نقش پارسی


#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق یک رو (4.8*8.5)69,700 تومان5 روز کاری
2سلفون براق یک رو (4.8*8.5)61,200 تومان11 روز کاری
3سلفون براق دو رو (4.8*8.5)96,900 تومان5 روز کاری
4سلفون براق دو رو (4.8*8.5)88,400 تومان6 روز کاری
5سلفون براق دو رو (4.8*8.5)79,900 تومان11 روز کاری
6سلفون مات یک رو (4.8*8.5)69,700 تومان5 روز کاری
7سلفون مات یک رو (4.8*8.5)61,200 تومان11 روز کاری
8سلفون مات دو رو (4.8*8.5)88,400 تومان5 روز کاری
9سلفون مات دو رو (4.8*8.5)79,900 تومان11 روز کاری
10سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)149,600 تومان13 روز کاری
11سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)166,600 تومان13 روز کاری
12کتان امباس یک رو (4.8*8.5)108,800 تومان5 روز کاری
13کتان امباس یک رو (4.8*8.5)100,300 تومان11 روز کاری
14کتان امباس دو رو (4.8*8.5)115,600 تومان5 روز کاری
15کتان امباس دو رو (4.8*8.5)107,100 تومان11 روز کاری
16گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)68,000 تومان5 روز کاری
17گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)59,500 تومان11 روز کاری
18گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)86,700 تومان5 روز کاری
19گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)78,200 تومان11 روز کاری
20گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)70,550 تومان5 روز کاری
21گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)62,050 تومان11 روز کاری
22گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)91,800 تومان5 روز کاری
23گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)83,300 تومان11 روز کاری
24کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)153,000 تومان6 روز کاری
25کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)144,500 تومان11 روز کاری
26کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)161,500 تومان6 روز کاری
27کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)153,000 تومان11 روز کاری
28سوسماری یک رو (4.8*8.5)78,200 تومان13 روز کاری
29سوسماری دو رو (4.8*8.5)91,800 تومان13 روز کاری
30چرم دو رو (4.8*8.5)88,400 تومان21 روز کاری
31کارتی 300 گرم یک رو (4.8*8.5)91,800 تومان15 روز کاری
32کارتی 300 گرم دو رو (4.8*8.5)96,900 تومان15 روز کاری
33سلفون مات دو رو قالب دار (طرح دلخواه )139,400 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)89,900 تومان5 روز کاری
2لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)82,650 تومان6 روز کاری
3لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)75,400 تومان11 روز کاری
4لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)84,825 تومان6 روز کاری
5لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)77,575 تومان11 روز کاری
6لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)87,000 تومان6 روز کاری
7لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)79,750 تومان11 روز کاری
8لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)79,750 تومان27 روز کاری
9لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)131,950 تومان29 روز کاری
10لیبل متالایز (4.8*8.5)391,500 تومان28 روز کاری
11لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)287,100 تومان11 روز کاری
12لیبل یووی با نیم تیغ126,150 تومان15 روز کاری
13لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)287,100 تومان11 روز کاری
14لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)287,100 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)91,500 تومان6 روز کاری
2سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)79,500 تومان11 روز کاری
3سلفون براق دو رو دور گرد(1000عددی)(6*9)133,500 تومان4 روز کاری
4سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)121,500 تومان6 روز کاری
5سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)109,500 تومان11 روز کاری
6سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)91,500 تومان6 روز کاری
7سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)79,500 تومان11 روز کاری
8سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)133,500 تومان4 روز کاری
9سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)121,500 تومان6 روز کاری
10سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)109,500 تومان11 روز کاری
11سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)144,000 تومان16 روز کاری
12سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)247,500 تومان16 روز کاری
13سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)187,500 تومان14 روز کاری
14سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)217,500 تومان19 روز کاری
15سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با طلاکوب(1000 عددی)(6*9)321,000 تومان19 روز کاری
16سلفون مات پروانه ای دو رو (6*9)135,000 تومان16 روز کاری
17کارت چرم دو رو دور گرد (6*9)105,000 تومان19 روز کاری
18کتان امباس دو رو دور گرد (6*9)135,000 تومان15 روز کاری
19کارتی 300 گرم دو رو دور گرد (6*9)127,500 تومان15 روز کاری
20لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)121,500 تومان6 روز کاری
21لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)109,500 تومان11 روز کاری
22کرافت 300گرم دورگرد(1000عددی)(9*6)148,500 تومان21 روز کاری
23لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)201,000 تومان4 روز کاری
24لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)189,000 تومان6 روز کاری
25لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)177,000 تومان11 روز کاری
26لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)177,000 تومان13 روز کاری
27لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)141,000 تومان13 روز کاری
28لمینت براق مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)115,500 تومان13 روز کاری
29لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)213,000 تومان6 روز کاری
30لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)201,000 تومان11 روز کاری
31لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)376,500 تومان4 روز کاری
32لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)364,500 تومان6 روز کاری
33لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)352,500 تومان11 روز کاری
34لمینت مات طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)352,500 تومان18 روز کاری
35لمینت مات ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)282,000 تومان14 روز کاری
36لمینت مات مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)229,500 تومان14 روز کاری
37لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)207,000 تومان7 روز کاری
38لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)195,000 تومان11 روز کاری
39لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)156,000 تومان13 روز کاری
40لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)145,500 تومان11 روز کاری
41لمینت برجسته و طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)345,000 تومان18 روز کاری
42لمینت طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)345,000 تومان16 روز کاری
43لمینت طلا کوب کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)258,000 تومان17 روز کاری
44لمینت طلا کوب و برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)258,000 تومان17 روز کاری
45لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)282,000 تومان20 روز کاری
46لمینت برجسته مخملی کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)211,500 تومان20 روز کاری
47لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)310,500 تومان19 روز کاری
48لمینت طلا کارت مات دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)504,000 تومان19 روز کاری
49لمینت کتان امباس دورو دور گرد (6*9)232,500 تومان15 روز کاری
50لمینت کارتی 300 گرم دو رو دورگرد (6*9)219,000 تومان15 روز کاری
51لمینت کرافت 300گرم دورگرد(1000عددی)(9*6)258,750 تومان21 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1کارت pvc برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(5.7*8.65)337,500 تومان11 روز کاری
2کارت (PVC 300 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)313,500 تومان14 روز کاری
3کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)345,000 تومان6 روز کاری
4کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)318,000 تومان9 روز کاری
5کارت (PVC 500 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.65)517,500 تومان9 روز کاری
6کارت (PVC 760 ) میکرون (250 عددی)(5.7*8.9)445,500 تومان10 روز کاری
7کارت (PVC 760 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.9)759,000 تومان10 روز کاری
8کارت (PVC 760 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.9)1,177,500 تومان11 روز کاری
9کارت pvc متالیک 760 میکرون 500 عددی(5.7*8.86)1,006,500 تومان19 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)261,900 تومان11 روز کاری
2اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)270,000 تومان7 روز کاری
3اتیکت لباس لمینت برجسته طلاکوب (5/5*11/2)472,500 تومان18 روز کاری
4اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)79,650 تومان16 روز کاری
5اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)97,200 تومان16 روز کاری
6اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)86,400 تومان16 روز کاری
7اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)103,950 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 408,000 تومان6 روز کاری
21000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 555,000 تومان6 روز کاری
31000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 211,500 تومان6 روز کاری
41000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 285,000 تومان6 روز کاری
51000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 109,500 تومان6 روز کاری
61000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 147,000 تومان6 روز کاری
71000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 483,000 تومان6 روز کاری
81000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 679,500 تومان6 روز کاری
91000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 249,000 تومان6 روز کاری
101000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 348,000 تومان6 روز کاری
111000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 129,000 تومان6 روز کاری
121000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 177,000 تومان6 روز کاری
132000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 655,500 تومان6 روز کاری
142000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 823,500 تومان6 روز کاری
152000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 339,000 تومان6 روز کاری
162000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 423,000 تومان6 روز کاری
172000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 177,000 تومان6 روز کاری
182000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 219,000 تومان6 روز کاری
192000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 766,500 تومان6 روز کاری
202000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 984,000 تومان6 روز کاری
212000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 394,500 تومان6 روز کاری
222000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 504,000 تومان6 روز کاری
232000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 205,500 تومان6 روز کاری
242000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 259,500 تومان6 روز کاری
255000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 1,338,000 تومان6 روز کاری
265000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 1,527,000 تومان6 روز کاری
275000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 684,000 تومان6 روز کاری
285000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 778,500 تومان6 روز کاری
295000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 354,000 تومان6 روز کاری
305000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 400,500 تومان6 روز کاری
315000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 1,576,500 تومان6 روز کاری
325000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 1,831,500 تومان6 روز کاری
335000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 804,000 تومان6 روز کاری
345000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 931,500 تومان6 روز کاری
355000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 412,500 تومان6 روز کاری
365000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 477,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 321,000 تومان6 روز کاری
21000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 423,000 تومان6 روز کاری
31000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 168,000 تومان6 روز کاری
41000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 219,000 تومان6 روز کاری
51000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو88,500 تومان6 روز کاری
61000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو114,000 تومان6 روز کاری
72000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 523,500 تومان6 روز کاری
82000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 640,500 تومان6 روز کاری
92000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 273,000 تومان6 روز کاری
102000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 331,500 تومان6 روز کاری
112000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو144,000 تومان6 روز کاری
122000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو174,000 تومان6 روز کاری
135000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1,086,000 تومان6 روز کاری
145000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1,218,000 تومان6 روز کاری
155000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 558,000 تومان6 روز کاری
165000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 624,000 تومان6 روز کاری
175000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو291,000 تومان6 روز کاری
185000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو324,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگA4 تحریر 100 گرم یک رو 488,600 تومان11 روز کاری
21000برگA4 تحریر 100 گرم دو رو 686,000 تومان11 روز کاری
31000برگA5 تحریر 100 گرم یک رو 245,000 تومان11 روز کاری
41000برگA5 تحریر 100 گرم دو رو 343,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو367,500 تومان6 روز کاری
21000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو466,500 تومان6 روز کاری
31000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو192,000 تومان6 روز کاری
41000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو241,500 تومان6 روز کاری
51000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو99,000 تومان6 روز کاری
61000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو124,500 تومان6 روز کاری
71000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو570,000 تومان6 روز کاری
81000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو768,000 تومان6 روز کاری
91000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو292,500 تومان6 روز کاری
101000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو391,500 تومان6 روز کاری
111000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو150,000 تومان6 روز کاری
121000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو199,500 تومان6 روز کاری
132000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو621,000 تومان6 روز کاری
142000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو733,500 تومان6 روز کاری
152000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو321,750 تومان6 روز کاری
162000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو378,000 تومان6 روز کاری
172000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو168,000 تومان6 روز کاری
182000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو196,500 تومان6 روز کاری
192000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو942,000 تومان6 روز کاری
202000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو1,161,000 تومان6 روز کاری
212000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو483,000 تومان6 روز کاری
222000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو592,500 تومان6 روز کاری
232000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو249,000 تومان6 روز کاری
242000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو303,000 تومان6 روز کاری
255000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1,338,000 تومان6 روز کاری
265000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1,464,000 تومان6 روز کاری
275000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو684,000 تومان6 روز کاری
285000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو747,000 تومان6 روز کاری
295000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو354,000 تومان6 روز کاری
305000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو385,500 تومان6 روز کاری
315000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو2,017,500 تومان6 روز کاری
325000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو2,272,500 تومان6 روز کاری
335000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو1,024,500 تومان6 روز کاری
345000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو1,152,000 تومان6 روز کاری
355000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو523,500 تومان6 روز کاری
365000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو586,500 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
12000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 815,400 تومان6 روز کاری
22000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 949,050 تومان6 روز کاری
32000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 418,500 تومان6 روز کاری
42000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 484,650 تومان6 روز کاری
52000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 216,000 تومان6 روز کاری
62000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 249,750 تومان6 روز کاری
74000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 1,475,550 تومان6 روز کاری
84000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 1,622,700 تومان6 روز کاری
94000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 751,950 تومان6 روز کاری
104000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 824,850 تومان6 روز کاری
114000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 386,100 تومان6 روز کاری
124000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 422,550 تومان6 روز کاری
132000برگ 1 لت سایز (9.7*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 351,000 تومان6 روز کاری
142000برگ 1 لت سایز (9.7*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 391,500 تومان6 روز کاری
152000برگ 2 لت سایز (19.4*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 681,750 تومان6 روز کاری
162000برگ 2 لت سایز (19.4*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 756,000 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 1000782,600 تومان11 روز کاری
2A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 1000599,300 تومان11 روز کاری
3A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 1000300,300 تومان11 روز کاری
4A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 1000391,300 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)637,000 تومان13 روز کاری
22000برگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)1,120,600 تومان13 روز کاری
31000برگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)318,500 تومان13 روز کاری
42000برگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)560,300 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم245,050 تومان15 روز کاری
21000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم123,250 تومان15 روز کاری
31000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم60,900 تومان15 روز کاری
42000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم398,750 تومان15 روز کاری
52000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم200,100 تومان15 روز کاری
62000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم100,050 تومان15 روز کاری
75000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم827,950 تومان15 روز کاری
85000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم414,700 تومان15 روز کاری
95000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم207,350 تومان15 روز کاری
101000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم345,100 تومان15 روز کاری
111000برگ(A5)سایز (145*20) دو رو کرافت 80گرم172,550 تومان15 روز کاری
121000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم87,000 تومان15 روز کاری
132000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم511,850 تومان15 روز کاری
142000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم256,650 تومان15 روز کاری
152000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم127,600 تومان15 روز کاری
165000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم954,100 تومان15 روز کاری
175000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم477,050 تومان15 روز کاری
185000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم239,250 تومان15 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)515,200 تومان13 روز کاری
21000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)652,400 تومان13 روز کاری
31000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)364,000 تومان13 روز کاری
41000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)456,400 تومان13 روز کاری
51000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11*27.5)515,200 تومان13 روز کاری
61000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11*27.5)652,400 تومان13 روز کاری
72000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)501,200 تومان13 روز کاری
82000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)571,200 تومان13 روز کاری
94000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)898,800 تومان13 روز کاری
104000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)975,800 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)742,500 تومان5 روز کاری
2250 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)823,500 تومان5 روز کاری
3250 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)769,500 تومان5 روز کاری
4250 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)850,500 تومان5 روز کاری
5250 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)796,500 تومان5 روز کاری
6250 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1,390,500 تومان5 روز کاری
7250 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)837,000 تومان5 روز کاری
8250 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)1,431,000 تومان5 روز کاری
9250 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (88*59)1,714,500 تومان5 روز کاری
10250 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (88*59)3,010,500 تومان5 روز کاری
11250 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (98*69)1,795,500 تومان5 روز کاری
12250 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (98*69)3,091,500 تومان5 روز کاری
13500 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)796,500 تومان5 روز کاری
14500 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)877,500 تومان5 روز کاری
15500 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)837,000 تومان5 روز کاری
16500 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)931,500 تومان5 روز کاری
17500 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)904,500 تومان5 روز کاری
18500 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1,498,500 تومان5 روز کاری
19500 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)985,500 تومان5 روز کاری
20500 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)1,579,500 تومان5 روز کاری
21500 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (88*59)1,944,000 تومان5 روز کاری
22500 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (88*59)3,240,000 تومان5 روز کاری
23500 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (98*69)2,092,500 تومان5 روز کاری
24500 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (98*69)3,388,500 تومان5 روز کاری
251000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)904,500 تومان5 روز کاری
261000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)985,500 تومان5 روز کاری
271000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)985,500 تومان5 روز کاری
281000 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)1,066,500 تومان5 روز کاری
291000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1,134,000 تومان5 روز کاری
301000 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1,728,000 تومان5 روز کاری
311000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)1,269,000 تومان5 روز کاری
321000 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)1,863,000 تومان5 روز کاری
331000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (88*59)2,389,500 تومان5 روز کاری
341000 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (88*59)3,685,500 تومان5 روز کاری
351000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (98*69)2,686,500 تومان5 روز کاری
361000 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (98*69)3,982,500 تومان5 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1250 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)796,500 تومان5 روز کاری
2250 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)877,500 تومان5 روز کاری
3250 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)837,000 تومان5 روز کاری
4250 برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)918,000 تومان5 روز کاری
5250 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)904,500 تومان5 روز کاری
6250 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1,485,000 تومان5 روز کاری
7250 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)972,000 تومان5 روز کاری
8250 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)1,552,500 تومان5 روز کاری
9250 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)1,876,500 تومان5 روز کاری
10250 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)3,091,500 تومان5 روز کاری
11250 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)2,025,000 تومان5 روز کاری
12250 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)3,240,000 تومان5 روز کاری
13500 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)891,000 تومان5 روز کاری
14500 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)972,000 تومان5 روز کاری
15500 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)972,000 تومان5 روز کاری
16500 برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,053,000 تومان5 روز کاری
17500 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1,107,000 تومان5 روز کاری
18500 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1,687,500 تومان5 روز کاری
19500 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)1,242,000 تومان5 روز کاری
20500 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)1,822,500 تومان5 روز کاری
21500 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)2,295,000 تومان5 روز کاری
22500 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)3,510,000 تومان5 روز کاری
23500 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)2,578,500 تومان5 روز کاری
24500 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)3,793,500 تومان5 روز کاری
251000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,107,000 تومان5 روز کاری
261000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,188,000 تومان5 روز کاری
271000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,242,000 تومان5 روز کاری
281000برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)1,323,000 تومان5 روز کاری
291000 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1,525,500 تومان5 روز کاری
301000 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)2,106,000 تومان5 روز کاری
311000 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)2,362,500 تومان5 روز کاری
321000 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)1,782,000 تومان5 روز کاری
331000 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)3,145,500 تومان5 روز کاری
341000 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4,360,500 تومان5 روز کاری
351000 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)3,672,000 تومان5 روز کاری
361000 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)4,887,000 تومان5 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)814,050 تومان8 روز کاری
21000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,154,250 تومان8 روز کاری
32000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,310,850 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)1,674,000 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1,628,100 تومان8 روز کاری
62000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)2,651,400 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)3,029,400 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)5,107,050 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)3,591,000 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)6,230,250 تومان8 روز کاری
111000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)1,908,900 تومان8 روز کاری
122000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)3,213,000 تومان8 روز کاری
131000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)954,450 تومان8 روز کاری
142000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)1,591,650 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)726,300 تومان8 روز کاری
21000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)1,066,500 تومان8 روز کاری
32000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)1,134,000 تومان8 روز کاری
42000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)1,497,150 تومان8 روز کاری
51000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)1,451,250 تومان5 روز کاری
62000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)2,297,700 تومان8 روز کاری
71000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)2,675,700 تومان8 روز کاری
82000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)4,399,650 تومان8 روز کاری
91000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)2,970,000 تومان8 روز کاری
102000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)4,986,900 تومان8 روز کاری
111000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)1,598,400 تومان8 روز کاری
122000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)2,592,000 تومان8 روز کاری
131000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)799,200 تومان8 روز کاری
142000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)1,281,150 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)376,600 تومان13 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)462,000 تومان13 روز کاری
31000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)898,800 تومان13 روز کاری
42000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)645,400 تومان13 روز کاری
52000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)758,800 تومان13 روز کاری
62000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,468,600 تومان13 روز کاری
75000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)1,409,800 تومان13 روز کاری
85000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,625,400 تومان13 روز کاری
95000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)3,131,800 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 100 گرم تمام رنگی(23*26)455,000 تومان13 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)546,000 تومان13 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)546,000 تومان13 روز کاری
41000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,069,900 تومان13 روز کاری
51000عدد پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,069,900 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم(48.5*67)2,657,200 تومان13 روز کاری
21000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 120 گرم(47.5*67)2,657,200 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کتان 120 گرم تمام رنگی(23*26)698,700 تومان13 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)816,520 تومان13 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)816,520 تومان20 روز کاری
41000 عدد پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,611,120 تومان13 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,611,120 تومان20 روز کاری
61000عدد پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم(48.5*67)3,030,440 تومان15 روز کاری
71000عدد پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم(47.5*67)3,030,440 تومان20 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)432,000 تومان13 روز کاری
21000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)522,450 تومان13 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)522,450 تومان20 روز کاری
41000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,023,300 تومان13 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,023,300 تومان20 روز کاری
62000 عدد پاکت نامه (ملخی )گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)761,400 تومان13 روز کاری
72000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)886,950 تومان20 روز کاری
82000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)886,950 تومان13 روز کاری
92000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)1,728,000 تومان20 روز کاری
102000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,728,000 تومان13 روز کاری
115000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)1,705,050 تومان13 روز کاری
125000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,956,150 تومان13 روز کاری
135000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)3,797,550 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)815,100 تومان16 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)1,433,900 تومان16 روز کاری
31000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.8)845,000 تومان16 روز کاری
42000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.8)1,478,100 تومان16 روز کاری
51000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.8*34.5)1,601,600 تومان16 روز کاری
62000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.8*34.5)2,824,900 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)333,200 تومان13 روز کاری
22000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)557,200 تومان13 روز کاری
35000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)1,188,600 تومان13 روز کاری
41000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)411,600 تومان13 روز کاری
52000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)658,000 تومان13 روز کاری
65000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)1,376,200 تومان13 روز کاری
71000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)799,400 تومان13 روز کاری
82000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)1,269,800 تومان13 روز کاری
95000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)2,634,800 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت مشکی(11*22.5)210,000 تومان4 روز کاری
21000عدد پاکت نامه (خشتی )کپی پرینت مشکی(11*16)210,000 تومان4 روز کاری
3500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)326,200 تومان11 روز کاری
4500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)368,200 تومان11 روز کاری
5500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29*42)641,200 تومان11 روز کاری
61000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)693,000 تومان11 روز کاری
71000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)735,000 تومان11 روز کاری
81000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29*42)1,267,000 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد فولدر A4 روکش براق2,775,500 تومان13 روز کاری
21000 عدد فولدر A4 روکش مات2,775,500 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو628,600 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)321,975 تومان13 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)528,525 تومان13 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)832,275 تومان13 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)686,475 تومان13 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)352,350 تومان13 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)455,625 تومان13 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)686,475 تومان13 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,111,725 تومان13 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)832,275 تومان13 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)498,150 تومان13 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)382,725 تومان13 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)601,425 تومان13 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)862,650 تومان13 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,445,850 تومان13 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)978,075 تومان13 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)656,100 تومان13 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)407,025 تومان13 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)510,300 تومان13 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)747,225 تومان13 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,154,250 تومان13 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,883,250 تومان13 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,330,425 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)832,275 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)552,825 تومان13 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)759,375 تومان13 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,050,975 تومان13 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,603,800 تومان13 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)3,165,075 تومان13 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,895,400 تومان13 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,123,875 تومان13 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)820,125 تومان13 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,050,975 تومان13 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,415,475 تومان13 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,405,700 تومان13 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)4,374,000 تومان13 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,697,300 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,445,850 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,111,725 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)403,200 تومان13 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)651,420 تومان13 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,150,380 تومان13 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)797,580 تومان13 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)437,220 تومان13 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)548,100 تومان13 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)853,020 تومان13 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,524,600 تومان13 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,033,200 تومان13 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)604,800 تومان13 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)451,080 تومان13 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)748,440 تومان13 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,130,220 تومان13 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,995,840 تومان13 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,379,700 تومان13 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)819,000 تومان13 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)520,380 تومان13 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)652,680 تومان13 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)982,800 تومان13 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,483,020 تومان13 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,744,280 تومان13 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,795,500 تومان13 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,116,360 تومان13 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)700,560 تومان13 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)950,040 تومان13 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,413,720 تومان13 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,245,320 تومان13 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)4,179,420 تومان13 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,661,120 تومان13 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,580,040 تومان13 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,116,360 تومان13 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,282,680 تومان13 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,801,800 تومان13 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,146,220 تومان13 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)5,959,800 تومان13 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)3,860,640 تومان13 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)2,162,160 تومان13 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)1,449,000 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)182,700 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)365,400 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)711,900 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)485,100 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)258,300 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)258,300 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)485,100 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)970,200 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)636,300 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)365,400 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)270,900 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)346,500 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)667,800 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,253,700 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)774,900 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)472,500 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)321,300 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)365,400 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)497,700 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)938,700 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,089,900 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,782,900 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)667,800 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)422,100 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)548,100 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)800,100 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,499,400 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,904,300 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,587,600 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)938,700 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)573,300 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)800,100 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,165,500 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,192,400 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)4,221,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)2,343,600 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)1,348,200 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)831,600 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)278,460 تومان8 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)483,210 تومان8 روز کاری
320 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)386,100 تومان8 روز کاری
420 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)650,520 تومان8 روز کاری
520 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)239,850 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)450,450 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)869,310 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)290,160 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)579,150 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)347,490 تومان11 روز کاری
1120 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)617,760 تومان11 روز کاری
1220 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,268,280 تومان11 روز کاری
1320 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)418,860 تومان11 روز کاری
1420 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)819,000 تومان11 روز کاری
1520 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)508,950 تومان11 روز کاری
1620 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)849,420 تومان11 روز کاری
1720 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)585,000 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)496,080 تومان8 روز کاری
1940 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)895,050 تومان8 روز کاری
2040 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)694,980 تومان8 روز کاری
2140 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,205,100 تومان8 روز کاری
2240 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)327,600 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)450,450 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)849,420 تومان11 روز کاری
2540 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,512,810 تومان11 روز کاری
2640 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)990,990 تومان11 روز کاری
2740 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)540,540 تومان11 روز کاری
2840 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)367,380 تومان11 روز کاری
2940 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)450,450 تومان11 روز کاری
3040 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)650,520 تومان11 روز کاری
3140 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,158,300 تومان11 روز کاری
3240 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,129,400 تومان11 روز کاری
3340 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,409,850 تومان11 روز کاری
3440 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)804,960 تومان11 روز کاری
3540 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)526,500 تومان11 روز کاری
3640 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)561,600 تومان11 روز کاری
3740 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)926,640 تومان11 روز کاری
3840 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,467,180 تومان11 روز کاری
3940 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,068,210 تومان11 روز کاری
40100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,126,710 تومان8 روز کاری
41100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,898,910 تومان8 روز کاری
42100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,544,400 تومان8 روز کاری
43100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,691,000 تومان8 روز کاری
44100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)702,000 تومان11 روز کاری
45100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,049,490 تومان11 روز کاری
46100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,821,690 تومان11 روز کاری
47100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,449,160 تومان11 روز کاری
48100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,277,990 تومان11 روز کاری
49100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,205,100 تومان11 روز کاری
50100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)804,960 تومان11 روز کاری
51100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)965,250 تومان11 روز کاری
52100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,485,900 تومان11 روز کاری
53100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,612,610 تومان11 روز کاری
54100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)5,122,260 تومان11 روز کاری
55100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,320,460 تومان11 روز کاری
56100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,770,210 تومان11 روز کاری
57100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,126,710 تومان11 روز کاری
58100 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,181,700 تومان11 روز کاری
59100 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,853,280 تومان11 روز کاری
60100 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)3,552,120 تومان11 روز کاری
61100 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)2,239,380 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)277,200 تومان11 روز کاری
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)496,440 تومان11 روز کاری
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)950,040 تومان11 روز کاری
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)645,120 تومان11 روز کاری
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)327,600 تومان11 روز کاری
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)403,200 تومان11 روز کاری
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)686,700 تومان11 روز کاری
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,379,700 تومان11 روز کاری
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)900,900 تومان11 روز کاری
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)466,200 تومان11 روز کاری
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)374,220 تومان11 روز کاری
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)506,520 تومان11 روز کاری
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)942,480 تومان11 روز کاری
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,530,900 تومان11 روز کاری
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,096,200 تومان11 روز کاری
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)609,840 تومان11 روز کاری
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)415,800 تومان11 روز کاری
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)506,520 تومان11 روز کاری
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)728,280 تومان11 روز کاری
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,275,120 تومان11 روز کاری
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,322,180 تومان11 روز کاری
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,537,200 تومان11 روز کاری
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)894,600 تومان11 روز کاری
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)589,680 تومان11 روز کاری
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)790,020 تومان11 روز کاری
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,164,240 تومان11 روز کاری
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,995,840 تومان11 روز کاری
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,742,200 تومان11 روز کاری
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,482,200 تومان11 روز کاری
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,330,560 تومان11 روز کاری
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)900,900 تومان11 روز کاری
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,081,080 تومان11 روز کاری
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,629,180 تومان11 روز کاری
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)2,847,600 تومان11 روز کاری
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)5,544,000 تومان11 روز کاری
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)3,603,600 تومان11 روز کاری
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,940,400 تومان11 روز کاری
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)1,247,400 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
130 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم 269,100 تومان11 روز کاری
260 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم450,450 تومان11 روز کاری
390 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم631,800 تومان11 روز کاری
430 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم304,200 تومان11 روز کاری
560 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم520,650 تومان11 روز کاری
690 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم737,100 تومان11 روز کاری
760 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)391,950 تومان11 روز کاری
8120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)672,750 تومان11 روز کاری
9180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)953,550 تومان11 روز کاری
1060 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)532,350 تومان11 روز کاری
11120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)953,550 تومان11 روز کاری
12180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)1,374,750 تومان11 روز کاری
1360 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)510,120 تومان11 روز کاری
14120 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)959,400 تومان11 روز کاری
15180 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,312,740 تومان11 روز کاری
1660 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)694,980 تومان11 روز کاری
17120 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,268,280 تومان11 روز کاری
18180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)1,745,640 تومان11 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
120 بسته فاکتور b6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی202,500 تومان6 روز کاری
220 بسته فاکتور b6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی307,800 تومان6 روز کاری
320 بسته فاکتور b6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی413,100 تومان6 روز کاری
420 بسته فاکتور کاربن دار b6 دو نسخه کپی پرینت مشکی297,000 تومان6 روز کاری
520 بسته فاکتور کاربن دار b6 سه نسخه کپی پرینت مشکی410,400 تومان6 روز کاری
620 بسته فاکتور کاربن دار b6 چهار نسخه کپی پرینت مشکی545,400 تومان6 روز کاری
710 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی290,250 تومان6 روز کاری
810 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی425,250 تومان6 روز کاری
910 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی137,700 تومان6 روز کاری
1010 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی148,500 تومان6 روز کاری
1110 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی228,150 تومان6 روز کاری
1210 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی306,450 تومان6 روز کاری
1310 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی95,850 تومان6 روز کاری
1410 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی101,250 تومان6 روز کاری
1510 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی153,900 تومان6 روز کاری
1610 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی206,550 تومان6 روز کاری
1720 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)117,450 تومان6 روز کاری
1820 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی124,200 تومان6 روز کاری
1920 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی189,000 تومان6 روز کاری
2020 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی252,450 تومان6 روز کاری
2110 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)137,700 تومان6 روز کاری
2210 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)148,500 تومان6 روز کاری
2310 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)228,150 تومان6 روز کاری
2415 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)148,500 تومان6 روز کاری
2515 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)156,600 تومان6 روز کاری
2610 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی220,050 تومان6 روز کاری
2710 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی330,750 تومان6 روز کاری
2810 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی440,100 تومان6 روز کاری
2910 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی148,500 تومان6 روز کاری
3010 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی205,200 تومان6 روز کاری
3110 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی272,700 تومان6 روز کاری
3220 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)159,300 تومان6 روز کاری
3320بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)240,300 تومان6 روز کاری
3420 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی318,600 تومان6 روز کاری
3510بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)220,050 تومان6 روز کاری
3610بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)330,750 تومان6 روز کاری
3710 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی137,700 تومان7 روز کاری
3810 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی145,800 تومان7 روز کاری
3910 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی95,850 تومان7 روز کاری
4010 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی102,600 تومان7 روز کاری
4120 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)118,800 تومان7 روز کاری
4210 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)95,175 تومان7 روز کاری
4310 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)103,950 تومان7 روز کاری
4415 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)95,850 تومان6 روز کاری
4515بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)95,175 تومان7 روز کاری
4615 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)103,950 تومان7 روز کاری
4715بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)136,350 تومان6 روز کاری
4815بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)160,650 تومان6 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)221,400 تومان2 روز کاری
21000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)116,100 تومان2 روز کاری
31000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)72,900 تومان2 روز کاری
42000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)72,900 تومان2 روز کاری
51000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)256,500 تومان2 روز کاری
61000برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)135,000 تومان2 روز کاری
71000برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)82,350 تومان2 روز کاری
82000برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)82,350 تومان2 روز کاری
91000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)499,500 تومان3 روز کاری
101000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)270,000 تومان3 روز کاری
112000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)270,000 تومان3 روز کاری
121000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)261,900 تومان3 روز کاری
131000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)135,000 تومان2 روز کاری
141000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)91,800 تومان2 روز کاری
152000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)91,800 تومان2 روز کاری
161000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)297,000 تومان3 روز کاری
171000برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)155,250 تومان2 روز کاری
181000برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)98,550 تومان2 روز کاری
192000برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)98,550 تومان2 روز کاری
201000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)526,500 تومان3 روز کاری
211000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)297,000 تومان3 روز کاری
222000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)297,000 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1بنر چین 8 انس (1 pass)20,300 تومان2 روز کاری
2بنر چین 8 انس (3 pass)23,200 تومان2 روز کاری
3بنر چین 8 انس (6 pass)24,650 تومان2 روز کاری
4بنر چین 10 انس (3 pass)24,650 تومان2 روز کاری
5بنر چین 10 انس (6 pass)27,550 تومان2 روز کاری
6بنر چین 10 انس (16 pass)31,900 تومان2 روز کاری
7بنر چین 13 انس (3 pass)36,250 تومان2 روز کاری
8بنر چین 13 انس (6 pass)37,700 تومان2 روز کاری
9بنر چین 13 انس (16 pass)43,500 تومان2 روز کاری
10فلکسی کره درجه یک (8 pass)82,650 تومان3 روز کاری
11فلکسی کره درجه یک (16 pass)87,000 تومان3 روز کاری
12استیکر درجه یک ( 8 pass)53,650 تومان2 روز کاری
13استیکر شیشه ای (8 pass)50,750 تومان2 روز کاری
14فلکسی چینی با چاپ اکوسالونت78,300 تومان3 روز کاری
15مش درجه یک (8 pass)50,750 تومان2 روز کاری
16مش درجه یک(16 pass)60,900 تومان2 روز کاری
17استیکر با چاپ اکوسالونت82,650 تومان3 روز کاری
18سولیت با چاپ اکوسالونت124,700 تومان3 روز کاری
19بک لایت با چاپ اکوسالونت 124,700 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1پلات و لمینت براق126,000 تومان3 روز کاری
2پلات و لمینت مات133,000 تومان3 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی398,250 تومان13 روز کاری
25000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی1,788,750 تومان13 روز کاری
31000 عدد لیوان کاغذی 360 cc تمام رنگی476,550 تومان13 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
15000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن3,105,000 تومان34 روز کاری
21000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی985,500 تومان34 روز کاری
32000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی1,512,000 تومان34 روز کاری
45000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی3,051,000 تومان34 روز کاری
51000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن 621,000 تومان34 روز کاری
62000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن 1,039,500 تومان34 روز کاری
75000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن 2,281,500 تومان34 روز کاری
81000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر1,458,000 تومان34 روز کاری
92000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر2,187,000 تومان34 روز کاری
105000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر4,374,000 تومان34 روز کاری
111000 عدد جعبه مینی همبر صدفی 668,250 تومان34 روز کاری
122000 عدد جعبه مینی همبر صدفی 1,086,750 تومان34 روز کاری
135000 عدد جعبه مینی همبر صدفی 2,416,500 تومان34 روز کاری
141000 عدد جعبه همبر صدفی1,329,750 تومان34 روز کاری
152000 عدد جعبه همبر صدفی2,160,000 تومان34 روز کاری
165000 عدد جعبه همبر صدفی4,684,500 تومان34 روز کاری
171000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار 1,329,750 تومان34 روز کاری
182000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار 2,160,000 تومان34 روز کاری
195000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار 4,684,500 تومان34 روز کاری
202000 عدد ظرف پاپکورن3,240,000 تومان34 روز کاری
211000 عدد ظرف پاپکورن2,079,000 تومان34 روز کاری
225000 عدد ظرف پاپکورن6,642,000 تومان34 روز کاری
231000 عدد ظروف مربعی بزرگ 1,458,000 تومان34 روز کاری
242000 عدد ظروف مربعی بزرگ 2,187,000 تومان34 روز کاری
255000 عدد ظروف مربعی بزرگ 4,374,000 تومان34 روز کاری
261000 عدد ظروف مربعی کوچک715,500 تومان34 روز کاری
272000 عدد ظروف مربعی کوچک1,201,500 تومان34 روز کاری
285000 عدد ظروف مربعی کوچک2,632,500 تومان34 روز کاری
291000عدد جعبه ساندویچ 1,957,500 تومان34 روز کاری
302000عدد جعبه ساندویچ 3,010,500 تومان34 روز کاری
315000عدد جعبه ساندویچ 6,088,500 تومان34 روز کاری
321000 عدد جعبه همبر ساده1,957,500 تومان34 روز کاری
332000 عدد جعبه همبر ساده3,010,500 تومان34 روز کاری
345000 عدد جعبه همبر ساده6,088,500 تومان34 روز کاری
351000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر 2,268,000 تومان34 روز کاری
362000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر 3,618,000 تومان34 روز کاری
375000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر 7,587,000 تومان34 روز کاری
381000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن 897,750 تومان34 روز کاری
392000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن1,444,500 تومان34 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)3,705,750 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)6,669,000 تومان16 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15,390,000 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,929,500 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)4,549,500 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)10,384,200 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,132,000 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)5,508,000 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)12,123,000 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,794,500 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)4,819,500 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)10,476,000 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)5,062,500 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)9,335,250 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)22,477,500 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)3,847,500 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)6,925,500 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15,997,500 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)6,021,000 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)11,259,000 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)27,297,000 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)5,062,500 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)9,335,250 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)22,477,500 تومان18 روز کاری
131000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)5,062,500 تومان18 روز کاری
142000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)9,335,250 تومان18 روز کاری
155000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)22,477,500 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)3,705,750 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)6,669,000 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15,390,000 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,929,500 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)4,558,950 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)10,384,200 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,132,000 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)5,508,000 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)12,123,000 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,794,500 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)4,819,500 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)10,476,000 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)6,021,000 تومان18 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)11,259,000 تومان18 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)27,297,000 تومان18 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)5,062,500 تومان18 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)9,335,250 تومان18 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)22,477,500 تومان18 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)5,062,500 تومان18 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)9,335,250 تومان18 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)22,477,500 تومان18 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)5,062,500 تومان18 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)9,335,250 تومان18 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)22,477,500 تومان18 روز کاری
131000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)3,847,500 تومان18 روز کاری
142000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)6,925,500 تومان18 روز کاری
155000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15,997,500 تومان18 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
11000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره بدون روکش365,300 تومان8 روز کاری
21000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره بدون روکش986,700 تومان8 روز کاری
31000 عدد برچسب اموال رنگی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش314,600 تومان8 روز کاری
41000 عدد برچسب اموال رنگی (2*4.8 ) با شماره و روکش344,500 تومان8 روز کاری
51000 عدد برچسب اموال رنگی (3*5 ) با شماره و روکش500,500 تومان8 روز کاری
61000 عدد برچسب اموال رنگی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش1,300,000 تومان8 روز کاری
71000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*2)464,100 تومان8 روز کاری
81000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*3)679,900 تومان8 روز کاری
91000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*8.5)1,773,200 تومان8 روز کاری
101000عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*5)2,085,200 تومان11 روز کاری
111000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*4)1,674,400 تومان11 روز کاری
121000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*3)1,262,300 تومان11 روز کاری
131000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(3*3)735,800 تومان11 روز کاری
141000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش253,500 تومان8 روز کاری
151000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره و روکش284,700 تومان8 روز کاری
161000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره بدون روکش224,900 تومان8 روز کاری
171000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره و روکش412,100 تومان8 روز کاری
181000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره بدون روکش253,500 تومان8 روز کاری
191000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش1,105,000 تومان8 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)1,485,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)2,362,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)4,144,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)9,139,500 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)1,404,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)1,863,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,172,500 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)6,682,500 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)1,417,500 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,025,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)3,510,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)7,560,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)1,417,500 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,025,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,510,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)7,560,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)1,755,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)2,538,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)4,320,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)9,315,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)1,620,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,092,500 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,375,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)6,885,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)1,620,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,254,500 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)3,739,500 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)7,749,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)1,620,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,254,500 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,739,500 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)7,749,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)1,822,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)2,619,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)4,414,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)9,382,500 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)1,714,500 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)2,133,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)3,483,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)6,939,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)1,687,500 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)2,268,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)3,780,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)7,830,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)1,755,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)2,295,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)3,780,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)7,830,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)2,025,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)3,375,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)6,210,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)14,715,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)1,539,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)2,430,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)4,293,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)9,585,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)1,957,500 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)3,375,000 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)6,183,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)14,647,500 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)1,957,500 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)3,375,000 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)6,183,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)14,647,500 تومان16 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)1,957,500 تومان16 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)3,375,000 تومان16 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)6,183,000 تومان16 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)14,647,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)2,200,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)3,604,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)6,372,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)14,985,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)1,728,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)2,632,500 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)4,482,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)9,720,000 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)2,200,500 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)3,604,500 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)6,345,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)14,985,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)2,200,500 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)3,604,500 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)6,345,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)14,985,000 تومان16 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)2,200,500 تومان16 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)3,604,500 تومان16 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)6,345,000 تومان16 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)14,985,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)2,295,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)3,685,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)6,588,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15,255,000 تومان16 روز کاری
5500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)1,782,000 تومان16 روز کاری
61000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)2,700,000 تومان16 روز کاری
72000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)4,563,000 تومان16 روز کاری
85000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)9,922,500 تومان16 روز کاری
9500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)2,295,000 تومان16 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)3,685,500 تومان16 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)6,480,000 تومان16 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15,120,000 تومان16 روز کاری
13500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)2,295,000 تومان16 روز کاری
141000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)3,685,500 تومان16 روز کاری
152000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)6,480,000 تومان16 روز کاری
165000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15,120,000 تومان16 روز کاری
17500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)2,295,000 تومان16 روز کاری
181000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)3,685,500 تومان16 روز کاری
192000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)6,480,000 تومان16 روز کاری
205000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15,120,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)1,620,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)2,538,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)4,509,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)10,665,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)1,755,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)2,659,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)4,590,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)11,070,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)1,890,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)2,835,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)4,927,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)11,205,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)1,822,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)2,997,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)5,332,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)12,757,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)2,160,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)3,442,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)6,007,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)13,432,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)2,025,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)3,172,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)5,467,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)13,162,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)1,822,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)2,997,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)5,332,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)12,757,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)2,025,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)3,172,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)5,467,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)13,162,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)2,092,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)3,375,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)5,845,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)13,365,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)1,822,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)2,997,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)5,332,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)12,757,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)2,025,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)3,172,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)5,467,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)13,162,500 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)1,755,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)2,929,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)5,265,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)12,690,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)1,957,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)3,105,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)5,400,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)13,095,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)2,025,000 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)3,240,000 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)5,737,500 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)13,230,000 تومان16 روز کاری
#نامقیمتزمان تحویل
1500 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)2,092,500 تومان16 روز کاری
21000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)3,307,500 تومان16 روز کاری
32000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)5,670,000 تومان16 روز کاری
45000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)13,297,500 تومان16 روز کاری