زینگ گرافیک

 

مجري امـور چاپ ، تبليغات و هـداياي تبليغاتي
چاپ و گالري عکس
طراحی وبسایت - سئو سایت
مدیریت و پشتیبانی صفحات اینستاگرامی

تلفـــــــن : 32295587 - 071
بـرهان : 3664 - 316 - 0917

شیراز / بازار انقلاب / لاله 2 / پلاک 112

www.zinggraphic.ir

zinggraphic@yahoo.com
zinggraphic.ad@gmail.com


#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق یک رو (4.8*8.5)68,800 تومان5 روز کاری
2سلفون براق یک رو (4.8*8.5)60,800 تومان9 روز کاری
3سلفون براق دو رو (4.8*8.5)88,000 تومان4 روز کاری
4سلفون براق دو رو (4.8*8.5)80,000 تومان6 روز کاری
5سلفون براق دو رو (4.8*8.5)72,000 تومان9 روز کاری
6سلفون مات یک رو (4.8*8.5)68,800 تومان5 روز کاری
7سلفون مات یک رو (4.8*8.5)60,800 تومان9 روز کاری
8سلفون مات دو رو (4.8*8.5)88,000 تومان4 روز کاری
9سلفون مات دو رو (4.8*8.5)80,000 تومان6 روز کاری
10سلفون مات دو رو (4.8*8.5)72,000 تومان9 روز کاری
11سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)150,400 تومان11 روز کاری
12سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)158,400 تومان11 روز کاری
13کتان امباس یک رو (4.8*8.5)84,800 تومان5 روز کاری
14کتان امباس یک رو (4.8*8.5)76,800 تومان9 روز کاری
15کتان امباس دو رو (4.8*8.5)91,200 تومان5 روز کاری
16کتان امباس دو رو (4.8*8.5)83,200 تومان9 روز کاری
17گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)68,800 تومان5 روز کاری
18گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)60,800 تومان9 روز کاری
19گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)80,000 تومان5 روز کاری
20گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)72,000 تومان9 روز کاری
21گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)71,200 تومان5 روز کاری
22گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)63,200 تومان9 روز کاری
23گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)84,800 تومان5 روز کاری
24گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)76,800 تومان9 روز کاری
25کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)144,000 تومان6 روز کاری
26کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)136,000 تومان9 روز کاری
27کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)166,400 تومان6 روز کاری
28کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)158,400 تومان9 روز کاری
29سوسماری یک رو (4.8*8.5)76,800 تومان14 روز کاری
30سوسماری دو رو (4.8*8.5)88,000 تومان14 روز کاری
31چرم دو رو (4.8*8.5)83,200 تومان19 روز کاری
32کارتی 300 گرم یک رو (4.8*8.5)99,200 تومان19 روز کاری
33کارتی 300 گرم دو رو (4.8*8.5)107,200 تومان19 روز کاری
34سلفون مات دو رو قالب دار (طرح دلخواه )128,000 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)86,400 تومان4 روز کاری
2لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)78,400 تومان6 روز کاری
3لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)70,400 تومان9 روز کاری
4لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)80,800 تومان6 روز کاری
5لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)72,800 تومان9 روز کاری
6لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)78,400 تومان6 روز کاری
7لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)70,400 تومان9 روز کاری
8لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)88,000 تومان16 روز کاری
9لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)153,600 تومان16 روز کاری
10لیبل متالایز (4.8*8.5)492,800 تومان30 روز کاری
11لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)398,400 تومان9 روز کاری
12لیبل یووی با نیم تیغ126,400 تومان14 روز کاری
13لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)398,400 تومان9 روز کاری
14لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)398,400 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)91,200 تومان6 روز کاری
2سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)78,400 تومان9 روز کاری
3سلفون براق دو رو دور گرد(1000عددی)(6*9)129,600 تومان4 روز کاری
4سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)116,800 تومان6 روز کاری
5سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)104,000 تومان9 روز کاری
6سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)91,200 تومان6 روز کاری
7سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)78,400 تومان9 روز کاری
8سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)129,600 تومان4 روز کاری
9سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)116,800 تومان6 روز کاری
10سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)104,000 تومان9 روز کاری
11سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)158,400 تومان14 روز کاری
12سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)308,800 تومان14 روز کاری
13سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)272,000 تومان11 روز کاری
14سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)304,000 تومان14 روز کاری
15سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با طلاکوب(1000 عددی)(6*9)451,200 تومان14 روز کاری
16سلفون مات پروانه ای دو رو (6*9)145,600 تومان14 روز کاری
17کارت چرم دو رو دور گرد (6*9)126,400 تومان19 روز کاری
18کتان امباس دو رو دور گرد (6*9)142,400 تومان11 روز کاری
19کارتی 300 گرم دو رو دور گرد (6*9)145,600 تومان19 روز کاری
20کرافت 300گرم دورگرد(1000عددی)(9*6)161,600 تومان19 روز کاری
21لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)156,800 تومان6 روز کاری
22لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)145,600 تومان9 روز کاری
23لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)244,800 تومان4 روز کاری
24لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)230,400 تومان6 روز کاری
25لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)219,200 تومان11 روز کاری
26لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)219,200 تومان14 روز کاری
27لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)161,600 تومان9 روز کاری
28لمینت براق مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)142,400 تومان14 روز کاری
29لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)233,600 تومان6 روز کاری
30لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)220,800 تومان9 روز کاری
31لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)342,400 تومان4 روز کاری
32لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)331,200 تومان6 روز کاری
33لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)316,800 تومان11 روز کاری
34لمینت مات طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)316,800 تومان14 روز کاری
35لمینت مات ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)241,600 تومان14 روز کاری
36لمینت مات مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)171,200 تومان14 روز کاری
37لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)214,400 تومان7 روز کاری
38لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)201,600 تومان11 روز کاری
39لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد فوری(1000 عددی )(4.8*8.5)171,200 تومان7 روز کاری
40لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)158,400 تومان11 روز کاری
41لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد فوری (1000 عددی )(5.6*5.9)153,600 تومان7 روز کاری
42لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)142,400 تومان11 روز کاری
43لمینت برجسته و طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)340,800 تومان14 روز کاری
44لمینت طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)340,800 تومان14 روز کاری
45لمینت طلا کوب کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)244,800 تومان14 روز کاری
46لمینت طلا کوب و برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)244,800 تومان14 روز کاری
47لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)345,600 تومان14 روز کاری
48لمینت برجسته مخملی کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)254,400 تومان14 روز کاری
49لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)396,800 تومان14 روز کاری
50لمینت طلا کارت مات دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)536,000 تومان14 روز کاری
51لمینت کتان امباس دورو دور گرد (6*9)297,600 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1کارت pvc برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(5.7*8.65)367,500 تومان9 روز کاری
2کارت (PVC 300 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)357,000 تومان14 روز کاری
3کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)412,500 تومان6 روز کاری
4کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)382,500 تومان9 روز کاری
5کارت (PVC 500 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.65)607,500 تومان9 روز کاری
6کارت (PVC 760 ) میکرون (250 عددی)(5.7*8.9)550,500 تومان9 روز کاری
7کارت (PVC 760 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.9)879,000 تومان9 روز کاری
8کارت (PVC 760 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.9)1,521,000 تومان9 روز کاری
9کارت pvc متالیک 760 میکرون 500 عددی(5.7*8.86)1,176,000 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)267,000 تومان14 روز کاری
2اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)279,000 تومان7 روز کاری
3اتیکت لباس لمینت برجسته طلاکوب (5/5*11/2)459,000 تومان19 روز کاری
4اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)103,500 تومان11 روز کاری
5اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)127,500 تومان11 روز کاری
6اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)111,750 تومان11 روز کاری
7اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)135,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)454,500 تومان4 روز کاری
22000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)667,500 تومان4 روز کاری
32000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)252,000 تومان4 روز کاری
42000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)357,000 تومان4 روز کاری
52000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)139,500 تومان4 روز کاری
62000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)193,500 تومان4 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 259,500 تومان6 روز کاری
21000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 477,000 تومان6 روز کاری
31000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 132,000 تومان6 روز کاری
41000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 246,000 تومان6 روز کاری
51000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 72,000 تومان6 روز کاری
61000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 127,500 تومان6 روز کاری
71000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 424,500 تومان6 روز کاری
81000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 627,000 تومان6 روز کاری
91000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 220,500 تومان6 روز کاری
101000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 321,000 تومان6 روز کاری
111000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 114,000 تومان6 روز کاری
121000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 165,000 تومان6 روز کاری
132000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 417,000 تومان6 روز کاری
142000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 630,000 تومان6 روز کاری
152000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 207,000 تومان6 روز کاری
162000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 327,000 تومان6 روز کاری
172000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 117,000 تومان6 روز کاری
182000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 171,000 تومان6 روز کاری
192000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 655,500 تومان6 روز کاری
202000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 886,500 تومان6 روز کاری
212000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 339,000 تومان6 روز کاری
222000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 454,500 تومان6 روز کاری
232000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 177,000 تومان6 روز کاری
242000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 235,500 تومان6 روز کاری
255000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 816,000 تومان6 روز کاری
265000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 1,222,500 تومان6 روز کاری
275000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 402,000 تومان6 روز کاری
285000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 622,500 تومان6 روز کاری
295000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 223,500 تومان6 روز کاری
305000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 324,000 تومان6 روز کاری
315000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 1,296,000 تومان6 روز کاری
325000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 1,582,500 تومان6 روز کاری
335000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 663,000 تومان6 روز کاری
345000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 807,000 تومان6 روز کاری
355000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 343,500 تومان6 روز کاری
365000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 414,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 394,500 تومان9 روز کاری
21000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو597,000 تومان9 روز کاری
31000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 198,000 تومان9 روز کاری
41000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 298,500 تومان9 روز کاری
51000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 99,000 تومان9 روز کاری
61000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 150,000 تومان9 روز کاری
71000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 229,500 تومان9 روز کاری
81000برگA4 تحریر 80 گرم دو رو 447,000 تومان9 روز کاری
91000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو117,000 تومان9 روز کاری
101000برگA5 تحریر 80 گرم دو رو 223,500 تومان9 روز کاری
111000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 57,000 تومان9 روز کاری
121000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 112,500 تومان9 روز کاری
132000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 618,000 تومان9 روز کاری
142000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 849,000 تومان9 روز کاری
152000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 309,000 تومان9 روز کاری
162000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 424,500 تومان9 روز کاری
172000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 154,500 تومان9 روز کاری
182000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 213,000 تومان9 روز کاری
192000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 379,500 تومان9 روز کاری
202000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 592,500 تومان9 روز کاری
212000 برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 192,000 تومان9 روز کاری
222000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 297,000 تومان9 روز کاری
232000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 94,500 تومان9 روز کاری
242000 برگ A6 تحریر 80 گرم دورو 148,500 تومان9 روز کاری
255000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 1,251,000 تومان9 روز کاری
265000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 1,537,500 تومان9 روز کاری
275000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 625,500 تومان9 روز کاری
285000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 769,500 تومان9 روز کاری
295000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 313,500 تومان9 روز کاری
305000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 384,000 تومان9 روز کاری
315000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 771,000 تومان9 روز کاری
325000 برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 1,177,500 تومان9 روز کاری
335000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 379,500 تومان9 روز کاری
345000برگ A5 تحریر80 گرم دورو 585,000 تومان9 روز کاری
355000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 193,500 تومان9 روز کاری
365000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 294,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 384,000 تومان4 روز کاری
22000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 462,000 تومان4 روز کاری
32000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 214,500 تومان4 روز کاری
42000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 252,000 تومان4 روز کاری
52000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 124,500 تومان4 روز کاری
62000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 139,500 تومان4 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 207,000 تومان6 روز کاری
21000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 249,000 تومان6 روز کاری
31000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 102,000 تومان6 روز کاری
41000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 124,500 تومان6 روز کاری
51000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو49,500 تومان6 روز کاری
61000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو64,500 تومان6 روز کاری
72000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 342,000 تومان6 روز کاری
82000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 417,000 تومان6 روز کاری
92000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 169,500 تومان6 روز کاری
102000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 207,000 تومان6 روز کاری
112000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو87,000 تومان6 روز کاری
122000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو102,000 تومان6 روز کاری
135000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 724,500 تومان6 روز کاری
145000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 814,500 تومان6 روز کاری
155000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 364,500 تومان6 روز کاری
165000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 417,000 تومان6 روز کاری
175000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو184,500 تومان6 روز کاری
185000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو217,500 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 186,000 تومان9 روز کاری
21000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 228,000 تومان9 روز کاری
31000برگ(A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 94,500 تومان9 روز کاری
41000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 117,000 تومان9 روز کاری
51000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو45,000 تومان9 روز کاری
61000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو57,000 تومان9 روز کاری
72000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم یک رو309,000 تومان9 روز کاری
82000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو387,000 تومان9 روز کاری
92000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 154,500 تومان9 روز کاری
102000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 192,000 تومان9 روز کاری
112000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو79,500 تومان9 روز کاری
122000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو94,500 تومان9 روز کاری
135000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 682,500 تومان9 روز کاری
145000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو769,500 تومان9 روز کاری
155000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو357,000 تومان9 روز کاری
165000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 379,500 تومان9 روز کاری
175000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو177,000 تومان9 روز کاری
185000برگ (A6)سایز (14.5*10) تحریر80 گرم دو رو187,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگA4 تحریر 100 گرم یک رو 573,000 تومان9 روز کاری
21000برگA4 تحریر 100 گرم دو رو 825,000 تومان9 روز کاری
31000برگA5 تحریر 100 گرم یک رو 286,500 تومان9 روز کاری
41000برگA5 تحریر 100 گرم دو رو 412,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو730,500 تومان4 روز کاری
22000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو852,000 تومان4 روز کاری
32000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو387,000 تومان4 روز کاری
42000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو447,000 تومان4 روز کاری
52000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو207,000 تومان4 روز کاری
62000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو244,500 تومان4 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو355,500 تومان6 روز کاری
21000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو439,500 تومان6 روز کاری
31000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو177,000 تومان6 روز کاری
41000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو222,000 تومان6 روز کاری
51000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو87,000 تومان6 روز کاری
61000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو109,500 تومان6 روز کاری
71000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو624,000 تومان6 روز کاری
81000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو837,000 تومان6 روز کاری
91000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو319,500 تومان6 روز کاری
101000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو426,000 تومان6 روز کاری
111000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو163,500 تومان6 روز کاری
121000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو217,500 تومان6 روز کاری
132000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو694,500 تومان6 روز کاری
142000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو814,500 تومان6 روز کاری
152000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو349,500 تومان6 روز کاری
162000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو409,500 تومان6 روز کاری
172000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو177,000 تومان6 روز کاری
182000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو207,000 تومان6 روز کاری
192000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو1,044,000 تومان6 روز کاری
202000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو1,291,500 تومان6 روز کاری
212000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو534,000 تومان6 روز کاری
222000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو657,000 تومان6 روز کاری
232000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو274,500 تومان6 روز کاری
242000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو336,000 تومان6 روز کاری
255000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,714,500 تومان6 روز کاری
265000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1,797,000 تومان6 روز کاری
275000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو859,500 تومان6 روز کاری
285000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو897,000 تومان6 روز کاری
295000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو432,000 تومان6 روز کاری
305000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو447,000 تومان6 روز کاری
315000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو2,251,500 تومان6 روز کاری
325000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو2,562,000 تومان6 روز کاری
335000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,141,500 تومان6 روز کاری
345000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,296,000 تومان6 روز کاری
355000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو582,000 تومان6 روز کاری
365000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو660,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو594,000 تومان9 روز کاری
21000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو807,000 تومان9 روز کاری
31000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو297,000 تومان9 روز کاری
41000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو403,500 تومان9 روز کاری
51000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو148,500 تومان9 روز کاری
61000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو202,500 تومان9 روز کاری
71000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو325,500 تومان9 روز کاری
81000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو409,500 تومان9 روز کاری
91000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو162,000 تومان9 روز کاری
101000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو207,000 تومان9 روز کاری
111000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو79,500 تومان9 روز کاری
121000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو102,000 تومان9 روز کاری
132000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو1,006,500 تومان9 روز کاری
142000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو1,254,000 تومان9 روز کاری
152000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو504,000 تومان9 روز کاری
162000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو627,000 تومان9 روز کاری
172000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو252,000 تومان9 روز کاری
182000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو313,500 تومان9 روز کاری
192000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو655,500 تومان9 روز کاری
202000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو777,000 تومان9 روز کاری
212000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو327,000 تومان9 روز کاری
222000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو387,000 تومان9 روز کاری
232000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو162,000 تومان9 روز کاری
242000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو199,500 تومان9 روز کاری
255000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو2,206,500 تومان9 روز کاری
265000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو2,517,000 تومان9 روز کاری
275000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,104,000 تومان9 روز کاری
285000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,258,500 تومان9 روز کاری
295000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو630,000 تومان9 روز کاری
305000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو552,000 تومان9 روز کاری
315000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,662,000 تومان9 روز کاری
325000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1,752,000 تومان9 روز کاری
335000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو829,500 تومان9 روز کاری
345000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو874,500 تومان9 روز کاری
355000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو417,000 تومان9 روز کاری
365000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو439,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 988,500 تومان6 روز کاری
22000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,156,500 تومان6 روز کاری
32000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 505,500 تومان6 روز کاری
42000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 589,500 تومان6 روز کاری
52000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 261,000 تومان6 روز کاری
62000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 303,000 تومان6 روز کاری
74000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,813,500 تومان6 روز کاری
84000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 2,014,500 تومان6 روز کاری
94000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 922,500 تومان6 روز کاری
104000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,023,000 تومان6 روز کاری
114000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 472,500 تومان6 روز کاری
124000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 522,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 951,000 تومان9 روز کاری
22000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,119,000 تومان9 روز کاری
32000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 475,500 تومان9 روز کاری
42000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 559,500 تومان9 روز کاری
52000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 238,500 تومان9 روز کاری
62000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 280,500 تومان9 روز کاری
74000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,768,500 تومان9 روز کاری
84000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,969,500 تومان9 روز کاری
94000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 885,000 تومان9 روز کاری
104000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 985,500 تومان9 روز کاری
114000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 442,500 تومان9 روز کاری
124000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 492,000 تومان9 روز کاری
132000برگ 1 لت سایز (9.7*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 372,000 تومان11 روز کاری
142000برگ 1 لت سایز (9.7*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 435,000 تومان11 روز کاری
152000برگ 2 لت سایز (19.4*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 760,500 تومان11 روز کاری
162000برگ 2 لت سایز (19.4*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 886,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 10001,014,000 تومان9 روز کاری
2A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 1000762,000 تومان9 روز کاری
3A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 1000381,000 تومان9 روز کاری
4A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 1000507,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)802,500 تومان16 روز کاری
22000برگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)1,422,000 تومان16 روز کاری
31000برگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)402,000 تومان16 روز کاری
42000برگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)711,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 148,500 تومان11 روز کاری
21000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 232,500 تومان11 روز کاری
31000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 79,500 تومان11 روز کاری
41000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 117,000 تومان11 روز کاری
51000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 37,500 تومان11 روز کاری
61000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 57,000 تومان11 روز کاری
71000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)1,065,000 تومان11 روز کاری
81000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)2,685,000 تومان11 روز کاری
92000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 255,000 تومان11 روز کاری
102000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 345,000 تومان11 روز کاری
112000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 126,000 تومان11 روز کاری
122000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 171,000 تومان11 روز کاری
132000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 61,500 تومان11 روز کاری
142000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 87,000 تومان11 روز کاری
152000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)1,515,000 تومان11 روز کاری
162000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)4,267,500 تومان11 روز کاری
175000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 615,000 تومان11 روز کاری
185000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 529,500 تومان11 روز کاری
195000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 262,500 تومان11 روز کاری
205000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 306,000 تومان11 روز کاری
215000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 129,000 تومان11 روز کاری
225000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 151,500 تومان11 روز کاری
235000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)4,485,000 تومان11 روز کاری
245000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)8,463,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم285,000 تومان14 روز کاری
21000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم142,500 تومان14 روز کاری
31000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم72,000 تومان14 روز کاری
42000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم462,000 تومان14 روز کاری
52000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم231,000 تومان14 روز کاری
62000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم115,500 تومان14 روز کاری
75000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم973,500 تومان14 روز کاری
85000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم487,500 تومان14 روز کاری
95000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم243,000 تومان14 روز کاری
101000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم399,000 تومان14 روز کاری
111000برگ(A5)سایز (145*20) دو رو کرافت 80گرم199,500 تومان14 روز کاری
121000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم100,500 تومان14 روز کاری
132000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم591,000 تومان14 روز کاری
142000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم295,500 تومان14 روز کاری
152000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم148,500 تومان14 روز کاری
165000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم1,132,500 تومان14 روز کاری
175000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم567,000 تومان14 روز کاری
185000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم283,500 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)673,500 تومان9 روز کاری
21000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)850,500 تومان9 روز کاری
31000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)475,500 تومان9 روز کاری
41000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)592,500 تومان9 روز کاری
51000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11*27.5)673,500 تومان9 روز کاری
61000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11*27.5)850,500 تومان9 روز کاری
72000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)595,500 تومان9 روز کاری
82000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)679,500 تومان9 روز کاری
94000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)1,081,500 تومان9 روز کاری
104000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)1,183,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)952,500 تومان5 روز کاری
2250 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,042,500 تومان5 روز کاری
3250 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)975,000 تومان5 روز کاری
4250 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,065,000 تومان5 روز کاری
5250 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1,020,000 تومان5 روز کاری
6250 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1,770,000 تومان5 روز کاری
7250 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)1,065,000 تومان5 روز کاری
8250 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)1,815,000 تومان5 روز کاری
9250 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (88*59)2,017,500 تومان5 روز کاری
10250 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (88*59)3,502,500 تومان5 روز کاری
11250 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (98*69)2,115,000 تومان5 روز کاری
12250 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (98*69)3,600,000 تومان5 روز کاری
13500 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,012,500 تومان5 روز کاری
14500 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,102,500 تومان5 روز کاری
15500 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,057,500 تومان5 روز کاری
16500 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,147,500 تومان5 روز کاری
17500 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1,170,000 تومان5 روز کاری
18500 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1,920,000 تومان5 روز کاری
19500 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)1,260,000 تومان5 روز کاری
20500 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)2,010,000 تومان5 روز کاری
21500 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (88*59)2,310,000 تومان5 روز کاری
22500 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (88*59)3,795,000 تومان5 روز کاری
23500 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (98*69)2,482,500 تومان5 روز کاری
24500 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (98*69)3,967,500 تومان5 روز کاری
251000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,162,500 تومان5 روز کاری
261000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,252,500 تومان5 روز کاری
271000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,252,500 تومان5 روز کاری
281000 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,342,500 تومان5 روز کاری
291000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1,440,000 تومان5 روز کاری
301000 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)2,190,000 تومان5 روز کاری
311000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)1,605,000 تومان5 روز کاری
321000 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)2,355,000 تومان5 روز کاری
331000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (88*59)2,910,000 تومان5 روز کاری
341000 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (88*59)4,395,000 تومان5 روز کاری
351000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (98*69)3,255,000 تومان5 روز کاری
361000 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (98*69)4,755,000 تومان5 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,050,000 تومان5 روز کاری
2250 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,110,000 تومان5 روز کاری
3250 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,102,500 تومان5 روز کاری
4250 برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,162,500 تومان5 روز کاری
5250 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1,200,000 تومان5 روز کاری
6250 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1,950,000 تومان5 روز کاری
7250 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)1,290,000 تومان5 روز کاری
8250 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)2,040,000 تومان5 روز کاری
9250 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)2,400,000 تومان5 روز کاری
10250 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)3,885,000 تومان5 روز کاری
11250 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)2,610,000 تومان5 روز کاری
12250 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)4,095,000 تومان5 روز کاری
13500 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,192,500 تومان5 روز کاری
14500 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,252,500 تومان5 روز کاری
15500 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,290,000 تومان5 روز کاری
16500 برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,350,000 تومان5 روز کاری
17500 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1,500,000 تومان5 روز کاری
18500 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)2,250,000 تومان5 روز کاری
19500 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)1,680,000 تومان5 روز کاری
20500 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)2,430,000 تومان5 روز کاری
21500 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)3,015,000 تومان5 روز کاری
22500 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4,500,000 تومان5 روز کاری
23500 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)3,390,000 تومان5 روز کاری
24500 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)4,875,000 تومان5 روز کاری
251000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,500,000 تومان5 روز کاری
261000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,560,000 تومان5 روز کاری
271000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,680,000 تومان5 روز کاری
281000برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,740,000 تومان5 روز کاری
291000 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)2,100,000 تومان5 روز کاری
301000 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)2,850,000 تومان5 روز کاری
311000 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)3,195,000 تومان5 روز کاری
321000 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)2,445,000 تومان5 روز کاری
331000 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4,230,000 تومان5 روز کاری
341000 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)5,715,000 تومان5 روز کاری
351000 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)4,950,000 تومان5 روز کاری
361000 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)6,435,000 تومان5 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250برگ پوستر (A3) سایز (29.7*42)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 877,500 تومان5 روز کاری
2250برگ پوستر (A3) سایز (29.7*42)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 967,500 تومان5 روز کاری
3250برگ پوستر (B3) سایز (34*48)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 900,000 تومان5 روز کاری
4250برگ پوستر (B3) سایز (34*48)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 990,000 تومان5 روز کاری
5250برگ پوستر (A2) سایز (43.5*59)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 960,000 تومان5 روز کاری
6250برگ پوستر (A2) سایز (43.5*59)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,665,000 تومان5 روز کاری
7250برگ پوستر (B2) سایز (48.5*69)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 997,500 تومان5 روز کاری
8250برگ پوستر (B2) سایز (48.5*69)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,702,500 تومان5 روز کاری
9250برگ پوستر (A1) سایز (88*59)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,890,000 تومان5 روز کاری
10250برگ پوستر (A1) سایز (88*59)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 3,240,000 تومان5 روز کاری
11250برگ پوستر (B1) سایز (98*69)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,957,500 تومان5 روز کاری
12250برگ پوستر (B1) سایز (98*69)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 3,307,500 تومان5 روز کاری
13500برگ پوستر (A3) سایز (29.7*42)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 975,000 تومان5 روز کاری
14500برگ پوستر (A3) سایز (29.7*42)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,065,000 تومان5 روز کاری
15500برگ پوستر (B3) سایز (34*48)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 967,500 تومان5 روز کاری
16500برگ پوستر (B3) سایز (34*48)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,102,500 تومان5 روز کاری
17500برگ پوستر (A2) سایز (43.5*59)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,117,500 تومان5 روز کاری
18500برگ پوستر (A2) سایز (43.5*59)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,822,500 تومان5 روز کاری
19500برگ پوستر (B2) سایز (48.5*69)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,185,000 تومان5 روز کاری
20500برگ پوستر (B2) سایز (48.5*69)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,890,000 تومان5 روز کاری
21500برگ پوستر (A1) سایز (88*59)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 2,175,000 تومان5 روز کاری
22500برگ پوستر (A1) سایز (88*59)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 3,525,000 تومان5 روز کاری
23500برگ پوستر (B1) سایز (98*69)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 2,302,500 تومان5 روز کاری
24500برگ پوستر (B1) سایز (98*69)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 3,652,500 تومان5 روز کاری
251000برگ پوستر (A3) سایز (29.7*42)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,117,500 تومان5 روز کاری
261000برگ پوستر (A3) سایز (29.7*42)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,207,500 تومان5 روز کاری
271000برگ پوستر (B3) سایز (34*48)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,185,000 تومان5 روز کاری
281000برگ پوستر (B3) سایز (34*48)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,275,000 تومان5 روز کاری
291000برگ پوستر (A2) سایز (43.5*59)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,417,500 تومان5 روز کاری
301000برگ پوستر (A2) سایز (43.5*59)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 2,122,500 تومان5 روز کاری
311000برگ پوستر (B2) سایز (48.5*69)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,537,500 تومان5 روز کاری
321000برگ پوستر (B2) سایز (48.5*69)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 2,235,000 تومان5 روز کاری
331000برگ پوستر (A1) سایز (88*59)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 2,775,000 تومان5 روز کاری
341000برگ پوستر (A1) سایز (88*59)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 4,125,000 تومان5 روز کاری
351000برگ پوستر (B1) سایز (98*69)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 3,000,000 تومان5 روز کاری
361000برگ پوستر (B1) سایز (98*69)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 4,230,000 تومان5 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)979,500 تومان8 روز کاری
21000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,408,500 تومان8 روز کاری
32000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,644,000 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)2,124,000 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1,920,000 تومان8 روز کاری
62000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)3,270,000 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)3,754,500 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)6,300,000 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)5,220,000 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)8,970,000 تومان8 روز کاری
111000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)2,205,000 تومان8 روز کاری
122000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)3,795,000 تومان8 روز کاری
131000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)1,182,000 تومان8 روز کاری
142000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)2,004,000 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)720,000 تومان8 روز کاری
21000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)1,051,500 تومان8 روز کاری
32000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)1,116,000 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)1,515,000 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)1,048,500 تومان5 روز کاری
62000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)1,620,000 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)2,637,000 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)4,065,000 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)2,895,000 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)4,920,000 تومان8 روز کاری
111000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)1,110,000 تومان8 روز کاری
122000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)1,695,000 تومان8 روز کاری
131000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)751,500 تومان8 روز کاری
142000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)1,209,000 تومان8 روز کاری
در حال حاضر خدماتی برای دسته بندی انتخاب شده وارد نشده است.
#نامقیمتزمان تحویل
1سری اول تحریر 100گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)1,602,000 تومان9 روز کاری
2سری اول تحریر 80گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)1,152,000 تومان9 روز کاری
3سری اول کتان120گرم(2000کتانa5و2000کتانa4و1000پاکت نامه)2,985,000 تومان9 روز کاری
4سری دوم تحریر 100گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)1,602,000 تومان9 روز کاری
5سری دوم تحریر 80گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)1,152,000 تومان9 روز کاری
6سری دوم کتان 120گرم(3000کتانa4و1000پاکت نامه)2,985,000 تومان9 روز کاری
7سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)1,887,000 تومان9 روز کاری
8سری سوم تحریر 80گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)1,302,000 تومان9 روز کاری
9سری سوم کتان 120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)3,204,000 تومان9 روز کاری
10سری سوم کتان120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)3,204,000 تومان9 روز کاری
11سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)1,887,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)324,000 تومان7 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)417,000 تومان7 روز کاری
31000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)679,500 تومان7 روز کاری
41000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)289,500 تومان11 روز کاری
51000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)372,000 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)627,000 تومان11 روز کاری
72000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)477,000 تومان11 روز کاری
82000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)619,500 تومان11 روز کاری
92000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,054,500 تومان11 روز کاری
105000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)1,092,000 تومان11 روز کاری
115000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,369,500 تومان11 روز کاری
125000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)2,232,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 100 گرم تمام رنگی(23*26)573,000 تومان11 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)679,500 تومان11 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)679,500 تومان11 روز کاری
41000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,315,500 تومان11 روز کاری
51000عدد پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,315,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم(48.5*67)3,183,000 تومان9 روز کاری
21000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 120 گرم(47.5*67)3,183,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کتان 120 گرم تمام رنگی(23*26)817,500 تومان11 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)964,500 تومان11 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)964,500 تومان11 روز کاری
41000 عدد پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,887,000 تومان11 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,887,000 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم(48.5*67)3,519,000 تومان11 روز کاری
71000عدد پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم(47.5*67)3,519,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)492,000 تومان7 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)664,500 تومان7 روز کاری
31000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)1,084,500 تومان7 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)664,500 تومان7 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)(فوری)1,084,500 تومان7 روز کاری
61000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)454,500 تومان11 روز کاری
71000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)619,500 تومان11 روز کاری
81000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)619,500 تومان11 روز کاری
91000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,032,000 تومان11 روز کاری
101000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,032,000 تومان11 روز کاری
112000 عدد پاکت نامه (ملخی )گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)949,500 تومان11 روز کاری
122000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,054,500 تومان11 روز کاری
132000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,054,500 تومان11 روز کاری
142000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,992,000 تومان11 روز کاری
152000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,992,000 تومان11 روز کاری
165000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)2,157,000 تومان11 روز کاری
175000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,622,000 تومان11 روز کاری
185000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)4,677,000 تومان11 روز کاری
195000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,622,000 تومان11 روز کاری
205000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)4,677,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)1,020,000 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)1,795,500 تومان16 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)1,053,000 تومان16 روز کاری
42000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)1,846,500 تومان16 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)1,978,500 تومان16 روز کاری
62000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)3,496,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(23*26)274,500 تومان11 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(23*26)451,500 تومان11 روز کاری
35000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(23*26)1,057,500 تومان11 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(24.5*34.5)327,000 تومان11 روز کاری
52000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(24.5*34.5)589,500 تومان11 روز کاری
65000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(24.5*34.5)1,339,500 تومان11 روز کاری
71000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(34.5*48)597,000 تومان11 روز کاری
82000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(34.5*48)1,035,000 تومان11 روز کاری
95000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(34.5*48)2,191,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)363,000 تومان14 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)613,500 تومان14 روز کاری
35000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)1,260,000 تومان14 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)403,500 تومان14 روز کاری
52000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)658,500 تومان14 روز کاری
65000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,365,000 تومان14 روز کاری
71000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)787,500 تومان14 روز کاری
82000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,486,500 تومان14 روز کاری
95000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)2,865,000 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت مشکی(11*22.5)255,000 تومان4 روز کاری
21000عدد پاکت نامه (خشتی )کپی پرینت مشکی(11*16)255,000 تومان4 روز کاری
3500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)397,500 تومان11 روز کاری
4500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)435,000 تومان11 روز کاری
5500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29*42)795,000 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)742,500 تومان11 روز کاری
71000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)817,500 تومان11 روز کاری
81000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29*42)1,470,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل سی دی با یووی(13*13)621,000 تومان9 روز کاری
21000 عدد پاکت CD گلاسه 300 گرم 4 رنگ با یووی(16*34)1,039,500 تومان17 روز کاری
31000 عدد پاکت cd فانتزی سلفون مات1,312,500 تومان9 روز کاری
41000 عدد پاکت cd فانتزی گلاسه یووی1,354,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد فولدر A4 روکش براق3,060,000 تومان9 روز کاری
21000 عدد فولدر A4 روکش مات3,060,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو802,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)391,500 تومان13 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)648,000 تومان13 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,019,250 تومان13 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)837,000 تومان13 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)432,000 تومان13 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)560,250 تومان13 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)837,000 تومان13 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,363,500 تومان13 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,019,250 تومان13 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)607,500 تومان13 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)472,500 تومان13 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)735,750 تومان13 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,059,750 تومان13 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,768,500 تومان13 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,194,750 تومان13 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)803,250 تومان13 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)499,500 تومان13 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)627,750 تومان13 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)918,000 تومان13 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,410,750 تومان13 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,301,750 تومان13 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,626,750 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,019,250 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)675,000 تومان13 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)931,500 تومان13 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,289,250 تومان13 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,964,250 تومان13 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,867,750 تومان13 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,322,000 تومان13 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,377,000 تومان13 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,005,750 تومان13 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,289,250 تومان13 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,734,750 تومان13 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,943,000 تومان13 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)5,346,000 تومان13 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,300,750 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,768,500 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,363,500 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
110 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,185,000 تومان11 روز کاری
210 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)690,000 تومان11 روز کاری
310 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)586,500 تومان11 روز کاری
410 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)538,500 تومان11 روز کاری
510 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی690,000 تومان11 روز کاری
610 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی586,500 تومان11 روز کاری
710 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی540,000 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,666,500 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)925,500 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)717,000 تومان11 روز کاری
1120 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)613,500 تومان11 روز کاری
1220 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی925,500 تومان11 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی717,000 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,662,500 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)1,428,000 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)976,500 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)768,000 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,428,000 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی976,500 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی768,000 تومان11 روز کاری
2150 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی3,145,500 تومان11 روز کاری
2250 بسته فاکتور b4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)1,662,000 تومان11 روز کاری
2350 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,141,500 تومان11 روز کاری
2450 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)846,000 تومان11 روز کاری
2550 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,662,000 تومان11 روز کاری
2650 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,141,500 تومان11 روز کاری
2750 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی844,500 تومان11 روز کاری
2880 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,639,500 تومان11 روز کاری
2980 بسته فاکتور b4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)2,401,500 تومان11 روز کاری
3080 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,531,500 تومان11 روز کاری
3180 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,080,000 تومان11 روز کاری
3280 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,401,500 تومان11 روز کاری
3380 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,531,500 تومان11 روز کاری
3480 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,078,500 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی5,611,500 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)2,878,500 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,792,500 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,270,500 تومان11 روز کاری
39100 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,878,500 تومان11 روز کاری
40100 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,792,500 تومان11 روز کاری
41100 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,269,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)627,750 تومان8 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)924,750 تومان8 روز کاری
320 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)796,500 تومان8 روز کاری
420 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,174,500 تومان8 روز کاری
540 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,005,750 تومان8 روز کاری
640 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,559,250 تومان8 روز کاری
740 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,302,750 تومان8 روز کاری
840 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,998,000 تومان8 روز کاری
9100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)2,079,000 تومان8 روز کاری
10100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)2,970,000 تومان8 روز کاری
11100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)2,423,250 تومان8 روز کاری
12100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)4,117,500 تومان8 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)519,750 تومان13 روز کاری
1420 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)843,750 تومان13 روز کاری
1520 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,464,750 تومان13 روز کاری
1620 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,026,000 تومان13 روز کاری
1720 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)567,000 تومان13 روز کاری
1820 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)708,750 تومان13 روز کاری
1920 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,107,000 تومان13 روز کاری
2020 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,977,750 تومان13 روز کاری
2120 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,336,500 تومان13 روز کاری
2220 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)789,750 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)573,750 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)945,000 تومان13 روز کاری
2540 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,431,000 تومان13 روز کاری
2640 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,511,000 تومان13 روز کاری
2740 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,741,500 تومان13 روز کاری
2840 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,032,750 تومان13 روز کاری
2940 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)654,750 تومان13 روز کاری
3040 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)816,750 تومان13 روز کاری
3140 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,242,000 تومان13 روز کاری
3240 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,876,500 تومان13 روز کاری
3340 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,462,750 تومان13 روز کاری
3440 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,261,250 تومان13 روز کاری
3540 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,410,750 تومان13 روز کاری
3640 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)877,500 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,188,000 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,930,500 تومان13 روز کاری
39100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,821,500 تومان13 روز کاری
40100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,271,750 تومان13 روز کاری
41100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,361,500 تومان13 روز کاری
42100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,991,250 تومان13 روز کاری
43100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,410,750 تومان13 روز کاری
44100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,613,250 تومان13 روز کاری
45100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,274,750 تومان13 روز کاری
46100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,969,000 تومان13 روز کاری
47100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)7,830,000 تومان13 روز کاری
48100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,866,750 تومان13 روز کاری
49100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,720,250 تومان13 روز کاری
50100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,829,250 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)303,750 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)519,750 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)913,950 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)661,500 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)378,000 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)459,000 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)702,000 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,262,250 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)918,000 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)567,000 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)378,000 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)614,250 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)884,250 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,593,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,019,250 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)661,500 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)445,500 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)560,250 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)803,250 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,269,000 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,227,500 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,464,750 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)918,000 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)627,750 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)756,000 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,161,000 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,876,500 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)5,143,500 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,106,000 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,235,250 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)857,250 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,147,500 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,660,500 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,700,000 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)5,258,250 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,990,250 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,707,750 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,235,250 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)418,500 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)729,000 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,350,000 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)951,750 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)519,750 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)627,750 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,026,000 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,890,000 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,296,000 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)729,000 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)513,000 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)762,750 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,309,500 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,301,750 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,485,000 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)877,500 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)587,250 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)722,250 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,032,750 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,782,000 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,030,750 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,139,750 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,242,000 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)816,750 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,113,750 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,606,500 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,720,250 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,049,000 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,233,250 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,782,000 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,242,000 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,518,750 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,200,500 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,773,250 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)7,627,500 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,752,000 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,625,750 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,707,750 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)216,000 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)432,000 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)843,750 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)573,750 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)303,750 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)303,750 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)573,750 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,147,500 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)749,250 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)432,000 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)324,000 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)411,750 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)789,750 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,485,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)918,000 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)560,250 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)384,750 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)432,000 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)587,250 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,107,000 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,289,250 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,106,000 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)789,750 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)499,500 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)648,000 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)945,000 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,768,500 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,429,000 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,876,500 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,107,000 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)675,000 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)945,000 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,377,000 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,585,250 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)4,974,750 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,767,500 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,593,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)985,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)384,750 تومان8 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)675,000 تومان8 روز کاری
320 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)526,500 تومان8 روز کاری
420 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)891,000 تومان8 روز کاری
540 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)668,250 تومان8 روز کاری
640 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,235,250 تومان8 روز کاری
740 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)951,750 تومان8 روز کاری
840 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,707,750 تومان8 روز کاری
9100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,613,250 تومان8 روز کاری
10100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)2,659,500 تومان8 روز کاری
11100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)2,220,750 تومان8 روز کاری
12100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)3,759,750 تومان8 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)337,500 تومان11 روز کاری
1420 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)627,750 تومان11 روز کاری
1520 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,208,250 تومان11 روز کاری
1620 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)405,000 تومان11 روز کاری
1720 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)803,250 تومان11 روز کاری
1820 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)486,000 تومان11 روز کاری
1920 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)864,000 تومان11 روز کاری
2020 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,768,500 تومان11 روز کاری
2120 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)580,500 تومان11 روز کاری
2220 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,147,500 تومان11 روز کاری
2320 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)708,750 تومان11 روز کاری
2420 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,174,500 تومان11 روز کاری
2520 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)816,750 تومان11 روز کاری
2640 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)445,500 تومان11 روز کاری
2740 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)627,750 تومان11 روز کاری
2840 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,181,250 تومان11 روز کاری
2940 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,112,750 تومان11 روز کاری
3040 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)499,500 تومان11 روز کاری
3140 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)742,500 تومان11 روز کاری
3240 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,437,750 تومان11 روز کاری
3340 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)614,250 تومان11 روز کاری
3440 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)911,250 تومان11 روز کاری
3540 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,613,250 تومان11 روز کاری
3640 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,970,000 تومان11 روز کاری
3740 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)708,750 تومان11 روز کاری
3840 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,113,750 تومان11 روز کاری
3940 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,930,500 تومان11 روز کاری
4040 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)783,000 تومان11 روز کاری
4140 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,296,000 تومان11 روز کاری
4240 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,045,250 تومان11 روز کاری
4340 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,485,000 تومان11 روز کاری
44100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)951,750 تومان11 روز کاری
45100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,464,750 تومان11 روز کاری
46100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,544,750 تومان11 روز کاری
47100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,826,250 تومان11 روز کاری
48100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,179,250 تومان11 روز کاری
49100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,680,750 تومان11 روز کاری
50100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,093,500 تومان11 روز کاری
51100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,309,500 تومان11 روز کاری
52100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,072,250 تومان11 روز کاری
53100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,638,250 تومان11 روز کاری
54100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7,222,500 تومان11 روز کاری
55100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,637,250 تومان11 روز کاری
56100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,470,500 تومان11 روز کاری
57100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,471,500 تومان11 روز کاری
58100 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,633,500 تومان11 روز کاری
59100 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,585,250 تومان11 روز کاری
60100 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,961,250 تومان11 روز کاری
61100 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,118,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)351,000 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)641,250 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,221,750 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)816,750 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)418,500 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)499,500 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)877,500 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,782,000 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,161,000 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)594,000 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)472,500 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)648,000 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,208,250 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,133,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,458,000 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)769,500 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)519,750 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)634,500 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)931,500 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,633,500 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,997,000 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,991,250 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,140,750 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)729,000 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)985,500 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,559,250 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,571,750 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,860,000 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,213,000 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,707,750 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,127,250 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,336,500 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,106,000 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,672,000 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)7,020,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,664,250 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,497,500 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,505,250 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
130 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم 344,250 تومان11 روز کاری
260 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم573,750 تومان11 روز کاری
390 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم803,250 تومان11 روز کاری
430 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم384,750 تومان11 روز کاری
560 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم654,750 تومان11 روز کاری
690 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم924,750 تومان11 روز کاری
760 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)499,500 تومان11 روز کاری
8120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)857,250 تومان11 روز کاری
9180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,215,000 تومان11 روز کاری
1060 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)675,000 تومان11 روز کاری
11120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,215,000 تومان11 روز کاری
12180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,748,250 تومان11 روز کاری
1360 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)715,500 تومان11 روز کاری
14120 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,336,500 تومان11 روز کاری
15180 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,829,250 تومان11 روز کاری
1660 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)965,250 تومان11 روز کاری
17120 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,782,000 تومان11 روز کاری
18180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,436,750 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
110 بسته فاکتور a4 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی244,500 تومان3 روز کاری
210 بسته فاکتور a5 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی157,500 تومان3 روز کاری
320 بسته فاکتور a6 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی195,000 تومان3 روز کاری
410 بسته فاکتور کاربن دار a4 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی330,000 تومان3 روز کاری
510 بسته فاکتور کاربن دار a5 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی198,000 تومان3 روز کاری
620 بسته فاکتور کاربن دار a6 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی237,000 تومان3 روز کاری
710 بسته فاکتور a4 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی367,500 تومان3 روز کاری
810 بسته فاکتور a5 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی229,500 تومان3 روز کاری
920 بسته فاکتور a6 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی285,000 تومان3 روز کاری
1010 بسته فاکتور کاربن دار a4 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی493,500 تومان3 روز کاری
1110 بسته فاکتور کاربن دار a5 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی289,500 تومان3 روز کاری
1220 بسته فاکتور کاربن دار a6 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی346,500 تومان3 روز کاری
1310 بسته فاکتور a4 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی474,000 تومان3 روز کاری
1410 بسته فاکتور a5 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی283,500 تومان3 روز کاری
1520 بسته فاکتور a6 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی358,500 تومان3 روز کاری
1610 بسته فاکتور کاربن دار a4 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی643,500 تومان3 روز کاری
1710 بسته فاکتور کاربن دار a5 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی367,500 تومان3 روز کاری
1820 بسته فاکتور کاربن دار a6 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی444,000 تومان3 روز کاری
1920 بسته فاکتور b6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی268,500 تومان5 روز کاری
2020 بسته فاکتور b6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی409,500 تومان5 روز کاری
2120 بسته فاکتور b6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی535,500 تومان5 روز کاری
2220 بسته فاکتور کاربن دار b6 دو نسخه کپی پرینت مشکی352,500 تومان5 روز کاری
2320 بسته فاکتور کاربن دار b6 سه نسخه کپی پرینت مشکی535,500 تومان5 روز کاری
2420 بسته فاکتور کاربن دار b6 چهار نسخه کپی پرینت مشکی705,000 تومان5 روز کاری
2510 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی442,500 تومان8 روز کاری
2610 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی663,000 تومان8 روز کاری
2710 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی232,500 تومان5 روز کاری
2810 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی232,500 تومان5 روز کاری
2910 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی352,500 تومان5 روز کاری
3010 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی459,000 تومان5 روز کاری
3110 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی156,000 تومان5 روز کاری
3210 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی156,000 تومان5 روز کاری
3310 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی214,500 تومان5 روز کاری
3410 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی268,500 تومان5 روز کاری
3520 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)180,000 تومان5 روز کاری
3620 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی180,000 تومان5 روز کاری
3720 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی270,000 تومان5 روز کاری
3820 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی343,500 تومان5 روز کاری
3910 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)232,500 تومان5 روز کاری
4010 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)232,500 تومان5 روز کاری
4110 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)352,500 تومان5 روز کاری
4215 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)160,500 تومان6 روز کاری
4315 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)241,500 تومان6 روز کاری
4410 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی315,000 تومان5 روز کاری
4510 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی478,500 تومان5 روز کاری
4610 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی628,500 تومان5 روز کاری
4710 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی183,000 تومان5 روز کاری
4810 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی274,500 تومان5 روز کاری
4910 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی352,500 تومان5 روز کاری
5020 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)222,000 تومان5 روز کاری
5120بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)331,500 تومان5 روز کاری
5220 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی429,000 تومان5 روز کاری
5310بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)315,000 تومان5 روز کاری
5410بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)478,500 تومان5 روز کاری
5510 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی234,000 تومان6 روز کاری
5610 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی247,500 تومان6 روز کاری
5710 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی145,500 تومان6 روز کاری
5810 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی159,000 تومان6 روز کاری
5920 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)187,500 تومان6 روز کاری
6010 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)145,500 تومان6 روز کاری
6110 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)159,000 تومان6 روز کاری
6215 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)160,500 تومان6 روز کاری
6315بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)166,500 تومان6 روز کاری
6415 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)187,500 تومان6 روز کاری
6515بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)202,500 تومان6 روز کاری
6615بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)303,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)348,000 تومان2 روز کاری
21000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)175,500 تومان2 روز کاری
31000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)102,000 تومان2 روز کاری
42000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)102,000 تومان2 روز کاری
51000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)330,000 تومان2 روز کاری
61000برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)165,000 تومان2 روز کاری
71000برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)94,500 تومان2 روز کاری
82000برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)94,500 تومان2 روز کاری
91000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)555,000 تومان3 روز کاری
101000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)300,000 تومان3 روز کاری
112000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)300,000 تومان3 روز کاری
121000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)408,000 تومان3 روز کاری
131000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)210,000 تومان2 روز کاری
141000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)124,500 تومان2 روز کاری
152000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)124,500 تومان2 روز کاری
161000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)367,500 تومان3 روز کاری
171000برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)201,000 تومان2 روز کاری
181000برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)120,000 تومان2 روز کاری
192000برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)120,000 تومان2 روز کاری
201000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)585,000 تومان3 روز کاری
211000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)330,000 تومان3 روز کاری
222000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)330,000 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1بنر چین 8 انس (1 pass)27,750 تومان2 روز کاری
2بنر چین 8 انس (3 pass)29,600 تومان2 روز کاری
3بنر چین 8 انس (6 pass)33,300 تومان2 روز کاری
4بنر چین 10 انس (3 pass)33,300 تومان2 روز کاری
5بنر چین 10 انس (6 pass)37,000 تومان2 روز کاری
6بنر چین 10 انس (16 pass)42,550 تومان2 روز کاری
7بنر چین 13 انس (3 pass)44,400 تومان2 روز کاری
8بنر چین 13 انس (6 pass)48,100 تومان2 روز کاری
9بنر چین 13 انس (16 pass)53,650 تومان2 روز کاری
10فلکسی کره درجه یک (8 pass)133,200 تومان3 روز کاری
11فلکسی کره درجه یک (16 pass)138,750 تومان3 روز کاری
12استیکر درجه یک ( 8 pass)79,550 تومان2 روز کاری
13استیکر شیشه ای (8 pass)74,000 تومان2 روز کاری
14فلکسی چینی با چاپ اکوسالونت99,900 تومان3 روز کاری
15مش درجه یک (8 pass)77,700 تومان2 روز کاری
16مش درجه یک(16 pass)86,950 تومان2 روز کاری
17استیکر با چاپ اکوسالونت105,450 تومان3 روز کاری
18سولیت با چاپ اکوسالونت159,100 تومان3 روز کاری
19بک لایت با چاپ اکوسالونت 159,100 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1پلات و لمینت براق144,000 تومان3 روز کاری
2پلات و لمینت مات152,000 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی571,500 تومان11 روز کاری
25000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی2,571,000 تومان11 روز کاری
31000 عدد لیوان کاغذی 360 cc تمام رنگی685,500 تومان12 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
15000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن4,900,000 تومان34 روز کاری
21000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی1,400,000 تومان34 روز کاری
32000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی2,282,000 تومان34 روز کاری
45000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی4,830,000 تومان34 روز کاری
51000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن 910,000 تومان34 روز کاری
62000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن 1,596,000 تومان34 روز کاری
75000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن 3,640,000 تومان34 روز کاری
81000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر2,086,000 تومان34 روز کاری
92000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر3,262,000 تومان34 روز کاری
105000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر6,860,000 تومان34 روز کاری
111000 عدد جعبه مینی همبر صدفی 693,000 تومان34 روز کاری
122000 عدد جعبه مینی همبر صدفی 1,127,000 تومان34 روز کاری
135000 عدد جعبه مینی همبر صدفی 2,506,000 تومان34 روز کاری
141000 عدد جعبه همبر صدفی1,379,000 تومان34 روز کاری
152000 عدد جعبه همبر صدفی2,240,000 تومان34 روز کاری
165000 عدد جعبه همبر صدفی4,858,000 تومان34 روز کاری
171000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار 1,953,000 تومان34 روز کاری
182000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار 3,304,000 تومان34 روز کاری
195000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار 7,490,000 تومان34 روز کاری
202000 عدد ظرف پاپکورن4,928,000 تومان34 روز کاری
211000 عدد ظرف پاپکورن3,010,000 تومان34 روز کاری
225000 عدد ظرف پاپکورن10,640,000 تومان34 روز کاری
231000 عدد ظروف مربعی بزرگ 2,086,000 تومان34 روز کاری
242000 عدد ظروف مربعی بزرگ 3,262,000 تومان34 روز کاری
255000 عدد ظروف مربعی بزرگ 6,860,000 تومان34 روز کاری
261000 عدد ظروف مربعی کوچک1,050,000 تومان34 روز کاری
272000 عدد ظروف مربعی کوچک1,834,000 تومان34 روز کاری
285000 عدد ظروف مربعی کوچک4,165,000 تومان34 روز کاری
291000عدد جعبه ساندویچ 2,800,000 تومان34 روز کاری
302000عدد جعبه ساندویچ 4,550,000 تومان34 روز کاری
315000عدد جعبه ساندویچ 10,640,000 تومان34 روز کاری
321000 عدد جعبه همبر ساده2,800,000 تومان34 روز کاری
332000 عدد جعبه همبر ساده4,550,000 تومان34 روز کاری
345000 عدد جعبه همبر ساده9,730,000 تومان34 روز کاری
351000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر 3,332,000 تومان34 روز کاری
362000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر 5,544,000 تومان34 روز کاری
375000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر 12,180,000 تومان34 روز کاری
381000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن 1,316,000 تومان34 روز کاری
392000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن2,212,000 تومان34 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)4,472,000 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)8,099,000 تومان16 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)18,876,000 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,458,000 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)5,401,500 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)12,441,000 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,737,500 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)6,630,000 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)14,690,000 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)3,302,000 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)5,746,000 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)12,584,000 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)6,110,000 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)11,375,000 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)27,482,000 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)4,582,500 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)8,307,000 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)19,324,500 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)7,358,000 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)13,845,000 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)33,657,000 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)6,110,000 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)11,375,000 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)27,482,000 تومان18 روز کاری
131000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)6,110,000 تومان18 روز کاری
142000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)11,375,000 تومان18 روز کاری
155000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)27,482,000 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)4,472,000 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)8,099,000 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)18,876,000 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,458,000 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)5,401,500 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)12,441,000 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,737,500 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)6,630,000 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)14,690,000 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)3,302,000 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)5,746,000 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)12,584,000 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)7,358,000 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)13,845,000 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)33,657,000 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)6,110,000 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)11,375,000 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)27,482,000 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)6,110,000 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)11,375,000 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)27,482,000 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)6,110,000 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)11,375,000 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)27,482,000 تومان18 روز کاری
131000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)4,582,500 تومان18 روز کاری
142000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)8,307,000 تومان18 روز کاری
155000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)19,324,500 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره بدون روکش483,000 تومان8 روز کاری
21000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره بدون روکش1,245,000 تومان8 روز کاری
31000 عدد برچسب اموال رنگی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش405,000 تومان8 روز کاری
41000 عدد برچسب اموال رنگی (2*4.8 ) با شماره و روکش442,500 تومان8 روز کاری
51000 عدد برچسب اموال رنگی (3*5 ) با شماره و روکش637,500 تومان8 روز کاری
61000 عدد برچسب اموال رنگی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش1,650,000 تومان8 روز کاری
71000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*2)628,500 تومان8 روز کاری
81000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*3)922,500 تومان8 روز کاری
91000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*8.5)2,491,500 تومان8 روز کاری
101000عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*5)3,585,000 تومان11 روز کاری
111000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*4)2,872,500 تومان11 روز کاری
121000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*3)2,167,500 تومان11 روز کاری
131000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(3*3)1,320,000 تومان11 روز کاری
141000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ رنگی (5*2)697,500 تومان11 روز کاری
151000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ رنگی(3*5)1,027,500 تومان11 روز کاری
161000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ رنگی(8.5*5)2,767,500 تومان11 روز کاری
171000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(2*5)547,500 تومان11 روز کاری
181000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(3*5)787,500 تومان11 روز کاری
191000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(8.5*5)2,167,500 تومان11 روز کاری
201000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(2*5)547,500 تومان11 روز کاری
211000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(3*5)795,000 تومان11 روز کاری
221000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(8.5*5)2,167,500 تومان11 روز کاری
231000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش330,000 تومان8 روز کاری
241000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره و روکش370,500 تومان8 روز کاری
251000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره بدون روکش292,500 تومان8 روز کاری
261000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره و روکش534,000 تومان8 روز کاری
271000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره بدون روکش337,500 تومان8 روز کاری
281000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش1,380,000 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000عدد هولوگرام نقره ای مربع(0.7*0.7)984,000 تومان9 روز کاری
25000عدد هولوگرام نقره ای مربع(0.7*0.7)1,587,000 تومان9 روز کاری
33000عدد هولوگرام نقره ای مربع(1*1)897,000 تومان9 روز کاری
410000عدد هولوگرام نقره ای مربع(1*1)2,449,500 تومان9 روز کاری
51000عدد هولوگرام نقره ای مربع(4*4)1,674,000 تومان9 روز کاری
65000عدد هولوگرام نقره ای مربع(4*4)4,951,500 تومان14 روز کاری
71000عدد هولوگرام نقره ای مربع(3*3)1,207,500 تومان9 روز کاری
810000عدد هولوگرام نقره ای مربع(3*3)5,385,000 تومان11 روز کاری
92000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(5*2)2,104,500 تومان9 روز کاری
102000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(6*2)2,280,000 تومان9 روز کاری
111000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(3*2.5)1,069,500 تومان9 روز کاری
121000عدد هولوگرام نقره ای مربع(1.5*1.5)690,000 تومان9 روز کاری
131000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*2.5)1,173,000 تومان9 روز کاری
143000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*1)1,759,500 تومان9 روز کاری
1510000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(3*2)5,124,000 تومان11 روز کاری
161000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(3*2)984,000 تومان9 روز کاری
171000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*2)1,020,000 تومان9 روز کاری
181000عدد هولوگرام نقره ای مربع(2.5*2.5)1,069,500 تومان9 روز کاری
1910000عدد هولوگرام نقره ای مربع(2.5*2.5)5,554,500 تومان14 روز کاری
201000عدد هولوگرام نقره ای مربع(5*5)2,104,500 تومان9 روز کاری
212000عدد هولوگرام نقره ای مربع(2*2)1,329,000 تومان9 روز کاری
225000عدد هولوگرام نقره ای مربع(2*2)2,625,000 تومان11 روز کاری
232000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*2)1,932,000 تومان9 روز کاری
242000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*6)3,484,500 تومان9 روز کاری
2510000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(0.9*1.3)2,625,000 تومان9 روز کاری
261000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(1*3)690,000 تومان9 روز کاری
272000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(2.8*1.5)1,260,000 تومان9 روز کاری
2810000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(2.8*1.5)4,606,500 تومان9 روز کاری
292000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(3.5*2.3)2,104,500 تومان9 روز کاری
302000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*10)4,174,500 تومان11 روز کاری
312000عدد هولوگرام طلایی مربع(0.7*0.7)984,000 تومان9 روز کاری
325000عدد هولوگرام طلایی مربع(0.7*0.7)1,587,000 تومان9 روز کاری
333000عدد هولوگرام طلایی مربع(1*1)897,000 تومان9 روز کاری
3410000عدد هولوگرام طلایی مربع(1*1)2,449,500 تومان9 روز کاری
351000عدد هولوگرام طلایی مربع(4*4)1,674,000 تومان9 روز کاری
365000عدد هولوگرام طلایی مربع(4*4)4,951,500 تومان14 روز کاری
371000عدد هولوگرام طلایی مربع(3*3)1,207,500 تومان9 روز کاری
3810000عدد هولوگرام طلایی مربع(3*3)5,385,000 تومان11 روز کاری
392000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(5*2)2,104,500 تومان9 روز کاری
402000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(6*2)2,280,000 تومان9 روز کاری
411000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(3*2.5)1,069,500 تومان9 روز کاری
421000عدد هولوگرام طلایی مربع(1.5*1.5)690,000 تومان9 روز کاری
431000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*2.5)1,173,000 تومان9 روز کاری
443000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*1)1,759,500 تومان9 روز کاری
4510000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(3*2)5,124,000 تومان11 روز کاری
461000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(3*2)984,000 تومان9 روز کاری
471000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*2)1,020,000 تومان9 روز کاری
481000عدد هولوگرام طلایی مربع(2.5*2.5)1,069,500 تومان9 روز کاری
4910000عدد هولوگرام طلایی مربع(2.5*2.5)5,554,500 تومان14 روز کاری
501000عدد هولوگرام طلایی مربع(5*5)2,104,500 تومان9 روز کاری
512000عدد هولوگرام طلایی مربع(2*2)1,329,000 تومان9 روز کاری
525000عدد هولوگرام طلایی مربع(2*2)2,625,000 تومان11 روز کاری
532000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*2)1,932,000 تومان9 روز کاری
542000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*6)3,484,500 تومان9 روز کاری
5510000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(0.9*1.3)2,625,000 تومان9 روز کاری
561000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(1*3)690,000 تومان9 روز کاری
572000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(2.8*1.5)1,260,000 تومان9 روز کاری
5810000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(2.8*1.5)4,606,500 تومان9 روز کاری
592000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(3.5*2.3)2,104,500 تومان9 روز کاری
602000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*10)4,174,500 تومان11 روز کاری
612000عدد هولوگرام نقره ای دایره(0.7*0.7)984,000 تومان9 روز کاری
625000عدد هولوگرام نقره ای دایره(0.7*0.7)1,587,000 تومان9 روز کاری
633000عدد هولوگرام نقره ای دایره(1*1)897,000 تومان9 روز کاری
6410000عدد هولوگرام نقره ای دایره(1*1)2,449,500 تومان9 روز کاری
651000عدد هولوگرام نقره ای دایره(4*4)1,674,000 تومان9 روز کاری
665000عدد هولوگرام نقره ای دایره(4*4)4,951,500 تومان14 روز کاری
671000عدد هولوگرام نقره ای دایره(3*3)1,207,500 تومان9 روز کاری
6810000عدد هولوگرام نقره ای دایره(3*3)5,385,000 تومان11 روز کاری
692000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(5*2)2,104,500 تومان9 روز کاری
702000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(6*2)2,280,000 تومان9 روز کاری
711000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(3*2.5)1,069,500 تومان9 روز کاری
721000عدد هولوگرام نقره ای دایره(1.5*1.5)690,000 تومان9 روز کاری
731000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*2.5)1,173,000 تومان9 روز کاری
743000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*1)1,759,500 تومان9 روز کاری
7510000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(3*2)5,124,000 تومان11 روز کاری
761000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(3*2)984,000 تومان9 روز کاری
771000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*2)1,020,000 تومان9 روز کاری
781000عدد هولوگرام نقره ای دایره(2.5*2.5)1,069,500 تومان9 روز کاری
7910000عدد هولوگرام نقره ای دایره(2.5*2.5)5,554,500 تومان14 روز کاری
801000عدد هولوگرام نقره ای دایره(5*5)2,104,500 تومان9 روز کاری
812000عدد هولوگرام نقره ای دایره(2*2)1,329,000 تومان9 روز کاری
825000عدد هولوگرام نقره ای دایره(2*2)2,625,000 تومان11 روز کاری
832000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*2)1,932,000 تومان9 روز کاری
842000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*6)3,484,500 تومان9 روز کاری
8510000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(0.9*1.3)2,625,000 تومان9 روز کاری
861000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(1*3)690,000 تومان9 روز کاری
872000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(2.8*1.5)1,260,000 تومان9 روز کاری
8810000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(2.8*1.5)4,606,500 تومان9 روز کاری
892000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(3.5*2.3)2,104,500 تومان9 روز کاری
902000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*10)4,174,500 تومان11 روز کاری
912000عدد هولوگرام طلایی دایره(0.7*0.7)984,000 تومان9 روز کاری
925000عدد هولوگرام طلایی دایره(0.7*0.7)1,587,000 تومان9 روز کاری
933000عدد هولوگرام طلایی دایره(1*1)897,000 تومان9 روز کاری
9410000عدد هولوگرام طلایی دایره(1*1)2,449,500 تومان9 روز کاری
951000عدد هولوگرام طلایی دایره(4*4)1,674,000 تومان9 روز کاری
965000عدد هولوگرام طلایی دایره(4*4)4,951,500 تومان14 روز کاری
971000عدد هولوگرام طلایی دایره(3*3)1,207,500 تومان9 روز کاری
9810000عدد هولوگرام طلایی دایره(3*3)5,385,000 تومان11 روز کاری
992000عدد هولوگرام طلایی بیضی(5*2)2,104,500 تومان9 روز کاری
1002000عدد هولوگرام طلایی بیضی(6*2)2,280,000 تومان9 روز کاری
1011000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3*2.5)1,069,500 تومان9 روز کاری
1021000عدد هولوگرام طلایی دایره(1.5*1.5)690,000 تومان9 روز کاری
1031000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*2.5)1,173,000 تومان9 روز کاری
1043000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*1)1,759,500 تومان9 روز کاری
10510000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3*2)5,124,000 تومان11 روز کاری
1061000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3*2)984,000 تومان9 روز کاری
1071000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*2)1,020,000 تومان9 روز کاری
1081000عدد هولوگرام طلایی دایره(2.5*2.5)1,069,500 تومان9 روز کاری
10910000عدد هولوگرام طلایی دایره(2.5*2.5)5,554,500 تومان131 روز کاری
1101000عدد هولوگرام طلایی دایره(5*5)2,104,500 تومان9 روز کاری
1112000عدد هولوگرام طلایی دایره(2*2)1,329,000 تومان9 روز کاری
1125000عدد هولوگرام طلایی دایره(2*2)2,625,000 تومان11 روز کاری
1132000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*2)1,932,000 تومان9 روز کاری
1142000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*6)3,484,500 تومان9 روز کاری
11510000عدد هولوگرام طلایی بیضی(1.3*0.9)2,625,000 تومان9 روز کاری
1161000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3*1)690,000 تومان9 روز کاری
1172000عدد هولوگرام طلایی بیضی(1.5*2.8)1,260,000 تومان9 روز کاری
11810000عدد هولوگرام طلایی بیضی(1.5*2.8)4,606,500 تومان81 روز کاری
1192000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3.5*2.3)2,104,500 تومان9 روز کاری
1202000عدد هولوگرام طلایی بیضی(10*4)4,174,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه سفید با طرح دلخواه شما3,696,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه سفید با طرح دلخواه شما6,006,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه سفید با طرح دلخواه شما10,640,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه سفید با طرح دلخواه شما24,458,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه مشکی با طرح دلخواه شما4,802,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه مشکی با طرح دلخواه شما7,434,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه مشکی با طرح دلخواه شما13,006,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با پایه مشکی با طرح دلخواه شما29,176,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)1,708,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)2,590,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)4,536,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)10,290,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)1,610,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,100,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,528,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)7,812,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)1,610,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,212,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)3,780,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)8,540,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)1,680,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,282,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,892,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)8,680,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)1,960,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)2,856,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)4,802,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)10,598,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)1,848,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,338,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,752,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)8,050,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)1,848,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,478,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)4,088,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)8,750,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)1,890,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,520,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)4,172,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)8,820,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)2,100,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)2,968,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)4,900,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)10,780,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)1,960,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,450,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,892,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)8,190,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)1,932,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,590,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)4,200,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)8,932,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,002,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,660,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)4,270,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)9,002,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)2,310,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)3,850,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)6,930,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)16,660,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)1,750,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)2,758,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)4,802,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)10,990,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)2,240,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)3,752,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)6,860,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)16,520,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)2,240,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)3,752,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)6,860,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)16,520,000 تومان16 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)2,240,000 تومان16 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)3,752,000 تومان16 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)6,860,000 تومان16 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)16,520,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)2,590,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)4,088,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)7,280,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17,220,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)1,988,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)2,898,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)4,830,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)10,500,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)2,520,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)3,990,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)7,140,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)17,080,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)2,520,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)3,990,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)7,140,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)17,080,000 تومان16 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)2,450,000 تومان16 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)3,920,000 تومان16 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)7,070,000 تومان16 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)16,940,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)2,660,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)4,270,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)7,560,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17,500,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)2,100,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)3,010,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)4,970,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)10,850,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)2,590,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)4,200,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)7,490,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)17,360,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)2,590,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)4,200,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)7,490,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)17,360,000 تومان16 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)2,590,000 تومان16 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)4,200,000 تومان16 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)7,490,000 تومان16 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)17,360,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)2,016,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)3,192,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)5,432,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)12,740,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)1,778,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)2,940,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)5,180,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)12,040,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)2,142,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)3,402,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)5,740,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)13,370,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)2,170,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)3,360,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)5,880,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)13,580,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)2,520,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)3,850,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)6,510,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)14,910,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)2,408,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)3,640,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)6,160,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)14,000,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)2,030,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)3,220,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)5,712,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)13,398,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)2,282,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)3,500,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)6,020,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)13,860,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)2,422,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)3,710,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)6,370,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)14,770,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)2,072,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)3,290,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)5,782,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)13,468,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)2,338,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)3,570,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)6,090,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)13,930,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)1,988,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)3,178,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)5,642,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)13,328,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)2,240,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)3,444,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)5,950,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)13,790,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)2,380,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)3,640,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)6,300,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)14,700,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)2,450,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)3,780,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)6,440,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)14,840,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1جاسوئیچی لمینت براق مربع(900عددی)(5.5*5.5)1,056,000 تومان17 روز کاری
2جاسوئیچی لمینت مات مربع(900عددی)(5.5*5.5)1,144,500 تومان17 روز کاری
3جاسوئیچی لمینت طلاکوب کوچک(900عددی)(5.6*5.9)1,185,000 تومان17 روز کاری
4جاسوئیچی لمینت برجسته کوچک(900عددی)(5.6*5.9)1,065,000 تومان14 روز کاری
5اتیکت آویز جلو ماشین لمینت برجسته(900عددی)(11.2*5.5)1,257,000 تومان14 روز کاری
6اتیکت آویز جلو ماشین سلفون مات2رو(900عددی)(9.6*5.1)1,024,500 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد انتباه A4 کد 10394,500 تومان3 روز کاری
2500 عدد انتباه A4 کد 10594,500 تومان3 روز کاری
3500 عدد انتباه A4 کد 102120,000 تومان3 روز کاری
4500 عدد انتباه A4 کد 10894,500 تومان3 روز کاری
5500 عدد انتباه A4 کد 10994,500 تومان3 روز کاری
61000 عدد انتباه A4 کد 103172,500 تومان3 روز کاری
71000 عدد انتباه A4 کد 105172,500 تومان3 روز کاری
81000 عدد انتباه A4 کد 102225,000 تومان3 روز کاری
91000 عدد انتباه A4 کد 108172,500 تومان3 روز کاری
101000 عدد انتباه A4 کد 109172,500 تومان3 روز کاری