زینگ گرافیک

 

مجري امـور چاپ ، تبليغات و هـداياي تبليغاتي
چاپ و گالري عکس
طراحی وبسایت - سئو سایت
مدیریت و پشتیبانی صفحات اینستاگرامی

تلفـــــــن : 32295587 - 071
بـرهان : 3664 - 316 - 0917

شیراز / بازار انقلاب / لاله 2 / پلاک 112

www.zinggraphic.ir

zinggraphic@yahoo.com
zinggraphic.ad@gmail.com


#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق یک رو (4.8*8.5)58,080 تومان5 روز کاری
2سلفون براق یک رو (4.8*8.5)50,560 تومان11 روز کاری
3سلفون براق دو رو (4.8*8.5)83,040 تومان5 روز کاری
4سلفون براق دو رو (4.8*8.5)75,840 تومان6 روز کاری
5سلفون براق دو رو (4.8*8.5)68,800 تومان11 روز کاری
6سلفون مات یک رو (4.8*8.5)58,080 تومان5 روز کاری
7سلفون مات یک رو (4.8*8.5)50,560 تومان11 روز کاری
8سلفون مات دو رو (4.8*8.5)76,480 تومان5 روز کاری
9سلفون مات دو رو (4.8*8.5)68,800 تومان11 روز کاری
10سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)128,320 تومان13 روز کاری
11سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)144,000 تومان13 روز کاری
12کتان امباس یک رو (4.8*8.5)93,280 تومان5 روز کاری
13کتان امباس یک رو (4.8*8.5)85,920 تومان11 روز کاری
14کتان امباس دو رو (4.8*8.5)99,200 تومان5 روز کاری
15کتان امباس دو رو (4.8*8.5)92,000 تومان11 روز کاری
16گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)58,240 تومان5 روز کاری
17گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)50,880 تومان11 روز کاری
18گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)74,400 تومان5 روز کاری
19گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)67,200 تومان11 روز کاری
20گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)60,800 تومان5 روز کاری
21گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)53,600 تومان11 روز کاری
22گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)80,000 تومان5 روز کاری
23گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)72,000 تومان11 روز کاری
24کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)131,040 تومان6 روز کاری
25کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)124,800 تومان11 روز کاری
26کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)139,200 تومان6 روز کاری
27کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)131,200 تومان11 روز کاری
28سوسماری یک رو (4.8*8.5)67,040 تومان13 روز کاری
29سوسماری دو رو (4.8*8.5)78,720 تومان13 روز کاری
30چرم دو رو (4.8*8.5)75,680 تومان21 روز کاری
31سلفون مات دو رو قالب دار (طرح دلخواه )131,200 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)90,400 تومان5 روز کاری
2لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)83,200 تومان6 روز کاری
3لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)75,840 تومان11 روز کاری
4لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)88,000 تومان6 روز کاری
5لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)80,000 تومان11 روز کاری
6لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)87,360 تومان6 روز کاری
7لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)80,320 تومان11 روز کاری
8لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)80,320 تومان27 روز کاری
9لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)132,800 تومان29 روز کاری
10لیبل متالایز (4.8*8.5)398,400 تومان28 روز کاری
11لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)292,800 تومان11 روز کاری
12لیبل یووی با نیم تیغ139,200 تومان15 روز کاری
13لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)292,800 تومان11 روز کاری
14لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)292,800 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)88,960 تومان6 روز کاری
2سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)77,280 تومان11 روز کاری
3سلفون براق دو رو دور گرد(1000عددی)(6*9)129,600 تومان4 روز کاری
4سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)118,400 تومان6 روز کاری
5سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)106,400 تومان11 روز کاری
6سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)88,960 تومان6 روز کاری
7سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)77,280 تومان11 روز کاری
8سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)129,600 تومان4 روز کاری
9سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)118,400 تومان6 روز کاری
10سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)106,400 تومان11 روز کاری
11سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)140,000 تومان16 روز کاری
12سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)240,800 تومان16 روز کاری
13سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)182,400 تومان14 روز کاری
14سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)211,200 تومان19 روز کاری
15سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با طلاکوب(1000 عددی)(6*9)312,000 تومان19 روز کاری
16سلفون مات پروانه ای دو رو (6*9)131,200 تومان16 روز کاری
17کارت چرم دو رو دور گرد (6*9)102,400 تومان19 روز کاری
18لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(5.85*9)150,080 تومان6 روز کاری
19لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(5.85*9)138,400 تومان11 روز کاری
20لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.85*9)257,920 تومان4 روز کاری
21لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.85*9)246,080 تومان6 روز کاری
22لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.85*9)234,560 تومان11 روز کاری
23لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(5.85*9)234,560 تومان13 روز کاری
24لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)188,000 تومان13 روز کاری
25لمینت براق مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)151,520 تومان13 روز کاری
26لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)206,880 تومان6 روز کاری
27لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)195,200 تومان11 روز کاری
28لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)365,600 تومان4 روز کاری
29لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)354,400 تومان6 روز کاری
30لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)342,400 تومان11 روز کاری
31لمینت مات طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)342,400 تومان13 روز کاری
32لمینت مات ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)275,200 تومان14 روز کاری
33لمینت مات مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)224,000 تومان13 روز کاری
34لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)200,960 تومان7 روز کاری
35لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)189,600 تومان11 روز کاری
36لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)152,000 تومان13 روز کاری
37لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)141,600 تومان11 روز کاری
38لمینت برجسته و طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)336,000 تومان18 روز کاری
39لمینت طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)336,000 تومان16 روز کاری
40لمینت طلا کوب کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)251,200 تومان17 روز کاری
41لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)275,200 تومان20 روز کاری
42لمینت برجسته مخملی کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)206,400 تومان20 روز کاری
43لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.85*9)369,600 تومان19 روز کاری
44لمینت طلا کارت مات دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)491,200 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1کارت pvc برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(5.7*8.65)315,000 تومان11 روز کاری
2کارت (PVC 300 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)292,500 تومان14 روز کاری
3کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)321,000 تومان6 روز کاری
4کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)300,000 تومان9 روز کاری
5کارت (PVC 500 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.65)481,500 تومان9 روز کاری
6کارت (PVC 760 ) میکرون (250 عددی)(5.7*8.9)415,500 تومان10 روز کاری
7کارت (PVC 760 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.9)706,500 تومان10 روز کاری
8کارت (PVC 760 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.9)1,096,500 تومان11 روز کاری
9کارت pvc متالیک 760 میکرون 500 عددی(5.7*8.86)937,500 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)291,000 تومان11 روز کاری
2اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)300,000 تومان7 روز کاری
3اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)88,500 تومان16 روز کاری
4اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)108,000 تومان16 روز کاری
5اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)96,000 تومان16 روز کاری
6اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)115,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)637,500 تومان4 روز کاری
22000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)792,000 تومان4 روز کاری
32000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)339,450 تومان4 روز کاری
42000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)416,700 تومان4 روز کاری
52000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)183,450 تومان4 روز کاری
62000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)222,150 تومان4 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 375,300 تومان6 روز کاری
21000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 510,600 تومان6 روز کاری
31000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 194,550 تومان6 روز کاری
41000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 262,200 تومان6 روز کاری
51000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 100,650 تومان6 روز کاری
61000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 135,150 تومان6 روز کاری
71000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 444,300 تومان6 روز کاری
81000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 625,050 تومان6 روز کاری
91000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 229,050 تومان6 روز کاری
101000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 320,100 تومان6 روز کاری
111000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 118,650 تومان6 روز کاری
121000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 162,750 تومان6 روز کاری
132000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 603,000 تومان6 روز کاری
142000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 757,500 تومان6 روز کاری
152000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 311,850 تومان6 روز کاری
162000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 389,100 تومان6 روز کاری
172000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 162,750 تومان6 روز کاری
182000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 201,450 تومان6 روز کاری
192000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 705,150 تومان6 روز کاری
202000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 905,250 تومان6 روز کاری
212000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 362,850 تومان6 روز کاری
222000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 463,650 تومان6 روز کاری
232000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 189,000 تومان6 روز کاری
242000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 238,650 تومان6 روز کاری
255000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 1,230,900 تومان6 روز کاری
265000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 1,404,750 تومان6 روز کاری
275000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 629,250 تومان6 روز کاری
285000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 716,100 تومان6 روز کاری
295000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 325,650 تومان6 روز کاری
305000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 368,400 تومان6 روز کاری
315000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 1,450,350 تومان6 روز کاری
325000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 1,684,950 تومان6 روز کاری
335000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 739,650 تومان6 روز کاری
345000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 856,950 تومان6 روز کاری
355000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 379,500 تومان6 روز کاری
365000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 438,750 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 416,700 تومان11 روز کاری
21000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو597,450 تومان11 روز کاری
31000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 208,350 تومان11 روز کاری
41000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 299,400 تومان11 روز کاری
51000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 104,850 تومان11 روز کاری
61000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 148,950 تومان11 روز کاری
71000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 347,700 تومان11 روز کاری
81000برگA4 تحریر 80 گرم دو رو 483,000 تومان11 روز کاری
91000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو173,850 تومان11 روز کاری
101000برگA5 تحریر 80 گرم دو رو 241,500 تومان11 روز کاری
111000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 86,850 تومان11 روز کاری
121000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 121,350 تومان11 روز کاری
132000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 670,650 تومان11 روز کاری
142000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 870,750 تومان11 روز کاری
152000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 335,250 تومان11 روز کاری
162000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 436,050 تومان11 روز کاری
172000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 168,300 تومان11 روز کاری
182000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 217,950 تومان11 روز کاری
192000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 568,500 تومان11 روز کاری
202000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 723,000 تومان11 روز کاری
212000 برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 284,250 تومان11 روز کاری
222000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 361,500 تومان11 روز کاری
232000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 142,050 تومان11 روز کاری
242000 برگ A6 تحریر 80 گرم دورو 180,750 تومان11 روز کاری
255000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 1,408,950 تومان11 روز کاری
265000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 1,643,550 تومان11 روز کاری
275000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 705,150 تومان11 روز کاری
285000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 822,450 تومان11 روز کاری
295000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 351,900 تومان11 روز کاری
305000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 411,150 تومان11 روز کاری
315000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 1,189,500 تومان11 روز کاری
325000 برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 1,363,350 تومان11 روز کاری
335000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 594,750 تومان11 روز کاری
345000برگ A5 تحریر80 گرم دورو 681,600 تومان11 روز کاری
355000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 298,050 تومان11 روز کاری
365000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 340,800 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 516,000 تومان4 روز کاری
22000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 623,700 تومان4 روز کاری
32000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 278,700 تومان4 روز کاری
42000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 332,550 تومان4 روز کاری
52000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 153,150 تومان4 روز کاری
62000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 180,750 تومان4 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 295,200 تومان6 روز کاری
21000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 389,100 تومان6 روز کاری
31000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 154,500 تومان6 روز کاری
41000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 201,450 تومان6 روز کاری
51000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو81,300 تومان6 روز کاری
61000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو104,850 تومان6 روز کاری
72000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 481,500 تومان6 روز کاری
82000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 589,200 تومان6 روز کاری
92000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 251,100 تومان6 روز کاری
102000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 304,950 تومان6 روز کاری
112000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو132,450 تومان6 روز کاری
122000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو160,050 تومان6 روز کاری
135000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 999,000 تومان6 روز کاری
145000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,120,500 تومان6 روز کاری
155000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 513,300 تومان6 روز کاری
165000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 574,050 تومان6 روز کاری
175000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو267,600 تومان6 روز کاری
185000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو298,050 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 267,600 تومان11 روز کاری
21000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 361,500 تومان11 روز کاری
31000برگ(A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 133,800 تومان11 روز کاری
41000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 180,750 تومان11 روز کاری
51000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو67,500 تومان11 روز کاری
61000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو91,050 تومان11 روز کاری
72000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم یک رو447,000 تومان11 روز کاری
82000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو554,700 تومان11 روز کاری
92000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 223,500 تومان11 روز کاری
102000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 277,350 تومان11 روز کاری
112000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو111,750 تومان11 روز کاری
122000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو139,350 تومان11 روز کاری
135000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 957,600 تومان11 روز کاری
145000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو1,079,100 تومان11 روز کاری
155000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو478,800 تومان11 روز کاری
165000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 539,550 تومان11 روز کاری
175000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو240,000 تومان11 روز کاری
185000برگ (A6)سایز (14.5*10) تحریر80 گرم دو رو270,450 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگA4 تحریر 100 گرم یک رو 481,500 تومان11 روز کاری
21000برگA4 تحریر 100 گرم دو رو 676,200 تومان11 روز کاری
31000برگA5 تحریر 100 گرم یک رو 241,500 تومان11 روز کاری
41000برگA5 تحریر 100 گرم دو رو 338,100 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو605,700 تومان4 روز کاری
22000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو709,200 تومان4 روز کاری
32000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو323,550 تومان4 روز کاری
42000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو375,300 تومان4 روز کاری
52000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو175,200 تومان4 روز کاری
62000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو201,450 تومان4 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو338,100 تومان6 روز کاری
21000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو429,150 تومان6 روز کاری
31000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو176,550 تومان6 روز کاری
41000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو222,150 تومان6 روز کاری
51000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو91,050 تومان6 روز کاری
61000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو114,450 تومان6 روز کاری
71000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو524,400 تومان6 روز کاری
81000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو706,500 تومان6 روز کاری
91000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو269,100 تومان6 روز کاری
101000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو360,150 تومان6 روز کاری
111000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو138,000 تومان6 روز کاری
121000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو183,450 تومان6 روز کاری
132000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو571,200 تومان6 روز کاری
142000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو674,700 تومان6 روز کاری
152000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو295,950 تومان6 روز کاری
162000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو347,700 تومان6 روز کاری
172000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو154,500 تومان6 روز کاری
182000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو180,750 تومان6 روز کاری
192000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو866,550 تومان6 روز کاری
202000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو1,068,000 تومان6 روز کاری
212000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو444,300 تومان6 روز کاری
222000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو545,100 تومان6 روز کاری
232000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو229,050 تومان6 روز کاری
242000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو278,700 تومان6 روز کاری
255000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,230,900 تومان6 روز کاری
265000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1,346,850 تومان6 روز کاری
275000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو629,250 تومان6 روز کاری
285000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو687,150 تومان6 روز کاری
295000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو325,650 تومان6 روز کاری
305000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو354,600 تومان6 روز کاری
315000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو1,856,100 تومان6 روز کاری
325000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو2,090,700 تومان6 روز کاری
335000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو942,450 تومان6 روز کاری
345000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,059,750 تومان6 روز کاری
355000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو481,500 تومان6 روز کاری
365000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو539,550 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو496,800 تومان11 روز کاری
21000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو678,900 تومان11 روز کاری
31000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو248,400 تومان11 روز کاری
41000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو339,450 تومان11 روز کاری
51000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو310,500 تومان11 روز کاری
61000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو401,550 تومان11 روز کاری
71000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو155,850 تومان11 روز کاری
81000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو201,450 تومان11 روز کاری
91000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو77,250 تومان11 روز کاری
101000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو100,650 تومان11 روز کاری
112000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو832,050 تومان11 روز کاری
122000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو1,033,500 تومان11 روز کاری
132000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو416,700 تومان11 روز کاری
142000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو517,500 تومان11 روز کاری
152000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو536,700 تومان11 روز کاری
162000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو640,200 تومان11 روز کاری
172000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو268,350 تومان11 روز کاری
182000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو320,100 تومان11 روز کاری
192000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو133,800 تومان11 روز کاری
202000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو160,050 تومان11 روز کاری
215000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو1,814,700 تومان11 روز کاری
225000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو2,049,300 تومان11 روز کاری
235000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو907,950 تومان11 روز کاری
245000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,025,250 تومان11 روز کاری
255000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,189,500 تومان11 روز کاری
265000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1,305,450 تومان11 روز کاری
275000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو594,750 تومان11 روز کاری
285000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو652,650 تومان11 روز کاری
295000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو298,050 تومان11 روز کاری
305000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو327,000 تومان11 روز کاری
311000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو124,200 تومان11 روز کاری
322000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو208,350 تومان11 روز کاری
335000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو453,900 تومان11 روز کاری
341000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو169,650 تومان11 روز کاری
352000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو258,000 تومان11 روز کاری
365000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو511,950 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 851,550 تومان6 روز کاری
22000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 991,200 تومان6 روز کاری
32000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 437,100 تومان6 روز کاری
42000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 506,100 تومان6 روز کاری
52000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 225,600 تومان6 روز کاری
62000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 260,850 تومان6 روز کاری
74000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,541,100 تومان6 روز کاری
84000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,694,700 تومان6 روز کاری
94000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 785,250 تومان6 روز کاری
104000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 861,450 تومان6 روز کاری
114000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 403,200 تومان6 روز کاری
124000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 441,300 تومان6 روز کاری
132000برگ 1 لت سایز (9.7*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 366,600 تومان6 روز کاری
142000برگ 1 لت سایز (9.7*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 408,900 تومان6 روز کاری
152000برگ 2 لت سایز (19.4*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 712,050 تومان6 روز کاری
162000برگ 2 لت سایز (19.4*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 789,600 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 816,300 تومان11 روز کاری
22000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 955,950 تومان11 روز کاری
32000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 408,900 تومان11 روز کاری
42000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 477,900 تومان11 روز کاری
52000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 204,450 تومان11 روز کاری
62000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 239,700 تومان11 روز کاری
74000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,498,800 تومان11 روز کاری
84000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,652,400 تومان11 روز کاری
94000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 750,000 تومان11 روز کاری
104000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 826,200 تومان11 روز کاری
114000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 375,000 تومان11 روز کاری
124000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 413,100 تومان11 روز کاری
132000برگ 1 لت سایز (9.7*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 331,350 تومان13 روز کاری
142000برگ 1 لت سایز (9.7*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 373,650 تومان13 روز کاری
152000برگ 2 لت سایز (19.4*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 676,800 تومان13 روز کاری
162000برگ 2 لت سایز (19.4*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 754,350 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 1000835,200 تومان11 روز کاری
2A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 1000639,600 تومان11 روز کاری
3A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 1000320,400 تومان11 روز کاری
4A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 1000417,600 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)679,800 تومان13 روز کاری
22000برگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)1,195,950 تومان13 روز کاری
31000برگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)339,900 تومان13 روز کاری
42000برگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)597,900 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 216,000 تومان11 روز کاری
21000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 316,050 تومان11 روز کاری
31000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 108,750 تومان11 روز کاری
41000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 158,700 تومان11 روز کاری
51000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 54,300 تومان11 روز کاری
61000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 79,350 تومان11 روز کاری
71000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)1,462,500 تومان11 روز کاری
81000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)2,700,000 تومان11 روز کاری
92000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 338,100 تومان11 روز کاری
102000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 452,700 تومان11 روز کاری
112000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 169,050 تومان11 روز کاری
122000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 226,350 تومان11 روز کاری
132000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 85,200 تومان11 روز کاری
142000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 113,100 تومان11 روز کاری
152000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)2,212,500 تومان11 روز کاری
162000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)4,170,000 تومان11 روز کاری
175000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 802,500 تومان11 روز کاری
185000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 674,700 تومان11 روز کاری
195000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 338,100 تومان11 روز کاری
205000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 401,250 تومان11 روز کاری
215000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 169,050 تومان11 روز کاری
225000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 201,300 تومان11 روز کاری
235000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)4,290,000 تومان11 روز کاری
245000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)8,265,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم253,500 تومان11 روز کاری
21000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم127,500 تومان11 روز کاری
31000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم63,000 تومان11 روز کاری
42000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم412,500 تومان11 روز کاری
52000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم207,000 تومان11 روز کاری
62000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم103,500 تومان11 روز کاری
75000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم856,500 تومان11 روز کاری
85000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم429,000 تومان11 روز کاری
95000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم214,500 تومان11 روز کاری
101000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم357,000 تومان11 روز کاری
111000برگ(A5)سایز (145*20) دو رو کرافت 80گرم178,500 تومان11 روز کاری
121000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم90,000 تومان11 روز کاری
132000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم529,500 تومان11 روز کاری
142000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم265,500 تومان11 روز کاری
152000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم132,000 تومان11 روز کاری
165000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم987,000 تومان11 روز کاری
175000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم493,500 تومان11 روز کاری
185000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم247,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)552,000 تومان13 روز کاری
21000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)699,000 تومان13 روز کاری
31000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)390,000 تومان13 روز کاری
41000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)489,000 تومان13 روز کاری
51000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11*27.5)552,000 تومان13 روز کاری
61000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11*27.5)699,000 تومان13 روز کاری
72000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)537,000 تومان13 روز کاری
82000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)612,000 تومان13 روز کاری
94000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)963,000 تومان13 روز کاری
104000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)1,045,500 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)942,450 تومان5 روز کاری
2250 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,004,250 تومان5 روز کاری
3250 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)965,550 تومان5 روز کاری
4250 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,027,350 تومان5 روز کاری
5250 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1,058,250 تومان5 روز کاری
6250 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1,784,400 تومان5 روز کاری
7250 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)1,104,600 تومان5 روز کاری
8250 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)1,830,750 تومان5 روز کاری
9250 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (88*59)2,093,400 تومان5 روز کاری
10250 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (88*59)3,483,900 تومان5 روز کاری
11250 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (98*69)2,193,900 تومان5 روز کاری
12250 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (98*69)3,584,400 تومان5 روز کاری
13500 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,081,500 تومان5 روز کاری
14500 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,158,750 تومان5 روز کاری
15500 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,127,850 تومان5 روز کاری
16500 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,205,100 تومان5 روز کاری
17500 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1,282,350 تومان5 روز کاری
18500 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)2,008,500 تومان5 روز کاری
19500 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)1,375,050 تومان5 روز کاری
20500 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)2,101,200 تومان5 روز کاری
21500 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (88*59)2,502,900 تومان5 روز کاری
22500 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (88*59)3,893,400 تومان5 روز کاری
23500 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (98*69)2,672,850 تومان5 روز کاری
24500 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (98*69)4,063,350 تومان5 روز کاری
251000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,282,350 تومان5 روز کاری
261000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)1,375,050 تومان5 روز کاری
271000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,367,250 تومان5 روز کاری
281000 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,459,950 تومان5 روز کاری
291000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1,699,500 تومان5 روز کاری
301000 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)2,433,300 تومان5 روز کاری
311000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)1,869,450 تومان5 روز کاری
321000 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)2,595,600 تومان5 روز کاری
331000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (88*59)3,352,650 تومان5 روز کاری
341000 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (88*59)4,743,150 تومان5 روز کاری
351000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (98*69)3,677,100 تومان5 روز کاری
361000 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (98*69)5,067,600 تومان5 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,019,700 تومان5 روز کاری
2250 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,081,500 تومان5 روز کاری
3250 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,073,700 تومان5 روز کاری
4250 برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,135,500 تومان5 روز کاری
5250 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1,174,200 تومان5 روز کاری
6250 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1,900,350 تومان5 روز کاری
7250 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)1,266,900 تومان5 روز کاری
8250 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)1,993,050 تومان5 روز کاری
9250 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)2,317,500 تومان5 روز کاری
10250 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)3,708,000 تومان5 روز کاری
11250 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)2,533,800 تومان5 روز کاری
12250 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)3,924,300 تومان5 روز کاری
13500 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,166,400 تومان5 روز کاری
14500 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,228,200 تومان5 روز کاری
15500 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,266,900 تومان5 روز کاری
16500 برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,328,700 تومان5 روز کاری
17500 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1,483,200 تومان5 روز کاری
18500 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)2,209,350 تومان5 روز کاری
19500 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)1,668,600 تومان5 روز کاری
20500 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)2,394,750 تومان5 روز کاری
21500 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)2,943,150 تومان5 روز کاری
22500 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4,333,650 تومان5 روز کاری
23500 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)3,337,200 تومان5 روز کاری
24500 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)4,727,700 تومان5 روز کاری
251000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,483,200 تومان5 روز کاری
261000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,545,000 تومان5 روز کاری
271000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,668,600 تومان5 روز کاری
281000برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,730,400 تومان5 روز کاری
291000 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)2,101,200 تومان5 روز کاری
301000 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)2,827,350 تومان5 روز کاری
311000 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)3,182,700 تومان5 روز کاری
321000 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)2,456,550 تومان5 روز کاری
331000 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4,202,400 تومان5 روز کاری
341000 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)5,592,900 تومان5 روز کاری
351000 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)4,944,000 تومان5 روز کاری
361000 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)6,334,500 تومان5 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250برگ پوستر (A3) سایز (29.7*42)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 903,750 تومان5 روز کاری
2250برگ پوستر (A3) سایز (29.7*42)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 996,450 تومان5 روز کاری
3250برگ پوستر (B3) سایز (34*48)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 927,000 تومان5 روز کاری
4250برگ پوستر (B3) سایز (34*48)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,019,700 تومان5 روز کاری
5250برگ پوستر (A2) سایز (43.5*59)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 988,800 تومان5 روز کاری
6250برگ پوستر (A2) سایز (43.5*59)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,714,950 تومان5 روز کاری
7250برگ پوستر (B2) سایز (48.5*69)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,027,350 تومان5 روز کاری
8250برگ پوستر (B2) سایز (48.5*69)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,753,500 تومان5 روز کاری
9250برگ پوستر (A1) سایز (88*59)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,946,700 تومان5 روز کاری
10250برگ پوستر (A1) سایز (88*59)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 3,337,200 تومان5 روز کاری
11250برگ پوستر (B1) سایز (98*69)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 2,016,150 تومان5 روز کاری
12250برگ پوستر (B1) سایز (98*69)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 3,406,650 تومان5 روز کاری
13500برگ پوستر (A3) سایز (29.7*42)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,004,250 تومان5 روز کاری
14500برگ پوستر (A3) سایز (29.7*42)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,096,950 تومان5 روز کاری
15500برگ پوستر (B3) سایز (34*48)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 996,450 تومان5 روز کاری
16500برگ پوستر (B3) سایز (34*48)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,135,500 تومان5 روز کاری
17500برگ پوستر (A2) سایز (43.5*59)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,150,950 تومان5 روز کاری
18500برگ پوستر (A2) سایز (43.5*59)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,877,100 تومان5 روز کاری
19500برگ پوستر (B2) سایز (48.5*69)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,220,550 تومان5 روز کاری
20500برگ پوستر (B2) سایز (48.5*69)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,946,700 تومان5 روز کاری
21500برگ پوستر (A1) سایز (88*59)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 2,240,250 تومان5 روز کاری
22500برگ پوستر (A1) سایز (88*59)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 3,630,750 تومان5 روز کاری
23500برگ پوستر (B1) سایز (98*69)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 2,371,500 تومان5 روز کاری
24500برگ پوستر (B1) سایز (98*69)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 3,762,000 تومان5 روز کاری
251000برگ پوستر (A3) سایز (29.7*42)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,150,950 تومان5 روز کاری
261000برگ پوستر (A3) سایز (29.7*42)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,243,650 تومان5 روز کاری
271000برگ پوستر (B3) سایز (34*48)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,220,550 تومان5 روز کاری
281000برگ پوستر (B3) سایز (34*48)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 1,313,250 تومان5 روز کاری
291000برگ پوستر (A2) سایز (43.5*59)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,459,950 تومان5 روز کاری
301000برگ پوستر (A2) سایز (43.5*59)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 2,186,100 تومان5 روز کاری
311000برگ پوستر (B2) سایز (48.5*69)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 1,583,550 تومان5 روز کاری
321000برگ پوستر (B2) سایز (48.5*69)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 2,302,050 تومان5 روز کاری
331000برگ پوستر (A1) سایز (88*59)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 2,858,250 تومان5 روز کاری
341000برگ پوستر (A1) سایز (88*59)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 4,248,750 تومان5 روز کاری
351000برگ پوستر (B1) سایز (98*69)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 3,090,000 تومان5 روز کاری
361000برگ پوستر (B1) سایز (98*69)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 4,356,900 تومان5 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)841,050 تومان8 روز کاری
21000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,192,650 تومان8 روز کاری
32000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,354,500 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,729,800 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1,682,250 تومان8 روز کاری
62000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)2,739,750 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)3,130,350 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)5,277,150 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)3,710,700 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)6,437,850 تومان8 روز کاری
111000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)1,972,500 تومان8 روز کاری
122000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)3,320,100 تومان8 روز کاری
131000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)986,250 تومان8 روز کاری
142000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)1,644,600 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)750,450 تومان8 روز کاری
21000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)1,102,050 تومان8 روز کاری
32000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)1,171,800 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)1,546,950 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)1,499,550 تومان5 روز کاری
62000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)2,374,200 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)2,764,800 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)4,546,200 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)3,069,000 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)5,153,100 تومان8 روز کاری
111000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)1,651,650 تومان8 روز کاری
122000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)2,678,400 تومان8 روز کاری
131000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)825,750 تومان8 روز کاری
142000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)1,323,750 تومان8 روز کاری
در حال حاضر خدماتی برای دسته بندی انتخاب شده وارد نشده است.
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)373,200 تومان13 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)457,800 تومان13 روز کاری
31000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)890,700 تومان13 روز کاری
42000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)639,600 تومان13 روز کاری
52000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)751,950 تومان13 روز کاری
62000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,455,450 تومان13 روز کاری
75000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)1,397,100 تومان13 روز کاری
85000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,610,850 تومان13 روز کاری
95000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)3,103,800 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 100 گرم تمام رنگی(23*26)485,550 تومان13 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)582,750 تومان13 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)582,750 تومان13 روز کاری
41000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,141,800 تومان13 روز کاری
51000عدد پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,141,800 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم(48.5*67)2,912,700 تومان13 روز کاری
21000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 120 گرم(47.5*67)2,912,700 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کتان 120 گرم تمام رنگی(23*26)734,400 تومان13 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)858,150 تومان13 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)858,150 تومان20 روز کاری
41000 عدد پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,693,350 تومان13 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,693,350 تومان20 روز کاری
61000عدد پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم(48.5*67)3,185,250 تومان15 روز کاری
71000عدد پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم(47.5*67)3,185,250 تومان20 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)444,000 تومان13 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)536,850 تومان13 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)536,850 تومان20 روز کاری
41000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,051,650 تومان13 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,051,650 تومان20 روز کاری
62000 عدد پاکت نامه (ملخی )گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)782,550 تومان13 روز کاری
72000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)911,550 تومان20 روز کاری
82000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)911,550 تومان13 روز کاری
92000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,776,000 تومان20 روز کاری
102000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,776,000 تومان13 روز کاری
115000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)1,752,300 تومان13 روز کاری
125000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)2,010,450 تومان13 روز کاری
135000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)3,903,000 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.6*25.8)893,400 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.6*25.8)1,571,700 تومان16 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.8)926,250 تومان16 روز کاری
42000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.8)1,620,150 تومان16 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.8*34.5)1,755,600 تومان16 روز کاری
62000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.8*34.5)3,096,450 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(23*26)307,200 تومان13 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(23*26)501,150 تومان13 روز کاری
35000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(23*26)1,037,700 تومان13 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(24.5*34.5)385,050 تومان13 روز کاری
52000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(24.5*34.5)596,700 تومان13 روز کاری
65000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(24.5*34.5)1,208,250 تومان13 روز کاری
71000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(34.5*48)745,200 تومان13 روز کاری
82000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(34.5*48)1,143,600 تومان13 روز کاری
95000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(34.5*48)2,293,200 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)349,800 تومان13 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)585,000 تومان13 روز کاری
35000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)1,248,000 تومان13 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)432,150 تومان13 روز کاری
52000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)690,900 تومان13 روز کاری
65000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,444,950 تومان13 روز کاری
71000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)839,250 تومان13 روز کاری
82000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,333,200 تومان13 روز کاری
95000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)2,766,450 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت مشکی(11*22.5)270,000 تومان4 روز کاری
21000عدد پاکت نامه (خشتی )کپی پرینت مشکی(11*16)243,000 تومان4 روز کاری
3500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)322,500 تومان11 روز کاری
4500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)382,500 تومان11 روز کاری
5500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29*42)577,500 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)585,000 تومان11 روز کاری
71000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)712,500 تومان11 روز کاری
81000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29*42)1,170,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل سی دی با یووی(13*13)544,500 تومان17 روز کاری
21000 عدد پاکت CD گلاسه 300 گرم 4 رنگ با یووی(16*34)771,000 تومان18 روز کاری
31000 عدد پاکت cd فانتزی سلفون مات1,056,000 تومان17 روز کاری
41000 عدد پاکت cd فانتزی گلاسه یووی1,042,500 تومان17 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد فولدر A4 روکش براق3,138,450 تومان13 روز کاری
21000 عدد فولدر A4 روکش مات3,138,450 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو660,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)397,500 تومان13 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)652,500 تومان13 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,027,500 تومان13 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)847,500 تومان13 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)435,000 تومان13 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)562,500 تومان13 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)847,500 تومان13 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,372,500 تومان13 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,027,500 تومان13 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)615,000 تومان13 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)472,500 تومان13 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)742,500 تومان13 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,065,000 تومان13 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,785,000 تومان13 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,207,500 تومان13 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)810,000 تومان13 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)502,500 تومان13 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)630,000 تومان13 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)922,500 تومان13 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,425,000 تومان13 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,325,000 تومان13 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,642,500 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,027,500 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)682,500 تومان13 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)937,500 تومان13 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,297,500 تومان13 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,980,000 تومان13 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,907,500 تومان13 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,340,000 تومان13 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,387,500 تومان13 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,012,500 تومان13 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,297,500 تومان13 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,747,500 تومان13 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,970,000 تومان13 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)5,400,000 تومان13 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,330,000 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,785,000 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,372,500 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
110 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,215,000 تومان11 روز کاری
210 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)765,000 تومان11 روز کاری
310 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)648,000 تومان11 روز کاری
410 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)588,000 تومان11 روز کاری
510 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی765,000 تومان11 روز کاری
610 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی648,000 تومان11 روز کاری
710 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی582,000 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,710,000 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)1,024,500 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)789,000 تومان11 روز کاری
1120 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)672,000 تومان11 روز کاری
1220 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,024,500 تومان11 روز کاری
1320 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی789,000 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,733,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)1,582,500 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,072,500 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)837,000 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,582,500 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,072,500 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی811,500 تومان11 روز کاری
2150 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی3,231,000 تومان11 روز کاری
2250 بسته فاکتور b4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)1,849,500 تومان11 روز کاری
2350 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,254,000 تومان11 روز کاری
2450 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)919,500 تومان11 روز کاری
2550 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,849,500 تومان11 روز کاری
2650 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,254,000 تومان11 روز کاری
2750 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی888,000 تومان11 روز کاری
2880 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی4,773,000 تومان11 روز کاری
2980 بسته فاکتور b4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)2,673,000 تومان11 روز کاری
3080 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,678,500 تومان11 روز کاری
3180 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,170,000 تومان11 روز کاری
3280 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی2,673,000 تومان11 روز کاری
3380 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,678,500 تومان11 روز کاری
3480 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,116,000 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی5,775,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)3,196,500 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)1,969,500 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)1,374,000 تومان11 روز کاری
39100 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی3,196,500 تومان11 روز کاری
40100 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,969,500 تومان11 روز کاری
41100 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی1,308,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)480,000 تومان13 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)775,500 تومان13 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,369,500 تومان13 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)949,500 تومان13 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)520,500 تومان13 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)652,500 تومان13 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,015,500 تومان13 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,815,000 تومان13 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,230,000 تومان13 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)720,000 تومان13 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)537,000 تومان13 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)891,000 تومان13 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,345,500 تومان13 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,376,000 تومان13 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,642,500 تومان13 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)975,000 تومان13 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)619,500 تومان13 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)777,000 تومان13 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,170,000 تومان13 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,765,500 تومان13 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,267,000 تومان13 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,137,500 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,329,000 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)834,000 تومان13 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,131,000 تومان13 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,683,000 تومان13 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,673,000 تومان13 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,975,500 تومان13 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,168,000 تومان13 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,881,000 تومان13 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,329,000 تومان13 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,527,000 تومان13 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,145,000 تومان13 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,745,500 تومان13 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)7,095,000 تومان13 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,596,000 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,574,000 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,725,000 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)307,500 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)525,000 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)922,500 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)667,500 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)382,500 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)457,500 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)705,000 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,275,000 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)922,500 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)562,500 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)382,500 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)615,000 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)892,500 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,605,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,027,500 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)667,500 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)450,000 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)562,500 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)810,000 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,282,500 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,250,000 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,477,500 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)922,500 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)630,000 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)757,500 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,170,000 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,890,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,690,000 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,122,500 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,245,000 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)864,000 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,155,000 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,672,500 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,722,500 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)5,310,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,022,500 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,725,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,245,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)379,500 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)669,000 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,245,000 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)874,500 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)480,000 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)577,500 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)949,500 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,732,500 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,188,000 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)675,000 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)487,500 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)720,000 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,237,500 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,178,000 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,444,500 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)834,000 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)555,000 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)685,500 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)975,000 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,683,000 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,871,000 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,022,000 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,170,000 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)775,500 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,050,000 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,515,000 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,574,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,554,000 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,052,500 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,683,000 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,170,000 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,428,000 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,079,000 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)3,564,000 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)6,889,500 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)4,500,000 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)2,475,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)1,609,500 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)217,500 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)435,000 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)847,500 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)577,500 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)307,500 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)307,500 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)577,500 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,155,000 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)757,500 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)435,000 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)322,500 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)412,500 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)795,000 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,492,500 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)922,500 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)562,500 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)382,500 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)435,000 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)592,500 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,117,500 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,297,500 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,122,500 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)795,000 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)502,500 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)652,500 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)952,500 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,785,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,457,500 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,890,000 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,117,500 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)682,500 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)952,500 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,387,500 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,610,000 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)5,025,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,790,000 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,605,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)990,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)357,000 تومان8 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)619,500 تومان8 روز کاری
320 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)495,000 تومان8 روز کاری
420 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)834,000 تومان8 روز کاری
520 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)307,500 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)577,500 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,114,500 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)372,000 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)742,500 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)445,500 تومان11 روز کاری
1120 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)792,000 تومان11 روز کاری
1220 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,626,000 تومان11 روز کاری
1320 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)537,000 تومان11 روز کاری
1420 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,050,000 تومان11 روز کاری
1520 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)652,500 تومان11 روز کاری
1620 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,089,000 تومان11 روز کاری
1720 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)750,000 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)636,000 تومان8 روز کاری
1940 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,147,500 تومان8 روز کاری
2040 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)891,000 تومان8 روز کاری
2140 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,545,000 تومان8 روز کاری
2240 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)420,000 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)577,500 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,089,000 تومان11 روز کاری
2540 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,939,500 تومان11 روز کاری
2640 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,270,500 تومان11 روز کاری
2740 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)693,000 تومان11 روز کاری
2840 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)471,000 تومان11 روز کاری
2940 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)577,500 تومان11 روز کاری
3040 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)834,000 تومان11 روز کاری
3140 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,485,000 تومان11 روز کاری
3240 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,730,000 تومان11 روز کاری
3340 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,807,500 تومان11 روز کاری
3440 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,032,000 تومان11 روز کاری
3540 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)675,000 تومان11 روز کاری
3640 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)720,000 تومان11 روز کاری
3740 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,188,000 تومان11 روز کاری
3840 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,881,000 تومان11 روز کاری
3940 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,369,500 تومان11 روز کاری
40100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,444,500 تومان8 روز کاری
41100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,434,500 تومان8 روز کاری
42100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,980,000 تومان8 روز کاری
43100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,450,000 تومان8 روز کاری
44100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)900,000 تومان11 روز کاری
45100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,345,500 تومان11 روز کاری
46100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,335,500 تومان11 روز کاری
47100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,422,000 تومان11 روز کاری
48100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,920,500 تومان11 روز کاری
49100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,545,000 تومان11 روز کاری
50100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,032,000 تومان11 روز کاری
51100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,237,500 تومان11 روز کاری
52100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,905,000 تومان11 روز کاری
53100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,349,500 تومان11 روز کاری
54100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)6,567,000 تومان11 روز کاری
55100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,257,000 تومان11 روز کاری
56100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,269,500 تومان11 روز کاری
57100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,444,500 تومان11 روز کاری
58100 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,515,000 تومان11 روز کاری
59100 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,376,000 تومان11 روز کاری
60100 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)4,554,000 تومان11 روز کاری
61100 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,871,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)330,000 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)591,000 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,131,000 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)768,000 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)390,000 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)480,000 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)817,500 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,642,500 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,072,500 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)555,000 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)445,500 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)603,000 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,122,000 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,822,500 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,305,000 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)726,000 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)495,000 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)603,000 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)867,000 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,518,000 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,764,500 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,830,000 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,065,000 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)702,000 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)940,500 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,386,000 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,376,000 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,455,000 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,955,000 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,584,000 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,072,500 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,287,000 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,939,500 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,390,000 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)6,600,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)4,290,000 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,310,000 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,485,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
130 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم 345,000 تومان11 روز کاری
260 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم577,500 تومان11 روز کاری
390 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم810,000 تومان11 روز کاری
430 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم390,000 تومان11 روز کاری
560 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم667,500 تومان11 روز کاری
690 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم945,000 تومان11 روز کاری
760 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)502,500 تومان11 روز کاری
8120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)862,500 تومان11 روز کاری
9180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,222,500 تومان11 روز کاری
1060 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)682,500 تومان11 روز کاری
11120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,222,500 تومان11 روز کاری
12180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,762,500 تومان11 روز کاری
1360 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)654,000 تومان11 روز کاری
14120 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,230,000 تومان11 روز کاری
15180 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,683,000 تومان11 روز کاری
1660 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)891,000 تومان11 روز کاری
17120 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,626,000 تومان11 روز کاری
18180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,238,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور b6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی225,000 تومان8 روز کاری
220 بسته فاکتور b6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی334,500 تومان8 روز کاری
320 بسته فاکتور b6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی435,000 تومان8 روز کاری
420 بسته فاکتور کاربن دار b6 دو نسخه کپی پرینت مشکی291,000 تومان8 روز کاری
520 بسته فاکتور کاربن دار b6 سه نسخه کپی پرینت مشکی415,500 تومان8 روز کاری
620 بسته فاکتور کاربن دار b6 چهار نسخه کپی پرینت مشکی558,000 تومان8 روز کاری
710 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی405,000 تومان8 روز کاری
810 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی585,000 تومان8 روز کاری
910 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی202,500 تومان8 روز کاری
1010 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی198,000 تومان8 روز کاری
1110 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی288,000 تومان8 روز کاری
1210 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی364,500 تومان8 روز کاری
1310 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی135,000 تومان8 روز کاری
1410 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی133,500 تومان8 روز کاری
1510 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی190,500 تومان8 روز کاری
1610 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی237,000 تومان8 روز کاری
1720 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)157,500 تومان8 روز کاری
1820 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی156,000 تومان8 روز کاری
1920 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی225,000 تومان8 روز کاری
2020 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی285,000 تومان8 روز کاری
2110 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)202,500 تومان8 روز کاری
2210 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)198,000 تومان8 روز کاری
2310 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)273,000 تومان8 روز کاری
2415 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)148,500 تومان8 روز کاری
2515 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)202,500 تومان8 روز کاری
2610 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی268,500 تومان8 روز کاری
2710 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی396,000 تومان8 روز کاری
2810 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی513,000 تومان8 روز کاری
2910 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی180,000 تومان8 روز کاری
3010 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی246,000 تومان8 روز کاری
3110 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی316,500 تومان8 روز کاری
3220 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)195,000 تومان8 روز کاری
3320بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)303,000 تومان8 روز کاری
3420 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی364,500 تومان8 روز کاری
3510بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)244,500 تومان8 روز کاری
3610بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)396,000 تومان8 روز کاری
3710 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی210,000 تومان8 روز کاری
3810 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی225,000 تومان8 روز کاری
3910 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی142,500 تومان8 روز کاری
4010 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی154,500 تومان8 روز کاری
4120 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)172,500 تومان8 روز کاری
4210 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)142,500 تومان8 روز کاری
4310 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)154,500 تومان8 روز کاری
4415 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)147,000 تومان8 روز کاری
4515بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)141,000 تومان8 روز کاری
4615 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)175,500 تومان8 روز کاری
4715بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)183,000 تومان8 روز کاری
4815بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)255,000 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)277,500 تومان2 روز کاری
21000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)142,500 تومان2 روز کاری
31000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)82,500 تومان2 روز کاری
42000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)82,500 تومان2 روز کاری
51000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)360,000 تومان2 روز کاری
61000برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)180,000 تومان2 روز کاری
71000برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)102,000 تومان2 روز کاری
82000برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)102,000 تومان2 روز کاری
91000 برگ A4کاغذ رنگی 60 گرم کپی پرینت مشکی(21*29.7)157,500 تومان2 روز کاری
101000برگ A5 کاغذ رنگی 60گرم کپی پرینت مشکی(14.8*21)97,500 تومان2 روز کاری
112000برگ A6کاغذ رنگی 60 گرم کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)97,500 تومان2 روز کاری
121000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)607,500 تومان3 روز کاری
131000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)324,000 تومان3 روز کاری
142000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)324,000 تومان3 روز کاری
151000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)307,500 تومان3 روز کاری
161000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)154,500 تومان2 روز کاری
171000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)97,500 تومان2 روز کاری
182000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)97,500 تومان2 روز کاری
191000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)390,000 تومان3 روز کاری
201000برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)195,000 تومان2 روز کاری
211000برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)117,000 تومان2 روز کاری
222000برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)117,000 تومان2 روز کاری
231000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)630,000 تومان3 روز کاری
241000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)346,500 تومان3 روز کاری
252000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)346,500 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1بنر چین 8 انس (1 pass)27,750 تومان2 روز کاری
2بنر چین 8 انس (3 pass)31,450 تومان2 روز کاری
3بنر چین 8 انس (6 pass)33,300 تومان2 روز کاری
4بنر چین 10 انس (3 pass)33,300 تومان2 روز کاری
5بنر 10 انس چین (6 pass)35,150 تومان2 روز کاری
6بنر چین 13 انس (3 pass)42,550 تومان2 روز کاری
7بنر چین 13 انس (6 pass)44,400 تومان2 روز کاری
8فلکس کره درجه یک (8 pass)94,350 تومان3 روز کاری
9استیکر درجه یک( 8 pass)55,500 تومان2 روز کاری
10استیکر شیشه ای (8 pass)59,200 تومان2 روز کاری
11مش درجه 1(6 pass)61,050 تومان2 روز کاری
12بنر چین 10 انس (16 pass)62,900 تومان3 روز کاری
13بنر چین 13 انس (16 pass)70,300 تومان3 روز کاری
14فلکسی چینی با چاپ اکوسالونت99,900 تومان3 روز کاری
15فلکسی کره درجه یک (16 pass)111,000 تومان3 روز کاری
16استیکر با چاپ اکوسالونت92,500 تومان3 روز کاری
17مش (16 pass)103,600 تومان3 روز کاری
18سولیت با چاپ اکوسالونت114,700 تومان3 روز کاری
19بک لایت با چاپ اکوسالونت 114,700 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1پلات و لمینت براق144,000 تومان3 روز کاری
2پلات و لمینت مات152,000 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی415,950 تومان13 روز کاری
25000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی1,868,250 تومان13 روز کاری
31000 عدد لیوان کاغذی 360 cc تمام رنگی497,700 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
15000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن سایز لبه (14.5*21.5)2,511,600 تومان34 روز کاری
21000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی824,600 تومان34 روز کاری
32000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی1,439,200 تومان34 روز کاری
45000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی3,246,600 تومان34 روز کاری
51000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن سایز لبه(14*11)450,800 تومان34 روز کاری
62000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن سایز لبه(14*11)763,000 تومان34 روز کاری
75000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن سایز لبه(14*11)1,673,000 تومان34 روز کاری
81000 برگ زیر سینی بزرگ گلاسه 135 گرم سایز (48*34)989,800 تومان34 روز کاری
92000 برگ زیر سینی بزرگ گلاسه 135 گرم سایز (48*34)1,650,600 تومان34 روز کاری
105000 برگ زیر سینی بزرگ گلاسه 135 گرم سایز (48*34)3,712,800 تومان34 روز کاری
111000 برگ زیر سینی بزرگ تحریر80 گرم سایز (48*34)828,800 تومان34 روز کاری
122000 برگ زیر سینی بزرگ تحریر80 گرم سایز (48*34)1,330,000 تومان34 روز کاری
135000 برگ زیر سینی بزرگ تحریر80 گرم سایز (48*34)2,263,800 تومان34 روز کاری
141000 برگ زیر سینی کوچک گلاسه 135 گرم سایز (24*34)504,000 تومان34 روز کاری
152000 برگ زیر سینی کوچک گلاسه 135 گرم سایز (24*34)844,200 تومان34 روز کاری
165000 برگ زیر سینی کوچک گلاسه 135 گرم سایز (24*34)1,841,000 تومان34 روز کاری
171000 برگ زیر سینی کوچک تحریر 80 گرم سایز (24*34)422,800 تومان34 روز کاری
182000 برگ زیر سینی کوچک تحریر 80 گرم سایز (24*34)680,400 تومان34 روز کاری
195000 برگ زیر سینی کوچک تحریر 80 گرم سایز (24*34)1,429,400 تومان34 روز کاری
201000عدد جعبه ساندویچ سایز (30.5 * 7 * 7)1,500,800 تومان34 روز کاری
212000عدد جعبه ساندویچ سایز (30.5 * 7 * 7)2,584,400 تومان34 روز کاری
225000عدد جعبه ساندویچ سایز (30.5 * 7 * 7)5,758,200 تومان34 روز کاری
231000 عدد جعبه همبر سایز (8*13*13)1,500,800 تومان34 روز کاری
242000 عدد جعبه همبر سایز (8*13*13)2,584,400 تومان34 روز کاری
255000 عدد جعبه همبر سایز (8*13*13)5,758,200 تومان34 روز کاری
261000 عدد جعبه سوخاری بیرون بر سایز (12*7.8*21.8)1,764,000 تومان34 روز کاری
272000 عدد جعبه سوخاری بیرون بر سایز (12*7.8*21.8)3,108,000 تومان34 روز کاری
285000 عدد جعبه سوخاری بیرون بر سایز (12*7.8*21.8)7,070,000 تومان34 روز کاری
291000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن سایز لبه (14.5*21.5)677,600 تومان34 روز کاری
302000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن سایز لبه (14.5*21.5)1,145,200 تومان34 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)3,679,000 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)6,581,900 تومان16 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15,151,500 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,951,000 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)4,498,000 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)10,237,500 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,100,500 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)5,427,500 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)11,901,500 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,769,000 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)4,745,000 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)10,283,000 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)5,015,400 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)9,210,500 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)22,129,900 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)3,815,500 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)6,841,900 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15,743,000 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)5,967,000 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)11,115,000 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)26,890,500 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)5,015,400 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)9,210,500 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)22,129,900 تومان18 روز کاری
131000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)5,015,400 تومان18 روز کاری
142000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)9,210,500 تومان18 روز کاری
155000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)22,129,900 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)3,679,000 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)6,581,900 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15,151,500 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,951,000 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)4,498,000 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)10,237,500 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,100,500 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)5,427,500 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)11,901,500 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,769,000 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)4,745,000 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)10,283,000 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد انتباه A4 کد 103225,000 تومان3 روز کاری
2500 عدد انتباه A4 کد 103120,000 تومان3 روز کاری
3500 عدد انتباه A4 کد 105120,000 تومان3 روز کاری
4500 عدد انتباه A4 کد 109120,000 تومان3 روز کاری
5500 عدد انتباه A4 کد 102120,000 تومان3 روز کاری
6500 عدد انتباه A4 کد 108120,000 تومان3 روز کاری
71000 عدد انتباه A4 کد 105225,000 تومان3 روز کاری
81000 عدد انتباه A4 کد 102225,000 تومان3 روز کاری
91000 عدد انتباه A4 کد 109225,000 تومان3 روز کاری
101000 عدد انتباه A4 کد 108225,000 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)5,967,000 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)11,115,000 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)26,890,500 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)5,015,400 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)9,210,500 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)22,129,900 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)5,015,400 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)9,210,500 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)22,129,900 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)5,015,400 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)9,210,500 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)22,129,900 تومان18 روز کاری
131000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)3,815,500 تومان18 روز کاری
142000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)6,841,900 تومان18 روز کاری
155000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15,743,000 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره بدون روکش421,500 تومان8 روز کاری
21000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره بدون روکش1,138,500 تومان8 روز کاری
31000 عدد برچسب اموال رنگی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش363,000 تومان8 روز کاری
41000 عدد برچسب اموال رنگی (2*4.8 ) با شماره و روکش397,500 تومان8 روز کاری
51000 عدد برچسب اموال رنگی (3*5 ) با شماره و روکش577,500 تومان8 روز کاری
61000 عدد برچسب اموال رنگی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش1,500,000 تومان8 روز کاری
71000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*2)535,500 تومان8 روز کاری
81000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*3)784,500 تومان8 روز کاری
91000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*8.5)2,046,000 تومان8 روز کاری
101000عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*5)2,406,000 تومان11 روز کاری
111000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*4)1,932,000 تومان11 روز کاری
121000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*3)1,456,500 تومان11 روز کاری
131000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(3*3)849,000 تومان11 روز کاری
141000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش292,500 تومان8 روز کاری
151000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره و روکش328,500 تومان8 روز کاری
161000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره بدون روکش259,500 تومان8 روز کاری
171000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره و روکش475,500 تومان8 روز کاری
181000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره بدون روکش292,500 تومان8 روز کاری
191000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش1,275,000 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)1,540,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)2,401,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)4,256,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)9,772,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)1,442,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)1,904,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,234,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)7,224,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)1,400,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,044,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)3,556,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)8,036,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)1,442,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,086,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,612,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)8,190,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)1,897,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)2,744,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)4,648,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)10,234,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)1,792,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,268,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,598,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)7,616,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)1,764,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,394,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)3,948,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)8,624,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)1,792,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,436,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)4,004,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)8,680,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)1,988,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)2,856,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)4,802,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)10,444,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)1,876,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,366,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,724,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)7,812,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)1,820,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,478,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)4,060,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)8,764,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)1,876,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,534,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)4,144,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)8,820,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)2,030,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)3,500,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)5,964,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15,470,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)1,540,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)2,478,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)4,410,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)10,150,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)1,988,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)3,430,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)6,342,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15,162,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)1,988,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)3,430,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)6,342,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15,162,000 تومان16 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)1,988,000 تومان16 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)3,430,000 تومان16 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)6,342,000 تومان16 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15,162,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)2,380,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)3,822,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)6,776,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15,764,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)1,904,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)2,828,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)4,788,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)10,458,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)2,345,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)3,752,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)6,636,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15,470,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)2,345,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)3,752,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)6,636,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15,470,000 تومان16 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)2,345,000 تومان16 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)3,752,000 تومان16 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)6,636,000 تومان16 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15,470,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)2,506,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)4,018,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)7,000,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)16,590,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)1,988,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)2,940,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)4,942,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)10,710,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)2,436,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)3,948,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)6,930,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)16,380,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)2,436,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)3,948,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)6,930,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)16,380,000 تومان16 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)2,436,000 تومان16 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)3,920,000 تومان16 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)6,944,000 تومان16 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)16,380,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)1,498,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)2,408,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)4,256,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)10,220,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)1,722,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)2,618,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)4,480,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)10,556,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)1,862,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)2,828,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)4,802,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)11,116,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)1,624,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)2,632,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)4,690,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)11,158,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)1,988,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)3,080,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)5,236,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)12,180,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)1,848,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)2,856,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)4,900,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)11,648,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)1,596,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)2,576,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)4,606,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)11,060,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)1,820,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)2,800,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)4,830,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)11,494,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)1,946,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)3,024,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)5,152,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)11,984,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)1,617,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)2,632,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)4,690,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)11,158,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)1,848,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)2,856,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)4,900,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)11,648,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)1,596,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)2,576,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)4,578,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)11,018,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)1,960,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)3,024,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)5,152,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)11,984,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)1,820,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)2,800,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)4,830,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)11,494,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)1,988,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)3,080,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)5,236,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)12,180,000 تومان16 روز کاری