سرزمین چاپ و تبلیغات گوماتو

 

 مشتری عزیز لطفا به نکات زیر توجه داشته باشید:

1-قیمتها به تومان می باشد

2-با توجه به تغییرات مواد خام، قیمت در زمان ثبت سفارش محاسبه میگردد.

3-قیمتها بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد.

 

برگشت به سایت گوماتو


#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق یک رو (4.8*8.5)94,250 تومان5 روز کاری
2سلفون براق یک رو (4.8*8.5)87,000 تومان9 روز کاری
3سلفون براق دو رو (4.8*8.5)126,150 تومان4 روز کاری
4سلفون براق دو رو (4.8*8.5)118,900 تومان6 روز کاری
5سلفون براق دو رو (4.8*8.5)111,650 تومان9 روز کاری
6سلفون مات یک رو (4.8*8.5)94,250 تومان5 روز کاری
7سلفون مات یک رو (4.8*8.5)87,000 تومان9 روز کاری
8سلفون مات دو رو (4.8*8.5)126,150 تومان4 روز کاری
9سلفون مات دو رو (4.8*8.5)118,900 تومان6 روز کاری
10سلفون مات دو رو (4.8*8.5)111,650 تومان9 روز کاری
11سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)249,400 تومان11 روز کاری
12سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)263,900 تومان11 روز کاری
13کتان امباس یک رو (4.8*8.5)149,350 تومان5 روز کاری
14کتان امباس یک رو (4.8*8.5)142,100 تومان9 روز کاری
15کتان امباس دو رو (4.8*8.5)155,150 تومان5 روز کاری
16کتان امباس دو رو (4.8*8.5)147,900 تومان9 روز کاری
17گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)88,450 تومان5 روز کاری
18گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)81,200 تومان9 روز کاری
19گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)108,750 تومان5 روز کاری
20گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)101,500 تومان9 روز کاری
21گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)81,200 تومان5 روز کاری
22گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)73,950 تومان9 روز کاری
23گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)95,700 تومان5 روز کاری
24گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)88,450 تومان9 روز کاری
25گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5)85,550 تومان9 روز کاری
26گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5)105,850 تومان9 روز کاری
27گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5)92,800 تومان5 روز کاری
28گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5)113,100 تومان5 روز کاری
29کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)218,950 تومان6 روز کاری
30کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)211,700 تومان9 روز کاری
31کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)226,200 تومان6 روز کاری
32کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)218,950 تومان9 روز کاری
33سوسماری یک رو (4.8*8.5)111,650 تومان14 روز کاری
34سوسماری دو رو (4.8*8.5)123,250 تومان14 روز کاری
35چرم دو رو (4.8*8.5)114,550 تومان19 روز کاری
36سلفون مات دو رو قالب دار (طرح دلخواه )194,300 تومان19 روز کاری
37مقوا پشت طوسی فیلتردار(4.8*8.5)76,850 تومان26 روز کاری
38مقوا پشت طوسی با قالب دلخواه فیلتردار(4.8*8.5)145,000 تومان26 روز کاری
39سلفون مات طلاکوب دو رو(4.8*8.5)258,100 تومان15 روز کاری
40کتان امباس طلاکوب یکرو(4.8*8.5)301,600 تومان19 روز کاری
41کتان امباس طلاکوب دورو (4.8*8.5)308,850 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)123,250 تومان4 روز کاری
2لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)116,000 تومان6 روز کاری
3لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)108,750 تومان11 روز کاری
4لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)121,800 تومان6 روز کاری
5لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)114,550 تومان9 روز کاری
6لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)116,000 تومان6 روز کاری
7لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)108,750 تومان11 روز کاری
8لیبل فیلتردار (4.8*8.5)113,100 تومان9 روز کاری
9لیبل فیلتردار (4.8*8.5)120,350 تومان6 روز کاری
10لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)114,550 تومان16 روز کاری
11لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)191,400 تومان16 روز کاری
12لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب(4.8*8.5)191,400 تومان15 روز کاری
13لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب(4.8*8.5)220,400 تومان7 روز کاری
14لیبل طلاکوب بدون روکش(4.8*8.5)178,350 تومان15 روز کاری
15لیبل متالایز (4.8*8.5)697,450 تومان30 روز کاری
16لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)611,900 تومان11 روز کاری
17لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)611,900 تومان11 روز کاری
18لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)611,900 تومان11 روز کاری
19لیبل یووی با قالب دلخواه191,400 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)118,900 تومان6 روز کاری
2سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)107,300 تومان9 روز کاری
3سلفون براق دو رو دور گرد(1000عددی)(6*9)175,450 تومان4 روز کاری
4سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)163,850 تومان6 روز کاری
5سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)152,250 تومان9 روز کاری
6سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)118,900 تومان6 روز کاری
7سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)107,300 تومان9 روز کاری
8سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)175,450 تومان4 روز کاری
9سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)163,850 تومان6 روز کاری
10سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)152,250 تومان9 روز کاری
11سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)232,000 تومان8 روز کاری
12سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)203,000 تومان15 روز کاری
13سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)429,200 تومان8 روز کاری
14سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)400,200 تومان15 روز کاری
15سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)362,500 تومان11 روز کاری
16سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)394,400 تومان14 روز کاری
17سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با طلاکوب(1000 عددی)(6*9)591,600 تومان14 روز کاری
18سلفون مات پروانه ای دو رو (6*9)200,100 تومان14 روز کاری
19کارت چرم دو رو دور گرد (6*9)152,250 تومان19 روز کاری
20کتان امباس دو رو دور گرد (6*9)205,900 تومان11 روز کاری
21کتان امباس طلاکوب دورو دورگرد(9*6)432,100 تومان19 روز کاری
22کرافت 300گرم دورگرد(1000عددی)(9*6)192,850 تومان19 روز کاری
23گلاسه با روکش یووی دو رو دورگرد(9*6)140,650 تومان11 روز کاری
24لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)185,600 تومان6 روز کاری
25لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)174,000 تومان9 روز کاری
26لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)310,300 تومان6 روز کاری
27لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)298,700 تومان11 روز کاری
28لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)310,300 تومان6 روز کاری
29لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)298,700 تومان14 روز کاری
30لمینت براق دایره(1000عددی)(5.5*5.5)208,800 تومان14 روز کاری
31لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)239,250 تومان14 روز کاری
32لمینت براق مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)194,300 تومان14 روز کاری
33لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)485,750 تومان14 روز کاری
34لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)511,850 تومان7 روز کاری
35لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)259,550 تومان6 روز کاری
36لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)247,950 تومان9 روز کاری
37لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)453,850 تومان6 روز کاری
38لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)442,250 تومان11 روز کاری
39لمینت مات طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)442,250 تومان14 روز کاری
40لمینت مات مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)287,100 تومان14 روز کاری
41لمینت مات ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)353,800 تومان14 روز کاری
42لمینت طلا کارت مات دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)646,700 تومان14 روز کاری
43لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)320,450 تومان7 روز کاری
44لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)308,850 تومان11 روز کاری
45لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد فوری(1000 عددی )(4.8*8.5)258,100 تومان7 روز کاری
46لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)246,500 تومان11 روز کاری
47لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد فوری (1000 عددی )(5.6*5.9)243,600 تومان7 روز کاری
48لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)232,000 تومان11 روز کاری
49لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)504,600 تومان14 روز کاری
50لمینت برجسته مخملی کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)378,450 تومان14 روز کاری
51لمینت طلاکوب دو رو دورگرد(1000عددی)(6*9)546,650 تومان8 روز کاری
52لمینت طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)517,650 تومان14 روز کاری
53لمینت طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.9*5.6)417,600 تومان8 روز کاری
54لمینت طلا کوب کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)388,600 تومان14 روز کاری
55لمینت برجسته و طلاکوب دو رو دورگرد(1000عددی)(6*9)546,650 تومان8 روز کاری
56لمینت برجسته و طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)517,650 تومان14 روز کاری
57لمینت برجسته و طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.6*5.9)388,600 تومان14 روز کاری
58لمینت برجسته و طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.6*5.9)417,600 تومان8 روز کاری
59لمینت کتان امباس دورو دور گرد (6*9)375,550 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1کارت pvc برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(5.7*8.65)445,150 تومان9 روز کاری
2کارت (PVC 300 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)429,200 تومان14 روز کاری
3کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)506,050 تومان6 روز کاری
4کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)477,050 تومان9 روز کاری
5کارت (PVC 500 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.65)762,700 تومان9 روز کاری
6کارت (PVC 760 ) میکرون (250 عددی)(5.7*8.9)716,300 تومان9 روز کاری
7کارت (PVC 760 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.9)1,139,700 تومان9 روز کاری
8کارت (PVC 760 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.9)1,990,850 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)464,000 تومان14 روز کاری
2اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)475,600 تومان7 روز کاری
3اتیکت لباس لمینت برجسته طلاکوب (5/5*11/2)777,200 تومان19 روز کاری
4اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)137,750 تومان16 روز کاری
5اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)168,200 تومان16 روز کاری
6اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)136,300 تومان16 روز کاری
7اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)160,950 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)513,300 تومان4 روز کاری
21000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)687,300 تومان4 روز کاری
31000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)275,500 تومان4 روز کاری
41000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)362,500 تومان4 روز کاری
51000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)152,250 تومان4 روز کاری
61000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)195,750 تومان4 روز کاری
72000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)797,500 تومان4 روز کاری
82000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)993,250 تومان4 روز کاری
92000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)417,600 تومان4 روز کاری
102000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)514,750 تومان4 روز کاری
112000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)216,050 تومان4 روز کاری
122000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)265,350 تومان4 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 484,300 تومان6 روز کاری
21000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 658,300 تومان6 روز کاری
31000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 246,500 تومان6 روز کاری
41000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 333,500 تومان6 روز کاری
51000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 123,250 تومان6 روز کاری
61000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 166,750 تومان6 روز کاری
71000 سربرگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 604,650 تومان6 روز کاری
81000 سربرگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 899,000 تومان6 روز کاری
91000 سربرگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 305,950 تومان6 روز کاری
101000 سربرگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 453,850 تومان6 روز کاری
111000سربرگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 153,700 تومان6 روز کاری
121000 سربرگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 226,200 تومان6 روز کاری
132000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 775,750 تومان6 روز کاری
142000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 971,500 تومان6 روز کاری
152000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 395,850 تومان6 روز کاری
162000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 493,000 تومان6 روز کاری
172000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 201,550 تومان6 روز کاری
182000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 250,850 تومان6 روز کاری
192000 سربرگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 929,450 تومان6 روز کاری
202000 سربرگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 1,252,800 تومان6 روز کاری
212000 سربرگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 472,700 تومان6 روز کاری
222000 سربرگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 633,650 تومان6 روز کاری
232000 سربرگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 239,250 تومان6 روز کاری
242000 سربرگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 320,450 تومان6 روز کاری
255000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 1,625,450 تومان6 روز کاری
265000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 1,873,400 تومان6 روز کاری
275000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 823,600 تومان6 روز کاری
285000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 948,300 تومان6 روز کاری
295000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 419,050 تومان6 روز کاری
305000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 481,400 تومان6 روز کاری
315000 سربرگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 1,887,900 تومان6 روز کاری
325000 سربرگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 2,301,150 تومان6 روز کاری
335000 سربرگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 955,550 تومان6 روز کاری
345000 سربرگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 1,161,450 تومان6 روز کاری
355000 سربرگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 484,300 تومان6 روز کاری
365000 سربرگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 588,700 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 582,900 تومان11 روز کاری
21000 سربرگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو877,250 تومان11 روز کاری
31000 سربرگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 291,450 تومان11 روز کاری
41000 سربرگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 439,350 تومان11 روز کاری
51000 سربرگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 146,450 تومان11 روز کاری
61000 سربرگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 218,950 تومان11 روز کاری
71000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 462,550 تومان11 روز کاری
81000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 636,550 تومان11 روز کاری
91000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو232,000 تومان11 روز کاری
101000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 319,000 تومان11 روز کاری
111000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 116,000 تومان11 روز کاری
121000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 159,500 تومان11 روز کاری
132000 سربرگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 900,450 تومان11 روز کاری
142000 سربرگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 1,223,800 تومان11 روز کاری
152000 سربرگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 450,950 تومان11 روز کاری
162000 سربرگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 611,900 تومان11 روز کاری
172000 سربرگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 224,750 تومان11 روز کاری
182000 سربرگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 305,950 تومان11 روز کاری
192000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 746,750 تومان11 روز کاری
202000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 942,500 تومان11 روز کاری
212000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 374,100 تومان11 روز کاری
222000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 471,250 تومان11 روز کاری
232000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 187,050 تومان11 روز کاری
242000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دورو 236,350 تومان11 روز کاری
255000 سربرگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 1,851,650 تومان11 روز کاری
265000 سربرگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 2,264,900 تومان11 روز کاری
275000 سربرگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 926,550 تومان11 روز کاری
285000 سربرگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 1,132,450 تومان11 روز کاری
295000 سربرگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 462,550 تومان11 روز کاری
305000 سربرگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 566,950 تومان11 روز کاری
315000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 1,589,200 تومان11 روز کاری
325000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 1,837,150 تومان11 روز کاری
335000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 794,600 تومان11 روز کاری
345000 سربرگ A5 تحریر80 گرم دورو 919,300 تومان11 روز کاری
355000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 397,300 تومان11 روز کاری
365000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 459,650 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 397,300 تومان4 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 519,100 تومان4 روز کاری
31000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 217,500 تومان4 روز کاری
41000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 278,400 تومان4 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 123,250 تومان4 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 153,700 تومان4 روز کاری
72000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 617,700 تومان4 روز کاری
82000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 754,000 تومان4 روز کاری
92000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 327,700 تومان4 روز کاری
102000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 395,850 تومان4 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 171,100 تومان4 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 204,450 تومان4 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 368,300 تومان6 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 490,100 تومان6 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 188,500 تومان6 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 249,400 تومان6 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو94,250 تومان6 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو124,700 تومان6 روز کاری
72000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 595,950 تومان6 روز کاری
82000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 732,250 تومان6 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 305,950 تومان6 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 374,100 تومان6 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو156,600 تومان6 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو189,950 تومان6 روز کاری
135000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,257,150 تومان6 روز کاری
145000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,429,700 تومان6 روز کاری
155000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 639,450 تومان6 روز کاری
165000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 726,450 تومان6 روز کاری
175000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو327,700 تومان6 روز کاری
185000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو369,750 تومان6 روز کاری
191000 تراکت (A3) سایز (42*29)تحریر 80 گرم یک رو 809,100 تومان6 روز کاری
201000 تراکت (A3) سایز (42*29)تحریر 80 گرم دو رو 1,052,700 تومان6 روز کاری
212000 تراکت (A3) سایز (42*29)تحریر 80 گرم یک رو 1,264,400 تومان6 روز کاری
222000 تراکت (A3) سایز (42*29)تحریر 80 گرم دو رو 1,537,000 تومان6 روز کاری
235000 تراکت (A3) سایز (42*29)تحریر 80 گرم یک رو 2,586,800 تومان6 روز کاری
245000 تراکت (A3) سایز (42*29)تحریر 80 گرم دو رو 2,931,900 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 346,550 تومان9 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 468,350 تومان9 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 174,000 تومان9 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 234,900 تومان9 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو87,000 تومان9 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو117,450 تومان9 روز کاری
72000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم یک رو566,950 تومان9 روز کاری
82000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو703,250 تومان9 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 284,200 تومان9 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 352,350 تومان9 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو142,100 تومان9 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو175,450 تومان9 روز کاری
135000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,220,900 تومان9 روز کاری
145000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو1,393,450 تومان9 روز کاری
155000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو610,450 تومان9 روز کاری
165000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 697,450 تومان9 روز کاری
175000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو305,950 تومان9 روز کاری
185000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) تحریر80 گرم دو رو348,000 تومان9 روز کاری
191000 تراکت (A3) سایز (42*29)تحریر 80 گرم یک رو 765,600 تومان9 روز کاری
202000 تراکت (A3) سایز (42*29)تحریر 80 گرم یک رو 1,206,400 تومان9 روز کاری
211000 تراکت (A3) سایز (42*29)تحریر 80 گرم دو رو 1,009,200 تومان9 روز کاری
222000 تراکت (A3) سایز (42*29)تحریر 80 گرم دو رو 1,479,000 تومان9 روز کاری
235000 تراکت (A3) سایز (42*29)تحریر 80 گرم یک رو 2,514,300 تومان9 روز کاری
245000 تراکت (A3) سایز (42*29)تحریر 80 گرم دو رو 2,859,400 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 سربرگ A4 تحریر 100 گرم یک رو 674,250 تومان11 روز کاری
21000 سربرگ A4 تحریر 100 گرم دو رو1,006,300 تومان11 روز کاری
31000 سربرگ A5 تحریر 100 گرم یک رو 337,850 تومان11 روز کاری
41000سربرگ A5 تحریر 100 گرم دو رو 503,150 تومان11 روز کاری
51000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم یک رو723,550 تومان11 روز کاری
61000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم دو رو1,026,600 تومان11 روز کاری
71000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم یک رو365,400 تومان11 روز کاری
81000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم دو رو522,000 تومان11 روز کاری
91000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم یک رو187,050 تومان11 روز کاری
101000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم دو رو269,700 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو558,250 تومان4 روز کاری
21000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو675,700 تومان4 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو301,600 تومان4 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو359,600 تومان4 روز کاری
51000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو158,050 تومان4 روز کاری
61000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو187,050 تومان4 روز کاری
72000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو901,900 تومان4 روز کاری
82000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1,032,400 تومان4 روز کاری
92000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو469,075 تومان4 روز کاری
102000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو535,050 تومان4 روز کاری
112000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو242,150 تومان4 روز کاری
122000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو274,050 تومان4 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو507,500 تومان6 روز کاری
21000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو624,950 تومان6 روز کاری
31000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو258,100 تومان6 روز کاری
41000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو316,100 تومان6 روز کاری
51000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو129,050 تومان6 روز کاری
61000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو158,050 تومان6 روز کاری
71000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو814,900 تومان6 روز کاری
81000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو1,109,250 تومان6 روز کاری
91000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو411,800 تومان6 روز کاری
101000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو558,250 تومان6 روز کاری
111000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو205,900 تومان6 روز کاری
121000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو279,850 تومان6 روز کاری
132000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو880,150 تومان6 روز کاری
142000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1,010,650 تومان6 روز کاری
152000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو447,325 تومان6 روز کاری
162000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو513,300 تومان6 روز کاری
172000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو227,650 تومان6 روز کاری
182000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو259,550 تومان6 روز کاری
192000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو1,351,400 تومان6 روز کاری
202000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو1,674,750 تومان6 روز کاری
212000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو682,950 تومان6 روز کاری
222000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو845,350 تومان6 روز کاری
232000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو345,100 تومان6 روز کاری
242000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو426,300 تومان6 روز کاری
255000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,976,350 تومان6 روز کاری
265000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو2,141,650 تومان6 روز کاری
275000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو999,050 تومان6 روز کاری
285000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,081,700 تومان6 روز کاری
295000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو507,500 تومان6 روز کاری
305000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو548,100 تومان6 روز کاری
315000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو2,944,950 تومان6 روز کاری
325000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو3,356,750 تومان6 روز کاری
335000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,483,350 تومان6 روز کاری
345000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,689,250 تومان6 روز کاری
355000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو749,650 تومان6 روز کاری
365000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو852,600 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو793,150 تومان11 روز کاری
21000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو1,087,500 تومان11 روز کاری
31000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو397,300 تومان11 روز کاری
41000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو543,750 تومان11 روز کاری
51000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو198,650 تومان11 روز کاری
61000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو272,600 تومان11 روز کاری
71000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو485,750 تومان11 روز کاری
81000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو603,200 تومان11 روز کاری
91000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو243,600 تومان11 روز کاری
101000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو301,600 تومان11 روز کاری
111000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو121,800 تومان11 روز کاری
121000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو150,800 تومان11 روز کاری
132000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو1,322,400 تومان11 روز کاری
142000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو1,645,750 تومان11 روز کاری
152000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو661,200 تومان11 روز کاری
162000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو823,600 تومان11 روز کاری
172000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو330,600 تومان11 روز کاری
182000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو411,800 تومان11 روز کاری
192000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو851,150 تومان11 روز کاری
202000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو981,650 تومان11 روز کاری
212000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو425,575 تومان11 روز کاری
222000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو491,550 تومان11 روز کاری
232000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو213,150 تومان11 روز کاری
242000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو245,050 تومان11 روز کاری
255000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو2,908,700 تومان11 روز کاری
265000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو3,320,500 تومان11 روز کاری
275000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,454,350 تومان11 روز کاری
285000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,660,250 تومان11 روز کاری
295000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو830,850 تومان11 روز کاری
305000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو727,900 تومان11 روز کاری
315000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,940,100 تومان11 روز کاری
325000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو2,105,400 تومان11 روز کاری
335000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو970,050 تومان11 روز کاری
345000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1,052,700 تومان11 روز کاری
355000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو485,750 تومان11 روز کاری
365000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو526,350 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,289,050 تومان6 روز کاری
22000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,503,650 تومان6 روز کاری
32000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 652,500 تومان6 روز کاری
42000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 759,800 تومان6 روز کاری
52000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 329,150 تومان6 روز کاری
62000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 382,800 تومان6 روز کاری
74000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 2,383,800 تومان6 روز کاری
84000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 2,650,600 تومان6 روز کاری
94000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,203,500 تومان6 روز کاری
104000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,336,900 تومان6 روز کاری
114000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 609,000 تومان6 روز کاری
124000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 675,700 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,260,050 تومان9 روز کاری
22000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,474,650 تومان9 روز کاری
32000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 630,750 تومان9 روز کاری
42000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 738,050 تومان9 روز کاری
52000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 314,650 تومان9 روز کاری
62000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 368,300 تومان9 روز کاری
74000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 2,347,550 تومان9 روز کاری
84000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 2,614,350 تومان9 روز کاری
94000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,174,500 تومان9 روز کاری
104000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,307,900 تومان9 روز کاری
114000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 587,250 تومان9 روز کاری
124000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 653,950 تومان9 روز کاری
132000 تراکت 1 لت سایز (9.7*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 507,500 تومان11 روز کاری
142000 تراکت 1 لت سایز (9.7*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 590,150 تومان11 روز کاری
152000 تراکت 2 لت سایز (19.4*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 1,028,050 تومان11 روز کاری
162000 تراکت 2 لت سایز (19.4*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 1,194,800 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سربرگ A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 10001,212,200 تومان11 روز کاری
2سربرگ A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 1000880,150 تومان11 روز کاری
3سربرگ A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 1000440,800 تومان11 روز کاری
4سربرگ A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 1000606,100 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000سربرگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)875,800 تومان16 روز کاری
22000سربرگA4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)1,492,050 تومان16 روز کاری
31000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)437,900 تومان16 روز کاری
42000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)746,750 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 317,550 تومان14 روز کاری
21000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 439,350 تومان14 روز کاری
31000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 159,500 تومان14 روز کاری
41000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 220,400 تومان14 روز کاری
51000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 79,750 تومان14 روز کاری
61000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 110,200 تومان14 روز کاری
72000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 508,950 تومان14 روز کاری
82000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 643,800 تومان14 روز کاری
92000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 255,200 تومان14 روز کاری
102000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 321,900 تومان14 روز کاری
112000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 127,600 تومان14 روز کاری
122000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 160,950 تومان14 روز کاری
135000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,247,000 تومان14 روز کاری
145000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,074,450 تومان14 روز کاری
155000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 537,950 تومان14 روز کاری
165000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 623,500 تومان14 روز کاری
175000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 268,250 تومان14 روز کاری
185000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 311,750 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,009,200 تومان5 روز کاری
2250 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,096,200 تومان5 روز کاری
3250 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,032,400 تومان5 روز کاری
4250 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,119,400 تومان5 روز کاری
5250 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1,086,050 تومان5 روز کاری
6250 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1,870,500 تومان5 روز کاری
7250 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)1,123,750 تومان5 روز کاری
8250 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)1,908,200 تومان5 روز کاری
9250 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (88*59)2,240,250 تومان5 روز کاری
10250 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (88*59)3,893,250 تومان5 روز کاری
11250 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (98*69)2,327,250 تومان5 روز کاری
12250 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (98*69)3,980,250 تومان5 روز کاری
13500 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,087,500 تومان5 روز کاری
14500 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,174,500 تومان5 روز کاری
15500 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,125,200 تومان5 روز کاری
16500 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,212,200 تومان5 روز کاری
17500 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1,249,900 تومان5 روز کاری
18500 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)2,030,000 تومان5 روز کاری
19500 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)1,322,400 تومان5 روز کاری
20500 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)2,102,500 تومان5 روز کاری
21500 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (88*59)2,566,500 تومان5 روز کاری
22500 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (88*59)4,219,500 تومان5 روز کاری
23500 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (98*69)2,718,750 تومان5 روز کاری
24500 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (98*69)4,371,750 تومان5 روز کاری
251000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,249,900 تومان5 روز کاری
261000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,338,350 تومان5 روز کاری
271000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,322,400 تومان5 روز کاری
281000 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,409,400 تومان5 روز کاری
291000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1,566,000 تومان5 روز کاری
301000 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)2,349,000 تومان5 روز کاری
311000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)1,711,000 تومان5 روز کاری
321000 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)2,494,000 تومان5 روز کاری
331000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (88*59)3,213,200 تومان5 روز کاری
341000 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (88*59)4,866,200 تومان5 روز کاری
351000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (98*69)3,501,750 تومان5 روز کاری
361000 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (98*69)5,162,000 تومان5 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)865,650 تومان9 روز کاری
21000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)1,093,300 تومان9 روز کاری
31000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)604,650 تومان9 روز کاری
41000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)756,900 تومان9 روز کاری
51000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11*27.5)865,650 تومان9 روز کاری
61000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11*27.5)1,093,300 تومان9 روز کاری
72000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)754,000 تومان9 روز کاری
82000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)861,300 تومان9 روز کاری
94000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)1,374,600 تومان9 روز کاری
104000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)1,506,550 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,123,750 تومان5 روز کاری
2250 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,210,750 تومان5 روز کاری
3250 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,187,550 تومان5 روز کاری
4250 برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,276,000 تومان5 روز کاری
5250 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1,283,250 تومان5 روز کاری
6250 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)2,066,250 تومان5 روز کاری
7250 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)1,392,000 تومان5 روز کاری
8250 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)2,175,000 تومان5 روز کاری
9250 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)2,660,750 تومان5 روز کاری
10250 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4,313,750 تومان5 روز کاری
11250 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)2,900,000 تومان5 روز کاری
12250 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)4,553,000 تومان5 روز کاری
13500 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,281,800 تومان5 روز کاری
14500 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,368,800 تومان5 روز کاری
15500 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,394,900 تومان5 روز کاری
16500 برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,479,000 تومان5 روز کاری
17500 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1,613,850 تومان5 روز کاری
18500 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)2,392,500 تومان5 روز کاری
19500 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)1,824,100 تومان5 روز کاری
20500 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)2,610,000 تومان5 روز کاری
21500 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)3,320,500 تومان5 روز کاری
22500 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4,973,500 تومان5 روز کاری
23500 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)3,762,750 تومان5 روز کاری
24500 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)5,415,750 تومان5 روز کاری
251000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,613,850 تومان5 روز کاری
261000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,700,850 تومان5 روز کاری
271000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,824,100 تومان5 روز کاری
281000برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,914,000 تومان5 روز کاری
291000 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)2,262,000 تومان5 روز کاری
301000 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)3,045,000 تومان5 روز کاری
311000 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)3,451,000 تومان5 روز کاری
321000 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)2,668,000 تومان5 روز کاری
331000 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4,647,250 تومان5 روز کاری
341000 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)6,300,250 تومان5 روز کاری
351000 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)5,481,000 تومان5 روز کاری
361000 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)7,134,000 تومان5 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,355,750 تومان8 روز کاری
21000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,944,450 تومان8 روز کاری
32000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)2,180,800 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)2,827,500 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)2,710,050 تومان8 روز کاری
62000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)4,360,150 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)4,647,250 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)7,914,100 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)5,554,950 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)9,730,950 تومان8 روز کاری
111000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)3,163,900 تومان8 روز کاری
122000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)5,269,300 تومان8 روز کاری
131000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)1,581,950 تومان8 روز کاری
142000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)2,634,650 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)1,102,000 تومان8 روز کاری
21000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)1,690,700 تومان8 روز کاری
32000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)1,673,300 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)2,321,450 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)2,204,000 تومان8 روز کاری
62000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)3,346,600 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)3,633,700 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)5,887,000 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)3,886,000 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)6,391,600 تومان8 روز کاری
111000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)2,330,150 تومان8 روز کاری
122000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)3,598,900 تومان8 روز کاری
131000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)1,164,350 تومان8 روز کاری
142000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)1,799,450 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)2,161,950 تومان11 روز کاری
21000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)3,549,600 تومان11 روز کاری
32000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)3,262,500 تومان11 روز کاری
42000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)5,718,800 تومان11 روز کاری
55000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)6,568,500 تومان11 روز کاری
65000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)12,143,750 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 100گرم سایز(34*48)1,429,700 تومان11 روز کاری
21000 برگ پوستر B3 دو رو تحریر 100گرم سایز(34*48)2,018,400 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سری اول تحریر 100گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)2,708,600 تومان9 روز کاری
2سری اول تحریر 80گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)2,237,350 تومان9 روز کاری
3سری اول کتان120گرم(2000کتانa5و2000کتانa4و1000پاکت نامه)3,532,200 تومان9 روز کاری
4سری دوم تحریر 100گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)2,708,600 تومان9 روز کاری
5سری دوم تحریر 80گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)2,237,350 تومان9 روز کاری
6سری دوم کتان 120گرم(3000کتانa4و1000پاکت نامه)3,532,200 تومان9 روز کاری
7سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)2,952,200 تومان9 روز کاری
8سری سوم تحریر 80گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)2,421,500 تومان9 روز کاری
9سری سوم کتان 120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)3,775,800 تومان9 روز کاری
10سری سوم کتان120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)3,775,800 تومان9 روز کاری
11سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)2,952,200 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)516,200 تومان7 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)680,050 تومان7 روز کاری
31000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)1,284,700 تومان7 روز کاری
42000پاکت نامه(ملخی)تحریر 80گرم تمام رنگی(26*23)(فوری)845,350 تومان7 روز کاری
52000پاکت A5 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)1,057,050 تومان7 روز کاری
62000پاکت A4 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)1,996,650 تومان7 روز کاری
71000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)479,950 تومان11 روز کاری
81000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)636,550 تومان11 روز کاری
91000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,233,950 تومان11 روز کاری
102000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)809,100 تومان11 روز کاری
112000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,013,550 تومان11 روز کاری
122000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,945,900 تومان11 روز کاری
135000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)1,786,400 تومان11 روز کاری
145000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,143,100 تومان11 روز کاری
155000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)4,083,200 تومان11 روز کاری
161000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)2,399,750 تومان9 روز کاری
171000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 80گرم تمام رنگی(67*47.5)2,399,750 تومان9 روز کاری
182000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)3,791,750 تومان9 روز کاری
192000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 80گرم تمام رنگی(67*47.5)3,791,750 تومان9 روز کاری
205000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)7,980,800 تومان9 روز کاری
215000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 80گرم تمام رنگی(67*47.5)7,980,800 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 100 گرم تمام رنگی(23*26)597,400 تومان11 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)769,950 تومان11 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)769,950 تومان11 روز کاری
41000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,499,300 تومان11 روز کاری
51000عدد پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,499,300 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 100گرم تمام رنگی(67*48.5)2,930,450 تومان9 روز کاری
71000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 100گرم تمام رنگی(67*47.5)2,930,450 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم(48.5*67)3,366,900 تومان9 روز کاری
21000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 120 گرم(47.5*67)3,366,900 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کتان 120 گرم تمام رنگی(23*26)796,050 تومان11 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,009,200 تومان11 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,009,200 تومان11 روز کاری
41000 عدد پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,977,800 تومان11 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,977,800 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم(48.5*67)3,754,050 تومان11 روز کاری
71000عدد پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم(47.5*67)3,754,050 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)722,100 تومان7 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)888,850 تومان7 روز کاری
31000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)1,702,300 تومان7 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)888,850 تومان7 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)(فوری)1,702,300 تومان7 روز کاری
62000پاکت نامه(ملخی)گلاسه 135گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)1,255,700 تومان7 روز کاری
72000پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)1,474,650 تومان7 روز کاری
82000پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)2,831,850 تومان7 روز کاری
92000پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)1,474,650 تومان7 روز کاری
102000پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)2,831,850 تومان7 روز کاری
111000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)685,850 تومان11 روز کاری
121000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)845,350 تومان11 روز کاری
131000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)845,350 تومان11 روز کاری
141000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,651,550 تومان11 روز کاری
151000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,651,550 تومان11 روز کاری
162000 عدد پاکت نامه (ملخی )گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)1,219,450 تومان11 روز کاری
172000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,431,150 تومان11 روز کاری
182000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,431,150 تومان11 روز کاری
192000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)2,781,100 تومان11 روز کاری
202000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)2,781,100 تومان11 روز کاری
215000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)2,813,000 تومان11 روز کاری
225000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)3,185,650 تومان11 روز کاری
235000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)6,169,750 تومان11 روز کاری
245000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)3,185,650 تومان11 روز کاری
255000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)6,169,750 تومان11 روز کاری
261000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)3,234,950 تومان9 روز کاری
271000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)3,234,950 تومان9 روز کاری
282000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)5,460,700 تومان9 روز کاری
292000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)5,460,700 تومان9 روز کاری
305000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)12,153,900 تومان9 روز کاری
315000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)12,153,900 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)1,038,200 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)1,757,400 تومان16 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)1,073,000 تومان16 روز کاری
42000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)1,808,150 تومان16 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)2,011,150 تومان16 روز کاری
62000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)3,408,950 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)517,650 تومان14 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)887,400 تومان14 روز کاری
35000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)1,990,850 تومان14 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)672,800 تومان14 روز کاری
52000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,093,300 تومان14 روز کاری
65000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,359,150 تومان14 روز کاری
71000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,305,000 تومان14 روز کاری
82000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)2,105,400 تومان14 روز کاری
95000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)4,516,750 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500عدد پاکت نامه(ملخی)کپی پرینت مشکی(22.5*11)207,350 تومان4 روز کاری
2250عدد پاکت نامه(ملخی)کپی پرینت مشکی(22.5*11)136,300 تومان4 روز کاری
3250عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)304,500 تومان11 روز کاری
4250عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(21*14.5)272,600 تومان11 روز کاری
5250عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(42*29)472,700 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت مشکی(11*22.5)350,900 تومان4 روز کاری
7500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)493,000 تومان11 روز کاری
8500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)558,250 تومان11 روز کاری
9500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29*42)949,750 تومان11 روز کاری
101000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)935,250 تومان11 روز کاری
111000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)1,065,750 تومان11 روز کاری
121000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29*42)1,834,250 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل سی دی با یووی(13*13)775,750 تومان9 روز کاری
21000 عدد پاکت CD گلاسه 300 گرم 4 رنگ با یووی(16.1*34)1,277,450 تومان17 روز کاری
31000 عدد پاکت cd فانتزی سلفون مات1,509,450 تومان9 روز کاری
41000 عدد پاکت cd فانتزی گلاسه یووی1,425,350 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد فولدر A4 روکش براق4,995,250 تومان9 روز کاری
21000 عدد فولدر A4 روکش مات4,995,250 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو1,017,900 تومان9 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)404,550 تومان13 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)665,550 تومان13 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,030,950 تومان13 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)848,250 تومان13 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)443,700 تومان13 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)574,200 تومان13 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)848,250 تومان13 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,383,300 تومان13 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,037,475 تومان13 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)619,875 تومان13 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)489,375 تومان13 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)763,425 تومان13 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,096,200 تومان13 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,827,000 تومان13 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,239,750 تومان13 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)835,200 تومان13 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)515,475 تومان13 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)652,500 تومان13 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)952,650 تومان13 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,461,600 تومان13 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,388,150 تومان13 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,683,450 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,057,050 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)704,700 تومان13 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)991,800 تومان13 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,370,250 تومان13 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,088,000 تومان13 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)4,110,750 تومان13 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,466,450 تومان13 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,468,125 تومان13 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,070,100 تومان13 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,370,250 تومان13 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,853,100 تومان13 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,132,000 تومان13 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)5,689,800 تومان13 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,510,450 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,879,200 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,461,600 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
110 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,458,700 تومان11 روز کاری
210 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)817,800 تومان11 روز کاری
310 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)677,150 تومان11 روز کاری
410 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)604,650 تومان11 روز کاری
510 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی813,450 تومان11 روز کاری
610 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی671,350 تومان11 روز کاری
710 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی604,650 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,061,900 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)1,138,250 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)858,400 تومان11 روز کاری
1120 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)710,500 تومان11 روز کاری
1220 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,128,100 تومان11 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی845,350 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی3,236,400 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)1,793,650 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,219,450 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)923,650 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,774,800 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,194,800 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی923,650 تومان11 روز کاری
2150 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی3,839,600 تومان11 روز کاری
2250 بسته فاکتور b4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)2,130,050 تومان11 روز کاری
2350 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,415,200 تومان11 روز کاری
2450 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,030,950 تومان11 روز کاری
2550 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,106,850 تومان11 روز کاری
2650 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,383,300 تومان11 روز کاری
2750 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,030,950 تومان11 روز کاری
2880 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی5,850,750 تومان11 روز کاری
2980 بسته فاکتور b4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)3,105,900 تومان11 روز کاری
3080 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,957,500 تومان11 روز کاری
3180 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,351,400 تومان11 روز کاری
3280 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی3,068,200 تومان11 روز کاری
3380 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,906,750 تومان11 روز کاری
3480 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,351,400 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی7,064,400 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)3,770,000 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)2,333,050 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,579,050 تومان11 روز کاری
39100 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی3,723,600 تومان11 روز کاری
40100 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,270,700 تومان11 روز کاری
41100 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,579,050 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)606,825 تومان8 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)893,925 تومان8 روز کاری
320 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)769,950 تومان8 روز کاری
420 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,135,350 تومان8 روز کاری
540 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)972,225 تومان8 روز کاری
640 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,507,275 تومان8 روز کاری
740 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,259,325 تومان8 روز کاری
840 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)1,931,400 تومان8 روز کاری
9100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)2,335,950 تومان8 روز کاری
10100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)3,366,900 تومان8 روز کاری
11100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)2,740,500 تومان8 روز کاری
12100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)4,593,600 تومان8 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)502,425 تومان13 روز کاری
1420 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)815,625 تومان13 روز کاری
1520 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,415,925 تومان13 روز کاری
1620 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)991,800 تومان13 روز کاری
1720 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)548,100 تومان13 روز کاری
1820 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)619,875 تومان13 روز کاری
1920 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,070,100 تومان13 روز کاری
2020 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,911,825 تومان13 روز کاری
2120 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,291,950 تومان13 روز کاری
2220 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)763,425 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)554,625 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)913,500 تومان13 روز کاری
2540 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,383,300 تومان13 روز کاری
2640 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,427,300 تومان13 روز کاری
2740 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,683,450 تومان13 روز کاری
2840 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)998,325 تومان13 روز کاری
2940 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)632,925 تومان13 روز کاری
3040 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)789,525 تومان13 روز کاری
3140 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,200,600 تومان13 روز کاری
3240 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,813,950 تومان13 روز کاری
3340 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,347,325 تومان13 روز کاری
3440 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,185,875 تومان13 روز کاری
3540 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,363,725 تومان13 روز کاری
3640 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)848,250 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,370,250 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,192,400 تومان13 روز کاری
39100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,223,350 تومان13 روز کاری
40100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,898,600 تومان13 روز کاری
41100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,836,700 تومان13 روز کاری
42100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,270,700 تومان13 روز کاری
43100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,500,750 تومان13 روز کاری
44100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,696,500 تومان13 روز کاری
45100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,610,000 تومان13 روز کاری
46100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,463,100 تومان13 روز کاری
47100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8,769,600 تومان13 روز کاری
48100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,559,300 تومان13 روز کاری
49100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,158,100 تومان13 روز کاری
50100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,957,500 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)313,200 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)535,050 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)926,550 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)672,075 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)384,975 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)469,800 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)717,750 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,278,900 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)933,075 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)574,200 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)391,500 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)639,450 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)913,500 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,657,350 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,057,050 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)685,125 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)463,275 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)580,725 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)835,200 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,318,050 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,309,850 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,513,800 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)952,650 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)652,500 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)809,100 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,239,750 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,996,650 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)5,481,000 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,244,600 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,318,050 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)913,500 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,226,700 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,774,800 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,871,000 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)5,598,450 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,184,200 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,827,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,318,050 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)404,550 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)704,700 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,305,000 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)920,025 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)502,425 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)606,825 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)991,800 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,827,000 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,252,800 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)704,700 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)495,900 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)737,325 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,265,850 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,225,025 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,435,500 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)848,250 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)567,675 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)698,175 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)998,325 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,722,600 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,929,725 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,068,425 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,200,600 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)789,525 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,200,600 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,853,100 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,014,550 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,689,800 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,706,200 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,061,900 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,370,250 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,566,000 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,466,450 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,254,300 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)8,495,550 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)5,350,500 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,949,300 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,761,750 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)221,850 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)443,700 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)861,300 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)587,250 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)313,200 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)313,200 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)587,250 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,161,450 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)763,425 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)443,700 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)339,300 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)430,650 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)822,150 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,539,900 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)952,650 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)580,725 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)398,025 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)450,225 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)613,350 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,148,400 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,331,100 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,179,350 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)822,150 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)522,000 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)691,650 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,004,850 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,879,200 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,654,000 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,996,650 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,187,550 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)717,750 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,004,850 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,474,650 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,753,550 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)5,291,775 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,942,775 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,696,500 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,057,050 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)371,925 تومان8 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)652,500 تومان8 روز کاری
320 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)508,950 تومان8 روز کاری
420 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)861,300 تومان8 روز کاری
540 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)645,975 تومان8 روز کاری
640 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,194,075 تومان8 روز کاری
740 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)920,025 تومان8 روز کاری
840 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,650,825 تومان8 روز کاری
9100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)1,781,325 تومان8 روز کاری
10100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)3,014,550 تومان8 روز کاری
11100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)2,466,450 تومان8 روز کاری
12100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)4,176,000 تومان8 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)326,250 تومان11 روز کاری
1420 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)606,825 تومان11 روز کاری
1520 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,167,975 تومان11 روز کاری
1620 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)391,500 تومان11 روز کاری
1720 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)776,475 تومان11 روز کاری
1820 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)469,800 تومان11 روز کاری
1920 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)835,200 تومان11 روز کاری
2020 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,709,550 تومان11 روز کاری
2120 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)561,150 تومان11 روز کاری
2220 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,109,250 تومان11 روز کاری
2320 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)685,125 تومان11 روز کاری
2420 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,135,350 تومان11 روز کاری
2520 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)789,525 تومان11 روز کاری
2640 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)430,650 تومان11 روز کاری
2740 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)606,825 تومان11 روز کاری
2840 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,141,875 تومان11 روز کاری
2940 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,042,325 تومان11 روز کاری
3040 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)482,850 تومان11 روز کاری
3140 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)717,750 تومان11 روز کاری
3240 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,389,825 تومان11 روز کاری
3340 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)593,775 تومان11 روز کاری
3440 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)880,875 تومان11 روز کاری
3540 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,559,475 تومان11 روز کاری
3640 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,871,000 تومان11 روز کاری
3740 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)685,125 تومان11 روز کاری
3840 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,076,625 تومان11 روز کاری
3940 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,866,150 تومان11 روز کاری
4040 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)756,900 تومان11 روز کاری
4140 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,252,800 تومان11 روز کاری
4240 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,977,075 تومان11 روز کاری
4340 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,435,500 تومان11 روز کاری
44100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,011,375 تومان11 روز کاری
45100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,644,300 تومان11 روز کاری
46100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,884,050 تومان11 روز کاری
47100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,481,000 تومان11 روز کاری
48100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,562,650 تومان11 روز کاری
49100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,918,350 تومان11 روز کاری
50100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,161,450 تومان11 روز کاری
51100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,435,500 تومان11 روز کاری
52100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,335,950 تومان11 روز کاری
53100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,045,500 تومان11 روز کاری
54100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)8,091,000 تومان11 روز کاری
55100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,220,000 تومان11 روز کاری
56100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,740,500 تومان11 روز کاری
57100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,566,000 تومان11 روز کاری
58100 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,853,100 تومان11 روز کاری
59100 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,884,050 تومان11 روز کاری
60100 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,559,300 تومان11 روز کاری
61100 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,497,400 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)339,300 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)619,875 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,181,025 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)789,525 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)404,550 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)482,850 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)848,250 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,722,600 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,122,300 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)574,200 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)456,750 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)626,400 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,167,975 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,061,900 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,409,400 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)743,850 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)502,425 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)613,350 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)900,450 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,579,050 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,897,100 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,924,875 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,102,725 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)704,700 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,076,625 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,722,600 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,949,300 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)5,559,300 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,640,950 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,996,650 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,226,700 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,500,750 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,401,200 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,110,750 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)8,156,250 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)5,285,250 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,818,800 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,631,250 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
130 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم 371,925 تومان11 روز کاری
260 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم665,550 تومان11 روز کاری
390 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم933,075 تومان11 روز کاری
430 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم424,125 تومان11 روز کاری
560 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم769,950 تومان11 روز کاری
690 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم1,089,675 تومان11 روز کاری
760 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)535,050 تومان11 روز کاری
8120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)913,500 تومان11 روز کاری
9180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,291,950 تومان11 روز کاری
1060 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)717,750 تومان11 روز کاری
11120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,291,950 تومان11 روز کاری
12180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,859,625 تومان11 روز کاری
1360 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)691,650 تومان11 روز کاری
14120 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,435,500 تومان11 روز کاری
15180 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,957,500 تومان11 روز کاری
1660 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)933,075 تومان11 روز کاری
17120 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,892,250 تومان11 روز کاری
18180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,714,400 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
110 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی265,350 تومان3 روز کاری
210 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی158,050 تومان3 روز کاری
320 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی191,400 تومان3 روز کاری
420 بسته فاکتور B6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری )کپی پرینت مشکی301,600 تومان3 روز کاری
510 بسته فاکتور a4 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی258,100 تومان3 روز کاری
610 بسته فاکتور a5 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی155,150 تومان3 روز کاری
720 بسته فاکتور a6 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی188,500 تومان3 روز کاری
810 بسته فاکتور کاربن دار a4 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی348,000 تومان3 روز کاری
910 بسته فاکتور کاربن دار a5 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی200,100 تومان3 روز کاری
1020 بسته فاکتور کاربن دار a6 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی233,450 تومان3 روز کاری
1110 بسته فاکتور a4 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی375,550 تومان3 روز کاری
1210 بسته فاکتور a5 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی223,300 تومان3 روز کاری
1320 بسته فاکتور a6 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی272,600 تومان3 روز کاری
1410 بسته فاکتور کاربن دار a4 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی514,750 تومان3 روز کاری
1510 بسته فاکتور کاربن دار a5 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی291,450 تومان3 روز کاری
1620 بسته فاکتور کاربن دار a6 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی342,200 تومان3 روز کاری
1710 بسته فاکتور a4 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی494,450 تومان3 روز کاری
1810 بسته فاکتور a5 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی291,450 تومان3 روز کاری
1920 بسته فاکتور a6 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی358,150 تومان3 روز کاری
2010 بسته فاکتور کاربن دار a4 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی681,500 تومان3 روز کاری
2110 بسته فاکتور کاربن دار a5 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی384,250 تومان3 روز کاری
2220 بسته فاکتور کاربن دار a6 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی450,950 تومان3 روز کاری
2320 بسته فاکتور B6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی287,100 تومان5 روز کاری
2420 بسته فاکتور b6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی276,950 تومان5 روز کاری
2520 بسته فاکتور b6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی411,800 تومان5 روز کاری
2620 بسته فاکتور b6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی546,650 تومان5 روز کاری
2720 بسته فاکتور کاربن دار b6 دو نسخه کپی پرینت مشکی366,850 تومان5 روز کاری
2820 بسته فاکتور کاربن دار b6 سه نسخه کپی پرینت مشکی533,600 تومان5 روز کاری
2920 بسته فاکتور کاربن دار b6 چهار نسخه کپی پرینت مشکی733,700 تومان5 روز کاری
3010 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی500,250 تومان8 روز کاری
3110 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی781,550 تومان8 روز کاری
3210 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی250,850 تومان5 روز کاری
3310 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی243,600 تومان5 روز کاری
3410 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی361,050 تومان5 روز کاری
3510 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی479,950 تومان5 روز کاری
3610 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی143,550 تومان5 روز کاری
3710 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی140,650 تومان5 روز کاری
3810 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی208,800 تومان5 روز کاری
3910 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی276,950 تومان5 روز کاری
4020 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)176,900 تومان5 روز کاری
4120 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی174,000 تومان5 روز کاری
4220 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی258,100 تومان5 روز کاری
4320 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی343,650 تومان5 روز کاری
4410 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)250,850 تومان5 روز کاری
4510 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)243,600 تومان5 روز کاری
4610 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)361,050 تومان5 روز کاری
4715 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)156,600 تومان6 روز کاری
4815 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)259,550 تومان6 روز کاری
4910 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی333,500 تومان5 روز کاری
5010 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی500,250 تومان5 روز کاری
5110 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی667,000 تومان5 روز کاری
5210 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی185,600 تومان5 روز کاری
5310 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی276,950 تومان5 روز کاری
5410 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی369,750 تومان5 روز کاری
5520 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)218,950 تومان5 روز کاری
5620بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)327,700 تومان5 روز کاری
5720 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی436,450 تومان5 روز کاری
5810بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)333,500 تومان5 روز کاری
5910بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)500,250 تومان5 روز کاری
6010 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی258,100 تومان6 روز کاری
6110 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی275,500 تومان6 روز کاری
6210 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی152,250 تومان6 روز کاری
6310 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی168,200 تومان6 روز کاری
6420 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)194,300 تومان6 روز کاری
6510 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)152,250 تومان6 روز کاری
6615 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)160,950 تومان6 روز کاری
6710 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)168,200 تومان6 روز کاری
6815بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)172,550 تومان6 روز کاری
6915 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)197,200 تومان6 روز کاری
7015بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)201,550 تومان6 روز کاری
7115بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)303,050 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)416,150 تومان2 روز کاری
21000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)207,350 تومان2 روز کاری
31000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)105,850 تومان2 روز کاری
42000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)105,850 تومان2 روز کاری
51000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)474,150 تومان3 روز کاری
61000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)239,250 تومان2 روز کاری
71000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)120,350 تومان2 روز کاری
82000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)120,350 تومان2 روز کاری
91000برگ a4 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(21*29.7)194,300 تومان2 روز کاری
101000برگ a5 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)98,600 تومان2 روز کاری
112000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)98,600 تومان2 روز کاری
121000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(29.7*21)226,200 تومان2 روز کاری
131000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)113,100 تومان2 روز کاری
142000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)113,100 تومان2 روز کاری
151000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)194,300 تومان2 روز کاری
161000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)98,600 تومان2 روز کاری
172000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)98,600 تومان2 روز کاری
181000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)226,200 تومان2 روز کاری
191000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)113,100 تومان2 روز کاری
202000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)113,100 تومان2 روز کاری
211000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)194,300 تومان2 روز کاری
221000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)98,600 تومان2 روز کاری
232000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)98,600 تومان2 روز کاری
241000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)226,200 تومان2 روز کاری
251000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)113,100 تومان2 روز کاری
262000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)113,100 تومان2 روز کاری
271000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)194,300 تومان2 روز کاری
281000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)98,600 تومان2 روز کاری
292000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)98,600 تومان2 روز کاری
301000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)226,200 تومان2 روز کاری
311000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)113,100 تومان2 روز کاری
322000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)113,100 تومان2 روز کاری
331000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)413,250 تومان2 روز کاری
341000برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)194,300 تومان2 روز کاری
351000برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)98,600 تومان2 روز کاری
362000برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)98,600 تومان2 روز کاری
371000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)471,250 تومان3 روز کاری
381000برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)226,200 تومان2 روز کاری
391000برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)113,100 تومان2 روز کاری
402000برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)113,100 تومان2 روز کاری
411000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)739,500 تومان3 روز کاری
421000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)371,200 تومان3 روز کاری
432000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)371,200 تومان3 روز کاری
441000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)771,400 تومان3 روز کاری
451000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)385,700 تومان3 روز کاری
462000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)385,700 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1بنر چین 8 انس (1 pass)29,400 تومان2 روز کاری
2بنر چین 8 انس (3 pass)32,200 تومان2 روز کاری
3بنر چین 8 انس (6 pass)35,000 تومان2 روز کاری
4بنر چین 10 انس (3 pass)34,300 تومان2 روز کاری
5بنر چین 10 انس (6 pass)37,100 تومان2 روز کاری
6بنر چین 10 انس (16 pass)39,900 تومان2 روز کاری
7بنر چین 13 انس (3 pass)43,400 تومان2 روز کاری
8بنر چین 13 انس (6 pass)46,200 تومان2 روز کاری
9بنر چین 13 انس (16 pass)49,000 تومان2 روز کاری
10فلکسی کره درجه یک (8 pass)126,000 تومان3 روز کاری
11فلکسی کره درجه یک (16 pass)133,000 تومان3 روز کاری
12استیکر درجه یک ( 8 pass)85,400 تومان2 روز کاری
13استیکر شیشه ای (8 pass)85,400 تومان2 روز کاری
14فلکسی چینی با چاپ اکوسالونت75,600 تومان3 روز کاری
15مش درجه یک (8 pass)93,800 تومان2 روز کاری
16مش درجه یک(16 pass)96,600 تومان2 روز کاری
17استیکر با چاپ اکوسالونت105,000 تومان3 روز کاری
18سولیت با چاپ اکوسالونت120,400 تومان3 روز کاری
19بک لایت با چاپ اکوسالونت 168,000 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1پلات و لمینت براق130,500 تومان3 روز کاری
2پلات و لمینت مات137,750 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی659,750 تومان11 روز کاری
25000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی2,966,700 تومان11 روز کاری
31000 عدد لیوان کاغذی 360 cc تمام رنگی790,250 تومان12 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)5,749,250 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)10,476,250 تومان16 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)24,476,000 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)4,618,250 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)7,148,500 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)16,653,250 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)4,821,250 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)8,620,250 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)19,270,500 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)4,292,000 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)7,532,750 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)16,675,000 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
15000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن5,423,000 تومان34 روز کاری
21000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی1,355,750 تومان34 روز کاری
32000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی2,343,200 تومان34 روز کاری
45000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی5,263,500 تومان34 روز کاری
51000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن 993,250 تومان34 روز کاری
62000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن 1,777,700 تومان34 روز کاری
75000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن 4,103,500 تومان34 روز کاری
81000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر2,095,250 تومان34 روز کاری
92000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر3,407,500 تومان34 روز کاری
105000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر7,322,500 تومان34 روز کاری
111000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار 2,015,500 تومان34 روز کاری
122000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار 3,523,500 تومان34 روز کاری
135000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار 7,975,000 تومان34 روز کاری
142000 عدد ظرف پاپکورن4,959,000 تومان34 روز کاری
151000 عدد ظرف پاپکورن2,856,500 تومان34 روز کاری
165000 عدد ظرف پاپکورن11,208,500 تومان34 روز کاری
171000 عدد ظروف مربعی بزرگ 2,095,250 تومان34 روز کاری
182000 عدد ظروف مربعی بزرگ 3,407,500 تومان34 روز کاری
195000 عدد ظروف مربعی بزرگ 7,322,500 تومان34 روز کاری
201000 عدد ظروف مربعی کوچک1,138,250 تومان34 روز کاری
212000 عدد ظروف مربعی کوچک2,030,000 تومان34 روز کاری
225000 عدد ظروف مربعی کوچک4,683,500 تومان34 روز کاری
231000عدد جعبه ساندویچ 2,624,500 تومان34 روز کاری
242000عدد جعبه ساندویچ 4,495,000 تومان34 روز کاری
255000عدد جعبه ساندویچ 10,077,500 تومان34 روز کاری
261000 عدد جعبه همبر بیرون بر2,624,500 تومان34 روز کاری
272000 عدد جعبه همبر بیرون بر4,495,000 تومان34 روز کاری
285000 عدد جعبه همبر بیرون بر10,077,500 تومان34 روز کاری
291000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر 3,139,250 تومان34 روز کاری
302000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر 5,546,250 تومان34 روز کاری
315000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر 12,673,000 تومان34 روز کاری
321000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن 1,386,200 تومان34 روز کاری
332000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن2,407,000 تومان34 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)7,815,500 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)14,558,000 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)35,264,000 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)5,930,500 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)10,831,500 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)25,317,000 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)9,338,000 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17,603,000 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)42,883,750 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)7,815,500 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)14,558,000 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)35,264,000 تومان18 روز کاری
131000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)7,815,500 تومان18 روز کاری
142000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)14,558,000 تومان18 روز کاری
155000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)35,264,000 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)5,749,250 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)10,476,250 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)24,476,000 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)4,618,250 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)7,148,500 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)16,653,250 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)4,821,250 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)8,620,250 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)19,270,500 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)4,292,000 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)7,532,750 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)16,675,000 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)9,338,000 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17,603,000 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)42,883,750 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)7,815,500 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)14,558,000 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)35,264,000 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)7,815,500 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)14,558,000 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)35,264,000 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)7,815,500 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)14,558,000 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)35,264,000 تومان18 روز کاری
131000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)5,930,500 تومان18 روز کاری
142000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)10,831,500 تومان18 روز کاری
155000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)25,317,000 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*5)5,462,150 تومان11 روز کاری
21000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*4)4,379,000 تومان11 روز کاری
31000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*3)3,294,400 تومان11 روز کاری
41000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(3*3)1,993,750 تومان11 روز کاری
51000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره بدون روکش507,500 تومان8 روز کاری
61000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره بدون روکش1,351,400 تومان8 روز کاری
71000 عدد برچسب اموال رنگی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش406,000 تومان8 روز کاری
81000 عدد برچسب اموال رنگی (2*4.8 ) با شماره و روکش456,750 تومان8 روز کاری
91000 عدد برچسب اموال رنگی (3*5 ) با شماره و روکش659,750 تومان8 روز کاری
101000 عدد برچسب اموال رنگی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش1,711,000 تومان8 روز کاری
111000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*2)638,000 تومان8 روز کاری
121000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*3)913,500 تومان8 روز کاری
131000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*8.5)2,527,350 تومان8 روز کاری
141000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(2*5)594,500 تومان11 روز کاری
151000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(3*5)859,850 تومان11 روز کاری
161000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(8.5*5)2,378,000 تومان11 روز کاری
171000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(2*5)594,500 تومان11 روز کاری
181000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(3*5)859,850 تومان11 روز کاری
191000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(8.5*5)2,378,000 تومان11 روز کاری
201000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش333,500 تومان8 روز کاری
211000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره و روکش398,750 تومان8 روز کاری
221000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره بدون روکش300,150 تومان8 روز کاری
231000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره و روکش558,250 تومان8 روز کاری
241000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره بدون روکش350,900 تومان8 روز کاری
251000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش1,493,500 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1تقویم رومیزی کوچک تخت جمشید پایه و فنر نقره ای سایز (22*10) بسته 10عددی94,250 تومان6 روز کاری
2تقویم رومیزی بزرگ تخت جمشید پایه و فنر مشکی سایز (14.5*20) بسته 10عددی101,500 تومان6 روز کاری
3تقویم رومیزی کوچک منظره پایه و فنر نقره ای سایز (22*10) بسته 10عددی94,250 تومان6 روز کاری
4تقویم رومیزی بزرگ منظره پایه و فنر مشکی سایز (14.5*20) بسته 10عددی101,500 تومان6 روز کاری
5تقویم رومیزی کوچک توریستی پایه و فنر نقره ای سایز (22*10) بسته 10عددی94,250 تومان6 روز کاری
6تقویم رومیزی بزرگ توریستی پایه و فنر مشکی سایز (14.5*20) بسته 10عددی101,500 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)2,175,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)3,509,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)6,264,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)14,500,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)1,885,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,755,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)4,843,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)10,730,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)1,885,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,900,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)5,075,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)11,890,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,030,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,045,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)5,220,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)12,035,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)2,392,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)3,697,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)6,380,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)14,645,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)1,957,500 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,045,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)4,930,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)10,875,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,146,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)3,262,500 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)5,365,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)12,035,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,233,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,335,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)5,437,500 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)12,107,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)2,537,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)3,915,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)6,670,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)14,833,500 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,175,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,045,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)5,075,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)11,020,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,247,500 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)3,335,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)5,655,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)12,252,500 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,320,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,407,500 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)5,727,500 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)12,325,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)3,045,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)5,365,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)9,715,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)23,635,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)2,320,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)3,697,500 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)6,670,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15,370,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)2,972,500 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)5,220,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)9,570,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)23,490,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)2,972,500 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)5,220,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)9,570,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)23,490,000 تومان16 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)2,972,500 تومان16 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)5,220,000 تومان16 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)9,570,000 تومان16 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)23,490,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)3,335,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)5,510,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)9,787,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)23,925,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)2,537,500 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)3,915,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)6,815,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15,515,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)3,262,500 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)5,365,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)9,715,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)23,780,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)3,262,500 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)5,365,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)9,715,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)23,780,000 تومان16 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)3,262,500 تومان16 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)5,365,000 تومان16 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)9,715,000 تومان16 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)23,780,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)3,480,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)5,582,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)10,295,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)24,215,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)2,682,500 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)4,060,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)7,032,500 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)16,022,500 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)3,407,500 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)5,510,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)10,150,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)23,925,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)3,407,500 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)5,510,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)10,150,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)23,925,000 تومان16 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)3,407,500 تومان16 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)5,510,000 تومان16 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)10,150,000 تومان16 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)23,925,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000عدد هولوگرام نقره ای مربع(0.7*0.7)951,200 تومان9 روز کاری
25000عدد هولوگرام نقره ای مربع(0.7*0.7)1,534,100 تومان9 روز کاری
33000عدد هولوگرام نقره ای مربع(1*1)867,100 تومان9 روز کاری
410000عدد هولوگرام نقره ای مربع(1*1)2,367,850 تومان9 روز کاری
51000عدد هولوگرام نقره ای مربع(4*4)1,618,200 تومان9 روز کاری
65000عدد هولوگرام نقره ای مربع(4*4)4,786,450 تومان14 روز کاری
71000عدد هولوگرام نقره ای مربع(3*3)1,167,250 تومان9 روز کاری
810000عدد هولوگرام نقره ای مربع(3*3)5,205,500 تومان11 روز کاری
92000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(5*2)2,034,350 تومان9 روز کاری
102000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(6*2)2,204,000 تومان9 روز کاری
111000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(3*2.5)1,033,850 تومان9 روز کاری
121000عدد هولوگرام نقره ای مربع(1.5*1.5)667,000 تومان9 روز کاری
131000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*2.5)1,133,900 تومان9 روز کاری
143000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*1)1,700,850 تومان9 روز کاری
1510000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(3*2)4,953,200 تومان11 روز کاری
161000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(3*2)951,200 تومان9 روز کاری
171000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*2)986,000 تومان9 روز کاری
181000عدد هولوگرام نقره ای مربع(2.5*2.5)1,033,850 تومان9 روز کاری
1910000عدد هولوگرام نقره ای مربع(2.5*2.5)5,369,350 تومان14 روز کاری
201000عدد هولوگرام نقره ای مربع(5*5)2,034,350 تومان9 روز کاری
212000عدد هولوگرام نقره ای مربع(2*2)1,284,700 تومان9 روز کاری
225000عدد هولوگرام نقره ای مربع(2*2)2,537,500 تومان11 روز کاری
232000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*2)1,867,600 تومان9 روز کاری
242000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*6)3,368,350 تومان9 روز کاری
2510000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(0.9*1.3)2,537,500 تومان9 روز کاری
261000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(1*3)667,000 تومان9 روز کاری
272000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(2.8*1.5)1,218,000 تومان9 روز کاری
2810000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(2.8*1.5)4,452,950 تومان9 روز کاری
292000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(3.5*2.3)2,034,350 تومان9 روز کاری
302000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*10)4,035,350 تومان11 روز کاری
312000عدد هولوگرام طلایی مربع(0.7*0.7)951,200 تومان9 روز کاری
325000عدد هولوگرام طلایی مربع(0.7*0.7)1,534,100 تومان9 روز کاری
333000عدد هولوگرام طلایی مربع(1*1)867,100 تومان9 روز کاری
3410000عدد هولوگرام طلایی مربع(1*1)2,367,850 تومان9 روز کاری
351000عدد هولوگرام طلایی مربع(4*4)1,618,200 تومان9 روز کاری
365000عدد هولوگرام طلایی مربع(4*4)4,786,450 تومان14 روز کاری
371000عدد هولوگرام طلایی مربع(3*3)1,167,250 تومان9 روز کاری
3810000عدد هولوگرام طلایی مربع(3*3)5,205,500 تومان11 روز کاری
392000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(5*2)2,034,350 تومان9 روز کاری
402000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(6*2)2,204,000 تومان9 روز کاری
411000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(3*2.5)1,033,850 تومان9 روز کاری
421000عدد هولوگرام طلایی مربع(1.5*1.5)667,000 تومان9 روز کاری
431000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*2.5)1,133,900 تومان9 روز کاری
443000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*1)1,700,850 تومان9 روز کاری
4510000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(3*2)4,953,200 تومان11 روز کاری
461000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(3*2)951,200 تومان9 روز کاری
471000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*2)986,000 تومان9 روز کاری
481000عدد هولوگرام طلایی مربع(2.5*2.5)1,033,850 تومان9 روز کاری
4910000عدد هولوگرام طلایی مربع(2.5*2.5)5,369,350 تومان14 روز کاری
501000عدد هولوگرام طلایی مربع(5*5)2,034,350 تومان9 روز کاری
512000عدد هولوگرام طلایی مربع(2*2)1,284,700 تومان9 روز کاری
525000عدد هولوگرام طلایی مربع(2*2)2,537,500 تومان11 روز کاری
532000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*2)1,867,600 تومان9 روز کاری
542000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*6)3,368,350 تومان9 روز کاری
5510000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(0.9*1.3)2,537,500 تومان9 روز کاری
561000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(1*3)667,000 تومان9 روز کاری
572000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(2.8*1.5)1,218,000 تومان9 روز کاری
5810000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(2.8*1.5)4,452,950 تومان9 روز کاری
592000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(3.5*2.3)2,034,350 تومان9 روز کاری
602000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*10)4,035,350 تومان11 روز کاری
612000عدد هولوگرام نقره ای دایره(0.7*0.7)951,200 تومان9 روز کاری
625000عدد هولوگرام نقره ای دایره(0.7*0.7)1,534,100 تومان9 روز کاری
633000عدد هولوگرام نقره ای دایره(1*1)867,100 تومان9 روز کاری
6410000عدد هولوگرام نقره ای دایره(1*1)2,367,850 تومان9 روز کاری
651000عدد هولوگرام نقره ای دایره(4*4)1,618,200 تومان9 روز کاری
665000عدد هولوگرام نقره ای دایره(4*4)4,786,450 تومان14 روز کاری
671000عدد هولوگرام نقره ای دایره(3*3)1,167,250 تومان9 روز کاری
6810000عدد هولوگرام نقره ای دایره(3*3)5,205,500 تومان11 روز کاری
692000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(5*2)2,034,350 تومان9 روز کاری
702000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(6*2)2,204,000 تومان9 روز کاری
711000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(3*2.5)1,033,850 تومان9 روز کاری
721000عدد هولوگرام نقره ای دایره(1.5*1.5)667,000 تومان9 روز کاری
731000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*2.5)1,133,900 تومان9 روز کاری
743000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*1)1,700,850 تومان9 روز کاری
7510000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(3*2)4,953,200 تومان11 روز کاری
761000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(3*2)951,200 تومان9 روز کاری
771000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*2)986,000 تومان9 روز کاری
781000عدد هولوگرام نقره ای دایره(2.5*2.5)1,033,850 تومان9 روز کاری
7910000عدد هولوگرام نقره ای دایره(2.5*2.5)5,369,350 تومان14 روز کاری
801000عدد هولوگرام نقره ای دایره(5*5)2,034,350 تومان9 روز کاری
812000عدد هولوگرام نقره ای دایره(2*2)1,284,700 تومان9 روز کاری
825000عدد هولوگرام نقره ای دایره(2*2)2,537,500 تومان11 روز کاری
832000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*2)1,867,600 تومان9 روز کاری
842000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*6)3,368,350 تومان9 روز کاری
8510000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(0.9*1.3)2,537,500 تومان9 روز کاری
861000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(1*3)667,000 تومان9 روز کاری
872000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(2.8*1.5)1,218,000 تومان9 روز کاری
8810000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(2.8*1.5)4,452,950 تومان9 روز کاری
892000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(3.5*2.3)2,034,350 تومان9 روز کاری
902000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*10)4,035,350 تومان11 روز کاری
912000عدد هولوگرام طلایی دایره(0.7*0.7)951,200 تومان9 روز کاری
925000عدد هولوگرام طلایی دایره(0.7*0.7)1,534,100 تومان9 روز کاری
933000عدد هولوگرام طلایی دایره(1*1)867,100 تومان9 روز کاری
9410000عدد هولوگرام طلایی دایره(1*1)2,367,850 تومان9 روز کاری
951000عدد هولوگرام طلایی دایره(4*4)1,618,200 تومان9 روز کاری
965000عدد هولوگرام طلایی دایره(4*4)4,786,450 تومان14 روز کاری
971000عدد هولوگرام طلایی دایره(3*3)1,167,250 تومان9 روز کاری
9810000عدد هولوگرام طلایی دایره(3*3)5,205,500 تومان11 روز کاری
992000عدد هولوگرام طلایی بیضی(5*2)2,034,350 تومان9 روز کاری
1002000عدد هولوگرام طلایی بیضی(6*2)2,204,000 تومان9 روز کاری
1011000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3*2.5)1,033,850 تومان9 روز کاری
1021000عدد هولوگرام طلایی دایره(1.5*1.5)667,000 تومان9 روز کاری
1031000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*2.5)1,133,900 تومان9 روز کاری
1043000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*1)1,700,850 تومان9 روز کاری
10510000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3*2)4,953,200 تومان11 روز کاری
1061000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3*2)951,200 تومان9 روز کاری
1071000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*2)986,000 تومان9 روز کاری
1081000عدد هولوگرام طلایی دایره(2.5*2.5)1,033,850 تومان9 روز کاری
10910000عدد هولوگرام طلایی دایره(2.5*2.5)5,369,350 تومان131 روز کاری
1101000عدد هولوگرام طلایی دایره(5*5)2,034,350 تومان9 روز کاری
1112000عدد هولوگرام طلایی دایره(2*2)1,284,700 تومان9 روز کاری
1125000عدد هولوگرام طلایی دایره(2*2)2,537,500 تومان11 روز کاری
1132000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*2)1,867,600 تومان9 روز کاری
1142000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*6)3,368,350 تومان9 روز کاری
11510000عدد هولوگرام طلایی بیضی(1.3*0.9)2,537,500 تومان9 روز کاری
1161000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3*1)667,000 تومان9 روز کاری
1172000عدد هولوگرام طلایی بیضی(1.5*2.8)1,218,000 تومان9 روز کاری
11810000عدد هولوگرام طلایی بیضی(1.5*2.8)4,452,950 تومان81 روز کاری
1192000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3.5*2.3)2,034,350 تومان9 روز کاری
1202000عدد هولوگرام طلایی بیضی(10*4)4,035,350 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)2,088,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)3,596,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)6,090,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)14,108,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)1,841,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)3,335,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)5,872,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)13,485,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)2,218,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)3,799,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)6,452,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)14,645,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)2,247,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)3,987,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)6,887,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)15,660,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما5,220,000 تومان21 روز کاری
21000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما8,366,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما15,094,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما6,568,500 تومان21 روز کاری
21000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما10,179,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما17,704,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)2,610,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)4,422,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)7,467,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)16,892,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)2,494,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)4,132,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)7,177,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)16,457,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)2,102,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)3,842,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)6,742,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)15,515,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)2,363,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)3,987,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)7,032,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)16,312,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)2,508,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)4,277,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)7,293,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)16,747,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)2,146,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)3,915,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)6,815,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)15,587,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)2,421,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)4,060,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)7,105,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)16,385,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)2,059,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)3,770,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)6,670,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)15,442,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)2,320,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)3,915,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)6,960,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)16,240,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)2,465,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)4,205,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)7,206,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)16,675,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)2,537,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)4,350,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)7,395,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)16,820,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1جاسوئیچی لمینت براق مربع(900عددی)(5.5*5.5)1,181,750 تومان17 روز کاری
2جاسوئیچی لمینت مات مربع(900عددی)(5.5*5.5)1,276,000 تومان17 روز کاری
3جاسوئیچی لمینت طلاکوب کوچک(900عددی)(5.6*5.9)1,368,800 تومان17 روز کاری
4جاسوئیچی لمینت برجسته کوچک(900عددی)(5.6*5.9)1,219,450 تومان14 روز کاری
5اتیکت آویز جلو ماشین لمینت برجسته(900عددی)(11.2*5.5)1,215,100 تومان14 روز کاری
6اتیکت آویز جلو ماشین سلفون مات2رو(900عددی)(9.6*5.1)990,350 تومان14 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ1,167,250 تومان4 روز کاری
2500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ2,755,000 تومان4 روز کاری
31000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ5,263,500 تومان4 روز کاری
4200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ1,212,200 تومان4 روز کاری
5500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ 2,871,000 تومان4 روز کاری
61000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ5,502,750 تومان4 روز کاری
7200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت1,212,200 تومان4 روز کاری
8500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت2,871,000 تومان4 روز کاری
91000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت5,502,750 تومان4 روز کاری
10200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت1,276,000 تومان4 روز کاری
11500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت3,030,500 تومان4 روز کاری
121000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت5,821,750 تومان4 روز کاری
13200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ فوری1,232,500 تومان3 روز کاری
14500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ فوری2,914,500 تومان3 روز کاری
151000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ فوری5,662,250 تومان3 روز کاری
16200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری1,276,000 تومان3 روز کاری
17500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری3,030,500 تومان3 روز کاری
181000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری5,821,750 تومان3 روز کاری
19200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ فوری1,276,000 تومان3 روز کاری
20500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ فوری3,030,500 تومان3 روز کاری
211000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ فوری5,821,750 تومان3 روز کاری
22200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری1,341,250 تومان3 روز کاری
23500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری3,190,000 تومان3 روز کاری
241000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری6,140,750 تومان3 روز کاری