری
9100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)9,949,500 تومان8 روز کاری
10100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)17,539,500 تومان8 روز کاری
11100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)14,049,750 تومان8 روز کاری
12100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)25,162,500 تومان8 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,881,000 تومان11 روز کاری
1420 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,696,000 تومان11 روز کاری
1520 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7,375,500 تومان11 روز کاری
1620 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,466,750 تومان11 روز کاری
1720 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,933,500 تومان11 روز کاری
1820 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,706,000 تومان11 روز کاری
1920 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,494,500 تومان11 روز کاری
2020 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10,510,500 تومان11 روز کاری
2120 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,514,500 تومان11 روز کاری
2220 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)6,913,500 تومان11 روز کاری
2320 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,753,750 تومان11 روز کاری
2420 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7,375,500 تومان11 روز کاری
2520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,917,000 تومان11 روز کاری
2640 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,145,000 تومان11 روز کاری
2740 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,696,000 تومان11 روز کاری
2840 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7,210,500 تومان11 روز کاری
2940 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)13,464,000 تومان11 روز کاری
3040 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,640,000 تومان11 روز کاری
3140 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,801,500 تومان11 روز کاری
3240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)9,586,500 تومان11 روز کاری
3340 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,052,500 تومان11 روز کاری
3440 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,280,000 تومان11 روز کاری
3540 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10,510,500 تومان11 روز کاری
3640 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)19,882,500 تومان11 روز کاری
3740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,795,000 تومان11 روز کاری
3840 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)6,649,500 تومان11 روز کاری
3940 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)13,348,500 تومان11 روز کاری
4040 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,339,500 تومان11 روز کاری
4140 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7,293,000 تومان11 روز کاری
4240 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)13,447,500 تومان11 روز کاری
4340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)9,586,500 تومان11 روز کاری
44100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,280,000 تومان11 روز کاری
45100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)8,794,500 تومان11 روز کاری
46100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)16,087,500 تومان11 روز کاری
47100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)31,020,000 تومان11 روز کاری
48100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)20,484,750 تومان11 روز کاری
49100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)11,104,500 تومان11 روز کاری
50100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)6,435,000 تومان11 روز کاری
51100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7,614,750 تومان11 روز کاری
52100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)12,870,000 تومان11 روز کاری
53100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)23,380,500 تومان11 روز کاری
54100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)45,045,000 تومان11 روز کاری
55100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)30,409,500 تومان11 روز کاری
56100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)16,087,500 تومان11 روز کاری
57100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)9,223,500 تومان11 روز کاری
58100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)9,949,500 تومان11 روز کاری
59100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)16,962,000 تومان11 روز کاری
60100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)31,020,000 تومان11 روز کاری
61100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)20,484,750 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,062,500 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,960,000 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)7,590,000 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)5,280,000 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,805,000 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,970,000 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)5,775,000 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10,725,000 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)7,095,000 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,795,000 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,310,000 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,960,000 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)7,425,000 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)13,695,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)9,900,000 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)5,280,000 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,970,000 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,300,000 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)5,610,000 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10,725,000 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)20,130,000 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)13,530,000 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)6,930,000 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,125,000 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)5,610,000 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)9,075,000 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)16,335,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)31,185,000 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)20,790,000 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)11,385,000 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)6,600,000 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)7,920,000 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)13,035,000 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)23,595,000 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)45,375,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)30,690,000 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)16,335,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)9,405,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
130 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم 2,871,000 تومان11 روز کاری
260 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم4,719,000 تومان11 روز کاری
390 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم6,633,000 تومان11 روز کاری
430 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم3,036,000 تومان11 روز کاری
560 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم4,983,000 تومان11 روز کاری
690 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم6,798,000 تومان11 روز کاری
760 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)3,753,750 تومان11 روز کاری
8120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)6,484,500 تومان11 روز کاری
9180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)8,860,500 تومان11 روز کاری
1060 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)4,785,000 تومان11 روز کاری
11120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)8,860,500 تومان11 روز کاری
12180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)12,936,000 تومان11 روز کاری
1360 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,207,500 تومان11 روز کاری
14120 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7,722,000 تومان11 روز کاری
15180 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10,873,500 تومان11 روز کاری
1660 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,857,500 تومان11 روز کاری
17120 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10,873,500 تومان11 روز کاری
18180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)15,790,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)1,753,950 تومان2 روز کاری
21000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)950,400 تومان2 روز کاری
31000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)490,050 تومان2 روز کاری
42000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)490,050 تومان2 روز کاری
51000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1,966,800 تومان2 روز کاری
61000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1,118,700 تومان2 روز کاری
71000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)567,600 تومان2 روز کاری
82000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)567,600 تومان2 روز کاری
91000برگ a4 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(21*29.7)732,600 تومان2 روز کاری
101000برگ a5 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)381,150 تومان2 روز کاری
112000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)381,150 تومان2 روز کاری
121000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(29.7*21)899,250 تومان2 روز کاری
131000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)457,050 تومان2 روز کاری
142000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)457,050 تومان2 روز کاری
151000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)732,600 تومان2 روز کاری
161000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)381,150 تومان2 روز کاری
172000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)381,150 تومان2 روز کاری
181000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)899,250 تومان2 روز کاری
191000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)457,050 تومان2 روز کاری
202000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)457,050 تومان2 روز کاری
211000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)732,600 تومان2 روز کاری
221000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)381,150 تومان2 روز کاری
232000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)381,150 تومان2 روز کاری
241000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)899,250 تومان2 روز کاری
251000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)457,050 تومان2 روز کاری
262000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)457,050 تومان2 روز کاری
271000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)732,600 تومان2 روز کاری
281000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)381,150 تومان2 روز کاری
292000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)381,150 تومان2 روز کاری
301000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)899,250 تومان2 روز کاری
311000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)457,050 تومان2 روز کاری
322000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)457,050 تومان2 روز کاری
331000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)1,430,550 تومان2 روز کاری
341000برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)732,600 تومان2 روز کاری
351000برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)381,150 تومان2 روز کاری
362000برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)381,150 تومان2 روز کاری
371000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1,641,750 تومان2 روز کاری
381000برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)899,250 تومان2 روز کاری
391000برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)457,050 تومان2 روز کاری
402000برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)457,050 تومان2 روز کاری
411000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2,451,900 تومان3 روز کاری
421000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1,240,800 تومان3 روز کاری
432000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1,240,800 تومان3 روز کاری
441000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2,620,200 تومان3 روز کاری
451000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1,318,350 تومان3 روز کاری
462000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1,318,350 تومان3 روز کاری
471000 برگ A4 یک رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (29.7*21)2,451,900 تومان3 روز کاری
481000 برگ A4 دو رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (29.7*21)2,620,200 تومان3 روز کاری
491000 برگ A4 یک رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (29.7*21)2,451,900 تومان3 روز کاری
501000 برگ A4 دو رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (29.7*21)2,620,200 تومان3 روز کاری
511000 برگ A4 یک رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (29.7*21)2,451,900 تومان3 روز کاری
521000 برگ A4 دو رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (29.7*21)2,620,200 تومان3 روز کاری
531000 برگ A4 یک رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (29.7*21)2,451,900 تومان3 روز کاری
541000 برگ A4 دو رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (29.7*21)2,620,200 تومان3 روز کاری
551000 برگ A5 یک رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (14.80*21)1,240,800 تومان3 روز کاری
561000 برگ A5 دو رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (14.80*21)1,318,350 تومان3 روز کاری
571000 برگ A5 یک رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (14.80*21)1,240,800 تومان3 روز کاری
581000 برگ A5 دو رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (14.80*21)1,318,350 تومان3 روز کاری
591000 برگ A5 یک رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (14.80*21)1,240,800 تومان3 روز کاری
601000 برگ A5 دو رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (14.80*21)1,318,350 تومان3 روز کاری
611000 برگ A5 یک رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (14.80*21)1,240,800 تومان3 روز کاری
621000 برگ A5 دو رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (14.80*21)1,318,350 تومان3 روز کاری
632000 برگ A6 یک رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)1,240,800 تومان3 روز کاری
642000 برگ A6 دو رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)1,318,350 تومان3 روز کاری
652000 برگ A6 یک رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)1,240,800 تومان3 روز کاری
662000 برگ A6 دو رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)1,318,350 تومان3 روز کاری
672000 برگ A6 یک رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)1,240,800 تومان3 روز کاری
682000 برگ A6 دو رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)1,318,350 تومان3 روز کاری
692000 برگ A6 یک رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)1,240,800 تومان3 روز کاری
702000 برگ A6 دو رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)1,318,350 تومان3 روز کاری
71500 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)971,850 تومان2 روز کاری
72500 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)551,100 تومان2 روز کاری
73500 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)290,400 تومان2 روز کاری
741000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)290,400 تومان2 روز کاری
75500 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1,051,050 تومان2 روز کاری
76500 برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)603,900 تومان2 روز کاری
77500 برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)310,200 تومان2 روز کاری
781000 برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)310,200 تومان2 روز کاری
79500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(21*29.7)437,250 تومان2 روز کاری
80500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)234,300 تومان2 روز کاری
811000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)234,300 تومان2 روز کاری
82500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(29.7*21)491,700 تومان2 روز کاری
83500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)254,100 تومان2 روز کاری
841000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)254,100 تومان2 روز کاری
85500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)437,250 تومان2 روز کاری
86500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)234,300 تومان2 روز کاری
871000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)234,300 تومان2 روز کاری
88500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)491,700 تومان2 روز کاری
89500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)254,100 تومان2 روز کاری
901000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)254,100 تومان2 روز کاری
91500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)437,250 تومان2 روز کاری
92500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)234,300 تومان2 روز کاری
931000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)234,300 تومان2 روز کاری
94500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)491,700 تومان2 روز کاری
95500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)254,100 تومان2 روز کاری
961000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)254,100 تومان2 روز کاری
97500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)437,250 تومان2 روز کاری
98500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)234,300 تومان2 روز کاری
991000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)234,300 تومان2 روز کاری
100500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)491,700 تومان2 روز کاری
101500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)254,100 تومان2 روز کاری
1021000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)254,100 تومان2 روز کاری
103500 برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)806,850 تومان2 روز کاری
104500 برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)437,250 تومان2 روز کاری
105500 برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)234,300 تومان2 روز کاری
1061000 برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)234,300 تومان2 روز کاری
107500 برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)886,050 تومان2 روز کاری
108500 برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)491,700 تومان2 روز کاری
109500 برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)254,100 تومان2 روز کاری
1101000 برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)254,100 تومان2 روز کاری
111500 برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1,331,550 تومان3 روز کاری
112500 برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)681,450 تومان3 روز کاری
1131000 برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)681,450 تومان3 روز کاری
114500 برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1,386,000 تومان3 روز کاری
115500 برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)701,250 تومان3 روز کاری
1161000 برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)701,250 تومان3 روز کاری
117500 برگ A4 یک رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (29.7*21)1,331,550 تومان3 روز کاری
118500 برگ A4 دو رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (29.7*21)1,386,000 تومان3 روز کاری
119500 برگ A4 یک رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (29.7*21)1,331,550 تومان3 روز کاری
120500 برگ A4 دو رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (29.7*21)1,386,000 تومان3 روز کاری
121500 برگ A4 یک رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (29.7*21)1,331,550 تومان3 روز کاری
122500 برگ A4 دو رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (29.7*21)1,386,000 تومان3 روز کاری
123500 برگ A4 یک رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (29.7*21)1,331,550 تومان3 روز کاری
124500 برگ A4 دو رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (29.7*21)1,386,000 تومان3 روز کاری
125500 برگ A5 یک رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (14.80*21)681,450 تومان3 روز کاری
126500 برگ A5 دو رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (14.80*21)701,250 تومان3 روز کاری
127500 برگ A5 یک رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (14.80*21)681,450 تومان3 روز کاری
128500 برگ A5 دو رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (14.80*21)701,250 تومان3 روز کاری
129500 برگ A5 یک رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (14.80*21)681,450 تومان3 روز کاری
130500 برگ A5 دو رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (14.80*21)701,250 تومان3 روز کاری
131500 برگ A5 یک رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (14.80*21)681,450 تومان3 روز کاری
132500 برگ A5 دو رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (14.80*21)701,250 تومان3 روز کاری
1331000 برگ A6 یک رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)681,450 تومان3 روز کاری
1341000 برگ A6 دو رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)701,250 تومان3 روز کاری
1351000 برگ A6 یک رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)681,450 تومان3 روز کاری
1361000 برگ A6 دو رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)701,250 تومان3 روز کاری
1371000 برگ A6 یک رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)681,450 تومان3 روز کاری
1381000 برگ A6 دو رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)701,250 تومان3 روز کاری
1391000 برگ A6 یک رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)681,450 تومان3 روز کاری
1401000 برگ A6 دو رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)701,250 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
110 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی1,285,350 تومان5 روز کاری
210 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی735,900 تومان5 روز کاری
320 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی882,750 تومان5 روز کاری
420 بسته فاکتور B6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری )کپی پرینت مشکی1,450,350 تومان5 روز کاری
510 بسته فاکتور a4 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی1,155,000 تومان5 روز کاری
610 بسته فاکتور a5 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی668,250 تومان5 روز کاری
720 بسته فاکتور a6 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی816,750 تومان5 روز کاری
810 بسته فاکتور کاربن دار a4 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی1,527,900 تومان5 روز کاری
910 بسته فاکتور کاربن دار a5 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی856,350 تومان5 روز کاری
1020 بسته فاکتور کاربن دار a6 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی1,004,850 تومان5 روز کاری
1110 بسته فاکتور a4 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی1,656,600 تومان5 روز کاری
1210 بسته فاکتور a5 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی963,600 تومان5 روز کاری
1320 بسته فاکتور a6 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی1,184,700 تومان5 روز کاری
1410 بسته فاکتور کاربن دار a4 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی2,281,950 تومان5 روز کاری
1510 بسته فاکتور کاربن دار a5 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی1,273,800 تومان5 روز کاری
1620 بسته فاکتور کاربن دار a6 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی1,496,550 تومان5 روز کاری
1710 بسته فاکتور a4 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی2,159,850 تومان5 روز کاری
1810 بسته فاکتور a5 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی1,255,650 تومان5 روز کاری
1920 بسته فاکتور a6 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی1,551,000 تومان5 روز کاری
2010 بسته فاکتور کاربن دار a4 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی3,034,350 تومان5 روز کاری
2110 بسته فاکتور کاربن دار a5 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی1,692,900 تومان5 روز کاری
2220 بسته فاکتور کاربن دار a6 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی1,989,900 تومان5 روز کاری
2320 بسته فاکتور B6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی1,260,600 تومان8 روز کاری
2420 بسته فاکتور b6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی1,131,900 تومان8 روز کاری
2520 بسته فاکتور b6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی1,826,550 تومان8 روز کاری
2620 بسته فاکتور b6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی2,387,550 تومان8 روز کاری
2720 بسته فاکتور کاربن دار b6 دو نسخه کپی پرینت مشکی1,585,650 تومان8 روز کاری
2820 بسته فاکتور کاربن دار b6 سه نسخه کپی پرینت مشکی2,369,400 تومان8 روز کاری
2920 بسته فاکتور کاربن دار b6 چهار نسخه کپی پرینت مشکی3,153,150 تومان8 روز کاری
3010 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی1,894,200 تومان8 روز کاری
3110 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی2,745,600 تومان8 روز کاری
3210 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی1,117,050 تومان8 روز کاری
3310 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی1,003,200 تومان8 روز کاری
3410 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی1,440,450 تومان8 روز کاری
3510 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی1,877,700 تومان8 روز کاری
3610 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی638,550 تومان8 روز کاری
3710 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی580,800 تومان8 روز کاری
3810 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی836,550 تومان8 روز کاری
3910 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی1,090,650 تومان8 روز کاری
4020 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)767,250 تومان8 روز کاری
4120 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی709,500 تومان8 روز کاری
4220 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی1,029,600 تومان8 روز کاری
4320 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی1,348,050 تومان8 روز کاری
4410 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)1,117,050 تومان8 روز کاری
4510 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)1,003,200 تومان8 روز کاری
4610 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)1,440,450 تومان8 روز کاری
4715 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)645,150 تومان8 روز کاری
4815 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)1,103,850 تومان8 روز کاری
4910 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی1,328,250 تومان8 روز کاری
5010 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی1,983,300 تومان8 روز کاری
5110 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی2,638,350 تومان8 روز کاری
5210 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی744,150 تومان8 روز کاری
5310 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی1,107,150 تومان8 روز کاری
5410 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی1,471,800 تومان8 روز کاری
5520 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)872,850 تومان8 روز کاری
5620بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1,300,200 تومان8 روز کاری
5720 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی1,729,200 تومان8 روز کاری
5810بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)1,328,250 تومان8 روز کاری
5910بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)1,983,300 تومان8 روز کاری
6010 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی1,143,450 تومان8 روز کاری
6110 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی1,194,600 تومان8 روز کاری
6210 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی664,950 تومان8 روز کاری
6310 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی716,100 تومان8 روز کاری
6420 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)818,400 تومان8 روز کاری
6510 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)664,950 تومان8 روز کاری
6615 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)702,900 تومان8 روز کاری
6710 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)716,100 تومان8 روز کاری
6815بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)740,850 تومان8 روز کاری
6915 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)818,400 تومان8 روز کاری
7015بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)808,500 تومان8 روز کاری
7115بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)1,204,500 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1بنر 8 انس اقتصادی (2 pass)128,480 تومان2 روز کاری
2بنر 8 انس (4 pass)108,800 تومان2 روز کاری
3بنر 8 انس کیفیت عالی (6 pass)133,760 تومان2 روز کاری
4بنر 10 انس کیفیت عالی (6 pass)144,320 تومان2 روز کاری
5بنر 10 انس (3 pass)108,800 تومان2 روز کاری
6فلکسی چینی (8 pass)396,000 تومان3 روز کاری
7فلکسی چینی (16 pass)413,600 تومان3 روز کاری
8استیکر درجه یک (8 pass)225,280 تومان2 روز کاری
9بنر 10 انس (8 pass)128,000 تومان2 روز کاری
10استیکر شیشه ای (8 pass)237,600 تومان2 روز کاری
11مش (6 pass)272,800 تومان2 روز کاری
12مش (8 pass)282,400 تومان2 روز کاری
13استیکر با چاپ اکوسالونت (6 pass)396,000 تومان3 روز کاری
14استیکر با چاپ اکوسالونت (8 pass)417,920 تومان3 روز کاری
15فلکسی ایرانی (8 pass)256,000 تومان3 روز کاری
16فلکسی ایرانی (16 pass)264,000 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1پلات و لمینت براق372,900 تومان3 روز کاری
2پلات و لمینت مات409,200 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1پرچم ساحلی یک تیکه (پارچه: ساتن کره ۹ کیلوگرمی پایه: گرانول بین ۱۲ تا ۱۴ کیلوگرمی)1,795,200 تومان11 روز کاری
2پرچم ساحلی سه تیکه (پارچه: ساتن کره ۹ کیلوگرمی پایه: گرانول بین ۱۲ تا ۱۴ کیلوگرمی)2,112,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد برچسب امنیتی وید (طلایی براق ساده) چاپ مشکی(5*2)1,207,500 تومان10 روز کاری
21000 عدد برچسب امنیتی وید (طلایی براق ساده) چاپ مشکی(5*3)1,747,500 تومان10 روز کاری
31000 عدد برچسب امنیتی وید (طلایی براق ساده) چاپ مشکی(5*8.5)4,627,500 تومان10 روز کاری
41000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش1,545,000 تومان10 روز کاری
51000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره و روکش1,683,000 تومان10 روز کاری
61000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره و روکش2,425,500 تومان10 روز کاری
71000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش6,237,000 تومان10 روز کاری
81000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره بدون روکش1,347,000 تومان10 روز کاری
91000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره بدون روکش1,485,000 تومان10 روز کاری
101000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره بدون روکش2,128,500 تومان10 روز کاری
111000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره بدون روکش5,386,500 تومان10 روز کاری
121000 عدد برچسب اموال رنگی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش1,782,000 تومان10 روز کاری
131000 عدد برچسب اموال رنگی (2*4.8 ) با شماره و روکش1,941,000 تومان10 روز کاری
141000 عدد برچسب اموال رنگی (3*5 ) با شماره و روکش2,812,500 تومان10 روز کاری
151000 عدد برچسب اموال رنگی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش7,287,000 تومان10 روز کاری
161000 عدد برچسب امنیتی وید (نقره ای براق ساده) چاپ مشکی(5*2)1,902,000 تومان10 روز کاری
171000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(2*5)1,501,500 تومان13 روز کاری
181000 عدد برچسب امنیتی وید (نقره ای براق ساده) چاپ مشکی(5*3)2,752,500 تومان10 روز کاری
191000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(3*5)2,194,500 تومان13 روز کاری
201000 عدد برچسب امنیتی وید (نقره ای براق ساده) چاپ مشکی(5*8.5)7,227,000 تومان10 روز کاری
211000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(8.5*5)6,006,000 تومان13 روز کاری
221000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(2*5)2,178,000 تومان13 روز کاری
231000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(3*5)3,168,000 تومان13 روز کاری
241000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(8.5*5)9,108,000 تومان13 روز کاری
251000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(2*2)2,496,000 تومان13 روز کاری
261000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(3*3)5,367,000 تومان13 روز کاری
271000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*3)8,811,000 تومان13 روز کاری
281000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*4)11,682,000 تومان13 روز کاری
291000عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*5)14,553,000 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)19,125,000 تومان9 روز کاری
2500 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)28,200,000 تومان9 روز کاری
31000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)45,705,000 تومان9 روز کاری
42000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)84,000,000 تومان9 روز کاری
55000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)191,250,000 تومان9 روز کاری
6250 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما17,325,000 تومان13 روز کاری
7500 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما25,650,000 تومان13 روز کاری
81000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما41,550,000 تومان13 روز کاری
92000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما75,000,000 تومان13 روز کاری
105000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما174,000,000 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)23,925,000 تومان9 روز کاری
2500 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)33,825,000 تومان9 روز کاری
31000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)52,800,000 تومان9 روز کاری
42000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)92,400,000 تومان9 روز کاری
55000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)214,500,000 تومان9 روز کاری
6250 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما21,750,000 تومان13 روز کاری
7500 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما30,750,000 تومان13 روز کاری
81000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما48,000,000 تومان13 روز کاری
92000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما84,000,000 تومان13 روز کاری
105000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما195,000,000 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)17,812,500 تومان9 روز کاری
2500 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)25,875,000 تومان9 روز کاری
31000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)40,425,000 تومان9 روز کاری
42000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)75,000,000 تومان9 روز کاری
55000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)172,500,000 تومان9 روز کاری
6250 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما16,125,000 تومان13 روز کاری
7500 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما23,250,000 تومان13 روز کاری
81000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما36,750,000 تومان13 روز کاری
92000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما66,000,000 تومان13 روز کاری
105000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما157,500,000 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)17,062,500 تومان9 روز کاری
2500 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)24,750,000 تومان9 روز کاری
31000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)39,000,000 تومان9 روز کاری
42000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)69,000,000 تومان9 روز کاری
55000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما (فوری)157,500,000 تومان9 روز کاری
6250 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما15,375,000 تومان13 روز کاری
7500 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما21,750,000 تومان13 روز کاری
81000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما34,500,000 تومان13 روز کاری
92000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما60,000,000 تومان13 روز کاری
105000 عدد تقویم رومیزی 14 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما138,750,000 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1پک نمونه تقویم رومیزی بزرگ (سایز 10*22 و 14.5*20)318,000 تومان5 روز کاری
2تقویم رومیزی طرح هخامنشی پایه و فنر مشکی سایز (14.5*20) بسته 10 عددی412,500 تومان5 روز کاری
3تقویم رومیزی طرح هخامنشی پایه و فنر سفید سایز (10*22) بسته 10 عددی382,500 تومان5 روز کاری
4تقویم رومیزی طرح جهانگردی پایه و فنر مشکی سایز (14.5*20) بسته 10 عددی412,500 تومان5 روز کاری
5تقویم رومیزی طرح جهانگردی پایه و فنر سفید سایز (10*22) بسته 10 عددی382,500 تومان5 روز کاری
6تقویم رومیزی طرح ایرانگردی پایه و فنر مشکی سایز (14.5*20) بسته 10 عددی412,500 تومان5 روز کاری
7تقویم رومیزی طرح ایرانگردی پایه و فنر سفید سایز (10*22) بسته 10 عددی382,500 تومان5 روز کاری
8تقویم رومیزی طرح طبیعت پایه و فنر مشکی سایز (14.5*20) بسته 10 عددی412,500 تومان5 روز کاری
9تقویم رومیزی طرح طبیعت پایه و فنر سفید سایز (10*22) بسته 10 عددی382,500 تومان5 روز کاری
10تقویم رومیزی طرح هخامنشی پایه زرد و فنر سفید سایز (10*13) بسته 10 عددی315,000 تومان5 روز کاری
11تقویم رومیزی طرح هخامنشی پایه زرد و فنر سفید سایز (8.5*9.5) بسته 10 عددی277,500 تومان5 روز کاری
12تقویم رومیزی طرح جهانگردی پایه آبی و فنر سفید سایز (10*13) بسته 10 عددی315,000 تومان5 روز کاری
13تقویم رومیزی طرح جهانگردی پایه آبی و فنر سفید سایز (8.5*9.5) بسته 10 عددی277,500 تومان5 روز کاری
14تقویم رومیزی طرح ایرانگردی پایه سبز و فنر سفید سایز (10*13) بسته 10 عددی315,000 تومان5 روز کاری
15تقویم رومیزی طرح ایرانگردی پایه سبز و فنر سفید سایز (8.5*9.5) بسته 10 عددی277,500 تومان5 روز کاری
16تقویم رومیزی طرح طبیعت پایه صورتی و فنر سفید سایز (10*13) بسته 10 عددی315,000 تومان5 روز کاری
17تقویم رومیزی طرح طبیعت پایه صورتی و فنر سفید سایز (8.5*9.5) بسته 10 عددی277,500 تومان5 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)48,052,950 تومان21 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)33,333,300 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)39,525,750 تومان21 روز کاری
42000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)35,872,650 تومان21 روز کاری
55000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)111,757,800 تومان21 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)77,880,000 تومان21 روز کاری
75000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)90,443,100 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)81,307,050 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)16,462,050 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)25,485,900 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)45,518,550 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)105,421,800 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)13,186,800 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)19,342,950 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)32,066,100 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)74,712,000 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)14,406,150 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)21,652,950 تومان21 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)37,852,650 تومان21 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)86,260,350 تومان21 روز کاری
21500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)13,525,050 تومان21 روز کاری
221000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20,011,200 تومان21 روز کاری
232000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)34,569,150 تومان21 روز کاری
245000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)78,048,300 تومان21 روز کاری
25500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)17,095,650 تومان21 روز کاری
261000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)26,753,100 تومان21 روز کاری
27500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)13,503,600 تومان21 روز کاری
281000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)19,976,550 تومان21 روز کاری
29500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)14,825,250 تومان21 روز کاری
301000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)22,489,500 تومان21 روز کاری
31500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)13,851,750 تومان21 روز کاری
321000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20,662,950 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)80,945,700 تومان21 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)69,258,750 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)69,258,750 تومان21 روز کاری
42000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)69,258,750 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)23,632,950 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)40,177,500 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)75,875,250 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)182,777,100 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20,813,100 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)34,914,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)65,348,250 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)156,457,950 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20,813,100 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)34,914,000 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)65,348,250 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)156,457,950 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20,813,100 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)34,914,000 تومان21 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)65,348,250 تومان21 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)156,457,950 تومان21 روز کاری
21500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)17,338,200 تومان21 روز کاری
221000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)27,238,200 تومان21 روز کاری
232000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)49,023,150 تومان21 روز کاری
245000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)114,183,300 تومان21 روز کاری
25500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)24,900,150 تومان21 روز کاری
261000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)42,711,900 تومان21 روز کاری
27500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)21,791,550 تومان21 روز کاری
281000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)36,869,250 تومان21 روز کاری
29500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)21,791,550 تومان21 روز کاری
301000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)36,869,250 تومان21 روز کاری
31500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)21,791,550 تومان21 روز کاری
321000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)36,869,250 تومان21 روز کاری
33500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)17,971,800 تومان21 روز کاری
341000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)28,505,400 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)16,462,050 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)25,485,900 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)45,518,550 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)105,421,800 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)13,186,800 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)19,342,950 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)32,066,100 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)74,712,000 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)14,406,150 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)21,652,950 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)37,852,650 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)86,260,350 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)13,525,050 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20,011,200 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)34,569,150 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)78,048,300 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)17,095,650 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)26,753,100 تومان21 روز کاری
19500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)13,503,600 تومان21 روز کاری
201000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)19,976,550 تومان21 روز کاری
21500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)14,825,250 تومان21 روز کاری
221000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)22,489,500 تومان21 روز کاری
23500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)13,851,750 تومان21 روز کاری
241000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20,662,950 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)23,632,950 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)40,177,500 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)75,875,250 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)182,777,100 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20,813,100 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)34,914,000 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)65,348,250 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)156,457,950 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20,813,100 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)34,914,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)65,348,250 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)156,457,950 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20,813,100 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)34,914,000 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)65,348,250 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)156,457,950 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)17,338,200 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)27,238,200 تومان21 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)49,023,150 تومان21 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)114,183,300 تومان21 روز کاری
21500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)24,900,150 تومان21 روز کاری
221000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)42,711,900 تومان21 روز کاری
23500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)21,791,550 تومان21 روز کاری
241000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)36,869,250 تومان21 روز کاری
25500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)21,791,550 تومان21 روز کاری
261000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)36,869,250 تومان21 روز کاری
27500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)21,791,550 تومان21 روز کاری
281000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)36,869,250 تومان21 روز کاری
29500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)17,971,800 تومان21 روز کاری
301000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)28,505,400 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)11,385,000 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)17,325,000 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)29,205,000 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)64,845,000 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)10,098,000 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)14,751,000 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)24,057,000 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)51,975,000 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)10,335,600 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15,226,200 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)25,007,400 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)54,351,000 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)10,612,800 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15,780,600 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)26,116,200 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)57,123,000 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)13,860,000 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)19,800,000 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)31,680,000 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)67,320,000 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)12,573,000 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)17,226,000 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)26,532,000 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)54,450,000 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)12,810,600 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)17,701,200 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)27,482,400 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)56,826,000 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)13,087,800 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)18,255,600 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)28,591,200 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)59,598,000 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15,246,000 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)21,186,000 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)34,056,000 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)72,270,000 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)13,959,000 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)18,612,000 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)27,918,000 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)59,400,000 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)14,196,600 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)19,087,200 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)29,858,400 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)61,776,000 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)14,473,800 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)19,641,600 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)30,967,200 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)64,548,000 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)14,751,000 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)24,057,000 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)42,669,000 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)103,455,000 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)12,177,000 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)18,909,000 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)32,373,000 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)72,765,000 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)14,751,000 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)24,057,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)42,669,000 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)103,455,000 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)14,751,000 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)24,057,000 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)42,669,000 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)103,455,000 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)14,751,000 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)24,057,000 تومان21 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)42,669,000 تومان21 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)103,455,000 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17,226,000 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)26,532,000 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)45,144,000 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)107,910,000 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)14,652,000 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)21,384,000 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)34,848,000 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)75,240,000 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)17,226,000 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)26,532,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)45,144,000 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)107,910,000 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)17,226,000 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)26,532,000 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)45,144,000 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)107,910,000 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)17,226,000 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)26,532,000 تومان21 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)45,144,000 تومان21 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)107,910,000 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)18,612,000 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)28,908,000 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)50,094,000 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)116,820,000 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)16,038,000 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)22,770,000 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)37,224,000 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)80,190,000 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)18,612,000 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)28,908,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)50,094,000 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)116,820,000 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)18,612,000 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)28,908,000 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)50,094,000 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)116,820,000 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)18,612,000 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)28,908,000 تومان21 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)50,094,000 تومان21 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)116,820,000 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1اتیکت لباس لمینت برجسته طلاکوب (5/5*11/2)3,238,950 تومان13 روز کاری
2سلفون براق قالبدار با طرح دلخواه1,108,800 تومان16 روز کاری
3لمینت مات (سایز دلخواه)981,750 تومان16 روز کاری
4لمینت براق (سایز دلخواه)645,150 تومان13 روز کاری
5لمینت برجسته (سایز دلخواه)996,600 تومان16 روز کاری
6لمینت براق قالبدار با طرح دلخواه1,428,900 تومان16 روز کاری
7سلفون براق یک رو (500 عددی) (4.8*8.5)161,700 تومان11 روز کاری
830 بسته قبض تک برگی 1/3 A4 دو شماره یک پرفراژ تحریر 80 گرم چهار رنگ2,215,950 تومان11 روز کاری
960 بسته قبض تک برگی 1/3 A4 دو شماره یک پرفراژ تحریر 80 گرم چهار رنگ3,905,550 تومان11 روز کاری
10150بسته قبض تک برگی 1/3 A4 دو شماره یک پرفراژ تحریر 80 گرم چهار رنگ8,947,950 تومان11 روز کاری
1130 بسته قبض تک برگی 1/3 A4 دو شماره یک پرفراژ گلاسه 135 گرم چهار رنگ2,583,900 تومان11 روز کاری
1260 بسته قبض تک برگی 1/3 A4 دو شماره یک پرفراژ گلاسه 135 گرم چهار رنگ4,646,400 تومان11 روز کاری
13150 بسته قبض تک برگی 1/3 A4 دو شماره یک پرفراژ گلاسه 135 گرم چهار رنگ10,799,250 تومان11 روز کاری
1410 بسته فاکتور تک برگی (14.5*21) A5 تحریر 80 گرم چهار رنگ966,900 تومان11 روز کاری
1510 بسته فاکتور تک برگی (21*29) A4 تحریر 80 گرم چهار رنگ1,651,650 تومان11 روز کاری
1610 بسته فاکتور تک برگی (29*42) A3 تحریر 80 گرم چهار رنگ3,435,300 تومان11 روز کاری
1720 بسته فاکتور تک برگی (14.5*21) A5 تحریر 80 گرم چهار رنگ1,669,800 تومان11 روز کاری
1820 بسته فاکتور تک برگی (21*29) A4 تحریر 80 گرم چهار رنگ2,776,950 تومان11 روز کاری
1920 بسته فاکتور تک برگی (29*42) A3 تحریر 80 گرم چهار رنگ5,402,100 تومان11 روز کاری
2050 بسته فاکتور تک برگی (14.5*21) A5 تحریر 80 گرم چهار رنگ3,770,250 تومان11 روز کاری
2150 بسته فاکتور تک برگی (21*29) A4 تحریر 80 گرم چهار رنگ6,126,450 تومان11 روز کاری
2250 بسته فاکتور تک برگی (29*42) A3 تحریر 80 گرم چهار رنگ11,256,300 تومان11 روز کاری
2310 بسته فاکتور تک برگی (14.5*21) A5 گلاسه 135 گرم چهار رنگ1,151,700 تومان11 روز کاری
2410 بسته فاکتور تک برگی (21*29) A4 گلاسه 135 گرم چهار رنگ2,019,600 تومان11 روز کاری
2510 بسته فاکتور تک برگی (29*42) A3 گلاسه 135 گرم چهار رنگ4,172,850 تومان11 روز کاری
2620 بسته فاکتور تک برگی (14.5*21) A5 گلاسه 135 گرم چهار رنگ2,041,050 تومان11 روز کاری
2720 بسته فاکتور تک برگی (21*29) A4 گلاسه 135 گرم چهار رنگ3,517,800 تومان11 روز کاری
2820 بسته فاکتور تک برگی (29*42) A3 گلاسه 135 گرم چهار رنگ6,883,800 تومان11 روز کاری
2950 بسته فاکتور تک برگی (14.5*21) A5 گلاسه 135 گرم چهار رنگ4,694,250 تومان11 روز کاری
3050 بسته فاکتور تک برگی (21*29) A4 گلاسه 135 گرم چهار رنگ7,977,750 تومان11 روز کاری
3150 بسته فاکتور تک برگی (29*42) A3 گلاسه 135 گرم چهار رنگ14,957,250 تومان11 روز کاری
321000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 170 گرم سایز (59*89)17,136,900 تومان8 روز کاری
332000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 170 گرم سایز (59*89)29,238,000 تومان8 روز کاری
341000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 170 گرم سایز (43.5*59)8,801,100 تومان8 روز کاری
352000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 170 گرم سایز (43.5*59)14,991,900 تومان8 روز کاری
36سلفون براق دو رو (500 عددی) (4.8*8.5)231,000 تومان11 روز کاری
371000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 170 گرم سایز (29.7*42)4,400,550 تومان8 روز کاری
381000 برگ پوستر A3 دورو گلاسه 170 گرم سایز (29.7*42)6,405,300 تومان8 روز کاری
392000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 170 گرم سایز (29.7*42)7,495,950 تومان8 روز کاری
402000 برگ پوستر A3 دورو گلاسه 170 گرم سایز (29.7*42)10,200,300 تومان8 روز کاری
41سلفون مات یک رو (500 عددی) (4.8*8.5)161,700 تومان11 روز کاری
42سلفون مات دو رو (500 عددی) (4.8*8.5)231,000 تومان11 روز کاری
43لیبل متالایز (4.8*8.5)1,734,150 تومان30 روز کاری
44لیبل سلفون براق قالبدار با طرح دلخواه1,064,250 تومان16 روز کاری
45کارتی 300 گرم دو رو دور گرد (6*9)453,750 تومان19 روز کاری
46کارتی 300گرم نقره کوب دو رو دورگرد(6*9)1,356,300 تومان21 روز کاری
47کارتی 300گرم دو رو نقره کوب(4.8*8.5)980,100 تومان21 روز کاری
48لمینت مات قالبدار با طرح دلخواه1,765,500 تومان16 روز کاری