زینگ گرافیک

 

مجري امـور چاپ ، تبليغات و هـداياي تبليغاتي
چاپ و گالري عکس
طراحی وبسایت - سئو سایت
مدیریت و پشتیبانی صفحات اینستاگرامی

تلفـــــــن : 32295587 - 071
بـرهان : 3664 - 316 - 0917

شیراز / بازار انقلاب / لاله 2 / پلاک 112

www.zinggraphic.ir

zinggraphic@yahoo.com
zinggraphic.ad@gmail.com


#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق یک رو (4.8*8.5)139,500 تومان5 روز کاری
2سلفون براق یک رو (4.8*8.5)132,000 تومان9 روز کاری
3سلفون براق دو رو (4.8*8.5)195,000 تومان4 روز کاری
4سلفون براق دو رو (4.8*8.5)183,000 تومان6 روز کاری
5سلفون براق دو رو (4.8*8.5)175,500 تومان9 روز کاری
6سلفون مات یک رو (4.8*8.5)139,500 تومان5 روز کاری
7سلفون مات یک رو (4.8*8.5)132,000 تومان9 روز کاری
8سلفون مات دو رو (4.8*8.5)195,000 تومان4 روز کاری
9سلفون مات دو رو (4.8*8.5)183,000 تومان6 روز کاری
10سلفون مات دو رو (4.8*8.5)175,500 تومان9 روز کاری
11سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)379,500 تومان11 روز کاری
12سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)394,500 تومان11 روز کاری
13کتان امباس یک رو (4.8*8.5)211,500 تومان5 روز کاری
14کتان امباس یک رو (4.8*8.5)204,000 تومان9 روز کاری
15کتان امباس دو رو (4.8*8.5)217,500 تومان5 روز کاری
16کتان امباس دو رو (4.8*8.5)210,000 تومان9 روز کاری
17گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)126,000 تومان5 روز کاری
18گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)118,500 تومان9 روز کاری
19گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)156,000 تومان5 روز کاری
20گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)148,500 تومان9 روز کاری
21گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)112,500 تومان5 روز کاری
22گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)105,000 تومان9 روز کاری
23گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)129,000 تومان5 روز کاری
24گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)121,500 تومان9 روز کاری
25گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5)123,000 تومان9 روز کاری
26گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5)157,500 تومان9 روز کاری
27گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5)130,500 تومان5 روز کاری
28گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5)165,000 تومان5 روز کاری
29کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)261,000 تومان6 روز کاری
30کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)253,500 تومان9 روز کاری
31کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)268,500 تومان6 روز کاری
32کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)261,000 تومان9 روز کاری
33سوسماری یک رو (4.8*8.5)175,500 تومان14 روز کاری
34سوسماری دو رو (4.8*8.5)187,500 تومان14 روز کاری
35چرم دو رو (4.8*8.5)160,500 تومان19 روز کاری
36کارتی 300 گرم یک رو (4.8*8.5)199,500 تومان19 روز کاری
37کارتی 300 گرم دو رو (4.8*8.5)207,000 تومان19 روز کاری
38کارتی 300گرم دو رو نقره کوب(4.8*8.5)424,500 تومان21 روز کاری
39سلفون مات دو رو قالب دار (طرح دلخواه )355,500 تومان14 روز کاری
40مقوا پشت طوسی فیلتردار(4.8*8.5)112,500 تومان26 روز کاری
41مقوا پشت طوسی با قالب دلخواه فیلتردار(4.8*8.5)277,500 تومان19 روز کاری
42سلفون مات طلاکوب دو رو(4.8*8.5)384,000 تومان15 روز کاری
43سلفون براق طلاکوب دورو(4.8*8.5)384,000 تومان19 روز کاری
44کتان امباس طلاکوب یکرو(4.8*8.5)441,000 تومان19 روز کاری
45کتان امباس طلاکوب دورو (4.8*8.5)448,500 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)180,000 تومان4 روز کاری
2لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)168,000 تومان6 روز کاری
3لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)160,500 تومان11 روز کاری
4لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)192,000 تومان4 روز کاری
5لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)180,000 تومان6 روز کاری
6لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)172,500 تومان9 روز کاری
7لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)168,000 تومان6 روز کاری
8لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)160,500 تومان11 روز کاری
9لیبل فیلتردار (4.8*8.5)165,000 تومان9 روز کاری
10لیبل فیلتردار (4.8*8.5)172,500 تومان6 روز کاری
11لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)172,500 تومان16 روز کاری
12لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)297,000 تومان16 روز کاری
13لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب(4.8*8.5)297,000 تومان15 روز کاری
14لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب(4.8*8.5)327,000 تومان7 روز کاری
15لیبل طلاکوب بدون روکش(4.8*8.5)268,500 تومان15 روز کاری
16لیبل طلاکوب بدون روکش(4.8*8.5)298,500 تومان9 روز کاری
17لیبل متالایز (4.8*8.5)816,000 تومان30 روز کاری
18لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)700,500 تومان11 روز کاری
19لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)700,500 تومان11 روز کاری
20لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)700,500 تومان11 روز کاری
21لیبل یووی با قالب دلخواه340,500 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)175,500 تومان6 روز کاری
2سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)163,500 تومان9 روز کاری
3سلفون براق دو رو دور گرد(1000عددی)(6*9)268,500 تومان4 روز کاری
4سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)250,500 تومان6 روز کاری
5سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)238,500 تومان9 روز کاری
6سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)175,500 تومان6 روز کاری
7سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)163,500 تومان9 روز کاری
8سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)268,500 تومان4 روز کاری
9سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)250,500 تومان6 روز کاری
10سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)238,500 تومان9 روز کاری
11سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)360,000 تومان8 روز کاری
12سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)330,000 تومان15 روز کاری
13سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)622,500 تومان8 روز کاری
14سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)592,500 تومان15 روز کاری
15سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)549,000 تومان11 روز کاری
16سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)618,000 تومان14 روز کاری
17سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با طلاکوب(1000 عددی)(6*9)880,500 تومان14 روز کاری
18سلفون مات پروانه ای دو رو (6*9)309,000 تومان14 روز کاری
19سلفون براق طرح موج دورو دو لب گرد(9*6)309,000 تومان16 روز کاری
20سلفون مات طرح موج دورو دو لب گرد(9*6)309,000 تومان16 روز کاری
21گلاسه بدون روکش دو رو دورگرد (6*9)202,500 تومان11 روز کاری
22کارت چرم دو رو دور گرد (6*9)214,500 تومان19 روز کاری
23کتان امباس دو رو دور گرد (6*9)292,500 تومان11 روز کاری
24کتان امباس طلاکوب دورو دورگرد(9*6)616,500 تومان19 روز کاری
25کارتی 300 گرم دو رو دور گرد (6*9)270,000 تومان19 روز کاری
26کارتی 300گرم نقره کوب دو رو دورگرد(6*9)592,500 تومان21 روز کاری
27کرافت 300گرم دورگرد(1000عددی)(9*6)253,500 تومان19 روز کاری
28لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)283,500 تومان6 روز کاری
29لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)271,500 تومان9 روز کاری
30لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)483,000 تومان6 روز کاری
31لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)471,000 تومان11 روز کاری
32لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)483,000 تومان6 روز کاری
33لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)471,000 تومان14 روز کاری
34لمینت براق دایره(1000عددی)(5.5*5.5)330,000 تومان14 روز کاری
35لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)376,500 تومان14 روز کاری
36لمینت براق مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)306,000 تومان14 روز کاری
37لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)783,000 تومان7 روز کاری
38لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)753,000 تومان14 روز کاری
39لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)469,500 تومان7 روز کاری
40لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)457,500 تومان11 روز کاری
41لمینت برجسته دو رو دورگرد(500عددی)(6*9)352,500 تومان7 روز کاری
42لمینت برجسته دو رو دورگرد(500عددی)(6*9)340,500 تومان11 روز کاری
43لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد فوری(1000 عددی )(4.8*8.5)378,000 تومان7 روز کاری
44لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)366,000 تومان11 روز کاری
45لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد فوری (1000 عددی )(5.6*5.9)355,500 تومان7 روز کاری
46لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)343,500 تومان11 روز کاری
47لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد(500عددی)(5.6*5.9)258,000 تومان11 روز کاری
48لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد(500عددی)(5.6*5.9)270,000 تومان7 روز کاری
49لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)744,000 تومان14 روز کاری
50لمینت برجسته مخملی کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)558,000 تومان14 روز کاری
51لمینت طلاکوب دو رو دورگرد(1000عددی)(6*9)787,500 تومان8 روز کاری
52لمینت طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)757,500 تومان14 روز کاری
53لمینت طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.9*5.6)580,500 تومان8 روز کاری
54لمینت برجسته و طلاکوب دو رو دورگرد(1000عددی)(6*9)787,500 تومان8 روز کاری
55لمینت برجسته و طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)757,500 تومان14 روز کاری
56لمینت طلا کوب کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)568,500 تومان14 روز کاری
57لمینت برجسته و طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.6*5.9)568,500 تومان14 روز کاری
58لمینت کتان امباس دورو دور گرد (6*9)547,500 تومان21 روز کاری
59لمینت برجسته و طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.6*5.9)580,500 تومان8 روز کاری
60کتان لمینت امباس طلاکوب دورو دورگرد(9*6)862,500 تومان19 روز کاری
61لمینت کتان امباس کوچک دورو دورگرد(5.6*5.9)360,000 تومان19 روز کاری
62کتان لمینت امباس طلاکوب کوچک دورو دورگرد(5.9*5.6)630,000 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1کارت PVC برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(5.7*8.65)622,500 تومان9 روز کاری
2کارت (PVC 300) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)474,000 تومان14 روز کاری
3کارت (PVC 500) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)603,000 تومان6 روز کاری
4کارت (PVC 500) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)573,000 تومان9 روز کاری
5کارت (PVC 500) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.65)897,000 تومان9 روز کاری
6کارت (PVC 500) میکرون (با روکش براق) (500 عددی)(5.7*8.9)960,000 تومان11 روز کاری
7کارت (PVC 500) میکرون (با روکش براق) (1000 عددی)(5.7*8.9)1,500,000 تومان11 روز کاری
8کارت (PVC 760) میکرون (250 عددی)(5.7*8.9)799,500 تومان9 روز کاری
9کارت (PVC 760) میکرون (500 عددی)(5.7*8.9)1,266,000 تومان9 روز کاری
10کارت (PVC 760) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.9)2,209,500 تومان9 روز کاری
11کارت PVC متالیک 760 میکرون 500 عددی(5.7*8.86)1,662,000 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1100 عدد پی وی سی 760 میکرون متالیک(5.66*9.06)360,000 تومان4 روز کاری
2100 عدد پی وی سی 760 میکرون صدفی(5.66*9.06)360,000 تومان4 روز کاری
3100 عدد پی وی سی 760 میکرون براق(5.66*9.06)300,000 تومان4 روز کاری
4100 عدد پی وی سی 760 میکرون مات(5.66*9.06)300,000 تومان4 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)709,500 تومان12 روز کاری
2اتیکت لباس لمینت برجسته طلاکوب (5/5*11/2)1,159,500 تومان13 روز کاری
3اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)739,500 تومان7 روز کاری
4اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)202,500 تومان15 روز کاری
5اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)255,000 تومان15 روز کاری
6اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)190,500 تومان15 روز کاری
7اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)231,000 تومان15 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)1,315,500 تومان9 روز کاری
21000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)1,710,000 تومان9 روز کاری
31000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)921,000 تومان9 روز کاری
41000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)1,183,500 تومان9 روز کاری
51000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11.3*28.8)1,315,500 تومان9 روز کاری
61000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11.3*28.8)1,710,000 تومان9 روز کاری
72000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)1,084,500 تومان9 روز کاری
82000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)1,228,500 تومان9 روز کاری
94000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)1,971,000 تومان9 روز کاری
104000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)2,133,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت انتخاباتی سایز (9*29) تحریر 80 گرم یک رو 145,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت انتخاباتی سایز (9*29) گلاسه 135 گرم یک رو 193,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)714,000 تومان4 روز کاری
21000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)1,006,500 تومان4 روز کاری
31000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)379,500 تومان4 روز کاری
41000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)526,500 تومان4 روز کاری
51000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)201,000 تومان4 روز کاری
61000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)274,500 تومان4 روز کاری
72000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)1,095,000 تومان4 روز کاری
82000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)1,432,500 تومان4 روز کاری
92000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)570,000 تومان4 روز کاری
102000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)739,500 تومان4 روز کاری
112000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)297,000 تومان4 روز کاری
122000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)381,000 تومان4 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 676,500 تومان6 روز کاری
21000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 969,000 تومان6 روز کاری
31000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 342,000 تومان6 روز کاری
41000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 489,000 تومان6 روز کاری
51000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 171,000 تومان6 روز کاری
61000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 244,500 تومان6 روز کاری
71000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 760,500 تومان6 روز کاری
81000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 1,129,500 تومان6 روز کاری
91000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 384,000 تومان6 روز کاری
101000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 568,500 تومان6 روز کاری
111000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 192,000 تومان6 روز کاری
121000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 285,000 تومان6 روز کاری
132000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 1,065,000 تومان6 روز کاری
142000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 1,402,500 تومان6 روز کاری
152000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 540,000 تومان6 روز کاری
162000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 709,500 تومان6 روز کاری
172000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 274,500 تومان6 روز کاری
182000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 358,500 تومان6 روز کاری
192000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 1,209,000 تومان6 روز کاری
202000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 1,650,000 تومان6 روز کاری
212000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 612,000 تومان6 روز کاری
222000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 832,500 تومان6 روز کاری
232000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 310,500 تومان6 روز کاری
242000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 420,000 تومان6 روز کاری
255000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 2,136,000 تومان6 روز کاری
265000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 2,541,000 تومان6 روز کاری
275000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 1,080,000 تومان6 روز کاری
285000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 1,282,500 تومان6 روز کاری
295000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 547,500 تومان6 روز کاری
305000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 648,000 تومان6 روز کاری
315000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 2,409,000 تومان6 روز کاری
325000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 2,935,500 تومان6 روز کاری
335000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 1,216,500 تومان6 روز کاری
345000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 1,479,000 تومان6 روز کاری
355000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 615,000 تومان6 روز کاری
365000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 747,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 738,000 تومان11 روز کاری
21000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو1,107,000 تومان11 روز کاری
31000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 369,000 تومان11 روز کاری
41000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 553,500 تومان11 روز کاری
51000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 184,500 تومان11 روز کاری
61000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 277,500 تومان11 روز کاری
71000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 654,000 تومان11 روز کاری
81000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 946,500 تومان11 روز کاری
91000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو327,000 تومان11 روز کاری
101000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 474,000 تومان11 روز کاری
111000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 163,500 تومان11 روز کاری
121000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 237,000 تومان11 روز کاری
132000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 1,179,000 تومان11 روز کاری
142000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 1,620,000 تومان11 روز کاری
152000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 589,500 تومان11 روز کاری
162000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 810,000 تومان11 روز کاری
172000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 295,500 تومان11 روز کاری
182000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 405,000 تومان11 روز کاری
192000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 1,035,000 تومان11 روز کاری
202000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 1,372,500 تومان11 روز کاری
212000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 517,500 تومان11 روز کاری
222000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 687,000 تومان11 روز کاری
232000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 259,500 تومان11 روز کاری
242000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 343,500 تومان11 روز کاری
255000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 2,371,500 تومان11 روز کاری
265000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 2,898,000 تومان11 روز کاری
275000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 1,186,500 تومان11 روز کاری
285000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 1,449,000 تومان11 روز کاری
295000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 592,500 تومان11 روز کاری
305000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 724,500 تومان11 روز کاری
315000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 2,098,500 تومان11 روز کاری
325000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 2,503,500 تومان11 روز کاری
335000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 1,050,000 تومان11 روز کاری
345000 سربرگ A5 تحریر80 گرم دو رو 1,252,500 تومان11 روز کاری
355000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 525,000 تومان11 روز کاری
365000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 625,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 540,000 تومان4 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 735,000 تومان4 روز کاری
31000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 292,500 تومان4 روز کاری
41000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 390,000 تومان4 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 157,500 تومان4 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 207,000 تومان4 روز کاری
72000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 834,000 تومان4 روز کاری
82000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,059,000 تومان4 روز کاری
92000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 439,500 تومان4 روز کاری
102000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 552,000 تومان4 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 231,000 تومان4 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 288,000 تومان4 روز کاری
در حال حاضر خدماتی برای دسته بندی انتخاب شده وارد نشده است.
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 502,500 تومان6 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 697,500 تومان6 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 255,000 تومان6 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 352,500 تومان6 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو127,500 تومان6 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو177,000 تومان6 روز کاری
72000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 804,000 تومان6 روز کاری
82000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,029,000 تومان6 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 409,500 تومان6 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 522,000 تومان6 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو208,500 تومان6 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو265,500 تومان6 روز کاری
135000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,641,000 تومان6 روز کاری
145000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,911,000 تومان6 روز کاری
155000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 832,500 تومان6 روز کاری
165000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 967,500 تومان6 روز کاری
175000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو423,000 تومان6 روز کاری
185000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو490,500 تومان6 روز کاری
191000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 1,218,000 تومان6 روز کاری
201000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 1,812,000 تومان6 روز کاری
212000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 1,929,000 تومان6 روز کاری
222000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 2,634,000 تومان6 روز کاری
235000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 3,507,000 تومان6 روز کاری
245000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 4,095,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 480,000 تومان9 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 675,000 تومان9 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 240,000 تومان9 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 337,500 تومان9 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو120,000 تومان9 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو169,500 تومان9 روز کاری
72000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم یک رو774,000 تومان9 روز کاری
82000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو999,000 تومان9 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 387,000 تومان9 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 499,500 تومان9 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو193,500 تومان9 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو250,500 تومان9 روز کاری
135000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,603,500 تومان9 روز کاری
145000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو1,873,500 تومان9 روز کاری
155000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو802,500 تومان9 روز کاری
165000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 937,500 تومان9 روز کاری
175000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو400,500 تومان9 روز کاری
185000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) تحریر80 گرم دو رو468,000 تومان9 روز کاری
191000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 1,173,000 تومان9 روز کاری
201000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 1,767,000 تومان9 روز کاری
212000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 1,869,000 تومان9 روز کاری
222000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 2,574,000 تومان9 روز کاری
235000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 3,432,000 تومان9 روز کاری
245000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 3,915,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو79,500 تومان16 روز کاری
21000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو112,500 تومان16 روز کاری
32000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو129,000 تومان16 روز کاری
42000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو166,500 تومان16 روز کاری
55000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو267,000 تومان16 روز کاری
65000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو312,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ A4 تحریر 100 گرم یک رو 802,500 تومان11 روز کاری
21000 سربرگ A4 تحریر 100 گرم دو رو1,252,500 تومان11 روز کاری
31000 سربرگ A5 تحریر 100 گرم یک رو 402,000 تومان11 روز کاری
41000سربرگ A5 تحریر 100 گرم دو رو 627,000 تومان11 روز کاری
51000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم یک رو909,000 تومان11 روز کاری
61000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم دو رو1,278,000 تومان11 روز کاری
71000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم یک رو454,500 تومان11 روز کاری
81000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم دو رو639,000 تومان11 روز کاری
91000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم یک رو227,250 تومان11 روز کاری
101000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم دو رو319,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو780,000 تومان4 روز کاری
21000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو975,000 تومان4 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو412,500 تومان4 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو510,000 تومان4 روز کاری
51000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو217,500 تومان4 روز کاری
61000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو267,000 تومان4 روز کاری
72000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,315,500 تومان4 روز کاری
82000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1,540,500 تومان4 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو680,250 تومان4 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو793,500 تومان4 روز کاری
112000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو351,000 تومان4 روز کاری
122000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو408,000 تومان4 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو742,500 تومان6 روز کاری
21000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو937,500 تومان6 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو375,000 تومان6 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو472,500 تومان6 روز کاری
51000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو187,500 تومان6 روز کاری
61000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو237,000 تومان6 روز کاری
71000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو1,107,000 تومان6 روز کاری
81000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو1,476,000 تومان6 روز کاری
91000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو558,000 تومان6 روز کاری
101000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو742,500 تومان6 روز کاری
111000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو279,000 تومان6 روز کاری
121000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو370,500 تومان6 روز کاری
132000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,285,500 تومان6 روز کاری
142000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1,510,500 تومان6 روز کاری
152000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو650,250 تومان6 روز کاری
162000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو763,500 تومان6 روز کاری
172000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو328,500 تومان6 روز کاری
182000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو385,500 تومان6 روز کاری
192000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو1,903,500 تومان6 روز کاری
202000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو2,344,500 تومان6 روز کاری
212000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو960,000 تومان6 روز کاری
222000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,180,500 تومان6 روز کاری
232000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو483,000 تومان6 روز کاری
242000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو594,000 تومان6 روز کاری
255000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو2,847,000 تومان6 روز کاری
265000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو3,117,000 تومان6 روز کاری
275000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو1,435,500 تومان6 روز کاری
285000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,570,500 تومان6 روز کاری
295000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو724,500 تومان6 روز کاری
305000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو792,000 تومان6 روز کاری
315000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو4,144,500 تومان6 روز کاری
325000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو4,671,000 تومان6 روز کاری
335000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو2,083,500 تومان6 روز کاری
345000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو2,347,500 تومان6 روز کاری
355000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو1,050,000 تومان6 روز کاری
365000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو1,180,500 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو1,084,500 تومان11 روز کاری
21000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو1,453,500 تومان11 روز کاری
31000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو543,000 تومان11 روز کاری
41000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو727,500 تومان11 روز کاری
51000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو271,500 تومان11 روز کاری
61000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو363,000 تومان11 روز کاری
71000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو720,000 تومان11 روز کاری
81000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو915,000 تومان11 روز کاری
91000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو360,000 تومان11 روز کاری
101000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو457,500 تومان11 روز کاری
111000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو180,000 تومان11 روز کاری
121000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو229,500 تومان11 روز کاری
132000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو1,873,500 تومان11 روز کاری
142000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو2,314,500 تومان11 روز کاری
152000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو937,500 تومان11 روز کاری
162000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,158,000 تومان11 روز کاری
172000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو468,000 تومان11 روز کاری
182000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو579,000 تومان11 روز کاری
192000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,255,500 تومان11 روز کاری
202000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1,480,500 تومان11 روز کاری
212000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو627,750 تومان11 روز کاری
222000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو741,000 تومان11 روز کاری
232000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو313,500 تومان11 روز کاری
242000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو370,500 تومان11 روز کاری
255000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو4,107,000 تومان11 روز کاری
265000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو4,633,500 تومان11 روز کاری
275000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو2,053,500 تومان11 روز کاری
285000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو2,317,500 تومان11 روز کاری
295000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو1,158,000 تومان11 روز کاری
305000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو1,027,500 تومان11 روز کاری
315000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو2,809,500 تومان11 روز کاری
325000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو3,079,500 تومان11 روز کاری
335000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو1,405,500 تومان11 روز کاری
345000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,540,500 تومان11 روز کاری
355000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو702,000 تومان11 روز کاری
365000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو769,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,803,000 تومان6 روز کاری
22000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 2,091,000 تومان6 روز کاری
32000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 909,000 تومان6 روز کاری
42000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,053,000 تومان6 روز کاری
52000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 459,000 تومان6 روز کاری
62000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 531,000 تومان6 روز کاری
74000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 3,333,000 تومان6 روز کاری
84000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 3,657,000 تومان6 روز کاری
94000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,678,500 تومان6 روز کاری
104000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,840,500 تومان6 روز کاری
114000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 846,000 تومان6 روز کاری
124000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 927,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170 گرم1,065,000 تومان13 روز کاری
21000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170 گرم1,215,000 تومان13 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170 گرم585,000 تومان13 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170 گرم675,000 تومان13 روز کاری
51000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170 گرم375,000 تومان13 روز کاری
61000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170 گرم435,000 تومان13 روز کاری
72000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,773,000 تومان9 روز کاری
82000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 2,061,000 تومان9 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 886,500 تومان9 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,030,500 تومان9 روز کاری
112000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 444,000 تومان9 روز کاری
122000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 516,000 تومان9 روز کاری
134000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 3,295,500 تومان9 روز کاری
144000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 3,619,500 تومان9 روز کاری
154000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,648,500 تومان9 روز کاری
164000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,810,500 تومان9 روز کاری
174000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 823,500 تومان9 روز کاری
184000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 904,500 تومان9 روز کاری
192000 تراکت 1 لت سایز (9.7*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 735,000 تومان11 روز کاری
202000 تراکت 1 لت سایز (9.7*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 850,500 تومان11 روز کاری
212000 تراکت 2 لت سایز (19.4*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 1,507,500 تومان11 روز کاری
222000 تراکت 2 لت سایز (19.4*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 1,737,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سربرگ A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 10001,477,500 تومان11 روز کاری
2سربرگ A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 10001,027,500 تومان11 روز کاری
3سربرگ A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 1000514,500 تومان11 روز کاری
4سربرگ A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 1000739,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000سربرگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)1,216,500 تومان16 روز کاری
22000سربرگA4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)2,134,500 تومان16 روز کاری
31000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)609,000 تومان16 روز کاری
42000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)1,068,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 453,000 تومان14 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 655,500 تومان14 روز کاری
31000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 226,500 تومان14 روز کاری
41000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 328,500 تومان14 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 114,000 تومان14 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 163,500 تومان14 روز کاری
72000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 712,500 تومان14 روز کاری
82000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 948,000 تومان14 روز کاری
92000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 357,000 تومان14 روز کاری
102000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 474,000 تومان14 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 178,500 تومان14 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 237,000 تومان14 روز کاری
135000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,437,000 تومان14 روز کاری
145000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,719,000 تومان14 روز کاری
155000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 718,500 تومان14 روز کاری
165000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 859,500 تومان14 روز کاری
175000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 360,000 تومان14 روز کاری
185000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 430,500 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم585,000 تومان14 روز کاری
21000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم292,500 تومان14 روز کاری
31000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم147,000 تومان14 روز کاری
42000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم982,500 تومان14 روز کاری
52000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم492,000 تومان14 روز کاری
62000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم246,000 تومان14 روز کاری
75000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم2,118,000 تومان14 روز کاری
85000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم1,059,000 تومان14 روز کاری
95000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم529,500 تومان14 روز کاری
101000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم789,000 تومان14 روز کاری
111000 تراکت (A5)سایز (145*20) دو رو کرافت 80گرم394,500 تومان14 روز کاری
121000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم198,000 تومان14 روز کاری
132000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم1,216,500 تومان14 روز کاری
142000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم609,000 تومان14 روز کاری
152000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم304,500 تومان14 روز کاری
165000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم2,400,000 تومان14 روز کاری
175000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم1,200,000 تومان14 روز کاری
185000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم600,000 تومان14 روز کاری
191000 تراکت (B5) سایز(17*24) یک رو کرافت 80گرم321,000 تومان19 روز کاری
201000 تراکت (B5) سایز(17*24) دو رو کرافت 80گرم510,000 تومان19 روز کاری
211000 تراکت (B4) سایز(34*24) یک رو کرافت 80گرم642,000 تومان19 روز کاری
221000 تراکت (B4) سایز(34*24) دو رو کرافت 80گرم1,018,500 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20)تحریر صدفی 80گرم یک رو694,500 تومان19 روز کاری
21000 تراکت (A4)سایز (29*20)تحریر صدفی 80گرم دو رو1,083,000 تومان19 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر صدفی 80گرم یک رو348,000 تومان19 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر صدفی 80گرم دو رو541,500 تومان19 روز کاری
51000 تراکت (A6)سایز (14.5*10)تحریر صدفی 80گرم یک رو174,000 تومان19 روز کاری
61000 تراکت (A6)سایز (14.5*10)تحریر صدفی 80گرم دو رو271,500 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,735,500 تومان5 روز کاری
2250 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,827,000 تومان5 روز کاری
3250 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,761,000 تومان5 روز کاری
4250 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,852,500 تومان5 روز کاری
5250 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1,915,500 تومان5 روز کاری
6250 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)3,288,000 تومان5 روز کاری
7250 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)1,966,500 تومان5 روز کاری
8250 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (49*69)3,339,000 تومان5 روز کاری
9250 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)3,591,000 تومان5 روز کاری
10250 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)6,244,500 تومان5 روز کاری
11250 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)3,693,000 تومان5 روز کاری
12250 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)6,346,500 تومان5 روز کاری
13500 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,915,500 تومان5 روز کاری
14500 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)2,007,000 تومان5 روز کاری
15500 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,966,500 تومان5 روز کاری
16500 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)2,058,000 تومان5 روز کاری
17500 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)2,235,000 تومان5 روز کاری
18500 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)3,607,500 تومان5 روز کاری
19500 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)2,332,500 تومان5 روز کاری
20500 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (49*69)3,705,000 تومان5 روز کاری
21500 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)4,282,500 تومان5 روز کاری
22500 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)6,936,000 تومان5 روز کاری
23500 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)4,483,500 تومان5 روز کاری
24500 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)7,137,000 تومان5 روز کاری
251000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)2,235,000 تومان5 روز کاری
261000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)2,326,500 تومان5 روز کاری
271000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)2,332,500 تومان5 روز کاری
281000 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)2,424,000 تومان5 روز کاری
291000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)2,875,500 تومان5 روز کاری
301000 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)4,248,000 تومان5 روز کاری
311000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)3,064,500 تومان5 روز کاری
321000 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (49*69)4,437,000 تومان5 روز کاری
331000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)5,563,500 تومان5 روز کاری
341000 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)8,217,000 تومان5 روز کاری
351000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)5,947,500 تومان5 روز کاری
361000 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)8,601,000 تومان5 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,894,500 تومان5 روز کاری
2250 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,986,000 تومان5 روز کاری
3250 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,992,000 تومان5 روز کاری
4250 برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)2,083,500 تومان5 روز کاری
5250 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)2,229,000 تومان5 روز کاری
6250 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)3,601,500 تومان5 روز کاری
7250 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)2,428,500 تومان5 روز کاری
8250 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)3,801,000 تومان5 روز کاری
9250 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4,218,000 تومان5 روز کاری
10250 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)6,871,500 تومان5 روز کاری
11250 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)4,617,000 تومان5 روز کاری
12250 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)7,270,500 تومان5 روز کاری
13500 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)2,229,000 تومان5 روز کاری
14500 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)2,320,500 تومان5 روز کاری
15500 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)2,428,500 تومان5 روز کاری
16500 برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)2,520,000 تومان5 روز کاری
17500 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)2,829,000 تومان5 روز کاری
18500 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)4,201,500 تومان5 روز کاری
19500 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)3,205,500 تومان5 روز کاری
20500 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)4,578,000 تومان5 روز کاری
21500 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)5,515,500 تومان5 روز کاری
22500 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)8,169,000 تومان5 روز کاری
23500 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)6,298,500 تومان5 روز کاری
24500 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)8,952,000 تومان5 روز کاری
251000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)2,829,000 تومان5 روز کاری
261000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)2,920,500 تومان5 روز کاری
271000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)3,205,500 تومان5 روز کاری
281000برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)3,297,000 تومان5 روز کاری
291000 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)4,101,000 تومان5 روز کاری
301000 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)5,473,500 تومان5 روز کاری
311000 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)4,855,500 تومان5 روز کاری
321000 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)6,228,000 تومان5 روز کاری
331000 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)7,917,000 تومان5 روز کاری
341000 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)10,570,500 تومان5 روز کاری
351000 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)9,411,000 تومان5 روز کاری
361000 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)12,064,500 تومان5 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,837,500 تومان8 روز کاری
21000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)2,575,500 تومان8 روز کاری
32000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)3,079,500 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)3,961,500 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)3,673,500 تومان8 روز کاری
62000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)6,160,500 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)6,952,500 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)11,815,500 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)8,254,500 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)14,421,000 تومان8 روز کاری
111000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)4,324,500 تومان8 روز کاری
122000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)7,462,500 تومان8 روز کاری
131000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)2,163,000 تومان8 روز کاری
142000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)3,730,500 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)1,417,500 تومان8 روز کاری
21000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)2,334,000 تومان8 روز کاری
32000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)2,313,000 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)3,412,500 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)2,772,000 تومان8 روز کاری
62000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)4,356,000 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)5,148,000 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)8,208,000 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)5,508,000 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)8,928,000 تومان8 روز کاری
111000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)2,952,000 تومان8 روز کاری
122000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)4,716,000 تومان8 روز کاری
131000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)1,476,000 تومان8 روز کاری
142000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)2,358,000 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)2,736,000 تومان11 روز کاری
21000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)5,076,000 تومان11 روز کاری
32000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)4,284,000 تومان11 روز کاری
42000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)8,064,000 تومان11 روز کاری
55000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)8,406,000 تومان11 روز کاری
65000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)16,326,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 100گرم سایز(34*48)1,818,000 تومان11 روز کاری
21000 برگ پوستر B3 دو رو تحریر 100گرم سایز(34*48)2,556,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سری اول تحریر 100گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)3,258,000 تومان9 روز کاری
2سری اول تحریر 80گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)2,844,000 تومان9 روز کاری
3سری اول کتان120گرم(2000کتانa5و2000کتانa4و1000پاکت نامه)4,158,000 تومان9 روز کاری
4سری دوم تحریر 100گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)3,258,000 تومان9 روز کاری
5سری دوم تحریر 80گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)2,844,000 تومان9 روز کاری
6سری دوم کتان 120گرم(3000کتانa4و1000پاکت نامه)4,158,000 تومان9 روز کاری
7سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)3,816,000 تومان9 روز کاری
8سری سوم تحریر 80گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)3,132,000 تومان9 روز کاری
9سری سوم کتان 120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)4,446,000 تومان9 روز کاری
10سری سوم کتان120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)4,446,000 تومان9 روز کاری
11سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)3,816,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)738,000 تومان7 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)885,000 تومان7 روز کاری
31000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)1,642,500 تومان7 روز کاری
42000پاکت نامه(ملخی)تحریر 80گرم تمام رنگی(26*23)(فوری)1,204,500 تومان7 روز کاری
52000پاکت A5 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)1,429,500 تومان7 روز کاری
62000پاکت A4 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)2,637,000 تومان7 روز کاری
71000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)700,500 تومان11 روز کاری
81000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)840,000 تومان11 روز کاری
91000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,590,000 تومان11 روز کاری
102000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)1,167,000 تومان11 روز کاری
112000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,384,500 تومان11 روز کاری
122000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)2,584,500 تومان11 روز کاری
135000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)2,499,000 تومان11 روز کاری
145000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,898,000 تومان11 روز کاری
155000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)5,337,000 تومان11 روز کاری
161000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)3,067,500 تومان9 روز کاری
172000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)4,983,000 تومان9 روز کاری
185000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)10,296,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 100 گرم تمام رنگی(23*26)852,000 تومان11 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,011,000 تومان11 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,011,000 تومان11 روز کاری
41000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,932,000 تومان11 روز کاری
51000عدد پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,932,000 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 100گرم تمام رنگی(67*48.5)3,751,500 تومان9 روز کاری
71000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 100گرم تمام رنگی(67*47.5)3,751,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم(48.5*67)4,021,500 تومان9 روز کاری
21000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 120 گرم(47.5*67)4,021,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کتان 120 گرم تمام رنگی(23*26)1,012,500 تومان11 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,213,500 تومان11 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,213,500 تومان11 روز کاری
41000 عدد پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48)2,337,000 تومان11 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)2,337,000 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم(48.5*67)4,381,500 تومان11 روز کاری
71000عدد پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم(47.5*67)4,381,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)1,071,000 تومان7 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)1,228,500 تومان7 روز کاری
31000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)2,328,000 تومان7 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)1,228,500 تومان7 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)(فوری)2,328,000 تومان7 روز کاری
62000پاکت نامه(ملخی)گلاسه 135گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)1,872,000 تومان7 روز کاری
72000پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)2,116,500 تومان7 روز کاری
82000پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)4,011,000 تومان7 روز کاری
92000پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)2,116,500 تومان7 روز کاری
102000پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)4,011,000 تومان7 روز کاری
111000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)1,033,500 تومان11 روز کاری
121000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,183,500 تومان11 روز کاری
131000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,183,500 تومان11 روز کاری
141000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)2,275,500 تومان11 روز کاری
151000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)2,275,500 تومان11 روز کاری
162000 عدد پاکت نامه (ملخی )گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)1,834,500 تومان11 روز کاری
172000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,071,500 تومان11 روز کاری
182000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,071,500 تومان11 روز کاری
192000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)3,958,500 تومان11 روز کاری
202000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)3,958,500 تومان11 روز کاری
215000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)4,167,000 تومان11 روز کاری
225000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)4,614,000 تومان11 روز کاری
235000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)8,770,500 تومان11 روز کاری
245000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)4,614,000 تومان11 روز کاری
255000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)8,770,500 تومان11 روز کاری
261000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)4,437,000 تومان9 روز کاری
271000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)4,437,000 تومان9 روز کاری
282000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)7,722,000 تومان9 روز کاری
292000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)7,722,000 تومان9 روز کاری
305000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)17,146,500 تومان9 روز کاری
315000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)17,146,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(23*26)324,000 تومان11 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(23*26)532,500 تومان11 روز کاری
35000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(23*26)1,126,500 تومان11 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(24.5*34.5)411,000 تومان11 روز کاری
52000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(24.5*34.5)648,000 تومان11 روز کاری
65000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(24.5*34.5)1,329,000 تومان11 روز کاری
71000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(34.5*48)784,500 تومان11 روز کاری
82000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(34.5*48)1,221,000 تومان11 روز کاری
95000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(34.5*48)2,467,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)1,477,500 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)2,559,000 تومان16 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)1,515,000 تومان16 روز کاری
42000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)2,617,500 تومان16 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)2,814,000 تومان16 روز کاری
62000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)4,897,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)822,000 تومان14 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)1,416,000 تومان14 روز کاری
35000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)3,129,000 تومان14 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)970,500 تومان14 روز کاری
52000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,654,500 تومان14 روز کاری
65000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)3,595,500 تومان14 روز کاری
71000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,851,000 تومان14 روز کاری
82000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)3,124,500 تومان14 روز کاری
95000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)6,732,000 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250عدد پاکت نامه(ملخی)کپی پرینت مشکی(22.5*11)127,500 تومان2 روز کاری
2500عدد پاکت نامه(ملخی)کپی پرینت مشکی(22.5*11)247,500 تومان2 روز کاری
31000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت مشکی(11*22.5)487,500 تومان2 روز کاری
4250عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(42*29)813,000 تومان11 روز کاری
5500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29*42)1,519,500 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29*42)2,934,000 تومان11 روز کاری
7250عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)405,000 تومان11 روز کاری
8500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)706,500 تومان11 روز کاری
91000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)1,330,500 تومان11 روز کاری
10250عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(21*14.5)385,500 تومان11 روز کاری
11500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)667,500 تومان11 روز کاری
121000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)1,252,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل سی دی با یووی(13*13)1,129,500 تومان9 روز کاری
21000 عدد پاکت CD گلاسه 300 گرم 4 رنگ با یووی(16.1*34)1,914,000 تومان17 روز کاری
31000 عدد پاکت cd فانتزی سلفون مات2,274,000 تومان9 روز کاری
41000 عدد پاکت cd فانتزی گلاسه یووی2,053,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد فولدر A4 روکش براق7,308,000 تومان9 روز کاری
21000 عدد فولدر A4 روکش مات7,308,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو1,452,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی1,023,000 تومان11 روز کاری
25000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی4,605,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد جعبه ساندویچ3,808,000 تومان26 روز کاری
22000 عدد جعبه ساندویچ6,441,400 تومان26 روز کاری
35000 عدد جعبه ساندویچ14,259,000 تومان26 روز کاری
41000 عدد جعبه همبر بیرون بر3,808,000 تومان26 روز کاری
52000 عدد جعبه همبر بیرون بر6,441,400 تومان26 روز کاری
65000 عدد جعبه همبر بیرون بر14,259,000 تومان26 روز کاری
71000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر4,471,600 تومان26 روز کاری
82000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر7,781,200 تومان26 روز کاری
95000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر17,591,000 تومان26 روز کاری
101000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن2,143,400 تومان26 روز کاری
112000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن3,698,800 تومان26 روز کاری
125000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن8,324,400 تومان26 روز کاری
131000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی2,058,000 تومان26 روز کاری
142000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی3,528,000 تومان26 روز کاری
155000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی7,897,400 تومان26 روز کاری
161000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن1,582,000 تومان26 روز کاری
172000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن2,833,600 تومان26 روز کاری
185000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن6,550,600 تومان26 روز کاری
191000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر3,176,600 تومان26 روز کاری
202000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر5,133,800 تومان26 روز کاری
215000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر10,964,800 تومان26 روز کاری
222000 عدد ظرف پاپکورن6,190,800 تومان26 روز کاری
231000 عدد ظرف پاپکورن3,603,600 تومان26 روز کاری
245000 عدد ظرف پاپکورن13,854,400 تومان26 روز کاری
251000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار2,990,400 تومان26 روز کاری
262000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار5,175,800 تومان26 روز کاری
275000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار11,695,600 تومان26 روز کاری
281000 عدد ظروف مربعی بزرگ3,176,600 تومان26 روز کاری
292000 عدد ظروف مربعی بزرگ5,133,800 تومان26 روز کاری
305000 عدد ظروف مربعی بزرگ10,964,800 تومان26 روز کاری
311000 عدد ظروف مربعی کوچک1,780,800 تومان26 روز کاری
322000 عدد ظروف مربعی کوچک3,175,200 تومان26 روز کاری
335000 عدد ظروف مربعی کوچک7,315,000 تومان26 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)5,390,000 تومان26 روز کاری
22000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)9,800,000 تومان26 روز کاری
35000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)23,870,000 تومان26 روز کاری
41000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)5,880,000 تومان26 روز کاری
52000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)9,940,000 تومان26 روز کاری
65000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)24,150,000 تومان26 روز کاری
71000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)6,160,000 تومان26 روز کاری
82000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)10,220,000 تومان26 روز کاری
95000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)24,472,000 تومان26 روز کاری
101000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)4,830,000 تومان26 روز کاری
112000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)8,960,000 تومان26 روز کاری
125000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)21,378,000 تومان26 روز کاری
131000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)4,970,000 تومان26 روز کاری
142000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)9,240,000 تومان26 روز کاری
155000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)21,518,000 تومان26 روز کاری
161000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)5,250,000 تومان26 روز کاری
172000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)9,520,000 تومان26 روز کاری
185000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)21,798,000 تومان26 روز کاری
191000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)5,558,000 تومان26 روز کاری
202000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)9,940,000 تومان26 روز کاری
215000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)24,150,000 تومان26 روز کاری
221000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)5,838,000 تومان26 روز کاری
232000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)10,220,000 تومان26 روز کاری
245000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)24,430,000 تومان26 روز کاری
251000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)6,118,000 تومان26 روز کاری
262000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)10,500,000 تومان26 روز کاری
275000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)24,710,000 تومان26 روز کاری
281000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)5,628,000 تومان26 روز کاری
292000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)9,520,000 تومان26 روز کاری
305000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)24,220,000 تومان26 روز کاری
311000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)5,880,000 تومان26 روز کاری
322000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)9,240,000 تومان26 روز کاری
335000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)24,500,000 تومان26 روز کاری
341000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)6,160,000 تومان26 روز کاری
352000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)9,520,000 تومان26 روز کاری
365000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)24,780,000 تومان26 روز کاری
371000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)5,628,000 تومان26 روز کاری
382000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)9,520,000 تومان26 روز کاری
395000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)24,220,000 تومان26 روز کاری
401000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)5,880,000 تومان26 روز کاری
412000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)9,240,000 تومان26 روز کاری
425000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)24,500,000 تومان26 روز کاری
431000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)6,160,000 تومان26 روز کاری
442000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)9,520,000 تومان26 روز کاری
455000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)24,780,000 تومان26 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
110 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,025,000 تومان11 روز کاری
210 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)1,075,500 تومان11 روز کاری
310 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)888,000 تومان11 روز کاری
410 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)790,500 تومان11 روز کاری
510 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,066,500 تومان11 روز کاری
610 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی880,500 تومان11 روز کاری
710 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی790,500 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,805,000 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)1,491,000 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,116,000 تومان11 روز کاری
1120 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)921,000 تومان11 روز کاری
1220 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,474,500 تومان11 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,099,500 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,530,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)2,335,500 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,572,000 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,180,500 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,304,000 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,539,000 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,180,500 تومان11 روز کاری
2150 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی5,310,000 تومان11 روز کاری
2250 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)2,739,000 تومان11 روز کاری
2350 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,828,500 تومان11 روز کاری
2450 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,312,500 تومان11 روز کاری
2550 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,700,000 تومان11 روز کاری
2650 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,788,000 تومان11 روز کاری
2750 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,312,500 تومان11 روز کاری
2880 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی7,980,000 تومان11 روز کاری
2980 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)4,107,000 تومان11 روز کاری
3080 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)2,493,000 تومان11 روز کاری
3180 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,701,000 تومان11 روز کاری
3280 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,044,000 تومان11 روز کاری
3380 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,430,000 تومان11 روز کاری
3480 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,701,000 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی9,552,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)4,921,500 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)2,935,500 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,986,000 تومان11 روز کاری
39100 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,845,000 تومان11 روز کاری
40100 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,856,000 تومان11 روز کاری
41100 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,986,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)690,000 تومان13 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,200,600 تومان13 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,070,000 تومان13 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,476,600 تومان13 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)731,400 تومان13 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)952,200 تومان13 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,518,000 تومان13 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,511,600 تومان13 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,725,000 تومان13 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,131,600 تومان13 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)814,200 تومان13 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,131,600 تومان13 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,070,000 تومان13 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,381,000 تومان13 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,166,600 تومان13 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,297,200 تومان13 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)869,400 تومان13 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,035,000 تومان13 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,366,200 تومان13 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,539,200 تومان13 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,140,000 تومان13 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,760,000 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,821,600 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,214,400 تومان13 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,821,600 تومان13 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,511,600 تومان13 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,974,400 تومان13 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)7,424,400 تومان13 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,319,400 تومان13 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,594,400 تومان13 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,904,400 تومان13 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,166,600 تومان13 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,022,200 تومان13 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,354,400 تومان13 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)9,494,400 تومان13 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,865,000 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,284,400 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,332,200 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)517,500 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)993,600 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,656,000 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,159,200 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)655,500 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)621,000 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,200,600 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,070,000 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,352,400 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)828,000 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)607,200 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)897,000 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,725,000 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,036,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,987,200 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,131,600 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)731,400 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)731,400 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,131,600 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,111,400 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,712,200 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,332,200 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,380,000 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)924,600 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,380,000 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,070,000 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,450,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,734,400 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,974,400 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,332,200 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,476,600 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,725,000 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,594,400 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,830,000 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)8,970,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,520,000 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,105,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,904,400 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)414,000 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)828,000 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,407,600 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)952,200 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)510,600 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)510,600 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,021,200 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,821,600 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,131,600 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)607,200 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)483,000 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)800,400 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,587,000 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,691,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,725,000 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)966,000 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)579,600 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)607,200 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)966,000 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,904,400 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,070,000 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,450,000 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,173,000 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)731,400 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,173,000 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,821,600 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,201,600 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)6,389,400 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)3,629,400 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,070,000 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,255,800 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,545,600 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,415,000 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)4,485,000 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)8,625,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)5,175,000 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)2,760,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)1,642,200 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)759,000 تومان8 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,311,000 تومان8 روز کاری
320 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,035,000 تومان8 روز کاری
420 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,863,000 تومان8 روز کاری
540 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,352,400 تومان8 روز کاری
640 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)2,346,000 تومان8 روز کاری
740 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,932,000 تومان8 روز کاری
840 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)3,312,000 تومان8 روز کاری
9100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)2,760,000 تومان8 روز کاری
10100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)4,692,000 تومان8 روز کاری
11100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)3,657,000 تومان8 روز کاری
12100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)6,486,000 تومان8 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)662,400 تومان13 روز کاری
1420 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,131,600 تومان13 روز کاری
1520 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,070,000 تومان13 روز کاری
1620 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,504,200 تومان13 روز کاری
1720 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)841,800 تومان13 روز کاری
1820 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)897,000 تومان13 روز کاری
1920 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,656,000 تومان13 روز کاری
2020 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,898,000 تومان13 روز کاری
2120 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,001,000 تومان13 روز کاری
2220 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,131,600 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)759,000 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,173,000 تومان13 روز کاری
2540 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,070,000 تومان13 روز کاری
2640 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,588,000 تومان13 روز کاری
2740 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,622,000 تومان13 روز کاری
2840 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,518,000 تومان13 روز کاری
2940 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)924,600 تومان13 روز کاری
3040 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,035,000 تومان13 روز کاری
3140 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,656,000 تومان13 روز کاری
3240 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,898,000 تومان13 روز کاری
3340 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,106,000 تومان13 روز کاری
3440 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,450,000 تومان13 روز کاری
3540 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,070,000 تومان13 روز کاری
3640 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,228,200 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,587,000 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,415,000 تومان13 روز کاری
39100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,140,000 تومان13 روز کاری
40100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)7,866,000 تومان13 روز کاری
41100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,244,000 تومان13 روز کاری
42100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,898,000 تومان13 روز کاری
43100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,863,000 تومان13 روز کاری
44100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,070,000 تومان13 روز کاری
45100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,312,000 تومان13 روز کاری
46100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,934,000 تومان13 روز کاری
47100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)11,178,000 تومان13 روز کاری
48100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)7,590,000 تومان13 روز کاری
49100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,140,000 تومان13 روز کاری
50100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,484,000 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)524,400 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)993,600 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,918,200 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,324,800 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)703,800 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)759,000 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,518,000 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,663,400 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,794,000 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)966,000 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)593,400 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)993,600 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,863,000 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,381,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,428,800 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,269,600 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)745,200 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)855,600 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,380,000 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,691,000 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,899,000 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,312,000 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,738,800 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,062,600 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,421,400 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,249,400 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,002,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)7,659,000 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,092,200 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,760,000 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,683,600 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,932,000 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,174,000 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,796,000 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10,971,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)7,452,000 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,002,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,346,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)510,600 تومان8 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,007,400 تومان8 روز کاری
320 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)731,400 تومان8 روز کاری
420 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,518,000 تومان8 روز کاری
540 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,007,400 تومان8 روز کاری
640 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,932,000 تومان8 روز کاری
740 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,449,000 تومان8 روز کاری
840 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)2,829,000 تومان8 روز کاری
9100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)2,346,000 تومان8 روز کاری
10100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)4,140,000 تومان8 روز کاری
11100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)3,312,000 تومان8 روز کاری
12100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)5,934,000 تومان8 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)441,600 تومان11 روز کاری
1420 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)869,400 تومان11 روز کاری
1520 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,738,800 تومان11 روز کاری
1620 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)579,600 تومان11 روز کاری
1720 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,159,200 تومان11 روز کاری
1820 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)634,800 تومان11 روز کاری
1920 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,297,200 تومان11 روز کاری
2020 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,484,000 تومان11 روز کاری
2120 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)828,000 تومان11 روز کاری
2220 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,628,400 تومان11 روز کاری
2320 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)883,200 تومان11 روز کاری
2420 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,738,800 تومان11 روز کاری
2520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,159,200 تومان11 روز کاری
2640 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)510,600 تومان11 روز کاری
2740 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)869,400 تومان11 روز کاری
2840 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,697,400 تومان11 روز کاری
2940 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,174,000 تومان11 روز کاری
3040 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)621,000 تومان11 روز کاری
3140 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,131,600 تومان11 روز کاری
3240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,263,200 تومان11 روز کاری
3340 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)717,600 تومان11 روز کاری
3440 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,242,000 تومان11 روز کاری
3540 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,484,000 تومان11 روز کاری
3640 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,692,000 تومان11 روز کاری
3740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)897,000 تومان11 روز کاری
3840 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,573,200 تومان11 روز کاری
3940 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,146,400 تومان11 روز کاری
4040 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,021,200 تومان11 روز کاری
4140 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,725,000 تومان11 روز کاری
4240 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,174,000 تومان11 روز کاری
4340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,263,200 تومان11 روز کاری
44100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,242,000 تومان11 روز کاری
45100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,070,000 تومان11 روز کاری
46100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,795,000 تومان11 روز کاری
47100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7,314,000 تومان11 روز کاری
48100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,830,000 تومان11 روز کاری
49100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,622,000 تومان11 روز کاری
50100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,518,000 تومان11 روز کاری
51100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,794,000 تومان11 روز کاری
52100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,036,000 تومان11 روز کاری
53100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,520,000 تومان11 روز کاری
54100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10,626,000 تومان11 روز کاری
55100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7,176,000 تومان11 روز کاری
56100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,795,000 تومان11 روز کاری
57100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,180,400 تومان11 روز کاری
58100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,346,000 تومان11 روز کاری
59100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,002,000 تومان11 روز کاری
60100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7,314,000 تومان11 روز کاری
61100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,830,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)469,200 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)897,000 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,766,400 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,186,800 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)607,200 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)690,000 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,366,200 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,553,000 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,697,400 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)897,000 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)552,000 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)924,600 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,766,400 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,243,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,332,200 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,200,600 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)676,200 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)759,000 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,311,000 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,580,600 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,788,600 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,201,600 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,656,000 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)966,000 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,311,000 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,139,000 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,864,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)7,410,600 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,926,600 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,691,000 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,587,000 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,863,000 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,105,000 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)5,658,000 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10,736,400 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)7,272,600 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,864,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,277,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
130 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم 820,800 تومان11 روز کاری
260 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم1,353,600 تومان11 روز کاری
390 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم1,900,800 تومان11 روز کاری
430 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم964,800 تومان11 روز کاری
560 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم1,584,000 تومان11 روز کاری
690 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم2,332,800 تومان11 روز کاری
760 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)993,600 تومان11 روز کاری
8120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,713,600 تومان11 روز کاری
9180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)2,347,200 تومان11 روز کاری
1060 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,267,200 تومان11 روز کاری
11120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)2,347,200 تومان11 روز کاری
12180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)3,427,200 تومان11 روز کاری
1360 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,036,800 تومان11 روز کاری
14120 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,900,800 تومان11 روز کاری
15180 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,678,400 تومان11 روز کاری
1660 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,440,000 تومان11 روز کاری
17120 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,678,400 تومان11 روز کاری
18180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,888,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)648,000 تومان2 روز کاری
21000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)346,500 تومان2 روز کاری
31000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)180,000 تومان2 روز کاری
42000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)180,000 تومان2 روز کاری
51000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)748,500 تومان2 روز کاری
61000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)415,500 تومان2 روز کاری
71000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)211,500 تومان2 روز کاری
82000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)211,500 تومان2 روز کاری
91000برگ a4 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(21*29.7)364,500 تومان2 روز کاری
101000برگ a5 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)189,000 تومان2 روز کاری
112000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)189,000 تومان2 روز کاری
121000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(29.7*21)433,500 تومان2 روز کاری
131000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)220,500 تومان2 روز کاری
142000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)220,500 تومان2 روز کاری
151000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)364,500 تومان2 روز کاری
161000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)189,000 تومان2 روز کاری
172000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)189,000 تومان2 روز کاری
181000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)433,500 تومان2 روز کاری
191000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)220,500 تومان2 روز کاری
202000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)220,500 تومان2 روز کاری
211000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)364,500 تومان2 روز کاری
221000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)189,000 تومان2 روز کاری
232000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)189,000 تومان2 روز کاری
241000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)433,500 تومان2 روز کاری
251000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)220,500 تومان2 روز کاری
262000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)220,500 تومان2 روز کاری
271000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)364,500 تومان2 روز کاری
281000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)189,000 تومان2 روز کاری
292000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)189,000 تومان2 روز کاری
301000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)433,500 تومان2 روز کاری
311000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)220,500 تومان2 روز کاری
322000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)220,500 تومان2 روز کاری
331000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)709,500 تومان2 روز کاری
341000برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)364,500 تومان2 روز کاری
351000برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)189,000 تومان2 روز کاری
362000برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)189,000 تومان2 روز کاری
371000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)810,000 تومان2 روز کاری
381000برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)433,500 تومان2 روز کاری
391000برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)220,500 تومان2 روز کاری
402000برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)220,500 تومان2 روز کاری
411000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1,207,500 تومان3 روز کاری
421000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)610,500 تومان3 روز کاری
432000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)610,500 تومان3 روز کاری
441000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1,276,500 تومان3 روز کاری
451000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)642,000 تومان3 روز کاری
462000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)642,000 تومان3 روز کاری
47500 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)367,500 تومان2 روز کاری
48500 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)205,500 تومان2 روز کاری
49500 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)109,500 تومان2 روز کاری
501000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)109,500 تومان2 روز کاری
51500 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)411,000 تومان2 روز کاری
52500 برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)226,500 تومان2 روز کاری
53500 برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)117,000 تومان2 روز کاری
541000 برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)117,000 تومان2 روز کاری
55500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(21*29.7)214,500 تومان2 روز کاری
56500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)114,000 تومان2 روز کاری
571000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)114,000 تومان2 روز کاری
58500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(29.7*21)235,500 تومان2 روز کاری
59500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)121,500 تومان2 روز کاری
601000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)121,500 تومان2 روز کاری
61500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)214,500 تومان2 روز کاری
62500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)114,000 تومان2 روز کاری
631000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)114,000 تومان2 روز کاری
64500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)235,500 تومان2 روز کاری
65500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)121,500 تومان2 روز کاری
661000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)121,500 تومان2 روز کاری
67500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)214,500 تومان2 روز کاری
68500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)114,000 تومان2 روز کاری
691000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)114,000 تومان2 روز کاری
70500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)235,500 تومان2 روز کاری
71500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)121,500 تومان2 روز کاری
721000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)121,500 تومان2 روز کاری
73500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)214,500 تومان2 روز کاری
74500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)114,000 تومان2 روز کاری
751000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)114,000 تومان2 روز کاری
76500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)235,500 تومان2 روز کاری
77500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)121,500 تومان2 روز کاری
781000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)121,500 تومان2 روز کاری
79500 برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)400,500 تومان2 روز کاری
80500 برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)214,500 تومان2 روز کاری
81500 برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)114,000 تومان2 روز کاری
821000 برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)114,000 تومان2 روز کاری
83500 برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)442,500 تومان2 روز کاری
84500 برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)235,500 تومان2 روز کاری
85500 برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)121,500 تومان2 روز کاری
861000 برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)121,500 تومان2 روز کاری
87500 برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)654,000 تومان3 روز کاری
88500 برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)333,000 تومان3 روز کاری
891000 برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)333,000 تومان3 روز کاری
90500 برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)673,500 تومان3 روز کاری
91500 برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)340,500 تومان3 روز کاری
921000 برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)340,500 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
110 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی444,000 تومان4 روز کاری
210 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی270,000 تومان4 روز کاری
320 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی307,500 تومان4 روز کاری
420 بسته فاکتور B6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری )کپی پرینت مشکی486,000 تومان4 روز کاری
510 بسته فاکتور a4 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی453,000 تومان4 روز کاری
610 بسته فاکتور a5 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی274,500 تومان4 روز کاری
720 بسته فاکتور a6 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی312,000 تومان4 روز کاری
810 بسته فاکتور کاربن دار a4 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی544,500 تومان4 روز کاری
910 بسته فاکتور کاربن دار a5 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی321,000 تومان4 روز کاری
1020 بسته فاکتور کاربن دار a6 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی358,500 تومان4 روز کاری
1110 بسته فاکتور a4 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی657,000 تومان4 روز کاری
1210 بسته فاکتور a5 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی387,000 تومان4 روز کاری
1320 بسته فاکتور a6 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی444,000 تومان4 روز کاری
1410 بسته فاکتور کاربن دار a4 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی813,000 تومان4 روز کاری
1510 بسته فاکتور کاربن دار a5 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی465,000 تومان4 روز کاری
1620 بسته فاکتور کاربن دار a6 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی522,000 تومان4 روز کاری
1710 بسته فاکتور a4 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی862,500 تومان4 روز کاری
1810 بسته فاکتور a5 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی501,000 تومان4 روز کاری
1920 بسته فاکتور a6 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی576,000 تومان4 روز کاری
2010 بسته فاکتور کاربن دار a4 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی1,074,000 تومان4 روز کاری
2110 بسته فاکتور کاربن دار a5 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی606,000 تومان4 روز کاری
2220 بسته فاکتور کاربن دار a6 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی681,000 تومان4 روز کاری
2320 بسته فاکتور B6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی441,000 تومان8 روز کاری
2420 بسته فاکتور b6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی445,500 تومان8 روز کاری
2520 بسته فاکتور b6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی669,000 تومان8 روز کاری
2620 بسته فاکتور b6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی892,500 تومان8 روز کاری
2720 بسته فاکتور کاربن دار b6 دو نسخه کپی پرینت مشکی537,000 تومان8 روز کاری
2820 بسته فاکتور کاربن دار b6 سه نسخه کپی پرینت مشکی805,500 تومان8 روز کاری
2920 بسته فاکتور کاربن دار b6 چهار نسخه کپی پرینت مشکی1,104,000 تومان8 روز کاری
3010 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی783,000 تومان8 روز کاری
3110 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی1,222,500 تومان8 روز کاری
3210 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی399,000 تومان8 روز کاری
3310 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی408,000 تومان8 روز کاری
3410 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی612,000 تومان8 روز کاری
3510 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی817,500 تومان8 روز کاری
3610 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی225,000 تومان8 روز کاری
3710 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی229,500 تومان8 روز کاری
3810 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی342,000 تومان8 روز کاری
3910 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی456,000 تومان8 روز کاری
4020 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)262,500 تومان8 روز کاری
4120 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی267,000 تومان8 روز کاری
4220 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی399,000 تومان8 روز کاری
4320 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی531,000 تومان8 روز کاری
4410 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)399,000 تومان8 روز کاری
4510 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)408,000 تومان8 روز کاری
4610 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)612,000 تومان8 روز کاری
4715 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)249,000 تومان6 روز کاری
4815 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)373,500 تومان6 روز کاری
4910 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی499,500 تومان8 روز کاری
5010 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی768,000 تومان8 روز کاری
5110 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی1,029,000 تومان8 روز کاری
5210 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی276,000 تومان8 روز کاری
5310 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی420,000 تومان8 روز کاری
5410 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی561,000 تومان8 روز کاری
5520 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)313,500 تومان8 روز کاری
5620بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)477,000 تومان8 روز کاری
5720 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی636,000 تومان8 روز کاری
5810بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)499,500 تومان8 روز کاری
5910بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)768,000 تومان8 روز کاری
6010 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی408,000 تومان6 روز کاری
6110 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی426,000 تومان6 روز کاری
6210 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی234,000 تومان6 روز کاری
6310 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی253,500 تومان6 روز کاری
6420 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)280,500 تومان6 روز کاری
6510 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)234,000 تومان6 روز کاری
6615 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)243,000 تومان6 روز کاری
6710 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)253,500 تومان6 روز کاری
6815بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)258,000 تومان6 روز کاری
6915 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)286,500 تومان6 روز کاری
7015بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)294,000 تومان6 روز کاری
7115بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)448,500 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1بنر چین 8 انس (کیفیت چاپ ضعیف)64,000 تومان2 روز کاری
2بنر چین 8 انس (کیفیت چاپ خوب )68,000 تومان2 روز کاری
3بنر چین 8 انس (کیفیت چاپ عالی)74,000 تومان2 روز کاری
4بنر چین 10 انس (کیفیت چاپ خوب)74,000 تومان2 روز کاری
5بنر چین 10 انس ( کیفیت چاپ عالی)76,000 تومان2 روز کاری
6بنر چین 10 انس (کیفیت چاپ درجه 1)82,000 تومان2 روز کاری
7بنر چین 13 انس ( کیفیت چاپ خوب)104,000 تومان2 روز کاری
8بنر چین 13 انس (کیفیت چاپ عالی)108,000 تومان2 روز کاری
9بنر چین 13 انس (کیفیت چاپ درجه 1)118,000 تومان2 روز کاری
10فلکسی کره (کیفیت چاپ عالی)220,000 تومان3 روز کاری
11فلکسی کره (کیفیت چاپ درجه 1)238,000 تومان3 روز کاری
12استیکر درجه یک ( کیفیت چاپ خوب)104,000 تومان2 روز کاری
13استیکر شیشه ای (کیفیت چاپ خوب)104,000 تومان2 روز کاری
14مش (کیفیت چاپ عالی)160,000 تومان2 روز کاری
15مش (کیفیت چاپ درجه 1)166,000 تومان2 روز کاری
16استیکر با چاپ اکوسالونت (6 pass)170,000 تومان3 روز کاری
17استیکر با چاپ اکوسالونت (8 pass)178,000 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1پلات و لمینت براق157,500 تومان3 روز کاری
2پلات و لمینت مات180,000 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره بدون روکش627,000 تومان8 روز کاری
21000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره بدون روکش1,671,000 تومان8 روز کاری
31000 عدد برچسب اموال رنگی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش540,000 تومان8 روز کاری
41000 عدد برچسب اموال رنگی (2*4.8 ) با شماره و روکش609,000 تومان8 روز کاری
51000 عدد برچسب اموال رنگی (3*5 ) با شماره و روکش885,000 تومان8 روز کاری
61000 عدد برچسب اموال رنگی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش2,403,000 تومان8 روز کاری
71000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*2)712,500 تومان8 روز کاری
81000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*3)1,042,500 تومان8 روز کاری
91000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*8.5)2,835,000 تومان8 روز کاری
101000عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*5)5,457,000 تومان11 روز کاری
111000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*4)4,369,500 تومان11 روز کاری
121000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*3)3,300,000 تومان11 روز کاری
131000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(3*3)1,989,000 تومان11 روز کاری
141000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(2*5)747,000 تومان11 روز کاری
151000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(3*5)1,092,000 تومان11 روز کاری
161000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(8.5*5)2,989,500 تومان11 روز کاری
171000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(2*5)747,000 تومان11 روز کاری
181000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(3*5)1,092,000 تومان11 روز کاری
191000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(8.5*5)2,989,500 تومان11 روز کاری
201000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش454,500 تومان8 روز کاری
211000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره و روکش505,500 تومان8 روز کاری
221000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره بدون روکش402,000 تومان8 روز کاری
231000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره و روکش730,500 تومان8 روز کاری
241000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره بدون روکش436,500 تومان8 روز کاری
251000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش1,954,500 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)10,082,800 تومان21 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)18,456,200 تومان21 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)43,408,400 تومان21 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)8,355,200 تومان21 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)12,849,200 تومان21 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)30,405,200 تومان21 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)8,486,800 تومان21 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15,265,600 تومان21 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)34,567,400 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)7,592,200 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)13,454,000 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)30,235,800 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)16,031,400 تومان21 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)30,354,800 تومان21 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)74,179,000 تومان21 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)13,468,000 تومان21 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)25,228,000 تومان21 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)61,362,000 تومان21 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)13,468,000 تومان21 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)25,228,000 تومان21 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)61,362,000 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)13,468,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)25,228,000 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)61,362,000 تومان21 روز کاری
131000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)10,253,600 تومان21 روز کاری
142000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)18,797,800 تومان21 روز کاری
155000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)44,262,400 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)10,082,800 تومان21 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)18,456,200 تومان21 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)43,408,400 تومان21 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)8,355,200 تومان21 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)12,849,200 تومان21 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)30,405,200 تومان21 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)8,486,800 تومان21 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15,265,600 تومان21 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)34,567,400 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)7,592,200 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)13,454,000 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)30,235,800 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)16,031,400 تومان21 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)30,354,800 تومان21 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)74,179,000 تومان21 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)13,468,000 تومان21 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)25,228,000 تومان21 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)61,362,000 تومان21 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)13,468,000 تومان21 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)25,228,000 تومان21 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)61,362,000 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)13,468,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)25,228,000 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)61,362,000 تومان21 روز کاری
131000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)10,253,600 تومان21 روز کاری
142000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)18,797,800 تومان21 روز کاری
155000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)44,262,400 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)3,775,800 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)5,563,600 تومان21 روز کاری
3500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,305,400 تومان21 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)4,450,600 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)3,634,400 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)5,030,200 تومان21 روز کاری
7500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,634,400 تومان21 روز کاری
81000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)5,030,200 تومان21 روز کاری
92000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)9,693,600 تومان21 روز کاری
105000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)21,918,400 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)8,321,600 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)18,155,200 تومان21 روز کاری
132000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)8,684,200 تومان21 روز کاری
145000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)19,628,000 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)8,684,200 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)19,628,000 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)4,137,000 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)5,971,000 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)10,220,000 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)22,467,200 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,588,200 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)4,685,800 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)8,229,200 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)18,468,800 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)3,901,800 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)5,454,400 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)9,200,800 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20,020,000 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,901,800 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)5,454,400 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)9,200,800 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20,020,000 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)4,261,600 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)6,081,600 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)11,380,600 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)23,094,400 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,823,400 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)5,077,800 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)8,652,000 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)18,782,400 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)3,980,200 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)5,532,800 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)9,389,800 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20,326,600 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,980,200 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)5,532,800 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)9,389,800 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20,326,600 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)4,670,400 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)7,508,200 تومان21 روز کاری
3500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)3,934,000 تومان21 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)5,721,800 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)4,670,400 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)7,508,200 تومان21 روز کاری
7500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)4,670,400 تومان21 روز کاری
81000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)7,508,200 تومان21 روز کاری
92000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)13,451,200 تومان21 روز کاری
105000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)32,816,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)9,875,600 تومان21 روز کاری
12500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)4,670,400 تومان21 روز کاری
135000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)22,075,200 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)7,508,200 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)13,451,200 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)32,816,000 تومان21 روز کاری
172000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)13,451,200 تومان21 روز کاری
185000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)32,816,000 تومان21 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)13,451,200 تومان21 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)32,816,000 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)5,093,200 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)7,931,000 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)14,046,200 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)32,972,800 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)4,293,800 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)6,129,200 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)10,378,200 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)22,624,000 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)5,093,200 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)7,931,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)14,046,200 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)32,972,800 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)5,093,200 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)7,931,000 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)14,046,200 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)32,972,800 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)5,093,200 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)7,931,000 تومان21 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)14,046,200 تومان21 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)32,972,800 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)5,202,400 تومان21 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)8,120,000 تومان21 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)14,485,800 تومان21 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)34,540,800 تومان21 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)8,619,800 تومان21 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)6,238,400 تومان21 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)11,538,800 تومان21 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)23,408,000 تومان21 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)5,203,800 تومان21 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)8,120,000 تومان21 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)14,485,800 تومان21 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)34,540,800 تومان21 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)5,203,800 تومان21 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)8,120,000 تومان21 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)14,485,800 تومان21 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)34,540,800 تومان21 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)5,203,800 تومان21 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)8,120,000 تومان21 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)14,485,800 تومان21 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)34,540,800 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 30*20 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی1,659,000 تومان16 روز کاری
2500عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 35*25 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی1,933,400 تومان16 روز کاری
3500عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 40*30 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی2,167,200 تومان16 روز کاری
4500عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 45*35 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی2,317,000 تومان16 روز کاری
5500عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 50*40 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی2,730,000 تومان16 روز کاری
61000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 30*20 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی2,352,000 تومان16 روز کاری
71000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 30*20 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی2,867,200 تومان16 روز کاری
81000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 30*25 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی2,979,200 تومان16 روز کاری
91000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز30*25 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی3,189,200 تومان16 روز کاری
101000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 35*25 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی2,899,400 تومان16 روز کاری
111000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 35*25 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی3,301,200 تومان16 روز کاری
121000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 30*30 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی3,301,200 تومان16 روز کاری
131000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 30*30 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی3,575,600 تومان16 روز کاری
141000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 30*30 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی5,297,600 تومان21 روز کاری
151000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 35*30 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی3,607,800 تومان16 روز کاری
161000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 35*30 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی4,009,600 تومان16 روز کاری
171000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 35*30 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی5,780,600 تومان21 روز کاری
181000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 30*35 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی3,672,200 تومان16 روز کاری
191000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 30*35 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی3,977,400 تومان16 روز کاری
201000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 30*35 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی5,845,000 تومان21 روز کاری
211000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 40*30 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی3,365,600 تومان16 روز کاری
221000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 40*30 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی3,640,000 تومان16 روز کاری
231000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 40*30 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی5,523,000 تومان21 روز کاری
241000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 30*40 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی3,655,400 تومان16 روز کاری
251000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 30*40 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی4,058,600 تومان16 روز کاری
261000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 30*40 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی5,797,400 تومان21 روز کاری
271000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 35*35 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی3,655,400 تومان16 روز کاری
281000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 35*35 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی4,009,600 تومان16 روز کاری
291000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 35*35 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی5,894,000 تومان21 روز کاری
301000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 45*35 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی3,663,800 تومان16 روز کاری
311000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 45*35 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی4,284,000 تومان16 روز کاری
321000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 45*35 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی6,134,800 تومان21 روز کاری
331000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 35*45 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی4,170,600 تومان16 روز کاری
341000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 35*45 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی4,629,800 تومان16 روز کاری
351000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 35*45 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی6,778,800 تومان21 روز کاری
361000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 40*40 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی4,348,400 تومان16 روز کاری
371000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 40*40 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی4,799,200 تومان16 روز کاری
381000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 40*40 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی6,939,800 تومان21 روز کاری
391000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 45*40 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی4,750,200 تومان16 روز کاری
401000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 45*40 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی5,089,000 تومان16 روز کاری
411000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 45*40 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی7,261,800 تومان21 روز کاری
421000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 40*45 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی4,863,600 تومان16 روز کاری
431000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 40*45 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی5,185,600 تومان16 روز کاری
441000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 40*45 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی7,294,000 تومان21 روز کاری
451000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 50*40 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی4,492,600 تومان16 روز کاری
461000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 50*40 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی5,265,400 تومان16 روز کاری
471000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 50*40 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی7,422,800 تومان21 روز کاری
481000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 40*50 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی5,089,000 تومان16 روز کاری
491000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 40*50 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی5,507,600 تومان16 روز کاری
501000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 45*45 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی5,112,800 تومان16 روز کاری
511000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 45*45 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی5,250,000 تومان16 روز کاری
521000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 45*45 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی7,761,600 تومان21 روز کاری
531000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 50*45 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی5,458,600 تومان16 روز کاری
541000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 50*45 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی6,070,400 تومان16 روز کاری
551000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 50*45 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی8,485,400 تومان21 روز کاری
561000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 45*50 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی5,604,200 تومان16 روز کاری
571000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 45*50 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی6,199,200 تومان16 روز کاری
581000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 55*45 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی6,038,200 تومان16 روز کاری
591000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 45*55 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی6,070,400 تومان16 روز کاری
601000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 45*55 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی6,714,400 تومان16 روز کاری
611000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 50*50 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی6,070,400 تومان16 روز کاری
621000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 50*50 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی6,746,600 تومان16 روز کاری
631000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 50*60 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی6,907,600 تومان16 روز کاری
641000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 50*60 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی7,858,200 تومان16 روز کاری
651000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 55*60 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی7,021,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ1,501,500 تومان5 روز کاری
2500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ3,589,500 تومان5 روز کاری
31000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ6,930,000 تومان5 روز کاری
4200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ1,435,500 تومان5 روز کاری
5500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ 3,424,500 تومان5 روز کاری
61000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ6,600,000 تومان5 روز کاری
7200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت1,567,500 تومان5 روز کاری
8500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت3,754,500 تومان5 روز کاری
91000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت7,260,000 تومان5 روز کاری
10200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت1,534,500 تومان5 روز کاری
11500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت3,672,000 تومان5 روز کاری
121000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت7,095,000 تومان5 روز کاری
13200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ فوری1,567,500 تومان3 روز کاری
14500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ فوری3,754,500 تومان3 روز کاری
151000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ فوری7,260,000 تومان3 روز کاری
16200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری1,633,500 تومان3 روز کاری
17500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری3,919,500 تومان3 روز کاری
181000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری7,590,000 تومان3 روز کاری
19200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ فوری1,501,500 تومان3 روز کاری
20500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ فوری3,589,500 تومان3 روز کاری
211000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ فوری6,930,000 تومان3 روز کاری
22200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری1,600,500 تومان3 روز کاری
23500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری3,837,000 تومان3 روز کاری
241000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری7,425,000 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1200عدد پاکت طلق دار سایز 24*16 فلت ساده با چاپ مشکی600,000 تومان16 روز کاری
2200عدد پاکت طلق دار سایز 34*24 فلت ساده با چاپ مشکی1,050,000 تومان16 روز کاری