سرزمین چاپ و تبلیغات گوماتو

 

 مشتری عزیز لطفا به نکات زیر توجه داشته باشید:

1-قیمتها به تومان می باشد

2-با توجه به تغییرات مواد خام، قیمت در زمان ثبت سفارش محاسبه میگردد.

3-قیمتها بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد.

 

برگشت به سایت گوماتو


#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق یک رو (4.8*8.5)104,400 تومان5 روز کاری
2سلفون براق یک رو (4.8*8.5)97,150 تومان9 روز کاری
3سلفون براق دو رو (4.8*8.5)147,900 تومان4 روز کاری
4سلفون براق دو رو (4.8*8.5)136,300 تومان6 روز کاری
5سلفون براق دو رو (4.8*8.5)129,050 تومان9 روز کاری
6سلفون مات یک رو (4.8*8.5)104,400 تومان5 روز کاری
7سلفون مات یک رو (4.8*8.5)97,150 تومان9 روز کاری
8سلفون مات دو رو (4.8*8.5)147,900 تومان4 روز کاری
9سلفون مات دو رو (4.8*8.5)136,300 تومان6 روز کاری
10سلفون مات دو رو (4.8*8.5)129,050 تومان9 روز کاری
11سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)281,300 تومان11 روز کاری
12سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)295,800 تومان11 روز کاری
13کتان امباس یک رو (4.8*8.5)156,600 تومان5 روز کاری
14کتان امباس یک رو (4.8*8.5)149,350 تومان9 روز کاری
15کتان امباس دو رو (4.8*8.5)162,400 تومان5 روز کاری
16کتان امباس دو رو (4.8*8.5)155,150 تومان9 روز کاری
17گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)98,600 تومان5 روز کاری
18گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)91,350 تومان9 روز کاری
19گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)123,250 تومان5 روز کاری
20گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)116,000 تومان9 روز کاری
21گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)88,450 تومان5 روز کاری
22گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)81,200 تومان9 روز کاری
23گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)102,950 تومان5 روز کاری
24گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)95,700 تومان9 روز کاری
25گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5)95,700 تومان9 روز کاری
26گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5)124,700 تومان9 روز کاری
27گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5)102,950 تومان5 روز کاری
28گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5)131,950 تومان5 روز کاری
29کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)230,550 تومان6 روز کاری
30کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)223,300 تومان9 روز کاری
31کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)237,800 تومان6 روز کاری
32کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)230,550 تومان9 روز کاری
33سوسماری یک رو (4.8*8.5)129,050 تومان14 روز کاری
34سوسماری دو رو (4.8*8.5)140,650 تومان14 روز کاری
35چرم دو رو (4.8*8.5)127,600 تومان19 روز کاری
36کارتی 300 گرم یک رو (4.8*8.5)134,850 تومان19 روز کاری
37کارتی 300 گرم دو رو (4.8*8.5)142,100 تومان19 روز کاری
38کارتی 300گرم دو رو نقره کوب(4.8*8.5)316,100 تومان21 روز کاری
39سلفون مات دو رو قالب دار (طرح دلخواه )303,050 تومان19 روز کاری
40مقوا پشت طوسی فیلتردار(4.8*8.5)91,350 تومان26 روز کاری
41مقوا پشت طوسی با قالب دلخواه فیلتردار(4.8*8.5)250,850 تومان26 روز کاری
42سلفون مات طلاکوب دو رو(4.8*8.5)297,250 تومان15 روز کاری
43سلفون براق طلاکوب دورو(4.8*8.5)297,250 تومان15 روز کاری
44کتان امباس طلاکوب یکرو(4.8*8.5)330,600 تومان19 روز کاری
45کتان امباس طلاکوب دورو (4.8*8.5)342,200 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)158,050 تومان4 روز کاری
2لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)146,450 تومان6 روز کاری
3لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)139,200 تومان11 روز کاری
4لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)153,700 تومان6 روز کاری
5لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)146,450 تومان9 روز کاری
6لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)146,450 تومان6 روز کاری
7لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)139,200 تومان11 روز کاری
8لیبل فیلتردار (4.8*8.5)143,550 تومان9 روز کاری
9لیبل فیلتردار (4.8*8.5)150,800 تومان6 روز کاری
10لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)146,450 تومان16 روز کاری
11لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)246,500 تومان16 روز کاری
12لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب(4.8*8.5)246,500 تومان15 روز کاری
13لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب(4.8*8.5)275,500 تومان7 روز کاری
14لیبل طلاکوب بدون روکش(4.8*8.5)229,100 تومان15 روز کاری
15لیبل طلاکوب بدون روکش(4.8*8.5)258,100 تومان9 روز کاری
16لیبل متالایز (4.8*8.5)756,900 تومان30 روز کاری
17لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)649,600 تومان11 روز کاری
18لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)649,600 تومان11 روز کاری
19لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)649,600 تومان11 روز کاری
20لیبل یووی با قالب دلخواه313,200 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)134,850 تومان6 روز کاری
2سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)123,250 تومان9 روز کاری
3سلفون براق دو رو دور گرد(1000عددی)(6*9)205,900 تومان4 روز کاری
4سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)188,500 تومان6 روز کاری
5سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)176,900 تومان9 روز کاری
6سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)134,850 تومان6 روز کاری
7سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)123,250 تومان9 روز کاری
8سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)205,900 تومان4 روز کاری
9سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)188,500 تومان6 روز کاری
10سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)176,900 تومان9 روز کاری
11سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)275,500 تومان8 روز کاری
12سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)246,500 تومان15 روز کاری
13سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)495,900 تومان8 روز کاری
14سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)466,900 تومان15 روز کاری
15سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)401,650 تومان11 روز کاری
16سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)449,500 تومان14 روز کاری
17سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با طلاکوب(1000 عددی)(6*9)669,900 تومان14 روز کاری
18سلفون مات پروانه ای دو رو (6*9)236,350 تومان14 روز کاری
19سلفون براق طرح موج دورو دو لب گرد(9*6)223,300 تومان16 روز کاری
20سلفون مات طرح موج دورو دو لب گرد(9*6)223,300 تومان16 روز کاری
21کارت چرم دو رو دور گرد (6*9)169,650 تومان19 روز کاری
22کتان امباس دو رو دور گرد (6*9)217,500 تومان11 روز کاری
23کتان امباس طلاکوب دورو دورگرد(9*6)479,950 تومان19 روز کاری
24کارتی 300 گرم دو رو دور گرد (6*9)181,250 تومان19 روز کاری
25کارتی 300گرم نقره کوب دو رو دورگرد(6*9)443,700 تومان21 روز کاری
26کرافت 300گرم دورگرد(1000عددی)(9*6)217,500 تومان19 روز کاری
27لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)218,950 تومان6 روز کاری
28لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)207,350 تومان9 روز کاری
29لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)365,400 تومان6 روز کاری
30لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)353,800 تومان11 روز کاری
31لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)365,400 تومان6 روز کاری
32لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)353,800 تومان14 روز کاری
33لمینت براق دایره(1000عددی)(5.5*5.5)247,950 تومان14 روز کاری
34لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)282,750 تومان14 روز کاری
35لمینت براق مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)230,550 تومان14 روز کاری
36لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)580,000 تومان14 روز کاری
37لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)609,000 تومان7 روز کاری
38لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)300,150 تومان6 روز کاری
39لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)288,550 تومان9 روز کاری
40لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)522,000 تومان6 روز کاری
41لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)510,400 تومان11 روز کاری
42لمینت مات طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)510,400 تومان14 روز کاری
43لمینت مات مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)332,050 تومان14 روز کاری
44لمینت مات ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)408,900 تومان14 روز کاری
45لمینت طلا کارت مات دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)752,550 تومان14 روز کاری
46لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)384,250 تومان7 روز کاری
47لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)372,650 تومان11 روز کاری
48لمینت برجسته دو رو دورگرد(500عددی)(6*9)256,650 تومان7 روز کاری
49لمینت برجسته دو رو دورگرد(500عددی)(6*9)245,050 تومان11 روز کاری
50لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد فوری(1000 عددی )(4.8*8.5)310,300 تومان7 روز کاری
51لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)298,700 تومان11 روز کاری
52لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد فوری (1000 عددی )(5.6*5.9)291,450 تومان7 روز کاری
53لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)279,850 تومان11 روز کاری
54لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد(500عددی)(5.6*5.9)195,750 تومان7 روز کاری
55لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد(500عددی)(5.6*5.9)184,150 تومان11 روز کاری
56لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)587,250 تومان14 روز کاری
57لمینت برجسته مخملی کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)439,350 تومان14 روز کاری
58لمینت طلاکوب دو رو دورگرد(1000عددی)(6*9)645,250 تومان8 روز کاری
59لمینت طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)616,250 تومان14 روز کاری
60لمینت طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.9*5.6)474,150 تومان8 روز کاری
61لمینت طلا کوب کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)462,550 تومان14 روز کاری
62لمینت برجسته و طلاکوب دو رو دورگرد(1000عددی)(6*9)645,250 تومان8 روز کاری
63لمینت برجسته و طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)616,250 تومان14 روز کاری
64لمینت برجسته و طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.6*5.9)462,550 تومان14 روز کاری
65لمینت برجسته و طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.6*5.9)474,150 تومان8 روز کاری
66لمینت کتان امباس دورو دور گرد (6*9)401,650 تومان21 روز کاری
67لمینت کتان امباس کوچک دورو دورگرد(5.6*5.9)287,100 تومان19 روز کاری
68کتان لمینت امباس طلاکوب دورو دورگرد(9*6)623,500 تومان19 روز کاری
69کتان لمینت امباس طلاکوب کوچک دورو دورگرد(5.9*5.6)468,350 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1کارت (PVC 300 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)439,350 تومان14 روز کاری
2کارت (PVC 500) میکرون (با روکش براق) (500 عددی)(5.7*8.9)928,000 تومان11 روز کاری
3کارت (PVC 500) میکرون (با روکش براق) (1000 عددی)(5.7*8.9)1,450,000 تومان11 روز کاری
4کارت (PVC 760 ) میکرون (250 عددی)(5.7*8.9)740,950 تومان9 روز کاری
5کارت (PVC 760 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.9)1,174,500 تومان9 روز کاری
6کارت (PVC 760 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.9)2,048,850 تومان9 روز کاری
7کارت pvc متالیک 760 میکرون 500 عددی(5.7*8.86)1,541,350 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1100 عدد پی وی سی 760 میکرون متالیک(5.66*9.66)348,000 تومان4 روز کاری
2100 عدد پی وی سی 760 میکرون صدفی(5.66*9.66)348,000 تومان4 روز کاری
3100 عدد پی وی سی 760 میکرون براق(5.66*9.66)290,000 تومان4 روز کاری
4100 عدد پی وی سی 760 میکرون مات(5.66*9.66)290,000 تومان4 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)581,450 تومان12 روز کاری
2اتیکت لباس لمینت برجسته طلاکوب (5/5*11/2)945,400 تومان13 روز کاری
3اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)610,450 تومان7 روز کاری
4اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)160,950 تومان15 روز کاری
5اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)198,650 تومان15 روز کاری
6اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)156,600 تومان15 روز کاری
7اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)191,400 تومان15 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)1,003,400 تومان9 روز کاری
21000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)1,286,150 تومان9 روز کاری
31000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)711,950 تومان9 روز کاری
41000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)899,000 تومان9 روز کاری
51000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11.3*28.8)1,003,400 تومان9 روز کاری
61000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11.3*28.8)1,286,150 تومان9 روز کاری
72000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)874,350 تومان9 روز کاری
82000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)997,600 تومان9 روز کاری
94000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)1,571,800 تومان9 روز کاری
104000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)1,711,000 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 597,400 تومان6 روز کاری
21000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 843,900 تومان6 روز کاری
31000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 303,050 تومان6 روز کاری
41000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 426,300 تومان6 روز کاری
51000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 150,800 تومان6 روز کاری
61000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 213,150 تومان6 روز کاری
71000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 675,700 تومان6 روز کاری
81000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 993,250 تومان6 روز کاری
91000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 342,200 تومان6 روز کاری
101000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 500,250 تومان6 روز کاری
111000سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 171,100 تومان6 روز کاری
121000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 250,850 تومان6 روز کاری
132000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 954,100 تومان6 روز کاری
142000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 1,242,650 تومان6 روز کاری
152000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 484,300 تومان6 روز کاری
162000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 629,300 تومان6 روز کاری
172000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 246,500 تومان6 روز کاری
182000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 317,550 تومان6 روز کاری
192000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 1,087,500 تومان6 روز کاری
202000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 1,471,750 تومان6 روز کاری
212000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 551,000 تومان6 روز کاری
222000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 743,850 تومان6 روز کاری
232000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 279,850 تومان6 روز کاری
242000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 375,550 تومان6 روز کاری
255000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 1,934,300 تومان6 روز کاری
265000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 2,285,200 تومان6 روز کاری
275000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 978,750 تومان6 روز کاری
285000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 1,154,200 تومان6 روز کاری
295000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 495,900 تومان6 روز کاری
305000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 584,350 تومان6 روز کاری
315000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 2,188,050 تومان6 روز کاری
325000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 2,650,600 تومان6 روز کاری
335000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 1,104,900 تومان6 روز کاری
345000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 1,336,900 تومان6 روز کاری
355000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 559,700 تومان6 روز کاری
365000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 675,700 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 653,950 تومان11 روز کاری
21000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو971,500 تومان11 روز کاری
31000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 327,700 تومان11 روز کاری
41000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 485,750 تومان11 روز کاری
51000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 163,850 تومان11 روز کاری
61000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 243,600 تومان11 روز کاری
71000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 575,650 تومان11 روز کاری
81000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 822,150 تومان11 روز کاری
91000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو288,550 تومان11 روز کاری
101000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 411,800 تومان11 روز کاری
111000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 143,550 تومان11 روز کاری
121000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 205,900 تومان11 روز کاری
132000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 1,058,500 تومان11 روز کاری
142000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 1,442,750 تومان11 روز کاری
152000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 529,250 تومان11 روز کاری
162000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 722,100 تومان11 روز کاری
172000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 265,350 تومان11 روز کاری
182000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 361,050 تومان11 روز کاری
192000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 925,100 تومان11 روز کاری
202000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 1,213,650 تومان11 روز کاری
212000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 462,550 تومان11 روز کاری
222000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 607,550 تومان11 روز کاری
232000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 232,000 تومان11 روز کاری
242000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 303,050 تومان11 روز کاری
255000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 2,151,800 تومان11 روز کاری
265000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 2,614,350 تومان11 روز کاری
275000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 1,075,900 تومان11 روز کاری
285000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 1,307,900 تومان11 روز کاری
295000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 537,950 تومان11 روز کاری
305000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 653,950 تومان11 روز کاری
315000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 1,898,050 تومان11 روز کاری
325000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 2,248,950 تومان11 روز کاری
335000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 949,750 تومان11 روز کاری
345000 سربرگ A5 تحریر80 گرم دو رو 1,125,200 تومان11 روز کاری
355000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 474,150 تومان11 روز کاری
365000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 562,600 تومان11 روز کاری
در حال حاضر خدماتی برای دسته بندی انتخاب شده وارد نشده است.
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 443,700 تومان6 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 607,550 تومان6 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 226,200 تومان6 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 307,400 تومان6 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو113,100 تومان6 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو153,700 تومان6 روز کاری
72000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 717,750 تومان6 روز کاری
82000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 910,600 تومان6 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 366,850 تومان6 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 462,550 تومان6 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو187,050 تومان6 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو234,900 تومان6 روز کاری
135000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,477,550 تومان6 روز کاری
145000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,711,000 تومان6 روز کاری
155000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 749,650 تومان6 روز کاری
165000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 867,100 تومان6 روز کاری
175000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو382,800 تومان6 روز کاری
185000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو440,800 تومان6 روز کاری
191000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 1,177,400 تومان6 روز کاری
201000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 1,751,600 تومان6 روز کاری
212000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 1,864,700 تومان6 روز کاری
222000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 2,546,200 تومان6 روز کاری
235000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 3,390,100 تومان6 روز کاری
245000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 3,958,500 تومان6 روز کاری
در حال حاضر خدماتی برای دسته بندی انتخاب شده وارد نشده است.
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 421,950 تومان9 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 585,800 تومان9 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 211,700 تومان9 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 292,900 تومان9 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو105,850 تومان9 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو146,450 تومان9 روز کاری
72000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم یک رو688,750 تومان9 روز کاری
82000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو881,600 تومان9 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 345,100 تومان9 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 440,800 تومان9 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو172,550 تومان9 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو220,400 تومان9 روز کاری
135000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,441,300 تومان9 روز کاری
145000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو1,674,750 تومان9 روز کاری
155000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو720,650 تومان9 روز کاری
165000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 838,100 تومان9 روز کاری
175000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو361,050 تومان9 روز کاری
185000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) تحریر80 گرم دو رو419,050 تومان9 روز کاری
191000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 1,133,900 تومان9 روز کاری
201000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 1,708,100 تومان9 روز کاری
212000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 1,806,700 تومان9 روز کاری
222000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 2,488,200 تومان9 روز کاری
235000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 3,317,600 تومان9 روز کاری
245000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 3,784,500 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ A4 تحریر 100 گرم یک رو 717,750 تومان11 روز کاری
21000 سربرگ A4 تحریر 100 گرم دو رو1,109,250 تومان11 روز کاری
31000 سربرگ A5 تحریر 100 گرم یک رو 359,600 تومان11 روز کاری
41000سربرگ A5 تحریر 100 گرم دو رو 555,350 تومان11 روز کاری
51000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم یک رو817,075 تومان11 روز کاری
61000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم دو رو1,133,900 تومان11 روز کاری
71000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم یک رو408,538 تومان11 روز کاری
81000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم دو رو566,950 تومان11 روز کاری
91000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم یک رو204,269 تومان11 روز کاری
101000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم دو رو283,475 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو582,900 تومان6 روز کاری
21000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو746,750 تومان6 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو295,800 تومان6 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو377,000 تومان6 روز کاری
51000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو147,900 تومان6 روز کاری
61000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو188,500 تومان6 روز کاری
71000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو872,900 تومان6 روز کاری
81000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو1,190,450 تومان6 روز کاری
91000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو440,800 تومان6 روز کاری
101000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو598,850 تومان6 روز کاری
111000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو220,400 تومان6 روز کاری
121000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو300,150 تومان6 روز کاری
132000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو997,600 تومان6 روز کاری
142000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1,189,000 تومان6 روز کاری
152000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو506,050 تومان6 روز کاری
162000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو601,750 تومان6 روز کاری
172000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو256,650 تومان6 روز کاری
182000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو304,500 تومان6 روز کاری
192000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو1,481,900 تومان6 روز کاری
202000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو1,864,700 تومان6 روز کاری
212000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو748,200 تومان6 روز کاری
222000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو939,600 تومان6 روز کاری
232000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو378,450 تومان6 روز کاری
242000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو474,150 تومان6 روز کاری
255000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو2,176,450 تومان6 روز کاری
265000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو2,409,900 تومان6 روز کاری
275000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو1,099,100 تومان6 روز کاری
285000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,216,550 تومان6 روز کاری
295000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو556,800 تومان6 روز کاری
305000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو614,800 تومان6 روز کاری
315000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو3,172,600 تومان6 روز کاری
325000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو3,635,150 تومان6 روز کاری
335000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,597,900 تومان6 روز کاری
345000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,828,450 تومان6 روز کاری
355000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو806,200 تومان6 روز کاری
365000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو922,200 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو851,150 تومان11 روز کاری
21000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو1,168,700 تومان11 روز کاری
31000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو426,300 تومان11 روز کاری
41000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو584,350 تومان11 روز کاری
51000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو213,150 تومان11 روز کاری
61000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو292,900 تومان11 روز کاری
71000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو561,150 تومان11 روز کاری
81000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو725,000 تومان11 روز کاری
91000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو281,300 تومان11 روز کاری
101000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو362,500 تومان11 روز کاری
111000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو140,650 تومان11 روز کاری
121000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو181,250 تومان11 روز کاری
132000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو1,452,900 تومان11 روز کاری
142000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو1,835,700 تومان11 روز کاری
152000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو726,450 تومان11 روز کاری
162000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو917,850 تومان11 روز کاری
172000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو363,950 تومان11 روز کاری
182000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو459,650 تومان11 روز کاری
192000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو968,600 تومان11 روز کاری
202000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1,160,000 تومان11 روز کاری
212000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو484,300 تومان11 روز کاری
222000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو580,000 تومان11 روز کاری
232000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو242,150 تومان11 روز کاری
242000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو290,000 تومان11 روز کاری
255000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو3,136,350 تومان11 روز کاری
265000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو3,598,900 تومان11 روز کاری
275000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,568,900 تومان11 روز کاری
285000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,799,450 تومان11 روز کاری
295000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو900,450 تومان11 روز کاری
305000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو784,450 تومان11 روز کاری
315000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو2,140,200 تومان11 روز کاری
325000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو2,373,650 تومان11 روز کاری
335000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو1,070,100 تومان11 روز کاری
345000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,187,550 تومان11 روز کاری
355000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو535,050 تومان11 روز کاری
365000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو593,050 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,393,450 تومان6 روز کاری
22000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,641,400 تومان6 روز کاری
32000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 704,700 تومان6 روز کاری
42000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 827,950 تومان6 روز کاری
52000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 355,250 تومان6 روز کاری
62000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 417,600 تومان6 روز کاری
74000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 2,553,450 تومان6 روز کاری
84000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 2,833,300 تومان6 روز کاری
94000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,287,600 تومان6 روز کاری
104000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,428,250 تومان6 روز کاری
114000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 651,050 تومان6 روز کاری
124000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 720,650 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170 گرم664,100 تومان13 روز کاری
21000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170 گرم816,350 تومان13 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170 گرم333,500 تومان13 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170 گرم408,900 تومان13 روز کاری
51000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170 گرم166,750 تومان13 روز کاری
61000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170 گرم204,450 تومان13 روز کاری
72000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,364,450 تومان9 روز کاری
82000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,612,400 تومان9 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 682,950 تومان9 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 806,200 تومان9 روز کاری
112000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 340,750 تومان9 روز کاری
122000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 403,100 تومان9 روز کاری
134000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 2,517,200 تومان9 روز کاری
144000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 2,797,050 تومان9 روز کاری
154000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,258,600 تومان9 روز کاری
164000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,399,250 تومان9 روز کاری
174000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 629,300 تومان9 روز کاری
184000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 698,900 تومان9 روز کاری
192000 تراکت 1 لت سایز (9.7*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 546,650 تومان11 روز کاری
202000 تراکت 1 لت سایز (9.7*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 640,900 تومان11 روز کاری
212000 تراکت 2 لت سایز (19.4*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 1,128,100 تومان11 روز کاری
222000 تراکت 2 لت سایز (19.4*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 1,318,050 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سربرگ A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 10001,318,050 تومان11 روز کاری
2سربرگ A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 1000926,550 تومان11 روز کاری
3سربرگ A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 1000464,000 تومان11 روز کاری
4سربرگ A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 1000659,750 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000سربرگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)1,059,950 تومان16 روز کاری
22000سربرگA4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)1,869,050 تومان16 روز کاری
31000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)530,700 تومان16 روز کاری
42000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)935,250 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 384,250 تومان14 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 555,350 تومان14 روز کاری
31000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 192,850 تومان14 روز کاری
41000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 278,400 تومان14 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 95,700 تومان14 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 139,200 تومان14 روز کاری
72000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 609,000 تومان14 روز کاری
82000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 809,100 تومان14 روز کاری
92000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 304,500 تومان14 روز کاری
102000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 404,550 تومان14 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 152,250 تومان14 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 203,000 تومان14 روز کاری
135000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,226,700 تومان14 روز کاری
145000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,470,300 تومان14 روز کاری
155000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 613,350 تومان14 روز کاری
165000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 735,150 تومان14 روز کاری
175000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 307,400 تومان14 روز کاری
185000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 368,300 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم524,900 تومان14 روز کاری
21000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم262,450 تومان14 روز کاری
31000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم131,950 تومان14 روز کاری
42000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم893,200 تومان14 روز کاری
52000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم446,600 تومان14 روز کاری
62000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم223,300 تومان14 روز کاری
75000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم1,944,450 تومان14 روز کاری
85000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم972,950 تومان14 روز کاری
95000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم485,750 تومان14 روز کاری
101000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم696,000 تومان14 روز کاری
111000 تراکت (A5)سایز (145*20) دو رو کرافت 80گرم348,000 تومان14 روز کاری
121000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم174,000 تومان14 روز کاری
132000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم1,093,300 تومان14 روز کاری
142000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم546,650 تومان14 روز کاری
152000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم274,050 تومان14 روز کاری
165000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم2,188,050 تومان14 روز کاری
175000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم1,094,750 تومان14 روز کاری
185000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم546,650 تومان14 روز کاری
191000 تراکت (B5) سایز(17*24) یک رو کرافت 80گرم310,300 تومان19 روز کاری
201000 تراکت (B5) سایز(17*24) دو رو کرافت 80گرم493,000 تومان19 روز کاری
211000 تراکت (B4) سایز(34*24) یک رو کرافت 80گرم620,600 تومان19 روز کاری
221000 تراکت (B4) سایز(34*24) دو رو کرافت 80گرم984,550 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20)تحریر صدفی 80گرم یک رو620,600 تومان19 روز کاری
21000 تراکت (A4)سایز (29*20)تحریر صدفی 80گرم دو رو959,900 تومان19 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر صدفی 80گرم یک رو310,300 تومان19 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر صدفی 80گرم دو رو479,950 تومان19 روز کاری
51000 تراکت (A6)سایز (14.5*10)تحریر صدفی 80گرم یک رو155,150 تومان19 روز کاری
61000 تراکت (A6)سایز (14.5*10)تحریر صدفی 80گرم دو رو240,700 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)2,111,200 تومان11 روز کاری
21000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)3,994,750 تومان11 روز کاری
32000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)3,442,300 تومان11 روز کاری
42000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)6,317,650 تومان11 روز کاری
55000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)6,933,900 تومان11 روز کاری
65000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)13,170,350 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,599,350 تومان8 روز کاری
21000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)2,485,300 تومان8 روز کاری
32000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)2,692,650 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)3,755,500 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)2,908,700 تومان8 روز کاری
62000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)4,816,900 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)5,450,550 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)9,165,450 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)6,422,050 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)11,109,900 تومان8 روز کاری
111000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)3,394,450 تومان8 روز کاری
122000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)5,788,400 تومان8 روز کاری
131000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)1,697,950 تومان8 روز کاری
142000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)2,894,200 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)1,370,250 تومان8 روز کاری
21000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)2,256,200 تومان8 روز کاری
32000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)2,235,900 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)3,298,750 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)2,451,950 تومان8 روز کاری
62000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)3,901,950 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)4,535,600 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)7,337,000 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)4,869,100 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)8,004,000 تومان8 روز کاری
111000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)2,618,700 تومان8 روز کاری
122000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)4,235,450 تومان8 روز کاری
131000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)1,309,350 تومان8 روز کاری
142000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)2,118,450 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 100گرم سایز(34*48)1,634,150 تومان11 روز کاری
21000 برگ پوستر B3 دو رو تحریر 100گرم سایز(34*48)2,267,800 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سری اول تحریر 100گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)2,918,850 تومان9 روز کاری
2سری اول تحریر 80گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)2,518,650 تومان9 روز کاری
3سری اول کتان120گرم(2000کتانa5و2000کتانa4و1000پاکت نامه)3,751,875 تومان9 روز کاری
4سری دوم تحریر 100گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)2,918,850 تومان9 روز کاری
5سری دوم تحریر 80گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)2,518,650 تومان9 روز کاری
6سری دوم کتان 120گرم(3000کتانa4و1000پاکت نامه)3,751,875 تومان9 روز کاری
7سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)3,435,050 تومان9 روز کاری
8سری سوم تحریر 80گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)2,785,450 تومان9 روز کاری
9سری سوم کتان 120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)4,019,400 تومان9 روز کاری
10سری سوم کتان120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)4,019,400 تومان9 روز کاری
11سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)3,435,050 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)658,300 تومان7 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)793,150 تومان7 روز کاری
31000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)1,464,500 تومان7 روز کاری
42000پاکت نامه(ملخی)تحریر 80گرم تمام رنگی(26*23)(فوری)1,088,950 تومان7 روز کاری
52000پاکت A5 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)1,291,950 تومان7 روز کاری
62000پاکت A4 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)2,378,000 تومان7 روز کاری
71000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)622,050 تومان11 روز کاری
81000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)749,650 تومان11 روز کاری
91000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,413,750 تومان11 روز کاری
102000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)1,052,700 تومان11 روز کاری
112000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,248,450 تومان11 روز کاری
122000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)2,327,250 تومان11 روز کاری
135000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)2,273,600 تومان11 روز کاری
145000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,639,000 تومان11 روز کاری
155000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)4,853,150 تومان11 روز کاری
161000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)2,724,550 تومان9 روز کاری
171000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 80گرم تمام رنگی(67*47.5)2,724,550 تومان9 روز کاری
182000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)4,481,950 تومان9 روز کاری
192000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 80گرم تمام رنگی(67*47.5)4,481,950 تومان9 روز کاری
205000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)9,355,400 تومان9 روز کاری
215000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 80گرم تمام رنگی(67*47.5)9,355,400 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 100 گرم تمام رنگی(23*26)767,050 تومان11 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)912,050 تومان11 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)912,050 تومان11 روز کاری
41000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,738,550 تومان11 روز کاری
51000عدد پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,738,550 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 100گرم تمام رنگی(67*48.5)3,375,600 تومان9 روز کاری
71000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 100گرم تمام رنگی(67*47.5)3,375,600 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم(48.5*67)3,542,350 تومان9 روز کاری
21000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 120 گرم(47.5*67)3,542,350 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کتان 120 گرم تمام رنگی(23*26)914,950 تومان11 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,099,100 تومان11 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,099,100 تومان11 روز کاری
41000 عدد پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48)2,114,100 تومان11 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)2,114,100 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم(48.5*67)3,958,500 تومان11 روز کاری
71000عدد پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم(47.5*67)3,958,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(23*26)313,200 تومان11 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(23*26)514,750 تومان11 روز کاری
35000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(23*26)1,088,950 تومان11 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(24.5*34.5)397,300 تومان11 روز کاری
52000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(24.5*34.5)626,400 تومان11 روز کاری
65000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(24.5*34.5)1,284,700 تومان11 روز کاری
71000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(34.5*48)758,350 تومان11 روز کاری
82000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(34.5*48)1,180,300 تومان11 روز کاری
95000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(34.5*48)2,385,250 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)852,600 تومان7 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)987,450 تومان7 روز کاری
31000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)1,853,100 تومان7 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)987,450 تومان7 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)(فوری)1,853,100 تومان7 روز کاری
62000پاکت نامه(ملخی)گلاسه 135گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)1,476,100 تومان7 روز کاری
72000پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)1,680,550 تومان7 روز کاری
82000پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)3,155,200 تومان7 روز کاری
92000پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)1,680,550 تومان7 روز کاری
102000پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)3,155,200 تومان7 روز کاری
111000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)816,350 تومان11 روز کاری
121000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)943,950 تومان11 روز کاری
131000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)943,950 تومان11 روز کاری
141000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,802,350 تومان11 روز کاری
151000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,802,350 تومان11 روز کاری
162000 عدد پاکت نامه (ملخی )گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)1,439,850 تومان11 روز کاری
172000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,637,050 تومان11 روز کاری
182000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,637,050 تومان11 روز کاری
192000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)3,104,450 تومان11 روز کاری
202000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)3,104,450 تومان11 روز کاری
215000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)3,243,650 تومان11 روز کاری
225000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)3,609,050 تومان11 روز کاری
235000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)6,794,700 تومان11 روز کاری
245000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)3,609,050 تومان11 روز کاری
255000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)6,794,700 تومان11 روز کاری
261000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)3,498,850 تومان9 روز کاری
271000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)3,498,850 تومان9 روز کاری
282000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)6,030,550 تومان9 روز کاری
292000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)6,030,550 تومان9 روز کاری
305000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)13,226,900 تومان9 روز کاری
315000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)13,226,900 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)1,344,150 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)2,346,100 تومان16 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)1,378,950 تومان16 روز کاری
42000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)2,399,750 تومان16 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)2,556,350 تومان16 روز کاری
62000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)4,487,750 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)739,500 تومان14 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)1,289,050 تومان14 روز کاری
35000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)2,876,800 تومان14 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)874,350 تومان14 روز کاری
52000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,508,000 تومان14 روز کاری
65000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)3,306,000 تومان14 روز کاری
71000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,664,600 تومان14 روز کاری
82000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)2,844,900 تومان14 روز کاری
95000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)6,187,150 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500عدد پاکت نامه(ملخی)کپی پرینت مشکی(22.5*11)236,350 تومان4 روز کاری
2250عدد پاکت نامه(ملخی)کپی پرینت مشکی(22.5*11)150,800 تومان4 روز کاری
3250عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)377,000 تومان11 روز کاری
4250عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(21*14.5)333,500 تومان11 روز کاری
5250عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(42*29)624,950 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت مشکی(11*22.5)407,450 تومان4 روز کاری
7500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)609,000 تومان11 روز کاری
8500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)701,800 تومان11 روز کاری
9500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29*42)1,174,500 تومان11 روز کاری
101000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)1,167,250 تومان11 روز کاری
111000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)1,355,750 تومان11 روز کاری
121000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29*42)2,276,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل سی دی با یووی(13*13)1,001,950 تومان9 روز کاری
21000 عدد پاکت CD گلاسه 300 گرم 4 رنگ با یووی(16.1*34)1,499,300 تومان17 روز کاری
31000 عدد پاکت cd فانتزی سلفون مات1,721,150 تومان9 روز کاری
41000 عدد پاکت cd فانتزی گلاسه یووی1,618,200 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد فولدر A4 روکش براق5,873,950 تومان9 روز کاری
21000 عدد فولدر A4 روکش مات5,873,950 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو1,193,350 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی787,350 تومان11 روز کاری
25000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی3,540,900 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000عدد جعبه ساندویچ 3,088,500 تومان46 روز کاری
22000عدد جعبه ساندویچ 5,191,000 تومان46 روز کاری
35000عدد جعبه ساندویچ 11,440,500 تومان46 روز کاری
41000 عدد جعبه همبر بیرون بر3,088,500 تومان46 روز کاری
52000 عدد جعبه همبر بیرون بر5,191,000 تومان46 روز کاری
65000 عدد جعبه همبر بیرون بر11,440,500 تومان46 روز کاری
71000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر 3,646,750 تومان46 روز کاری
82000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر 6,314,750 تومان46 روز کاری
95000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر 14,224,500 تومان46 روز کاری
101000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن 1,696,500 تومان46 روز کاری
112000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن2,900,000 تومان46 روز کاری
125000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن6,467,000 تومان46 روز کاری
131000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی1,624,000 تومان46 روز کاری
142000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی2,740,500 تومان46 روز کاری
155000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی6,090,000 تومان46 روز کاری
161000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن 1,225,250 تومان46 روز کاری
172000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن 2,175,000 تومان46 روز کاری
185000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن 4,973,500 تومان46 روز کاری
191000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر2,559,250 تومان46 روز کاری
202000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر4,103,500 تومان46 روز کاری
215000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر8,685,500 تومان46 روز کاری
222000 عدد ظرف پاپکورن5,771,000 تومان46 روز کاری
231000 عدد ظرف پاپکورن3,378,500 تومان46 روز کاری
241000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار 2,407,000 تومان46 روز کاری
252000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار 4,132,500 تومان46 روز کاری
265000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار 9,294,500 تومان46 روز کاری
275000 عدد ظرف پاپکورن12,861,500 تومان46 روز کاری
281000 عدد ظروف مربعی بزرگ 2,566,500 تومان46 روز کاری
292000 عدد ظروف مربعی بزرگ 4,103,500 تومان46 روز کاری
305000 عدد ظروف مربعی بزرگ 8,605,750 تومان46 روز کاری
311000 عدد ظروف مربعی کوچک1,392,000 تومان46 روز کاری
322000 عدد ظروف مربعی کوچک2,450,500 تومان46 روز کاری
335000 عدد ظروف مربعی کوچک5,611,500 تومان46 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
110 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,870,500 تومان11 روز کاری
210 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)981,650 تومان11 روز کاری
310 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)822,150 تومان11 روز کاری
410 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)739,500 تومان11 روز کاری
510 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی977,300 تومان11 روز کاری
610 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی816,350 تومان11 روز کاری
710 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی739,500 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,549,100 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)1,341,250 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,022,250 تومان11 روز کاری
1120 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)855,500 تومان11 روز کاری
1220 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,334,000 تومان11 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,015,000 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,068,700 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)2,138,750 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,422,450 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,088,950 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,119,900 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,399,250 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,088,950 تومان11 روز کاری
2150 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,748,750 تومان11 روز کاری
2250 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)2,501,250 تومان11 روز کاری
2350 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,703,750 تومان11 روز کاری
2450 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,204,950 تومان11 روز کاری
2550 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,473,700 تومان11 روز کاری
2650 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,670,400 تومان11 روز کاری
2750 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,204,950 تومان11 روز کاری
2880 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی7,105,000 تومان11 روز کاری
2980 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)3,733,750 تومان11 روز کاری
3080 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)2,305,500 تومان11 روز کاری
3180 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,554,400 تومان11 روز کاری
3280 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی3,697,500 تومان11 روز کاری
3380 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,254,750 تومان11 روز کاری
3480 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,554,400 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی8,475,250 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)4,458,750 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)2,711,500 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,870,500 تومان11 روز کاری
39100 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,415,250 تومان11 روز کاری
40100 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,639,000 تومان11 روز کاری
41100 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,870,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)527,800 تومان13 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)910,455 تومان13 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,583,400 تومان13 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,121,575 تومان13 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)659,750 تومان13 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)725,725 تومان13 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,161,160 تومان13 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,913,275 تومان13 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,319,500 تومان13 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)857,675 تومان13 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)620,165 تومان13 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)857,675 تومان13 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,583,400 تومان13 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,573,025 تومان13 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,649,375 تومان13 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)989,625 تومان13 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)659,750 تومان13 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)778,505 تومان13 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,042,405 تومان13 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,939,665 تومان13 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,166,800 تومان13 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,111,200 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,385,475 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)923,650 تومان13 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,385,475 تومان13 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,913,275 تومان13 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,034,850 تومان13 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)5,673,850 تومان13 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,298,750 تومان13 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,979,250 تومان13 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,451,450 تومان13 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,649,375 تومان13 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,309,125 تومان13 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)4,090,450 تومان13 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)7,257,250 تومان13 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)4,486,300 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,507,050 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,781,325 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)395,850 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)752,115 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,253,525 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)884,065 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)501,410 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)475,020 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)910,455 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,583,400 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,016,015 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)620,165 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)461,825 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)686,140 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,319,500 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,309,125 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,517,425 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)857,675 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)554,190 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)554,190 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)857,675 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,609,790 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,836,925 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,781,325 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,055,600 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)699,335 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,055,600 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,583,400 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,639,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)5,146,050 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,034,850 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,781,325 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,121,575 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,319,500 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,979,250 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,694,600 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)6,861,400 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)4,222,400 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,375,100 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,451,450 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)316,680 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)626,690 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,081,990 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)725,725 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)382,655 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)382,655 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)778,505 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,385,475 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)857,675 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)461,825 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)369,460 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)606,970 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,213,940 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,045,225 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,319,500 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)738,920 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)435,435 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)461,825 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)738,920 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,451,450 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,583,400 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,639,000 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)897,260 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)554,190 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)890,590 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,385,475 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,441,075 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)4,882,150 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,770,950 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,583,400 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)956,565 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,174,355 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,847,300 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,430,700 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)6,597,500 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,958,500 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,111,200 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,253,525 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)725,725 تومان8 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,253,525 تومان8 روز کاری
320 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)989,625 تومان8 روز کاری
420 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,781,325 تومان8 روز کاری
540 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,293,110 تومان8 روز کاری
640 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)2,243,150 تومان8 روز کاری
740 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,847,300 تومان8 روز کاری
840 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)3,166,800 تومان8 روز کاری
9100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)2,639,000 تومان8 روز کاری
10100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)4,486,300 تومان8 روز کاری
11100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)3,496,675 تومان8 روز کاری
12100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)6,201,650 تومان8 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)633,360 تومان13 روز کاری
1420 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,081,990 تومان13 روز کاری
1520 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,979,250 تومان13 روز کاری
1620 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,438,255 تومان13 روز کاری
1720 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)804,895 تومان13 روز کاری
1820 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)857,675 تومان13 روز کاری
1920 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,583,400 تومان13 روز کاری
2020 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,770,950 تومان13 روز کاری
2120 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,913,275 تومان13 روز کاری
2220 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,081,990 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)725,725 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,121,575 تومان13 روز کاری
2540 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,979,250 تومان13 روز کاری
2640 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,430,700 تومان13 روز کاری
2740 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,507,050 تومان13 روز کاری
2840 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,451,450 تومان13 روز کاری
2940 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)884,065 تومان13 روز کاری
3040 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)989,625 تومان13 روز کاری
3140 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,583,400 تومان13 روز کاری
3240 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,770,950 تومان13 روز کاری
3340 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,882,150 تومان13 روز کاری
3440 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,298,750 تومان13 روز کاری
3540 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,979,250 تومان13 روز کاری
3640 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,174,355 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,517,425 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,309,125 تومان13 روز کاری
39100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,958,500 تومان13 روز کاری
40100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)7,521,150 تومان13 روز کاری
41100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,014,100 تومان13 روز کاری
42100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,770,950 تومان13 روز کاری
43100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,781,325 تومان13 روز کاری
44100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,979,250 تومان13 روز کاری
45100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,166,800 تومان13 روز کاری
46100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,673,850 تومان13 روز کاری
47100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)10,687,950 تومان13 روز کاری
48100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)7,257,250 تومان13 روز کاری
49100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,958,500 تومان13 روز کاری
50100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,375,100 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)501,410 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)950,040 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,834,105 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,266,720 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)672,945 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)725,725 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,451,450 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,546,635 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,715,350 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)923,650 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)567,385 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)950,040 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,781,325 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,232,775 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,322,320 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,213,940 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)712,530 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)818,090 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,319,500 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,573,025 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,684,225 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,166,800 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,662,570 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,016,015 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,359,085 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,150,785 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,826,550 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)7,323,225 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,868,955 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,639,000 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,609,790 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,847,300 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,034,850 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,541,900 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10,490,025 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)7,125,300 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,826,550 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,243,150 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)488,215 تومان8 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)963,235 تومان8 روز کاری
320 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)699,335 تومان8 روز کاری
420 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,451,450 تومان8 روز کاری
540 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)963,235 تومان8 روز کاری
640 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,847,300 تومان8 روز کاری
740 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,385,475 تومان8 روز کاری
840 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)2,704,975 تومان8 روز کاری
9100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)2,243,150 تومان8 روز کاری
10100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)3,958,500 تومان8 روز کاری
11100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)3,166,800 تومان8 روز کاری
12100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)5,673,850 تومان8 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)422,240 تومان11 روز کاری
1420 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)831,285 تومان11 روز کاری
1520 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,662,570 تومان11 روز کاری
1620 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)554,190 تومان11 روز کاری
1720 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,108,380 تومان11 روز کاری
1820 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)606,970 تومان11 روز کاری
1920 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,240,330 تومان11 روز کاری
2020 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,375,100 تومان11 روز کاری
2120 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)791,700 تومان11 روز کاری
2220 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,557,010 تومان11 روز کاری
2320 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)844,480 تومان11 روز کاری
2420 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,662,570 تومان11 روز کاری
2520 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,108,380 تومان11 روز کاری
2640 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)488,215 تومان11 روز کاری
2740 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)831,285 تومان11 روز کاری
2840 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,622,985 تومان11 روز کاری
2940 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,034,850 تومان11 روز کاری
3040 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)593,775 تومان11 روز کاری
3140 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,081,990 تومان11 روز کاری
3240 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,163,980 تومان11 روز کاری
3340 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)686,140 تومان11 روز کاری
3440 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,187,550 تومان11 روز کاری
3540 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,375,100 تومان11 روز کاری
3640 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,486,300 تومان11 روز کاری
3740 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)857,675 تومان11 روز کاری
3840 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,504,230 تومان11 روز کاری
3940 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,008,460 تومان11 روز کاری
4040 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)976,430 تومان11 روز کاری
4140 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,649,375 تومان11 روز کاری
4240 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,034,850 تومان11 روز کاری
4340 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,163,980 تومان11 روز کاری
44100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,187,550 تومان11 روز کاری
45100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,979,250 تومان11 روز کاری
46100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,628,625 تومان11 روز کاری
47100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)6,993,350 تومان11 روز کاری
48100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,618,250 تومان11 روز کاری
49100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,507,050 تومان11 روز کاری
50100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,451,450 تومان11 روز کاری
51100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,715,350 تومان11 روز کاری
52100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,902,900 تومان11 روز کاری
53100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,278,000 تومان11 روز کاری
54100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10,160,150 تومان11 روز کاری
55100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)6,861,400 تومان11 روز کاری
56100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,628,625 تومان11 روز کاری
57100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,084,810 تومان11 روز کاری
58100 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,243,150 تومان11 روز کاری
59100 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,826,550 تومان11 روز کاری
60100 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)6,993,350 تومان11 روز کاری
61100 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,618,250 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)448,630 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)857,675 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,688,960 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,134,770 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)580,580 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)659,750 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,306,305 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,441,075 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,622,985 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)857,675 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)527,800 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)884,065 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,688,960 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,100,825 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,229,955 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,147,965 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)646,555 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)725,725 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,253,525 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,467,465 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,578,665 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,061,240 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,583,400 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)923,650 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,253,525 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,045,225 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,694,600 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)7,085,715 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,710,615 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,573,025 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,517,425 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,781,325 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,968,875 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)5,409,950 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10,265,710 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)6,953,765 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,694,600 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,177,175 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
130 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم 593,775 تومان11 روز کاری
260 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم989,625 تومان11 روز کاری
390 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم1,385,475 تومان11 روز کاری
430 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم738,920 تومان11 روز کاری
560 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم1,134,770 تومان11 روز کاری
690 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم1,530,620 تومان11 روز کاری
760 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)725,725 تومان11 روز کاری
8120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,253,525 تومان11 روز کاری
9180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,715,350 تومان11 روز کاری
1060 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)923,650 تومان11 روز کاری
11120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,715,350 تومان11 روز کاری
12180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)2,507,050 تومان11 روز کاری
1360 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)950,040 تومان11 روز کاری
14120 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,741,740 تومان11 روز کاری
15180 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,454,270 تومان11 روز کاری
1660 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,319,500 تومان11 روز کاری
17120 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,454,270 تومان11 روز کاری
18180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,562,650 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
110 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی288,550 تومان3 روز کاری
210 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی169,650 تومان3 روز کاری
320 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی203,000 تومان3 روز کاری
420 بسته فاکتور B6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری )کپی پرینت مشکی324,800 تومان3 روز کاری
510 بسته فاکتور a4 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی303,050 تومان3 روز کاری
610 بسته فاکتور a5 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی176,900 تومان3 روز کاری
720 بسته فاکتور a6 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی210,250 تومان3 روز کاری
810 بسته فاکتور کاربن دار a4 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی401,650 تومان3 روز کاری
910 بسته فاکتور کاربن دار a5 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی226,200 تومان3 روز کاری
1020 بسته فاکتور کاربن دار a6 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی259,550 تومان3 روز کاری
1110 بسته فاکتور a4 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی453,850 تومان3 روز کاری
1210 بسته فاکتور a5 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی262,450 تومان3 روز کاری
1320 بسته فاکتور a6 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی311,750 تومان3 روز کاری
1410 بسته فاکتور کاربن دار a4 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی594,500 تومان3 روز کاری
1510 بسته فاکتور کاربن دار a5 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی332,050 تومان3 روز کاری
1620 بسته فاکتور کاربن دار a6 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی382,800 تومان3 روز کاری
1710 بسته فاکتور a4 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی606,100 تومان3 روز کاری
1810 بسته فاکتور a5 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی346,550 تومان3 روز کاری
1920 بسته فاکتور a6 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی413,250 تومان3 روز کاری
2010 بسته فاکتور کاربن دار a4 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی787,350 تومان3 روز کاری
2110 بسته فاکتور کاربن دار a5 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی437,900 تومان3 روز کاری
2220 بسته فاکتور کاربن دار a6 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی504,600 تومان3 روز کاری
2320 بسته فاکتور B6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی310,300 تومان5 روز کاری
2420 بسته فاکتور b6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی321,900 تومان5 روز کاری
2520 بسته فاکتور b6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی490,100 تومان5 روز کاری
2620 بسته فاکتور b6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی658,300 تومان5 روز کاری
2720 بسته فاکتور کاربن دار b6 دو نسخه کپی پرینت مشکی420,500 تومان5 روز کاری
2820 بسته فاکتور کاربن دار b6 سه نسخه کپی پرینت مشکی613,350 تومان5 روز کاری
2920 بسته فاکتور کاربن دار b6 چهار نسخه کپی پرینت مشکی839,550 تومان5 روز کاری
3010 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی622,050 تومان8 روز کاری
3110 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی970,050 تومان8 روز کاری
3210 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی274,050 تومان5 روز کاری
3310 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی288,550 تومان5 روز کاری
3410 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی439,350 تومان5 روز کاری
3510 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی591,600 تومان5 روز کاری
3610 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی155,150 تومان5 روز کاری
3710 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی162,400 تومان5 روز کاری
3810 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی247,950 تومان5 روز کاری
3910 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی332,050 تومان5 روز کاری
4020 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)188,500 تومان5 روز کاری
4120 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی195,750 تومان5 روز کاری
4220 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی297,250 تومان5 روز کاری
4320 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی398,750 تومان5 روز کاری
4410 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)274,050 تومان5 روز کاری
4510 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)288,550 تومان5 روز کاری
4610 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)439,350 تومان5 روز کاری
4715 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)179,800 تومان6 روز کاری
4815 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)282,750 تومان6 روز کاری
4910 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی387,150 تومان5 روز کاری
5010 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی580,000 تومان5 روز کاری
5110 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی772,850 تومان5 روز کاری
5210 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی211,700 تومان5 روز کاری
5310 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی317,550 تومان5 روز کاری
5410 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی423,400 تومان5 روز کاری
5520 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)245,050 تومان5 روز کاری
5620بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)368,300 تومان5 روز کاری
5720 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی490,100 تومان5 روز کاری
5810بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)387,150 تومان5 روز کاری
5910بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)580,000 تومان5 روز کاری
6010 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی281,300 تومان6 روز کاری
6110 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی298,700 تومان6 روز کاری
6210 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی163,850 تومان6 روز کاری
6310 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی179,800 تومان6 روز کاری
6420 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)205,900 تومان6 روز کاری
6510 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)163,850 تومان6 روز کاری
6615 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)172,550 تومان6 روز کاری
6710 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)179,800 تومان6 روز کاری
6815بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)184,150 تومان6 روز کاری
6915 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)208,800 تومان6 روز کاری
7015بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)229,100 تومان6 روز کاری
7115بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)342,200 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)522,000 تومان2 روز کاری
21000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)229,100 تومان2 روز کاری
31000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)116,000 تومان2 روز کاری
42000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)116,000 تومان2 روز کاری
51000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)580,000 تومان3 روز کاری
61000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)261,000 تومان2 روز کاری
71000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)130,500 تومان2 روز کاری
82000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)130,500 تومان2 روز کاری
91000برگ a4 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(21*29.7)258,100 تومان2 روز کاری
101000برگ a5 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)130,500 تومان2 روز کاری
112000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)130,500 تومان2 روز کاری
121000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(29.7*21)290,000 تومان2 روز کاری
131000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)145,000 تومان2 روز کاری
142000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)145,000 تومان2 روز کاری
151000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)258,100 تومان2 روز کاری
161000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)130,500 تومان2 روز کاری
172000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)130,500 تومان2 روز کاری
181000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)290,000 تومان2 روز کاری
191000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)145,000 تومان2 روز کاری
202000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)145,000 تومان2 روز کاری
211000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)258,100 تومان2 روز کاری
221000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)130,500 تومان2 روز کاری
232000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)130,500 تومان2 روز کاری
241000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)290,000 تومان2 روز کاری
251000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)145,000 تومان2 روز کاری
262000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)145,000 تومان2 روز کاری
271000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)258,100 تومان2 روز کاری
281000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)130,500 تومان2 روز کاری
292000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)130,500 تومان2 روز کاری
301000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)290,000 تومان2 روز کاری
311000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)145,000 تومان2 روز کاری
322000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)145,000 تومان2 روز کاری
331000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)540,850 تومان2 روز کاری
341000برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)258,100 تومان2 روز کاری
351000برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)130,500 تومان2 روز کاری
362000برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)130,500 تومان2 روز کاری
371000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)598,850 تومان3 روز کاری
381000برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)290,000 تومان2 روز کاری
391000برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)145,000 تومان2 روز کاری
402000برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)145,000 تومان2 روز کاری
411000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)867,100 تومان3 روز کاری
421000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)435,000 تومان3 روز کاری
432000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)435,000 تومان3 روز کاری
441000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)899,000 تومان3 روز کاری
451000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)449,500 تومان3 روز کاری
462000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)449,500 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1بنر چین 8 انس (کیفیت چاپ ضعیف)34,800 تومان2 روز کاری
2بنر چین 8 انس (کیفیت چاپ خوب )40,600 تومان2 روز کاری
3بنر چین 8 انس (کیفیت چاپ عالی)44,950 تومان2 روز کاری
4بنر چین 10 انس (کیفیت چاپ خوب)44,950 تومان2 روز کاری
5بنر چین 10 انس ( کیفیت چاپ عالی)47,850 تومان2 روز کاری
6بنر چین 10 انس (کیفیت چاپ درجه 1)50,750 تومان2 روز کاری
7بنر چین 13 انس ( کیفیت چاپ خوب)56,550 تومان2 روز کاری
8بنر چین 13 انس (کیفیت چاپ عالی)59,450 تومان2 روز کاری
9بنر چین 13 انس (کیفیت چاپ درجه 1)63,800 تومان2 روز کاری
10فلکسی کره (کیفیت چاپ عالی)145,000 تومان3 روز کاری
11فلکسی کره (کیفیت چاپ درجه 1)155,150 تومان3 روز کاری
12استیکر درجه یک ( کیفیت چاپ خوب)108,750 تومان2 روز کاری
13استیکر شیشه ای (کیفیت چاپ خوب)108,750 تومان2 روز کاری
14مش (کیفیت چاپ عالی)111,650 تومان2 روز کاری
15مش (کیفیت چاپ درجه 1)118,900 تومان2 روز کاری
16استیکر با چاپ اکوسالونت123,250 تومان3 روز کاری
17سولیت با چاپ اکوسالونت139,200 تومان3 روز کاری
18بک لایت با چاپ اکوسالونت 217,500 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1پلات و لمینت براق145,000 تومان3 روز کاری
2پلات و لمینت مات152,250 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)6,525,000 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)11,817,500 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)27,550,000 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)5,401,250 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)8,250,500 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)19,270,500 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)5,510,000 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)9,794,750 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)21,953,000 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)4,944,500 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)8,642,000 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)19,190,750 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)10,382,000 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)19,543,100 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)47,560,000 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)8,758,000 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)16,283,500 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)39,411,000 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)8,758,000 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)16,283,500 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)39,411,000 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)8,758,000 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)16,283,500 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)39,411,000 تومان18 روز کاری
131000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)6,670,000 تومان18 روز کاری
142000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)12,122,000 تومان18 روز کاری
155000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)28,318,500 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)6,525,000 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)11,817,500 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)27,550,000 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)5,401,250 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)8,250,500 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)19,270,500 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)5,510,000 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)9,794,750 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)21,953,000 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)4,944,500 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)8,642,000 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)19,190,750 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)10,382,000 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)19,543,100 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)47,560,000 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)8,758,000 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)16,283,500 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)39,411,000 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)8,758,000 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)16,283,500 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)39,411,000 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)8,758,000 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)16,283,500 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)39,411,000 تومان18 روز کاری
131000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)6,670,000 تومان18 روز کاری
142000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)12,122,000 تومان18 روز کاری
155000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)28,318,500 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)2,849,250 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)4,364,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)7,757,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)17,400,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,465,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,567,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)6,090,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)13,630,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,624,500 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)3,900,500 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)6,728,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)14,790,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,624,500 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,900,500 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)6,728,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)14,790,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)3,233,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)4,756,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)8,149,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)17,777,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,842,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,958,500 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)6,481,500 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)13,920,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)3,016,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)4,292,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)7,192,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15,254,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,016,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)4,292,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)7,192,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15,254,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)3,349,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)4,857,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)8,323,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)18,197,500 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,943,500 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)4,060,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)6,728,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)14,355,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)3,117,500 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)4,408,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)7,293,500 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15,573,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,117,500 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)4,408,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)7,293,500 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15,573,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)3,726,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)6,177,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)11,165,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)27,260,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)2,929,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)4,509,500 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)8,047,500 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)18,270,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)3,726,500 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)6,177,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)11,165,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)27,260,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)3,726,500 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)6,177,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)11,165,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)27,260,000 تومان16 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)3,726,500 تومان16 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)6,177,000 تومان16 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)11,165,000 تومان16 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)27,260,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)4,118,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)6,568,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)11,556,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)27,941,500 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)3,320,500 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)4,901,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)8,511,500 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)18,560,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)4,118,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)6,568,500 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)11,556,500 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)27,941,500 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)4,118,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)6,568,500 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)11,556,500 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)27,941,500 تومان16 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)4,118,000 تومان16 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)6,568,500 تومان16 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)11,556,500 تومان16 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)27,941,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)4,219,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)6,742,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)11,962,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)28,855,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)3,422,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)5,002,500 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)8,613,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)18,995,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)4,219,500 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)6,742,500 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)11,962,500 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)28,855,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)4,219,500 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)6,742,500 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)11,962,500 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)28,855,000 تومان16 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)4,219,500 تومان16 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)6,742,500 تومان16 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)11,962,500 تومان16 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)28,855,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)4,205,000 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)7,685,000 تومان16 روز کاری
35000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)18,154,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)4,712,500 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)9,178,500 تومان16 روز کاری
35000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)19,140,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)4,930,000 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)9,758,500 تومان16 روز کاری
35000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)19,575,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)4,959,000 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)8,845,000 تومان16 روز کاری
35000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)21,170,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
15000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)21,460,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)5,365,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)9,091,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)5,582,500 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)9,425,000 تومان16 روز کاری
35000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)22,112,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)4,959,000 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)8,700,000 تومان16 روز کاری
35000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)21,025,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)5,220,000 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)8,946,500 تومان16 روز کاری
35000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)21,315,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)5,437,500 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)9,280,000 تومان16 روز کاری
35000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)21,967,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)5,031,500 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)8,772,500 تومان16 روز کاری
35000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)21,097,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)3,850,045 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)6,220,045 تومان16 روز کاری
35000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)14,750,045 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)5,916,000 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)9,352,500 تومان16 روز کاری
35000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)22,040,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)4,814,000 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)8,555,000 تومان16 روز کاری
35000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)20,735,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)5,292,500 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)8,874,000 تومان16 روز کاری
35000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)21,242,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)5,510,000 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)9,207,500 تومان16 روز کاری
35000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)21,895,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ1,167,250 تومان5 روز کاری
2500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ2,755,000 تومان5 روز کاری
31000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ5,263,500 تومان5 روز کاری
4200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ1,212,200 تومان5 روز کاری
5500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ 2,871,000 تومان5 روز کاری
61000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ5,502,750 تومان5 روز کاری
7200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت1,212,200 تومان5 روز کاری
8500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت2,871,000 تومان5 روز کاری
91000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت5,502,750 تومان5 روز کاری
10200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت1,276,000 تومان5 روز کاری
11500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت3,030,500 تومان5 روز کاری
121000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت5,821,750 تومان5 روز کاری
13200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ فوری1,232,500 تومان3 روز کاری
14500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ فوری2,914,500 تومان3 روز کاری
151000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ فوری5,662,250 تومان3 روز کاری
16200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری1,276,000 تومان3 روز کاری
17500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری3,030,500 تومان3 روز کاری
181000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری5,821,750 تومان3 روز کاری
19200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ فوری1,276,000 تومان3 روز کاری
20500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ فوری3,030,500 تومان3 روز کاری
211000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ فوری5,821,750 تومان3 روز کاری
22200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری1,341,250 تومان3 روز کاری
23500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری3,190,000 تومان3 روز کاری
241000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری6,140,750 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 30*20 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی1,526,850 تومان16 روز کاری
2500عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 35*25 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی1,851,650 تومان16 روز کاری
3500عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 40*30 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی2,027,100 تومان16 روز کاری
4500عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 45*35 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی2,276,500 تومان16 روز کاری
5500عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 50*40 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی2,652,050 تومان16 روز کاری
61000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 30*20 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی2,267,800 تومان16 روز کاری
71000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 30*20 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی2,768,050 تومان16 روز کاری
81000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 30*25 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی2,901,450 تومان16 روز کاری
91000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز30*25 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی3,268,300 تومان16 روز کاری
101000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 35*25 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی2,918,850 تومان16 روز کاری
111000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 35*25 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی3,285,700 تومان16 روز کاری
121000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 30*30 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی3,268,300 تومان16 روز کاری
131000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 30*30 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی3,919,350 تومان16 روز کاری
141000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 30*30 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی5,786,950 تومان16 روز کاری
151000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 35*30 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی3,652,550 تومان16 روز کاری
161000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 35*30 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی4,235,450 تومان16 روز کاری
171000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 35*30 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی6,236,450 تومان16 روز کاری
181000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 30*35 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی3,694,600 تومان16 روز کاری
191000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 30*35 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی4,352,900 تومان16 روز کاری
201000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 30*35 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی6,320,550 تومان16 روز کاری
211000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 40*30 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی3,268,300 تومان16 روز کاری
221000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 40*30 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی3,835,250 تومان16 روز کاری
231000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 40*30 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی6,153,800 تومان16 روز کاری
241000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 30*40 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی3,677,200 تومان16 روز کاری
251000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 30*40 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی4,361,600 تومان16 روز کاری
261000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 30*40 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی6,362,600 تومان16 روز کاری
271000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 35*35 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی3,694,600 تومان16 روز کاری
281000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 35*35 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی4,444,250 تومان16 روز کاری
291000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 35*35 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی6,487,300 تومان16 روز کاری
301000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 45*35 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی3,768,550 تومان16 روز کاری
311000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 45*35 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی4,586,350 تومان16 روز کاری
321000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 45*35 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی7,070,200 تومان16 روز کاری
331000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 35*45 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی4,586,350 تومان16 روز کاری
341000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 35*45 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی5,228,700 تومان16 روز کاری
351000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 35*45 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی7,363,100 تومان16 روز کاری
361000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 40*40 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی4,628,400 تومان16 روز کاری
371000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 40*40 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی5,344,700 تومان16 روز کاری
381000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 40*40 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی7,387,750 تومان16 روز کاری
391000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 45*40 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی4,961,900 تومان16 روز کاری
401000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 45*40 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی5,486,800 تومان16 روز کاری
411000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 45*40 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی7,996,750 تومان16 روز کاری
421000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 40*45 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی4,995,250 تومان16 روز کاری
431000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 40*45 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی5,686,900 تومان16 روز کاری
441000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 40*45 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی8,163,500 تومان16 روز کاری
451000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 50*40 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی4,519,650 تومان16 روز کاری
461000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 50*40 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی5,753,600 تومان16 روز کاری
471000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 50*40 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی8,555,000 تومان16 روز کاری
481000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 40*50 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی5,553,500 تومان16 روز کاری
491000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 40*50 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی6,311,850 تومان16 روز کاری
501000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 45*45 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی5,586,850 تومان16 روز کاری
511000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 45*45 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی6,311,850 تومان16 روز کاری
521000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 45*45 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی8,946,500 تومان16 روز کاری
531000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 50*45 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی6,095,800 تومان16 روز کاری
541000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 50*45 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی6,762,800 تومان16 روز کاری
551000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 50*45 سه طرف کاست دسته زنبیلی با چاپ مشکی9,530,850 تومان16 روز کاری
561000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 45*50 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی6,095,800 تومان16 روز کاری
571000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 45*50 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی6,770,050 تومان16 روز کاری
581000عدد ساک دستی پارچه ای عمودی سایز 55*45 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی6,596,050 تومان16 روز کاری
591000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 45*55 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی6,620,700 تومان16 روز کاری
601000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 45*55 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی7,270,300 تومان16 روز کاری
611000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 50*50 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی6,703,350 تومان16 روز کاری
621000عدد ساک دستی پارچه ای سایز 50*50 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی7,303,650 تومان16 روز کاری
631000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 50*60 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی7,879,300 تومان16 روز کاری
641000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 50*60 کف کاست دسته پانچی با چاپ مشکی8,763,800 تومان16 روز کاری
651000عدد ساک دستی پارچه ای افقی سایز 55*60 فلت ساده دسته پانچی با چاپ مشکی8,597,050 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1200عدد پاکت طلق دار سایز 24*16 فلت ساده با چاپ مشکی580,000 تومان16 روز کاری
2200عدد پاکت طلق دار سایز 34*24 فلت ساده با چاپ مشکی1,015,000 تومان16 روز کاری